• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 20.09.2022 № 2597-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.09.2022
 • Номер: 2597-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.09.2022
 • Номер: 2597-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) доповнити словами "члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, які не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті, посадові особи та інспектори Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, члени Ради Аудиторської палати України, посадові особи Аудиторської палати України та працівники комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та комітетів з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів".
2. Частину першу статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542; 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторської палати України, які законом визнані виконавчими документами".
3. У Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50 із наступними змінами):
у частині першій:
у пункті 2 слова "включена до Реєстру" замінити словами "зареєстрована у Реєстрі";
у пункті 4 слова "аудиторська мережа (мережа)" замінити словами "аудиторська мережа", а після слів "та/або аудитори" доповнити словами "інші юридичні особи";
пункти 5-7 і 9 викласти в такій редакції:
"5) аудиторська фірма - юридична особа, яка провадить аудиторську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом та міжнародними стандартами аудиту, а також може надавати неаудиторські послуги;
6) аудиторський звіт - документ, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, комбінованої фінансової звітності);
7) аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту, стандартів аудиту Великої Британії або Сполучених Штатів Америки, та з урахуванням вимог цього Закону";
"9) добра репутація аудитора - репутація, за якої протягом двох років поспіль до аудитора не застосовувалося стягнення три і більше разів або не накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону двічі протягом 12 календарних місяців";
доповнити пунктами 9-1-9-3 такого змісту:
"9-1) добра репутація аудиторської фірми - репутація, за якої до аудиторської фірми не застосовувалося стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності три та більше разів протягом 24 календарних місяців;
9-2) електронний кабінет - це інформаційно-комунікаційна система Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що забезпечує електронну форму взаємодії між Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, іншими фізичним і юридичними особами з питань реалізації ними прав та обов’язків, визначених цим Законом;
9-3) інше обов’язкове завдання - завдання з огляду проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) або завдання з надання інших аудиторських послуг, надання яких вимагається відповідно до законодавства, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних стандартів аудиту, за результатами виконання якого законодавством вимагається оприлюднення та/або подання Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, органам державної влади або органам місцевого самоврядування звіту суб’єкта аудиторської діяльності";
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14) міжнародні стандарти аудиту - сукупність професійних стандартів, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості (управління якістю), які визначені міжнародними стандартами контролю якості (управління якістю), аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятими Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, які оприлюднені Міжнародною федерацією бухгалтерів";
доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
"14-1) неаудиторські послуги - інші послуги, крім аудиторських послуг, які надаються суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до законодавства";
у пункті 15 слово "провадить" замінити словами "провадила та не провадить";
пункт 16 викласти в такій редакції:
"16) обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання (їх груп), утворень без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати таку фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також комбінованої (субконсолідованої) фінансової звітності банківських груп та небанківських фінансових груп, інших утворень, які відповідно до законодавства зобов’язані надати таку звітність разом зі звітом суб’єкта аудиторської діяльності, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом";
доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1) повноправне членство аудитора у професійній організації аудиторів та бухгалтерів - членство (участь) аудитора (за наявності) в одній із професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, інформація про яке подана аудитором до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності для оприлюднення";
пункт 17 викласти в такій редакції:
"17) пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності - фізична особа, юридична особа та/або утворення без статусу юридичної особи, пов’язані із суб’єктом аудиторської діяльності відносинами власності та/або контролем, та/або управлінням, що може впливати на умови або економічні результати його діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв, визначених Податковим кодексом України для пов’язаних осіб";
доповнити пунктами 17-1,17-2 та 18-1 такого змісту:
"17-1) професійна організація аудиторів та бухгалтерів - громадська організація, утворена відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання" для реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, професійних та інших інтересів аудиторів та бухгалтерів, має всеукраїнський статус та серед загальної кількості членів якої не менше 50 відсотків складають аудитори та/або бухгалтери;
17-2) професійний скептицизм - ставлення аудитора до отриманої інформації при провадженні аудиторської діяльності, яке включає критичний підхід та уважність до обставин, які можуть вказувати на можливі викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та критичну оцінку аудиторських доказів";
"18-1) професійні обов’язки - це обов’язки аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, визначені цим Законом, нормативно-правовими актами з питань аудиторської діяльності, прийнятими відповідно до цього Закону, та міжнародними стандартами аудиту";
пункт 19 викласти в такій редакції:
"19) Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр) - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні, а також містить іншу інформацію відповідно до вимог цього Закону";
у пункті 21 слова "включений до Реєстру" замінити словами "зареєстрований у Реєстрі";
доповнити пунктом 22 такого змісту:
"22) спільне проведення аудиту фінансової звітності - проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) двома або більше суб’єктами аудиторської діяльності, призначеними відповідно до цього Закону, відповідно до укладеного договору з визначенням розподілу завдань між такими суб’єктами аудиторської діяльності та наданням спільного аудиторського звіту";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Терміни "бухгалтерський облік", "фінансова звітність", "консолідована фінансова звітність", "користувачі фінансової звітності", "звіт про управління", "група", "велика група", "середня група", "національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку","міжнародні стандарти фінансової звітності", "підприємства, що становлять суспільний інтерес", "великі підприємства", "середні підприємства", "малі підприємства" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Інші терміни, що застосовуються в цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України.
У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Закону, для регулювання відносин у сфері аудиторської діяльності застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Закону";
2) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Вимоги цього Закону щодо особливостей організації, проведення аудиту та надання інших аудиторських та неаудиторських послуг, встановлені до підприємств, що становлять суспільний інтерес, поширюються також на політичні партії, які отримують фінансування з державного бюджету, державні підприємства (крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства та мікропідприємства), Національний банк України, банківські групи, небанківські фінансові групи";
3) частину першу статті 3 після слів "нормативно-правовими актами" доповнити словами "з питань аудиторської діяльності";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Аудитор набуває права на провадження аудиторської діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності, набуття практичного досвіду в порядку, визначеному цим Законом, та реєстрації у Реєстрі. Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише після реєстрації його у Реєстрі як суб’єкта аудиторської діяльності";
частину третю виключити;
у частині четвертій слова "до якої було застосовано протягом останнього року стягнення у вигляді виключення з Реєстру за подання до Реєстру недостовірної інформації" замінити словами "реєстрація якої у Реєстрі протягом останнього року була скасована на підставі рішення, прийнятого у порядку, визначеному цим Законом";
доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:
"7. Аудитор повинен мати добру репутацію.
8. Аудитор втрачає право на провадження аудиторської діяльності після скасування його реєстрації у Реєстрі з підстав, передбачених цим Законом. Така особа набуває права на провадження аудиторської діяльності лише після підтвердження кваліфікаційної придатності в порядку, визначеному цим Законом, та реєстрації в Реєстрі";
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Юридична особа, яка не відповідає вимогам цієї статті, не має права використовувати у своєму найменуванні термін "аудиторська фірма";
частину другу доповнити реченням такого змісту: "До розміру частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, не зараховується частка аудиторської фірми у власному статутному капіталі";
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"Керівником аудиторської фірми не може бути аудитор, до якого протягом двох останніх років поспіль застосовувалися стягнення два і більше разів або накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Керівник аудиторської фірми не може бути працівником іншої аудиторської фірми, крім аудиторських фірм, засновником (учасником) яких він є";
у частині п’ятій слова "включення її до Реєстру" замінити словами "реєстрації її у Реєстрі";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Аудиторська фірма повинна мати добру репутацію. Реєстрація аудиторської фірми, яка втратила добру репутацію, у Реєстрі скасовується на підставі відповідного рішення, прийнятого у порядку, визначеному цим Законом";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. У разі скасування реєстрації аудиторської фірми у Реєстрі на підставі рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації у зв’язку з втратою нею доброї репутації або про застосування до аудиторської фірми стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації повторна реєстрація такої аудиторської фірми у Реєстрі можлива не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення";
частину першу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств (їх груп) або інших утворень без статусу юридичної особи та послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, лише після внесення інформації про такого суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів Реєстру.
Для надання суб’єктом аудиторської діяльності аудиторських послуг суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес, або суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до вимог законодавства зобов’язані оприлюднити та/або подати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади або органам місцевого самоврядування звіт суб’єкта аудиторської діяльності за результатами виконання такого завдання, інформація про такого суб’єкта аудиторської діяльності має бути внесена до відповідного розділу Реєстру";
частину третю виключити;
у частині четвертій:
абзаци перший - десятий замінити тринадцятьма абзацами такого змісту:
"4. Цим Законом встановлюються обмеження на одночасне надання суб’єктами аудиторської діяльності підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та надання такими суб’єктами аудиторської діяльності та/або пов’язаними з ними особами таких неаудиторських послуг:
1) складання податкової звітності, розрахунку податків, інших обов’язкових зборів та платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;
1-1) надання консультаційних послуг з питань оподаткування, а також, у разі, коли допомога суб’єкта аудиторської діяльності не вимагається законодавством, послуг з визначення державних дотацій та податкових пільг;
2) послуги, що передбачають участь у процесі прийняття управлінських рішень або виконання будь-яких функцій з управління підприємством, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю або процедур з управління ризиками, що пов’язані з формуванням фінансової інформації, а також розробка та впровадження інформаційних систем, пов’язаних з фінансовою інформацією;
5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;
6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;
7) послуги з оцінки, у тому числі виконані у зв’язку з наданням актуарних послуг чи послуг супроводу судового процесу;
8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб;
9) послуги, пов’язані з функцією внутрішнього аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
10) послуги, пов’язані з просуванням акцій юридичної особи, якій надаються послуги з обов’язково аудиту, торгівля чи підписка на акції такої юридичної особи.
Суб’єкт аудиторської діяльності та/або пов’язані з ними особи, та/або учасник аудиторської мережі, до якої належить такий суб’єкт аудиторської діяльності, має право надавати послуги, передбачені пунктами 1-1 та 7 частини четвертої цієї статті, у разі якщо".
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;
частину п’яту виключити;
абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Договором про надання аудиторських послуг може бути передбачено можливість застосування суб’єктом аудиторської діяльності при наданні аудиторських послуг (крім послуг з обов’язкового аудиту або послуг з виконання інших обов’язкових завдань) стандартів аудиту Великої Британії або Сполучених Штатів Америки";
частину п’яту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Звіти за результатами виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності та інших обов’язкових завдань складаються відповідно до вимог закону, нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, міжнародних стандартів аудиту та оформлюються у письмовій формі (паперовій або електронній).
Аудиторський звіт в паперовій формі може бути підготовлений щодо фінансової звітності, складеної в паперовій формі. Аудиторський звіт в електронній формі, за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, складається щодо фінансової звітності, складеної в електронній формі";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Суб’єкт аудиторської діяльності, який виконує інше обов’язкове завдання, зобов’язаний забезпечити складання аудитором, який виконує таке завдання, робочих документів аудитора для кожного іншого обов’язкового завдання з урахуванням вимог до робочих документів, встановлених частиною четвертою статті 24 цього Закону";
у частині першій слова "фінансова звітність якої перевіряється" замінити словами "та іншого утворення без статусу юридичної особи, фінансова звітність яких перевіряється";
частину другу після слів "юридичною особою" доповнити словами "та іншим утворенням без статусу юридичної особи";
частини першу, третю та четверту викласти в такій редакції:
"1. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності мають право надавати послуги з аудиту, огляду фінансової звітності та виконувати інші завдання з надання впевненості, за умови що такий аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його власники (засновники, учасники), посадові особи, ключові партнери з аудиту та залучені до надання таких послуг працівники незалежні від юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи, фінансова звітність яких підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи. Вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності";
"3. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані утриматися від надання аудиторських послуг у разі загрози моральним принципам, майновим інтересам, захисту особистості та сімейних відносин, примушення до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних, трудових та інших відносин між аудитором, суб’єктом аудиторської діяльності, його пов’язаними особами, його аудиторською мережею та іншою особою, здатною вплинути на результат аудиторських послуг, та юридичними особами, іншими утвореннями без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, внаслідок чого об’єктивна, раціональна та обізнана третя сторона, беручи до уваги застосовані запобіжні заходи, може дійти висновку, що незалежність аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності не дотримана.
4. Забороняється надання аудиторських послуг, у разі якщо аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи та залучені до надання аудиторських послуг особи, включаючи працівників суб’єкта аудиторської діяльності та інших осіб, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:
1) є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці або мають суттєвий та прямий інтерес в отриманні вигоди від юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;
2) беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, якій надаються аудиторські послуги, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;
3) перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, якій надаються аудиторські послуги, що можуть призвести до конфлікту інтересів";
у частині шостій слова "фінансова звітність якої підлягає перевірці" замінити словами "та іншого утворення без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги";
у частині сьомій слова "незалежності протягом трьох місяців" замінити словами "незалежності аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності протягом трьох місяців мають";
абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:
"8. Аудитор, ключовий партнер з аудиту, посадові особи та особи, які залучалися до надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, включаючи працівників суб’єкта аудиторської діяльності та інших залучених осіб, протягом щонайменше одного року, а у разі проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, - протягом щонайменше двох років після надання відповідних послуг не мають права";
10) третє речення частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "Строк зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації, а також випадки, в яких аудитори та/або суб’єкти аудиторської діяльності мають право передавати третім особам отриману під час надання послуг інформацію, можуть бути визначені договором";
друге речення частини другої викласти в такій редакції:
"У разі спільного проведення аудиту фінансової звітності аудиторський звіт підписується кожним аудитором, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець, або провадить незалежну професійну діяльність у разі проведення ним аудиту одноосібно, а від аудиторських фірм, щонайменше, їх ключовими партнерами";
у частині третій:
пункти 3 та 5 викласти в такій редакції:
"3) чітко висловлена думка аудитора немодифікована або модифікована (думка із застереженням, негативна) або відмова від висловлення думки, про те, чи розкриває фінансова звітність або консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та об’єктивно фінансову інформацію згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавства з питань її складання. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності не може висловити аудиторську думку, звіт повинен містити відмову від висловлення думки";
"5) про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління (консолідованому звіті про управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер";
у пункті 7 слова "включення до Реєстру" замінити словами "реєстрацію у Реєстрі";
у частині четвертій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторських завдань без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень для надання послуг з обов’язкового аудиту";
підпункти "а" - "г" пункту 3 викласти в такій редакції:
"а) опис та оцінку найбільш значущих ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності), що перевіряється, у тому числі внаслідок шахрайства;
б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності) для кожного опису та оцінки найбільш значущих ризиків у звітності, що перевіряється;
в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків;
г) якщо це доречно, основні застереження щодо таких ризиків";
пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:
"4) пояснення щодо того, якою мірою вважалось можливим виявити порушення, включаючи шахрайство, під час обов’язкового аудиту;
5) підтвердження того, що думка аудитора, наведена в аудиторському звіті, узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету;
6) твердження про ненадання неаудиторських послуг, визначених статтею 6 цього Закону, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи під час проведення аудиту";
доповнити абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим такого змісту:
"В аудиторському звіті, за виключенням підтвердження, наданого відповідно до пункту 5 цієї частини, не має бути будь-яких посилань на додатковий звіт для аудиторського комітету.
Суб’єкту аудиторської діяльності забороняється в аудиторському звіті використовувати згадування про Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та/або Національний банк України, та/або Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у будь-який спосіб, який би вказував чи наводив на думку, що цей аудиторський звіт схвалений або затверджений такими органами.
Зміст аудиторського звіту має бути зрозумілим та не викликати двозначності розуміння";
перше речення частини п’ятої після слів "аудиторської діяльності" доповнити словами "(спільне проведення аудиту)";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть встановити додаткові вимоги до інформації, що має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації, а також встановити відповідно до законодавства вимоги стосовно додаткових звітів суб’єктів аудиторської діяльності щодо юридичних осіб, які підлягають регулюванню.
Аудиторський звіт, підготовлений за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами і яка подається в єдиному електронному форматі, надається разом з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) згідно із законодавством в єдиному електронному форматі";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та/або Аудиторська палата України, та/або Національний банк України, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при виконанні повноважень, визначених законом, не можуть впливати на зміст складеного суб’єктом аудиторської діяльності аудиторського звіту за результатами обов’язкового аудиту конкретної фінансової звітності (крім випадків реалізації повноважень із забезпечення якості аудиторських послуг відповідно до вимог цього Закону). Не є впливом на зміст аудиторського звіту реалізація Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повноважень, передбачених частиною шостою цієї статті";
у частині четвертій:
у пункті 3 слова "які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності" виключити;
пункт 4 доповнити словами "або які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю оформлює матеріали про адміністративні правопорушення (у тому числі за зверненням користувачів фінансової звітності), пов’язані з порушенням законодавства в частині ненадання інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених цим Законом, за нестворення аудиторського комітету або непокладання відповідних функції на орган (підрозділ) у випадках та порядку, визначених цим Законом (якщо адміністративні або інші стягнення не накладаються відповідно до іншого закону), за порушення, визначеного цим Законом, порядку призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та за неоприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (крім вчинення порушення порядку оприлюднення фінансової звітності банками, небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на регульованих ринках капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, оформлення матеріалів щодо яких здійснює відповідний уповноважений орган). Документальне оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зазначені у цьому абзаці, здійснюється у порядку, визначеному Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю";
у частині п’ятій:
в абзаці першому слова "конфлікту інтересів" замінити словами "реального чи потенційного конфлікту інтересів або втручання її органів управління у виконання делегованих повноважень, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень";
пункти 1 та 2 виключити;
пункт 3 доповнити словами "проведення інших перевірок, передбачених цим Законом";
пункт 4 доповнити словами "та аудиторів, крім випадків, визначених цим Законом";
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Аудиторській палаті України та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, за умови що їх організаційна структура унеможливлює виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів або втручання їх органів управління на виконання делегованих повноважень та які відповідають встановленим вимогам, за рішенням Ради нагляду можуть бути делеговані такі повноваження:
1) контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності, проведення інших перевірок, передбачених цим Законом;
2) контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів.
Вимоги до професійних організацій аудиторів та бухгалтерів та порядок делегування таких повноважень затверджуються Радою нагляду".
У зв’язку з цим частини шосту - шістнадцяту вважати відповідно частинами сьомою - сімнадцятою;
частини сьому та восьму викласти в такій редакції:
"7. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю здійснює нагляд за виконанням Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень.
Для здійснення такого нагляду Аудиторська палата України та професійні організації аудиторів та бухгалтерів, яким були делеговані певні повноваження, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звіти про виконання делегованих повноважень за формою, затвердженою Радою нагляду. Радою нагляду та Інспекцією може аналізуватися інша інформація з відкритих джерел про діяльність Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів.
У разі виникнення у Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів, якій були делеговані певні повноваження, реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання делегованих повноважень або втручання її органів управління на виконання делегованих повноважень, Аудиторська палата України, така професійна організація або інша особа, якій стало відомо про такі обставини, зобов’язана негайно повідомити про це Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
8. У разі систематичного (два і більше разів) протягом двох років невиконання Аудиторською палатою України або професійною організацією аудиторів та бухгалтерів, якій делеговані певні повноваження, рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при виконанні ними делегованих повноважень, втручання їх органів управління на виконання делегованих повноважень, що вплинуло на об’єктивність або неупередженість рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, допущення Аудиторською палатою України систематичних порушень вимог пунктів 2-7 частини шостої та частини сьомої статті 47 цього Закону або встановлення невідповідності професійної організації встановленим вимогам Рада нагляду приймає рішення про відкликання таких делегованих повноважень. У такому разі повторне делегування повноважень Аудиторській палаті Україні або професійній організації аудиторів та бухгалтерів можливе не раніше ніж через рік після прийняття Радою нагляду рішення про відкликання делегованих повноважень.
Радою нагляду може бути прийнято рішення про дострокове повторне делегування повноважень Аудиторській палаті Україні або професійній організації аудиторів та бухгалтерів після усунення виявлених недоліків";
у частині дев’ятій:
пункти 1-3 та 7-9 викласти в такій редакції:
"1) отримувати інформацію про аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності) та/або пов’язаних з ним осіб, яка стосується виконання таким аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) своїх професійних обов’язків та/або дотримання вимог цього Закону;
2) отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію стосовно аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язану з виконанням аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) професійних обов’язків, оприлюдненням фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також щодо виконання Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень;
3) проводити перевірки аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону";
"7) отримувати від Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яким делеговані певні повноваження, звіти про виконання ними делегованих повноважень та проводити перевірки Аудиторської палати України і таких професійних організацій аудиторів та бухгалтерів з метою забезпечення дотримання ними вимог законодавства при виконанні делегованих повноважень;
8) розглядати та переглядати рішення, прийняті Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, в межах виконання ними делегованих повноважень;
9) надавати обґрунтовані рекомендації щодо дій, які необхідно здійснити Аудиторській палаті України та професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів для належного виконання повноважень, делегованих їм у порядку та на умовах, визначених цим Законом";
доповнити пунктами 10-13 такого змісту:
"10) отримувати інформацію про аудиторські комітети, утворені підприємствами, що становлять суспільний інтерес, або призначені ними органи (підрозділи), на які покладено відповідні функції, а також їх звіти;
11) надавати підприємствам, що становлять суспільний інтерес, рекомендації щодо забезпечення діяльності аудиторських комітетів або призначених органів (підрозділів), на які покладено відповідні функції, відповідно до вимог цього Закону;
12) вносити пропозиції органам державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері аудиторської діяльності та брати участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;
13) здійснювати міжнародне співробітництво в межах повноважень, визначених цим Законом";
доповнити абзацами п’ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
"Аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності та інші юридичні особи і фізичні особи зобов’язані надати на запит Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію, зазначену у пунктах 1, 2, 7, 10 цієї частини, та копії документів не пізніше 20 робочих днів з дня отримання запиту.
Ненадання або несвоєчасне надання інформації без поважних причин, неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, відмова у наданні інформації на запит зазначеними особами тягнуть за собою відповідальність, передбачену цим Законом.
Листування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з аудиторами або суб’єктами аудиторської діяльності здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг через електронний кабінет. У разі надсилання Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності документа до його електронного кабінету такому аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності на його електронну адресу, оприлюднену у Реєстрі, надсилається відповідне повідомлення.
Документ, надісланий Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності до його електронного кабінету, вважається врученим такому аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності належним чином, якщо він сформований з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг і є доступним у електронному кабінеті";
у частині десятій слово "співробітники" замінити словом "працівники";
частину дванадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язані забезпечити взаємодію для реалізації положень цього Закону";
у частині тринадцятій слова "конфлікту інтересів" замінити словами "реального чи потенційного конфлікту інтересів";
частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
"14. Для забезпечення фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані сплачувати такі внески на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю:
1) фіксований внесок, розмір якого становить:
три мінімальні заробітні плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес;
0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, крім обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України за поданням в установленому законодавством порядку Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, але не може бути більшим 2 відсотків суми такої винагороди.
Для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), зобов’язані сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України:
1) фіксований внесок, розмір якого становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.
Сплата внесків, передбачених абзацами третім, четвертим та сьомим цієї частини, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт.
Сплата внесків, передбачених абзацами п’ятим та восьмим цієї частини, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за кварталом, в якому було складено (датовано) звіт суб’єкта аудиторської діяльності.
У разі відкликання повноважень, делегованих Аудиторській палаті України відповідно до абзацу першого частини п’ятої цієї статті, суб’єкти аудиторської діяльності з дати набрання чинності відповідним рішенням Ради нагляду сплачують внески, передбачені цією частиною, на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
Витрати Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю здійснюються у межах кошторису, затвердженого Радою нагляду.
Кошторис Аудиторської палати України в частині фінансування делегованих повноважень затверджує Рада нагляду";
абзаци перший та п’ятнадцятий частини п’ятнадцятої викласти в такій редакції:
"15. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є юридичною особою публічного права, яка не має на меті отримання прибутку. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є державною установою, що виконує функції із суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, встановлені цим Законом. Статут Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";
"Річна фінансова звітність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю підлягає обов’язковій перевірці незалежним суб’єктом аудиторської діяльності, відбір якого здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Вимоги до незалежного суб’єкта аудиторської діяльності визначає Кабінет Міністрів України";
частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
"16. Органи державної влади та інші суб’єкти не мають права втручатися в діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з виконання ним своїх повноважень, визначених цим Законом. Рішення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю не зупиняє їх дії";
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Рада нагляду є вищим органом управління Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю і складається з дев’яти осіб, по два представники від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку України, одного представника від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і трьох осіб з числа непрактикуючих осіб. Виконавчий директор Інспекції входить до Ради нагляду за посадою";
в абзаці другому слова "які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів" замінити словами та цифрами "які мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Кожна професійна організація аудиторів та бухгалтерів, яка має у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року, може делегувати не більше одного представника. У разі якщо загальна кількість делегованих представників більше трьох, то до номінаційного комітету обираються представники лише тих трьох професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами більшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року";
абзаци п’ятий та шостий виключити;
в абзаці сьомому слова "бездоганна репутація" замінити словами "бездоганна ділова репутація";
абзаци восьмий та одинадцятий викласти в такій редакції:
"Не можуть бути обраними до складу Ради нагляду особи, які протягом останніх трьох років до дати проведення конкурсу виконували повноваження члена Ради Аудиторської палати України або були посадовими особами професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які виконували делеговані повноваження";
"Голова Аудиторської палати України та представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів можуть брати участь у засіданнях Ради нагляду під час розгляду питань виконання Аудиторською палатою України або такими професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих їм повноважень";
у частині четвертій:
пункти 3-6, 11-14, 17, 19 викласти в такій редакції:
"3) нагляд за діяльністю Аудиторської палати України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів у частині виконання ними делегованих повноважень та участь членів Ради нагляду у роботі органів управління Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів у межах такого нагляду;
4) прийняття рішень про призначення перевірки виконання Аудиторською палатою України та/або професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень;
5) затвердження та надання Аудиторській палаті України та професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів рекомендацій щодо усунення виявлених порушень у їх діяльності при виконанні ними делегованих повноважень;
6) перегляд рішень Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, прийнятих ними в межах виконання делегованих повноважень, скасування повністю або частково протиправних рішень Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, а також вчинення інших дій щодо їх перегляду відповідно до закону";
"11) затвердження порядку документального оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
12) затвердження форм заяв, які подаються аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності для їх реєстрації у Реєстрі, внесення до Реєстру інформації (змін до неї) та видалення реєстрової інформації з Реєстру, форм звітів про виконання делегованих повноважень Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, форм та порядку подання суб’єктами аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформації про результати їх діяльності у випадках, передбачених цим Законом;
13) отримання інформації від Інспекції, Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів з питань, віднесених до компетенції Ради нагляду;
14) затвердження графіка перевірок з контролю якості аудиторських послуг, що плануються до проведення Інспекцією разом з Аудиторською палатою України";