• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2017 № 2258-VIII
Прийом-передача справ, майна і коштів від діючої Аудиторської палати України до сфери управління Аудиторської палати України, створеної в порядку, визначеному цим Законом, здійснюється комісією, що створюється установчим з’їздом аудиторів України.
7. Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом Національний банк України має право відповідно до процедур, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, відхиляти обрану банком для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит банку.
8. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення в дію цього Закону:
Закон України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243 із наступними змінами);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 244; 1995 р., № 33, ст. 259; 1996 р., № 17, ст. 76; 1997 р., № 48, ст. 297).
9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити статтями 163-16і 166-26 такого змісту:
"Стаття 163-16. Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності
Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 166-26. Ненадання аудитором інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Ненадання аудитором, у випадках, визначених законом, інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
частину першу статті 234-3 після слів і цифр "Національний банк України розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку здійснення операцій з електронними грошима (стаття 163-14)" доповнити словами і цифрами "порушенням банками порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-16)";
частину першу статті 244-16 після слів "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з" доповнити словами і цифрами "порушенням небанківськими фінансовими установами порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-16)";
частину першу статті 244-17 доповнити словами і цифрами "порушенням емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового ринку порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-16)";
главу 17 доповнити статтею 244-22 такого змісту:
"Стаття 244-22. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 163-16, крім вчинення порушень банками, небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового ринку), ненаданням аудитором, у випадках, визначених законом, інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 166-26).
Від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення має право виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості";
2) у Господарському кодексі України(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
в абзаці першому частини восьмої статті 73 слова "відбору незалежного аудитора та критерії" виключити;
в абзацах другому і третьому частини третьої статті 90 слова "відбору незалежного аудитора та критерії" виключити;статті 362-364 викласти в такій редакції:
"Стаття 362. Аудиторська діяльність
1. Аудиторська діяльність - це незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг.
2. Аудиторська діяльність регулюється цим Кодексом, законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
Стаття 363. Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит
1. Аудит фінансової звітності - це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.
2. Аудит фінансової звітності здійснюється суб’єктами аудиторської діяльності, зареєстрованими у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
3. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у здійсненні перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
4. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою та органами державного фінансового контролю відповідно до закону.
5. Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит можуть проводитися за ініціативою суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит).
Стаття 364. Аудитор і суб’єкти аудиторської діяльності
1. Аудитор - це фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
2. Суб’єкт аудиторської діяльності - це аудиторська фірма або аудитор, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець або провадить незалежну професійну діяльність, що набув права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених законодавством, та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
3. Умови та порядок здійснення аудиторської діяльності, права та обов’язки аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності визначаються законом, іншими нормативно-правовими актами";
статтю 365 виключити;
3) пункт 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) виключити;
4) у Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2011 р., № 36, ст. 362; 2015 р., № 32, ст. 315):
у пункті 9 статті 7 слова "Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків" виключити;
у пункті 11 частини першої статті 9 слова "аудиторський висновок" замінити словами "аудиторський звіт";
5) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2015 р., № 32, ст. 315):
у частині першій слова "норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики" виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"Право на проведення аудиторської перевірки банку має аудиторська фірма, внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес";
частини третю і четверту виключити;
у тексті Закону слова "аудиторський висновок" в усіх відмінках замінити словами "аудиторський звіт" у відповідному відмінку;
6) частину четверту статті 17 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2015 р., № 49-50, ст. 449) виключити;
( Підпункт 7 пункту 9 розділу X втратив чинність на підставі Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
8) у пункті 17-1 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) слова "критерії відбору незалежного аудитора та" виключити.
( Підпункт 9 пункту 9 розділу X втратив чинність на підставі Закону № 2465-IX від 27.07.2022 )
10. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти акти, передбачені цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити делегування представників відповідних органів державної влади до Ради нагляду та комісії з атестації.
11. Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
12. У разі якщо інші законодавчі акти містять правила, положення щодо здійснення обов’язкового аудиту, для визначення вимог до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, застосовуються правила та положення, визначені виключно цим Законом.
Положення цього пункту поширюється також на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії.
13. Зупинити дію:
( Абзац другий пункту 13 розділу X виключено на підставі Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
частини шостої, чотирнадцятої - п’ятнадцятої статті 19 цього Закону - на період дії воєнного стану, а також протягом двадцяти чотирьох місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2025 року;
( Абзац третій пункту 13 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законами № 2597-IX від 20.09.2022, № 3603-IX від 23.02.2024 )
частини одинадцятої статті 22 цього Закону - на період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення або скасування;
( Абзац четвертий пункту 13 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
абзацу п’ятого частини першої статті 23 цього Закону в частині залучення до виконання завдань щонайменше двох осіб, які мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, - на період дії воєнного стану, а також протягом двадцяти чотирьох місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2024 року. Положення цього абзацу не поширюється на суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності банків.
( Розділ X доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )
14. На період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування зупинити перебіг строків, визначених абзацом другим частини тринадцятої статті 19, а також частиною тринадцятою статті 45 цього Закону.
( Розділ X доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3603-IX від 23.02.2024 )
15. Установити, що до кінця 2022 року:
розмір фіксованого внеску, визначеного в абзаці другому частини тринадцятої статті 15 цього Закону, становить одну мінімальну заробітну плату, встановлену законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес. Надмірно сплачені суб’єктами аудиторської діяльності суми внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю зараховуються в рахунок майбутніх платежів;
розмір фіксованого внеску, визначеного в абзаці п’ятому частини тринадцятої статті 15 цього Закону, становить 0,1 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту. Надмірно сплачені суб’єктами аудиторської діяльності суми внесків на користь Аудиторської палати України зараховуються в рахунок майбутніх платежів.
( Розділ X доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )
16. Установити, що у період дії воєнного стану Рада нагляду затверджує кошторис Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльності та вносить до нього зміни.
( Розділ X доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )
17. Установити, що до кінця 2023 року аудитори (які не мають трудових відносин з суб’єктами аудиторської діяльності або дія трудового договору з якими тимчасово призупинена на період дії воєнного стану, а також ті, хто призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на період дії воєнного стану, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в період дії воєнного стану або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час періоду дії воєнного стану на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення) та суб’єкти аудиторської діяльності не сплачують членських внесків на користь Аудиторської палати України.
( Розділ X доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )
18. Установити, що на період дії воєнного стану, а також протягом двадцяти чотирьох місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2025 року:
( Абзац перший пункту 18 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом № 3603-IX від 23.02.2024 )
організація та проведення кваліфікаційних іспитів здійснюється Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у порядку, затвердженому Радою нагляду за поданням комісії з атестації;
плата за складання кваліфікаційного іспиту справляється у розмірі, визначеному комісією з атестації, але не більше однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та розподіляються Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до затвердженого комісією з атестації кошторису між особами, залученими до процесу організації та складання іспитів;
свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту видається на підставі рішення комісії з атестації Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
особи, які мають вищу освіту та досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, ревізії, права, фінансів, банківської справи, економіки або аудиту не менше трьох років, а також особи, які включені до публічних реєстрів аудиторів країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії та Японії, можуть бути атестованими за результатами кваліфікаційного іспиту. Особи, щодо яких за результатами кваліфікаційного іспиту комісією з атестації прийнято рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності, не можуть бути призначені ключовими партнерами з обов’язкових завдань протягом трьох років після їх атестації (крім осіб, які мають досвід роботи у відповідних сферах більше 15 років, та осіб, які включені до публічних реєстрів аудиторів країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії та Японії).
( Розділ X доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )
19. Установити, що на період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування до аудиторів не застосовується відповідальність за порушення вимог цього Закону в частині непроходження безперервного професійного навчання під час періоду дії воєнного стану.
( Розділ X доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022; в редакції Закону № 3603-IX від 23.02.2024 )
20. Установити, що аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності подають звіти та звітну інформацію, подання якої вимагається відповідно до норм цього Закону, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період неподання звітності чи обов’язку надати відповідну інформацію, але не пізніше 30 вересня 2024 року.
( Абзац перший пункту 20 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом № 3603-IX від 23.02.2024 )
Суб’єкти аудиторської діяльності, які у зв’язку з бойовими діями не мають можливості у строки, визначені статтею 37 цього Закону, оприлюднити звіти про прозорість або внести зміни до опублікованих звітів, або інформувати Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про те, що звіти про прозорість опубліковано на їх веб-сторінках та/або про внесення змін до них, звільняються від відповідальності, встановленої цим Законом, та оприлюднюють звіти про прозорість протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
( Розділ X доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )( Пункт 21 розділу X виключено на підставі Закону № 3603-IX від 23.02.2024 )
21-1. Установити, що на період дії воєнного стану право аудитора на провадження аудиторської діяльності може бути призупинено за особистою заявою аудитора або за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції, у разі неподання аудитором інформації для внесення до Реєстру відповідно до вимог цього Закону та неусунення аудитором порушення вимог цього Закону щодо повноти подання такої інформації протягом двох місяців після винесення аудитору припису відповідно до частини дев’ятої статті 22 цього Закону.
Не може бути призупинено право на провадження аудиторської діяльності за особистою заявою аудитора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, а також за наявності підстав, передбачених статтею 22-1 цього Закону, для скасування реєстрації такого аудитора у Реєстрі.
Інформація про призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності оприлюднюється в Реєстрі.
Протягом строку призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності аудитор не має права провадити аудиторську діяльність, у тому числі у складі аудиторських фірм. Інформація про аудиторів, право на провадження аудиторської діяльності яких призупинено, не враховується суб’єктами аудиторської діяльності для забезпечення виконання ними вимог пункту 4 частини першої статті 23 цього Закону.
Право аудитора на провадження аудиторської діяльності поновлюється за заявою аудитора після усунення аудитором порушення вимог цього Закону щодо повноти подання інформації для внесення до Реєстру або автоматично через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.
( Розділ X доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом № 3603-IX від 23.02.2024 )
22. Установити, що строк дії свідоцтв про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, виданих Аудиторською палатою України протягом 2017-2018 років, продовжується на дванадцять місяців.
( Розділ X доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022 )

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2017 року
№ 2258-VIII