• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2017 № 2258-VIII
6) забезпечення функціонування Реєстру відповідно до вимог закону;
( Частину другу статті 17 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
7) контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів, крім тих, контроль за безперервним професійним навчанням яких делеговано Аудиторській палаті України та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів;
( Частину другу статті 17 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
8) підготовка та надання Раді нагляду проектів рекомендацій для удосконалення діяльності аудиторських комітетів та органів (підрозділів), на які покладено відповідні функції;
( Частину другу статті 17 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
9) документальне оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
( Частину другу статті 17 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
10) забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
( Частину другу статті 17 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
11) забезпечення міжнародного співробітництва в межах повноважень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, визначених цим Законом.
( Частину другу статті 17 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. Діяльність Інспекції провадиться відповідно до законодавства та Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Повноваження Інспекції визначаються цим Законом та Статутом Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в межах повноважень, визначених законом.
4. На посадових осіб та інспекторів Інспекції поширюється законодавство у сфері запобігання корупції.
( Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 18. Оприлюднення інформації про діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
1. Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в обов’язковому порядку щонайменше оприлюднюється:
1) щорічна програма діяльності;
2) щорічний план-графік перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;
3) щорічний звіт про діяльність та результати системи забезпечення якості, який має містити, у тому числі, інформацію про проведені перевірки, надані рекомендації, перевірку їх виконання, вжиті заходи та накладені стягнення щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, інформацію про виконання щорічної програми, основні показники виконання кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та ресурси, залучені для виконання передбачених цим Законом функцій;
4) інформація про накладені стягнення на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону;
5) інформація про делегування повноважень та про їх відкликання;
6) щорічна інформація про стан аудиторської діяльності в Україні.
2. Інформація, зазначена у пунктах 1, 3, 4, 5, 6 частини першої цієї статті, оприлюднюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Інформація, зазначена у пункті 2 частини першої цієї статті, оприлюднюється Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних.
( Стаття 18 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Розділ IV
АТЕСТАЦІЯ АУДИТОРІВ
Стаття 19. Атестація аудиторів
1. Аудитором може бути визнана фізична особа, яка:
1) має вищу освіту;
2) підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів;
3) пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності.
2. Теоретичні знання підтверджуються за такими напрямами:
1) стандарти професійної етики та професійна незалежність;
2) міжнародні стандарти аудиту;
3) законодавчі засади аудиторської діяльності та методика проведення аудиту (професійні навички);
4) управління ризиками та внутрішній контроль;
5) фінансовий аналіз;
6) управлінський облік;
7) міжнародні стандарти фінансової звітності;
8) теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
9) податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок;
10) господарське, цивільне та трудове законодавство;
11) корпоративне законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
12) інформаційні технології та комп’ютерні системи;
13) фінанси підприємств;
14) економіка підприємства та статистика.
3. Професійна компетентність підтверджується шляхом складання кваліфікаційного іспиту, який має засвідчити здатність особи застосовувати теоретичні знання на практиці.
4. Особам, які під час навчання у закладах вищої освіти вивчали предмети за напрямами, зазначеними у частині другій цієї статті, протягом мінімальної кількості годин, визначеної комісією з атестації згідно із затвердженим Порядком, та успішно склали іспит, за рішенням комісії з атестації можуть бути зараховані теоретичні знання з відповідних предметів.
Особам, які склали відповідні теоретичні іспити за напрямами, зазначеними у цій статті, в професійних організаціях, які є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів та кваліфікація яких визнається органами, уповноваженими на здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, як професійна кваліфікація аудитора, за рішенням комісії з атестації зараховуються теоретичні знання відповідно до Порядку зарахування теоретичних знань.
( Частина четверта статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. Особи, які включені до публічних реєстрів аудиторів країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Японії та допущені до проведення обов’язкового аудиту, які мають намір працювати в Україні, повинні скласти спеціальний іспит з підтвердження теоретичних знань з питань законодавства України у сфері аудиторської діяльності і бухгалтерського обліку, податкового законодавства та законодавства про єдиний соціальний внесок, трудового, цивільного, господарського законодавства, у тому числі корпоративного, та законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
( Частина п'ята статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
6. Особа, яка має вищу освіту та практичний досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, ревізії, права, фінансів, банківської справи, економіки або аудиту не менше 15 років, може бути атестована за результатами кваліфікаційного іспиту.
Особа, яка має вищу освіту, досвід роботи у вищезазначених сферах не менше 7 років, може бути атестована за результатами кваліфікаційного іспиту у разі набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності у спосіб, визначений Порядком набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності, або складання теоретичних іспитів за напрямами: міжнародні стандарти аудиту, міжнародні стандарти фінансової звітності, управління ризиками та внутрішній контроль. Аудитор, атестований за результатами складання кваліфікаційного іспиту та теоретичних іспитів за вищезазначеними напрямами, не може бути призначений ключовим партнером з обов’язкових завдань протягом трьох років після початку провадження аудиторської діяльності.
( Частина шоста статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )( Щодо зупинення дії частини шостої статті 19 див. пункт 13 розділу X )
7. Кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних знань проводяться незалежними центрами оцінювання знань, акредитованими комісією з атестації.
( Щодо зупинення дії абзацу першого частини сьомої статті 19 див. пункт 13 розділу X )
Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, затверджених комісією з атестації, можуть проводити заклади вищої освіти та інші юридичні особи, професійні організації аудиторів та бухгалтерів. Кандидат в аудитори може самостійно підготуватися до складання іспитів.
Підготовку екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання забезпечують визначені за рішенням комісії з атестації укладачі.
На підставі такого рішення між укладачем та Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в особі Виконавчого директора укладається строковий трудовий договір (контракт) з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю.
( Частина сьома статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
8. Атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації.
Комісія з атестації складається з дев’яти осіб та формується шляхом делегування до її складу:
1) однієї особи від закладів вищої освіти за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері вищої освіти;
( Пункт 1 частини восьмої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2) двох осіб - представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року;
( Пункт 2 частини восьмої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) однієї особи від Аудиторської палати України;
4) по одній особі від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку, та двох осіб від Національного банку України.
( Абзац шостий частини восьмої статті 19 в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
До комісії з атестації можуть бути делеговані представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яка мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року. Якщо професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію, більше двох, то в першу чергу з їх числа до комісії з атестації включаються представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів. При цьому перевага надається тим професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами найбільшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року. У разі якщо професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, серед тих професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію, відсутні, або їх менше ніж дві, то до комісії з атестації включаються представники тих професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію та мають у своєму складі повноправними членами більшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року.
( Абзац сьомий частини восьмої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )( Абзац восьмий частини восьмої статті 19 виключено на підставі Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Професійні організації аудиторів та бухгалтерів обирають представників до комісії з атестації шляхом рейтингового голосування у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України.
Голова комісії з атестації обирається з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів комісії з атестації. Персональний склад комісії з атестації затверджує керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
Строк повноважень членів комісії з атестації становить три роки. Положення про комісію з атестації погоджується Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
Організаційне, матеріально-технічне та методичне забезпечення діяльності комісії з атестації здійснюється Інспекцією.
( Абзац дванадцятий частини восьмої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
9. До компетенції комісії з атестації належать:
1) організація розробки та подання на схвалення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю проектів Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, Порядку набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності, Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань атестації та професійного навчання аудиторів;
( Пункт 1 частини дев'ятої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2) затвердження програм іспитів для кандидатів в аудитори в обсязі, не меншому ніж обсяги навчальних програм закладів вищої освіти IV рівня акредитації;
( Пункт 2 частини дев'ятої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) організація проведення іспитів;
4) затвердження результатів іспитів;
5) прийняття рішень про зарахування іспиту у випадках, передбачених цим Законом;
6) розгляд апеляцій на результати іспитів;
7) акредитація незалежних центрів оцінювання, визначення укладачів екзаменаційних завдань та осіб з перевірки екзаменаційних робіт;
( Пункт 7 частини дев'ятої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
8) формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів;
9) прийняття рішення про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності;
10) прийняття рішення про розподіл коштів, які надійшли за складання іспитів відповідно до затвердженого порядку;
( Частину дев'яту статті 19 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
11) встановлення компетенції за результатами складання окремих теоретичних іспитів.
( Частину дев'яту статті 19 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Протиправні рішення комісії з атестації, її дії або бездіяльність, що обмежують чи порушують права юридичних або фізичних осіб, можуть бути оскаржені до Ради нагляду. Рішення Ради нагляду, прийняті за результатами такого оскарження, можуть бути оскаржені до суду.
( Абзац тринадцятий частини дев'ятої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
10. Порядок складання іспитів при атестації аудиторів (у тому числі методика оцінювання кваліфікаційних іспитів, порядок розподілу коштів, які надійшли за складання іспитів), Порядок зарахування теоретичних знань, Порядок набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності та Порядок безперервного професійного навчання аудиторів розробляються комісією з атестації та подаються на схвалення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який після схвалення передає їх для затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
( Частина десята статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
11. Іспити проводяться у письмовій або електронній формі з дотриманням анонімності та конфіденційності.
12. За складання кожного теоретичного або кваліфікаційного іспиту справляється плата у розмірі, визначеному комісією з атестації, але не більше однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та розподіляються Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до затвердженого порядку та затвердженого комісією з атестації кошторису між незалежними центрами оцінювання знань, особами з перевірки екзаменаційних робіт та іншими особами, залученими до процесу організації та складання іспитів. У разі зарахування іспиту плата не справляється.
Такі кошти можуть використовуватись також для часткового покриття витрат Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, пов’язаних з оплатою праці укладачів, а також організаційним, матеріально-технічним та методичним забезпеченням діяльності комісії з атестації.
( Частина дванадцята статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
13. Свідоцтво про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту видається Інспекцією на підставі рішення комісії з атестації.
Свідоцтво є чинним протягом п’яти років з дня складення кваліфікаційного іспиту.
Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до Ради нагляду. Рішення Ради нагляду, прийняті за результатами такого оскарження, можуть бути оскаржені до суду.
( Частина тринадцята статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
14. Особа, яка має намір бути аудитором, повинна набути практичного досвіду аудиторської діяльності шляхом працевлаштування/стажування у суб’єкта аудиторської діяльності не менше трьох років у будь-який період незалежно від дати отримання свідоцтва про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту. Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності, у яких особа, яка має намір бути аудитором, проходить стажування, встановлюються Порядком набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності.
( Частина чотирнадцята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )( Щодо зупинення дії частини чотирнадцятої статті 19 див. пункт 13 розділу X )
15. У разі наявності чинного свідоцтва про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту і позитивної характеристики за результатами набуття практичного досвіду у суб’єкта аудиторської діяльності комісія з атестації приймає рішення про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності.
( Щодо зупинення дії частини п'ятнадцятої статті 19 див. пункт 13 розділу X )
16. Аудитор повинен дотримуватися вимог щодо безперервного професійного навчання.
Аудитори зобов’язані щорічно до 1 липня року, наступного за звітним календарним роком, подавати через електронний кабінет інформацію про проходження безперервного професійного навчання за формою і в порядку, визначеними Радою нагляду, для автоматичного внесення її до Реєстру. У разі неподання аудитором через електронний кабінет такої інформації або непроходження безперервного професійного навчання упродовж року Інспекцією виноситься припис щодо необхідності термінового усунення порушення вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання та/або неприпустимості повторення такого порушення. У разі невиконання аудитором припису протягом двох місяців після його винесення або допущення аудитором повторного порушення вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання протягом двох років рішенням Ради нагляду до аудитора застосовується стягнення у вигляді попередження.
( Частину шістнадцяту статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Непроходження аудитором протягом двох років поспіль безперервного професійного навчання або неподання протягом двох років поспіль для автоматичного внесення до Реєстру відповідної інформації є підставою для прийняття Радою нагляду рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації.
( Частину шістнадцяту статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
17. Порядок безперервного професійного навчання аудиторів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
Основними видами безперервного професійного навчання аудиторів є освітні, короткострокові та інші заходи, передбачені затвердженим Порядком, в яких аудитори беруть участь з метою дотримання вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання, а також забезпечення свого професійного розвитку, підтримання на високому рівні та удосконалення практичних навичок з аудиту і набуття нових теоретичних знань за напрямами, визначеними частиною другою цієї статті.
( Частину сімнадцяту статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
18. Освітні заходи можуть проводити:
( Абзац перший частини вісімнадцятої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
1) юридичні особи, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації;
2) аудиторські фірми, що розробили власні програми безперервного професійного навчання, які визнані професійними організаціями - членами Міжнародної федерації бухгалтерів;
3) професійні організації аудиторів та бухгалтерів.
( Пункт 3 частини вісімнадцятої статті 19 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Інформація про осіб, які проводять освітні заходи, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на підставі заяви таких осіб та відповідного рішення комісії з атестації.
( Частину вісімнадцяту статті 19 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Розділ V
РЕЄСТРАЦІЯ АУДИТОРІВ ТА СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 20. Ведення Реєстру
1. Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після реєстрації у Реєстрі.
( Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Ведення Реєстру здійснюється в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри" та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Держателем та адміністратором Реєстру є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який забезпечує створення, функціонування та ведення Реєстру, а також здійснює його адміністрування.
Нормативно-правове регулювання питань ведення Реєстру, зокрема затвердження Порядку ведення Реєстру, та інші повноваження держателя Реєстру згідно з частиною другою статті 13 Закону України "Про публічні електронні реєстри" здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
Реєстраційні дії, передбачені цим Законом та Законом України "Про публічні електронні реєстри", здійснюють публічні реєстратори. Публічним реєстратором може бути громадянин України, який є непрактикуючою особою, має вищу освіту та перебуває у трудових відносинах з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
( Частина друга статті 20 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Реєстрова інформація (крім інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та інформації, що не підлягає оприлюдненню відповідно до вимог цього Закону) є відкритою і загальнодоступною з можливістю безоплатного цілодобового вільного доступу та копіювання та оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у формі відкритих даних.
( Частина третя статті 20 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Реєстровий номер аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності є індивідуальним і не може передаватися іншим аудиторам і суб’єктам аудиторської діяльності.
( Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. З метою ведення Реєстру дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.
6. У Реєстрі обов’язково міститься контактна інформація про Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, осіб, яким делеговано повноваження у порядку та на умовах, визначених цим Законом, та професійні організації аудиторів та бухгалтерів.
( Частина шоста статті 20 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
7. Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумісність та електронну взаємодію з іншими публічними електронними реєстрами, інформаційними системами та мережами, що становлять державні інформаційні ресурси.
( Частина сьома статті 20 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
8. Плата за внесення інформації до Реєстру не справляється.
Стаття 21. Розділи Реєстру та реєстрові дані про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності
( Назва статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
1. Реєстр складається з таких розділів:
1) аудитори;
2) суб’єкти аудиторської діяльності;
3) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
2. Реєстр повинен містити такі реєстрові дані про аудитора:
( Абзац перший частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) аудитора, країна громадянства;
( Пункт 1 частини другої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2) реєстровий номер у Реєстрі;
( Пункт 2 частини другої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів та інформація про членство в професійних організаціях аудиторів та/або бухгалтерів інших країн (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації;
( Пункт 3 частини другої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4) дата та номер рішення комісії з атестації про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності або номер сертифіката аудитора, отриманого до дати введення в дію цього Закону;
5) контактна інформація аудитора (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з аудитором (не оприлюднюється), номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки (за наявності);
( Пункт 5 частини другої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
6) найменування та реєстрові номери суб’єктів аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо, а також найменування та країна резиденства іноземних аудиторських фірм, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність (за наявності), із зазначенням коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи;
( Пункт 6 частини другої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
7) інформація про застосовані до аудитора стягнення та накладення адміністративних стягнень за порушення вимог цього Закону (не оприлюднюється у випадках, передбачених абзацом другим частини сьомої статті 42 або абзацом другим частини другої статті 44 цього Закону);
( Частину другу статті 21 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
8) інформація про повноправне членство аудитора в одній з професійних організацій аудиторів та бухгалтерів (за наявності);
( Частину другу статті 21 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
9) інформація про проходження безперервного професійного навчання.
( Частину другу статті 21 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. Реєстр повинен містити такі реєстрові дані про суб’єктів аудиторської діяльності:
( Абзац перший частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
1) найменування, організаційно-правова форма для юридичних осіб та прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність, із зазначенням форми її здійснення (фізична особа - підприємець чи провадження незалежної професійної діяльності);
( Пункт 1 частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2) реєстровий номер у Реєстрі;
( Пункт 2 частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) ідентифікаційний код аудиторської фірми (для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (не оприлюднюється) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
4) місцезнаходження аудиторської фірми та контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);
5) контактна інформація аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);
6) перелік засновників (учасників) аудиторської фірми, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження, ідентифікаційний код (не оприлюднюється), якщо засновником є юридична особа - частки кожного із засновників (учасників) у статутному капіталі, контактна інформація щодо кожної особи (номери телефонів, електронна адреса);
7) інформація про органи управління аудиторської фірми, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління аудиторської фірми, дата їх обрання (призначення), реєстрові номери (за наявності), контактна інформація щодо кожної особи (номери телефонів, електронні адреси), обраної (призначеної) до органів управління;
( Пункт 7 частини третьої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
8) кількість аудиторів, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх реєстрових номерів у Реєстрі;
( Пункт 8 частини третьої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
9) дані про відокремлені підрозділи аудиторської фірми, у тому числі місцезнаходження, контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);
10) номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації;
11) дата і номер чинного рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності);
( Пункт 11 частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
12) інформація про застосовані до суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону стягнення (не оприлюднюється у випадках, передбачених абзацом другим частини сьомої статті 42 або абзацом другим частини другої статті 44 цього Закону);
( Частину третю статті 21 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
13) інформація про аудиторську мережу (у разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі).
( Частину третю статті 21 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. У відповідних розділах Реєстру містяться реєстрові дані про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання, а саме:
( Абзац перший частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
1) найменування, ідентифікаційний код суб’єкта аудиторської діяльності, реєстровий номер у Реєстрі;
( Пункт 1 частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2) перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстрового номера у Реєстрі;
( Пункт 2 частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )( Пункт 3 частини четвертої статті 21 виключено на підставі Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4) дата і номер чинного рішення про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг;
( Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, строк дії такого договору, відомості про страховика та страхову суму.
5. До розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру вноситься інформація про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають досвід здійснення аудиторської діяльності не менше одного року, що підтверджується внесеною про них інформацією до розділу "Cуб’єкти аудиторської діяльності" Реєстру, та пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг, а також відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
До розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру вноситься інформація про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають досвід надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності не менше одного року, що підтверджується внесеною про них інформацією до розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру та пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг, а також відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру та/або розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру, крім випадків зазначених у пунктах 2 та 3 частини чотирнадцятої статті 22 цього Закону, повторне внесення інформації про такого суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів Реєстру можливе не раніше ніж через рік після дати видалення реєстрової інформації з відповідних розділів Реєстру.
( Статтю 21 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 22. Подання інформації до Реєстру
1. Інформація про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, яка має міститись у Реєстрі згідно з вимогами цього Закону, подається аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності до Інспекції за формою, затвердженою Радою нагляду, через електронний кабінет.
Під час першого подання інформації для внесення до Реєстру фізичні особи, щодо яких комісія з атестації відповідно до статті 19 цього Закону прийняла рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності, та юридичні особи, які відповідають вимогам статті 5 цього Закону, повинні пройти електронну ідентифікацію в електронному кабінеті. Перше внесення до Реєстру інформації про таких осіб здійснюється шляхом реєстрації їх у Реєстрі як аудиторів або суб’єктів аудиторської діяльності.
Документи для підтвердження інформації, поданої аудитором та суб’єктом аудиторської діяльності для її внесення до Реєстру, не подаються, а зберігаються в аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності і надаються у разі її перевірки.
Забороняється вимагати надання інформації, не передбаченої цим Законом.
Реєстраційні дії щодо реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, внесення інформації про них до Реєстру (змін до неї) вчиняються публічним реєстратором не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дати надходження до Інспекції відповідної заяви.
2. Аудитор протягом 30 календарних днів, а суб’єкт аудиторської діяльності протягом 10 календарних днів з того дня, коли відбулись зміни у реєстровій інформації (крім інформації про проходження аудитором безперервного професійного навчання), зобов’язані подати відповідну інформацію (зміни) до Інспекції для її внесення до Реєстру.
У разі втрати чинності рішення про проходження суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг реєстрова інформація про такого суб’єкта аудиторської діяльності видаляється публічним реєстратором з відповідних розділів Реєстру.
3. Заява аудитора або посадової особи, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою (або особи, уповноваженої керівником аудиторської фірми), яка подається для реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі, внесення до Реєстру інформації (змін до реєстрової інформації) або видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, підписується шляхом накладання електронного підпису з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". У цій заяві обов’язково міститься декларація заявника про достовірність інформації, яка подається до Реєстру, та усвідомлення відповідальності за подання недостовірної інформації або приховування інформації, яка підлягає внесенню до Реєстру відповідно до вимог цього Закону.
( Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
4. Документ, що містить інформацію про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для її внесення до Реєстру, складається державною мовою, створюється в електронній формі та подається аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності через електронний кабінет. Такий документ вважається одержаним з часу надходження заявникові відповідного повідомлення в електронній формі від публічного реєстратора, який автоматично після отримання від заявника документа надсилає йому електронне повідомлення з підтвердженням факту одержання документа.
5. Публічний реєстратор протягом трьох робочих днів після подання аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності інформації для її внесення до Реєстру здійснює перевірку такої інформації на предмет повноти та її відповідності реєстровій інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що міститься в публічних електронних реєстрах. Підставою для відмови у здійсненні реєстраційних дій є невідповідність інформації, поданої аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності для її внесення до Реєстру, реєстровій інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що міститься в публічних електронних реєстрах або виявлення недоліків в оформленні або відсутності окремої інформації про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, яка має міститись у Реєстрі згідно з вимогами цього Закону. Якщо недоліків не виявлено, відповідна інформація вноситься до Реєстру.
6. Аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності в режимі реального часу через електронний кабінет отримує інформацію про хід та результати внесення до Реєстру поданої ним інформації.
7. Повнота, достовірність та своєчасність подання інформації для внесення до Реєстру перевіряється, зокрема під час проведення перевірки контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності.
8. У разі виявлення фактів, що дають обґрунтовані підстави вважати, що інформація про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, внесена до Реєстру, є недостовірною, Інспекція має право вимагати роз’яснення або здійснити перевірку повноти, достовірності та своєчасності подання інформації для внесення до Реєстру.
Для отримання роз’яснень або здійснення перевірки Інспекція має право вимагати від аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності надання необхідної інформації та документів. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані не пізніше 20 робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та копії документів. Ненадання або несвоєчасне надання інформації без поважних причин, неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, відмова у наданні інформації зазначеними особами тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
9. У разі встановлення факту несуттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для внесення до Реєстру Інспекцією виноситься аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності припис щодо необхідності усунення встановлених порушень та/або неприпустимості їх повторень.
У разі неусунення аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності несуттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації для внесення до Реєстру протягом двох місяців після винесення припису або допущення аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності повторного порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації протягом двох років поспіль рішенням Ради нагляду до аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності застосовується стягнення у вигляді попередження.
У разі встановлення факту суттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для внесення до Реєстру або неусунення аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності несуттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації для внесення до Реєстру протягом трьох місяців після застосування стягнення у вигляді попередження рішенням Ради нагляду до аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності застосовується стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру та скасування його реєстрації.
Суттєвим порушенням вважається умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, яка підлягає оприлюдненню у Реєстрі відповідно до вимог цього Закону, що призвело до введення в оману замовника аудиторських послуг та/або інших користувачів реєстрової інформації щодо відповідності аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності вимогам для проведення обов’язкового аудиту або обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.
10. Інспекція зобов’язана вести справи на кожного аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, в яких зберігається уся інформація, яка ними подавалась для внесення до Реєстру. Після скасування реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі його справа зберігається не менше ніж 10 років.
11. У разі якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності систематично (два і більше разів) не сплачує або несвоєчасно сплачує внески, передбачені частиною чотирнадцятою статті 15 цього Закону, та інші внески або платежі, рішення про сплату яких прийнято з’їздом аудиторів України відповідно до статті 48 цього Закону, Рада нагляду за поданням Інспекції щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, або Рада Аудиторської палати України щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (крім тих, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) застосовують стягнення, передбачені частиною шостою статті 42 цього Закону. Зазначені рішення можуть бути оскаржені до суду.
( Щодо зупинення дії частини одинадцятої статті 22 див. пункт 13 розділу X )
12. Не підлягають реєстрації у Реєстрі фізичні особи, щодо яких комісія з атестації відповідно до статті 19 цього Закону прийняла рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності, а також реєстрація у Реєстрі аудиторів, інформація про яких внесена до Реєстру, підлягає скасуванню, якщо такі фізичні особи або аудитори відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
1) є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;
2) перебувають у публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України;
3) здійснюють аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єкти господарювання, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.
Скасування реєстрації таких аудиторів у Реєстрі здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Аудиторської палати України або Інспекції.
13. Не підлягають реєстрації в Реєстрі юридичні особи, а також реєстрація у Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, інформація про яких внесена до Реєстру, підлягає скасуванню, якщо такі суб’єкти аудиторської діяльності відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
1) мають у складі засновників (учасників, акціонерів) громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів аудиторської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;
2) є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така аудиторська мережа не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про початок процесу втрати статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та не завершила цей процес до 31 грудня 2022 року.