• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2017 № 2258-VIII
Скасування реєстрації таких суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції.
14. Підставами для видалення публічним реєстратором реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру та/або розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру є:
1) особиста заява суб’єкта аудиторської діяльності про видалення реєстрової інформації з відповідного розділу Реєстру;
2) рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати України про застосування до суб’єкта аудиторської діяльності за вчинення професійного проступку стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
3) втрата чинності рішення про проходження суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг;
4) недотримання суб’єктом аудиторської діяльності вимог пункту 4 частини першої статті 23 або вимог статті 43 цього Закону.
У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з відповідних розділів Реєстру із зазначених у цій частині підстав суб’єкту аудиторської діяльності до електронного кабінету надсилається відповідне офіційне сповіщення.
( Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2285-IX від 31.05.2022; в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 22-1. Підстави скасування реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у Реєстрі
1. Підставами для скасування реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі є:
1) особиста заява аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності про видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації;
2) рішення Ради нагляду щодо видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру та скасування реєстрації, прийняте за поданням Інспекції або Аудиторської палати України у разі:
а) невідповідності правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 цього Закону;
б) втрати аудитором або аудиторською фірмою доброї репутації;
в) відповідності аудитора або аудиторської фірми хоча б одному з критеріїв, зазначених у частинах дванадцятій або тринадцятій статті 22 цього Закону;
г) наявності у аудитора не погашеної чи не знятої в установленому порядку судимості або накладання протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3) рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати України про застосування до аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності стягнення за вчинення професійного проступку у вигляді видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації;
4) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, реєстрова інформація про яку міститься в Реєстрі;
5) смерть аудитора, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом.
У випадках, зазначених у пунктах 2 та 3 цієї частини, аудитору та суб’єкту аудиторської діяльності до електронного кабінету надсилається офіційне сповіщення про видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації.
2. У разі скасування реєстрації суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі рішення про проходження таким суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг втрачає чинність.
( Розділ V доповнено статтею 22-1 згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ТА АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС
Стаття 23. Вимоги до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
1. Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити:
1) незалежність та об’єктивність аудиторів та ключового партнера при наданні аудиторських послуг, зокрема шляхом впровадження відповідних політики та процедур, а також наявність системи контролю за їх виконанням;
2) запровадження системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю), процедур реєстрації та обліку фактів, інформація про які підлягає фіксації та розкриттю відповідно до цього Закону, механізмів внутрішнього контролю, застосування методики оцінки ризиків, заходів та засобів для захисту систем обробки інформації. Такі механізми внутрішнього контролю якості мають забезпечити виконання рішень та дотримання процедур на всіх рівнях суб’єкта аудиторської діяльності;
( Пункт 2 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
3) можливість інформування уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності про факти порушень вимог цього Закону його працівниками;
4) достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за основним місцем роботи на умовах нормальної тривалості робочого часу не менше 40 годин на тиждень (крім працівників, яким законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу) має працювати не менше п’яти аудиторів, які залучаються до виконання завдань, із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону або скласти іспит за напрямом, зазначеним у пункті 7 частини 2 статті 19 цього Закону, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
( Щодо зупинення дії абзацу п'ятого частини першої статті 23 див. пункт 13 розділу X )
Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань, затверджується Радою нагляду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
( Пункт 4 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5) достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності. У разі залучення до надання цих послуг аудиторів та інших працівників, які не є працівниками за основним місцем роботи суб’єкта аудиторської діяльності, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний вжити заходів для недопущення зниження якості внутрішнього контролю. Участь працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють не за основним місцем роботи, у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не впливає на обсяг відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, яка на нього покладається відповідно до законодавства та договору, укладеного з юридичною особою, якій надаються відповідні послуги;
6) запровадження організаційних та адміністративних механізмів для попередження, ідентифікації, усунення або управління і розкриття будь-яких ризиків та загроз своїй незалежності;
7) запровадження внутрішньої політики та процедур виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності, що також мають передбачати обов’язковість інструктажу, нагляду та перевірки роботи аудиторів та інших працівників, вимог до створення і обсягу робочих документів аудитора;
8) запровадження системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (системи управління якістю). Відповідальність за організацію і ефективне функціонування системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) несе керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при цьому ним може бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, яка є працівником суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи;
( Пункт 8 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
9) використання вищезазначених внутрішніх процедур, систем, механізмів та ресурсів для забезпечення системного та регулярного надання послуг з обов’язкового аудиту;
10) запровадження механізмів реєстрації та розв’язання нестандартних ситуацій, що мають або можуть мати суттєві наслідки для неупередженості діяльності аудиторів та ключових партнерів, пов’язаної з наданням послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
11) застосовування політики оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового аудиту, що передбачала б стимули для забезпечення якості робіт. При цьому винагорода, отримана суб’єктом аудиторської діяльності від юридичної особи за послуги, не пов’язані з обов’язковим аудитом фінансової звітності, не може будь-яким способом враховуватися при визначенні обсягу оплати праці аудиторам та іншим працівникам, залученим до виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності цієї юридичної особи;
12) постійний моніторинг, оцінювання відповідності та ефективності системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю), у тому числі щорічна оцінка системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) та вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків. Суб’єкт аудиторської діяльності може залучати для незалежного оцінювання системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) професійні організації аудиторів та бухгалтерів. Суб’єкт аудиторської діяльності має зберігати інформацію про результати оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) та вжиті заходи протягом семи років.
( Пункт 12 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язані постійно забезпечувати належну якість аудиторських послуг шляхом розроблення та упровадження відповідно до міжнародних стандартів аудиту і цього Закону політик і процедур, які складають систему внутрішнього контролю якості (систему управління якістю), та проходити перевірки з контролю якості аудиторських послуг у передбачені цим Законом строки.
Політика та процедури, які складають систему внутрішнього контролю якості (систему управління якістю), повинні бути документально оформлені, а працівники суб’єкта аудиторської діяльності повинні бути ознайомленими з ними.
( Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності має враховувати масштаб та складність завдання. Суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний надати на вимогу Інспекції підтвердження прийнятності застосованих політики та процедур, які складають систему внутрішнього контролю якості (систему управління якістю), з урахуванням масштабу та складності такого завдання.
( Статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 24. Організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності
1. Призначений відповідно до цього Закону суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний виконувати завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності особисто. При цьому не забороняється залучати до виконання завдання зовнішніх експертів та/або учасників аудиторської мережі. Допускається спільне проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єктами аудиторської діяльності, призначеними відповідно до цього Закону, з визначенням розподілу обов’язків з виконання завдання між такими суб’єктами аудиторської діяльності.
( Абзац перший частини першої статті 24 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Під час виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності має призначити з числа штатних кваліфікованих працівників, які працюють за основним місцем роботи, щонайменше одного ключового партнера з аудиту, виходячи при виборі з критеріїв забезпечення якості аудиту, незалежності та компетентності. Суб’єкт аудиторської діяльності має забезпечити ключового партнера з аудиту достатніми ресурсами та персоналом
( Абзац частини першої статті 24 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
Ключовий партнер з аудиту повинен брати особисто активну участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту.
Під час виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності аудитор, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець або провадить незалежну професійну діяльність, повинен приділяти виконанню завдання достатньо часу та виділяти достатні ресурси, які б дозволили виконати свої обов’язки належним чином відповідно до вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту.
2. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен забезпечити облік виявлених невідповідностей вимогам цього Закону у власній практиці, розкриття інформації про їх наслідки та вжиті заходи з метою їх усунення або удосконалення системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) з метою попередження їх у подальшому. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен щорічно складати звіт, що містить огляд таких заходів, для внутрішнього використання.
( Абзац перший частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
У разі якщо суб’єкт аудиторської діяльності звертається за консультацією до зовнішніх експертів, він повинен задокументувати звернення та отримані рекомендації.
3. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен вести особові справи за кожною юридичною особою, фінансова звітність якої перевіряється, які мають щонайменше містити:
1) найменування та місцезнаходження такої юридичної особи;
2) для аудиторської фірми - прізвище, ім’я, по батькові призначеного ключового партнера з аудиту;
3) суму винагороди, отриманої за послуги з обов’язкового аудиту, та винагороди, отриманої за інші аудиторські та неаудиторські послуги, у кожному фінансовому році.
( Пункт 3 частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний забезпечити складання аудитором, ключовим партнером з аудиту, який виконує завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, робочих документів аудитора для кожного завдання, у яких обов’язково документувати дані з оцінки незалежності в обсязі, визначеному статтею 28 цього Закону, застосовані процедури, судження, підстави для висновків тощо, а також зберігати (як зазначено в статті 39цього Закону) будь-яку іншу важливу інформацію і документи на підтвердження аудиторського звіту та для моніторингу дотримання вимог цього Закону та інших правових вимог.
Робочі документи аудитора мають бути остаточно сформовані і передані на зберігання не пізніше ніж через 60 днів з дня підписання аудиторського звіту.
5. Суб’єкт аудиторської діяльності має вести облік усіх поданих письмово скарг щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
6. При наданні послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності групи ключовий партнер з аудиту групи:
1) несе відповідальність за аудиторський звіт та за додатковий звіт для аудиторського комітету;
2) оцінює та перевіряє результат аудиту фінансової звітності дочірніх та асоційованих підприємств або іншої роботи, виконаної іншими суб’єктами аудиторської діяльності, у тому числі з інших країн, з метою проведення аудиту консолідованої фінансової звітності групи та документує характер, тривалість та обсяг такої роботи, результати перевірки робочих документів аудитора, які підтверджують результати аудиту дочірніх та асоційованих підприємств.
7. Обсяг робочих документів аудитора, підготовлених ключовим партнером з аудиту групи, та результати аудиту консолідованої фінансової звітності групи мають максимально характеризувати виконану ключовим партнером роботу. Ключовий партнер з аудиту групи може використовувати у своїй роботі і включити до робочих документів аудитора лише ті документи від суб’єктів аудиторської діяльності з інших країн, щодо яких від таких суб’єктів отримано згоду на їх розкриття Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
8. У разі якщо ключовий партнер з аудиту групи не може документально підтвердити результати аудиту фінансової звітності дочірнього та/або асоційованого підприємства, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність групи, проведеного іншим суб’єктом аудиторської діяльності, то він повинен вжити належних заходів та поінформувати про це Інспекцію. Такі заходи повинні включати залежно від ситуації проведення додаткової роботи понад обсяги завдання з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності групи або шляхом залучення суб’єктів аудиторської діяльності для повторного аудиту фінансової звітності дочірнього та/або асоційованого підприємства.
9. Ключовий партнер з аудиту групи повинен на запит Інспекції або Аудиторської палати України, поданий Аудиторською палатою України з метою виконання делегованих повноважень, надати їм доступ до робочих документів аудитора, у тому числі до документів, що підтверджують результати аудиту фінансової звітності дочірніх підприємств юридичної особи або іншої роботи, виконаної суб’єктами аудиторської діяльності аудиторської мережі, у тому числі з інших країн, крім випадків, коли надання робочих документів або інших документів суперечить законодавству.
( Частина дев'ята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 25. Обмеження щодо обсягу завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності
1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не повинно включати надання впевненості щодо майбутньої дієздатності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, а також ефективності або результативності діяльності її органів управління або посадових осіб із провадження господарської діяльності на сьогодні або у майбутньому.
Стаття 26. Винагорода за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності
1. Винагорода суб’єкта аудиторської діяльності за надання послуг з аудиту фінансової звітності юридичній особі не повинна залежати від надання цій самій юридичній особі неаудиторських послуг, а також договірних відносин або домовленостей, не пов’язаних з наданням послуг з аудиту фінансової звітності.
2. Забороняється встановлення суми винагороди за надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на підставі наперед визначених умов до результатів надання аудиторських послуг або результатів їх використання, зокрема залежно від висловленої думки в аудиторському звіті.
3. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності, який здійснює обов’язковий аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, протягом трьох і більше років поспіль надає такому підприємству, його материнській компанії та/або дочірнім підприємствам інші аудиторські (за виключенням інших обов’язкових завдань) та/або неаудиторські послуги, крім тих, що зазначені у частині четвертій статті 6 цього Закону, за умови що надання таких послуг не призводить до виникнення загроз щодо незалежності аудитора, сума винагороди за такі послуги не може перевищувати 70 відсотків середньої суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності протягом останніх трьох років поспіль за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) від такого підприємства, що становить суспільний інтерес, його материнської компанії та/або дочірніх підприємств. Порядок та методика відповідного розрахунку затверджуються Радою нагляду.
( Частина третя статті 26 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Якщо загальна сума винагороди, отримана суб’єктом аудиторської діяльності від підприємства, що становить суспільний інтерес, за кожен з останніх трьох років поспіль перевищує 15 відсотків загальної суми його чистого доходу від надання послуг, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний поінформувати про це аудиторський комітет підприємства і вжити заходів для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. При цьому аудиторський комітет може прийняти рішення про проведення контрольного огляду завдання іншим суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до цього Закону має право проводити аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, до затвердження аудиторського звіту.
( Частина четверта статті 26 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. Забороняється надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності впродовж п’яти років поспіль.
6. Розрахунок загальної суми чистого доходу суб’єкта аудиторської діяльності для цілей частин четвертої та п’ятої цієї статті та частини третьої статті 29 цього Закону здійснюється суб’єктом аудиторської діяльності щорічно в порядку та за методикою, затвердженою Радою нагляду.
( Статтю 26 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 27. Обмеження щодо надання послуг
1. Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, пов’язані з таким суб’єктом аудиторської діяльності особи, або учасник аудиторської мережі, до якої належить такий суб’єкт аудиторської діяльності, не має права безпосередньо або опосередковано надавати цьому підприємству, його материнській компанії (резиденту України) та/або дочірнім підприємствам (резидентам України) послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 цього Закону.
( Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, належить до аудиторської мережі, інші учасники цієї аудиторської мережі можуть надавати цьому підприємству, його материнській компанії (резиденту України) та/або дочірнім підприємствам (резидентам України) неаудиторські послуги, крім наведених у частині четвертій статті 6 цього Закону, у разі відповідного схвалення аудиторським комітетом та вжиття заходів за результатами оцінки загроз незалежності.
( Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. Якщо учасник аудиторської мережі, до якої належить суб’єкт аудиторської діяльності, що надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, надає послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 цього Закону, нерезиденту, який є материнською компанією та/або дочірнім підприємством підприємства, що становить суспільний інтерес, фінансова звітність якого перевіряється, такий суб’єкт аудиторської діяльності повинен провести у зв’язку з цим оцінку загроз незалежності. Суб’єкт аудиторської діяльності може продовжити виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, лише якщо може бути доведено, що надання послуг членом аудиторської мережі материнській компанії (нерезиденту) та/або дочірньому підприємству (нерезиденту) цього підприємства не впливає на незалежність суб’єкта аудиторської діяльності, його професійне судження та аудиторський звіт.
4. Обмеження щодо надання послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 цього Закону, встановлені цією статтею, діють з початку звітного періоду фінансової звітності, що перевіряється суб’єктом аудиторської діяльності, до дати підписання аудиторського звіту. При цьому для послуг, зазначених у пункті 4 частини четвертої статті 6 цього Закону, період обмеження наданих послуг поширюється на фінансовий рік, який передує звітному періоду фінансової звітності, що перевіряється суб’єктом аудиторської діяльності.
( Частина четверта статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 28. Оцінка загроз незалежності
1. До початку виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту та аудитори, які безпосередньо або опосередковано будуть виконувати завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи, повинні провести оцінку загроз незалежності, а саме оцінити та задокументувати:
1) відповідність вимогам незалежності, визначеним цим Законом;
2) загрози незалежності та вжиті застережні заходи для зменшення ризиків щодо їх настання;
3) достатність кількості аудиторів та іншого персоналу, часу та ресурсів, необхідних для здійснення повного комплексу процедур для виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
4) відповідність ключового партнера з аудиту та аудиторів, які будуть залучені до виконання завдання з обов’язкового аудиту, вимогам цього Закону.
2. При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які будуть залучені до виконання завдання, на додаток до вимог, зазначених у частині першій цієї статті, повинні оцінити та задокументувати інформацію про:
1) виконання вимог, визначених цим Законом, щодо встановлення винагороди за послуги з обов’язкового аудиту, дотримання обмежень до надання послуг, які не пов’язані з обов’язковим аудитом, та тривалості періоду надання послуг з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес;
2) чесність і порядність посадових осіб органів управління та наглядових органів підприємства, що становить суспільний інтерес, фінансова звітність якого перевіряється.
3. Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, має щорічно письмово надавати підтвердження аудиторському комітету такого підприємства, що суб’єкт аудиторської діяльності, ключовий партнер з аудиту, аудитори, які залучаються до виконання відповідного завдання, є незалежними від цього підприємства. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен поінформувати аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, фінансова звітність якого перевіряється, про загрози незалежності та узгодити заходи, що вживатимуться для зменшення ризиків щодо їх настання.
Стаття 29. Призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
1. Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, наглядовою радою (у випадках, встановлених законом), засновником у недержавних унітарних підприємствах, уповноваженим органом управління державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, та інформація про нього внесена до відповідного розділу Реєстру.
У разі якщо загальні збори учасників господарського товариства не можуть відбутися у зв’язку з відсутністю кворуму або обрання суб’єкта аудиторської діяльності належить до компетенції наглядової ради у випадках, встановлених законом, рішення про призначення аудитора може бути прийнято наглядовою радою такого товариства. У разі якщо наглядова рада не сформована або її створення не обов’язкове згідно із законодавством, рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності може бути прийнято виконавчим органом такого товариства.
Для спільного проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути призначено два і більше суб’єкта аудиторської діяльності у порядку та на умовах, визначених цим Законом.
Порядок призначення суб’єкта аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності політичної партії здійснюється відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про політичні партії в Україні".
( Частина перша статті 29 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Забороняється встановлювати в договорах між юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, та третьою стороною вимоги чи критерії до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цієї юридичної особи, або зазначати перелік суб’єктів аудиторської діяльності, з яких може бути зроблено вибір, або найменування конкретного суб’єкта аудиторської діяльності. Положення такого договору, що обмежує вибір для призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту юридичної особи, є нікчемними.
Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язано негайно поінформувати Інспекцію про спробу третьої сторони встановити зазначені договірні положення або іншим чином вплинути на призначення суб’єкта аудиторської діяльності.
3. На підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, визначають умови конкурсу та можуть проводити прямі переговори з учасниками конкурсу. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, інформація про яких внесена до відповідного розділу Реєстру та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.
Умови конкурсу не можуть містити обмежень щодо участі у процедурі відбору тих суб’єктів аудиторської діяльності, у яких за попередній річний звітний період загальна сума винагороди за обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, не перевищувала 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання аудиторських послуг.
Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити та оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надається документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Підприємство, що становить суспільний інтерес, яке є замовником відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", здійснює відбір та призначення суб’єкта аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності у порядку, визначеному Законом України "Про публічні закупівлі".
Для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності або у закупівлі послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний забезпечити достовірність подання інформації, яка вимагається умовами такого конкурсу або закупівлі.
( Частина третя статті 29 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
4. Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції. Аудиторський комітет або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.
5. Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язано надати на вимогу Інспекції підтвердження дотримання процедури відбору та прозорості проведення конкурсу і формування рекомендацій аудиторського комітету.
6. Орган управління або наглядовий орган формують пропозиції для органу, зазначеного у частині першій цієї статті, про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно. Якщо пропозиції органу управління або наглядового органу не враховують рекомендації аудиторського комітету, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. Однак суб’єкт аудиторської діяльності, запропонований органом управління або наглядовим органом, має бути з числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі та відповідають вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті.
7. Якщо у складі юридичної особи створено окремий комітет з призначень аудиторів, в якому представники його власників (засновників) мають вирішальний вплив і якому доручено надавати рекомендації з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, то цей комітет може виконувати функції аудиторського комітету.
8. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформують про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським звітом. Форма повідомлення встановлюється таким органом державної влади.
( Частина восьма статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
9. Суб’єкт аудиторської діяльності може бути відсторонений від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку, визначеного договором з органом управління юридичної особи, якій надаються відповідні аудиторські послуги. Відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту може бути здійснено органом управління на підставі достатніх обґрунтованих доказів порушення суб’єктом аудиторської діяльності вимог цього Закону. Розбіжності у думках щодо ведення бухгалтерського обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності та процедур аудиту не є підставою для відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту. Відсторонення від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути оскаржено до суду.
10. Юридичні особи, фінансова звітність яких перевіряється, та суб’єкти аудиторської діяльності, які виконували завдання з обов’язкового аудиту, інформують Інспекцію про відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку виконання завдання, визначеного договором, і зазначають причини та необхідні пояснення.
11. Власники п’яти або більше відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу підприємства, що становить суспільний інтерес, наглядовий орган цього підприємства, Інспекція, орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським звітом, можуть звернутися до суду з вимогою до органу управління про відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності за наявності фактів порушення цього Закону.
( Частина одинадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Стаття 30. Тривалість завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
1. Підприємство, що становить суспільний інтерес, призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання завдань з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання таких завдань може бути продовжено відповідно до вимог цього Закону. При цьому безперервна тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати десяти років.
( Частина перша статті 30 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
2. Після закінчення строку максимальної тривалості виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, зазначеного у частині першій цієї статті, або після закінчення строку тривалості виконання завдання, продовженого відповідно до частини четвертої цієї статті, суб’єкт аудиторської діяльності або у відповідних випадках члени його аудиторської мережі не повинні надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності тому самому підприємству, що становить суспільний інтерес, протягом наступних чотирьох років.
( Частина друга статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
3. Максимальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути продовжена, але не більше ніж на строки, зазначені у частині четвертій цієї статті, тільки якщо за рекомендацією аудиторського комітету орган управління пропонує органу, який відповідно до цього Закону здійснює призначення суб’єкта аудиторської діяльності, продовжити виконання завдання і ця пропозиція схвалюється.
4. Після закінчення максимального строку безперервного виконання завдань, визначених у частині першій цієї статті, підприємство, що становить суспільний інтерес, може продовжити строк виконання таких завдань тим самим суб’єктом аудиторської діяльності:
1) на 10 років за результатами відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, що проводиться відповідно до вимог цього Закону;
2) на 14 років, якщо у виконанні аудиторського завдання одночасно буде брати участь декілька суб’єктів аудиторської діяльності, а не один за умови, що за результатами обов’язкового аудиту представляється спільний аудиторський звіт.
( Частина четверта статті 30 в редакції Законів № 2597-IX від 20.09.2022, № 3603-IX від 23.02.2024 )
5. Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту цього підприємства протягом наступних п’яти років.
( Абзац перший частини п'ятої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
Суб’єкт аудиторської діяльності має забезпечити ротацію аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Механізм поступової ротації застосовується поетапно до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання.
6. У цілях цієї статті тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності розраховується з першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого підприємства, що становить суспільний інтерес.
( Абзац перший частини шостої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
У цілях цієї статті суб’єкт аудиторської діяльності включає інших суб’єктів аудиторської діяльності, які приєдналися до нього у процесі реорганізації.
Якщо у зв’язку з процесами реорганізації або змінами у структурі власності суб’єкта аудиторської діяльності існує невизначеність щодо дати, з якої він почав виконання завдання з обов’язкового аудиту, такий суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний негайно повідомити про це Інспекцію, яка остаточно визначає відповідну дату.
Стаття 31. Виявлення порушень
1. Якщо аудитор або ключовий партнер при виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, має достатні підстави підозрювати, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, він повинен поінформувати про них орган управління підприємства та спонукати орган управління розслідувати таке питання та вжити відповідних заходів щодо усунення цих порушень і недопущення їх повторного вчинення в подальшому.
2. Якщо підприємство, що становить суспільний інтерес, не розслідує це питання, суб’єкт аудиторської діяльності, який надає такому підприємству послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, зобов’язаний поінформувати про це орган, який згідно із законодавством здійснює нагляд за діяльністю відповідного підприємства, що становить суспільний інтерес.
Подання суб’єктом аудиторської діяльності такої інформації не є порушенням договірного або правового обмеження щодо розкриття інформації.
3. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані подавати в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Стаття 32. Вимоги щодо внутрішнього контролю якості виконаного завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності
( Назва статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
1. Внутрішній контроль якості виконаного завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, проводиться до подання аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету підприємства, що становить суспільний інтерес.
2. Внутрішній контроль якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності проводиться рецензентом, який призначається з числа аудиторів, не залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, огляд якого проводиться. Якщо у суб’єкта аудиторської діяльності відсутній аудитор, який не залучався до виконання завдання з обов’язкового аудиту, то для огляду виконаного завдання може бути залучений аудитор, який не пов’язаний трудовими відносинами з таким суб’єктом аудиторської діяльності. У такому разі розкриття робочих документів чи інформації рецензенту не є порушенням професійної таємниці. Робочі документи та інформація, розкриті рецензенту, є для нього професійною таємницею.
3. При огляді виконаного завдання з аудиту фінансової звітності рецензент має щонайменше задокументувати:
1) усну і письмову інформацію, надану аудитором або ключовим партнером з аудиту, на підтвердження суттєвих суджень, а також основних результатів проведених аудиторських процедур і висновків, зроблених за цими результатами, на вимогу або без вимоги рецензента;
2) висновок аудитора та ключового партнера з аудиту, викладений у проектах аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету.
4. У рамках огляду виконаного завдання з аудиту фінансової звітності оцінюється щонайменше таке:
1) незалежність суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється;
2) значні ризики, виявлені аудитором або ключовим партнером з аудиту при виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності, і вжиті ним заходи з відповідного управління цими ризиками, а також обґрунтування щодо рівня їх суттєвості;
3) звернення за консультаціями до експертів та виконання їх рекомендацій;
4) характер викривлення та обсяг виправлених і невиправлених недостовірних даних у фінансовій звітності, виявлених при проведенні аудиту;
5) теми, що обговорювалися з аудиторським комітетом, посадовими особами юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється;
6) теми, що обговорювалися з компетентними органами та у відповідних випадках з іншими третіми сторонами;
7) підтвердження документами та інформацією, відібраними рецензентом з робочих документів аудитора, висновку аудитора або ключового партнера з аудиту, викладеного у проектах аудиторського звіту та додаткового звіту для аудиторського комітету.
5. Рецензент обговорює результати внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності з аудитором або ключовим партнером з аудиту. Суб’єкт аудиторської діяльності має визначити процедури врегулювання розбіжностей між висновками ключового партнера з аудиту і рецензента.
6. Суб’єкт аудиторської діяльності і рецензент повинні документувати результати внутрішнього контролю якості виконаного завдання з аудиту фінансової звітності включно із судженнями, на яких ґрунтуються ці результати.
Стаття 33. Вимоги, що мають виконуватися при припиненні надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
1. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності припиняє надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, він зобов’язаний продовжувати дотримуватися вимог конфіденційності та професійної таємниці.
2. Суб’єкт аудиторської діяльності, що припиняє надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, має надати призначеному суб’єкту аудиторської діяльності доступ до додаткових звітів для аудиторського комітету, звітів для наглядових органів підприємства, що становить суспільний інтерес, та звітів про прозорість за попередні роки.
Стаття 34. Аудиторський комітет
1. Великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на наглядову раду чи раду директорів, що утворюється відповідно до законодавства.
У разі покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів рішення з відповідних питань приймається більшістю голосів невиконавчих членів ради директорів.
( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022; в редакції Закону № 3587-IX від 22.02.2024 )
2. Інші підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ органу управління або на наглядовий орган.
3. Більшість членів аудиторського комітету підприємств, що становлять суспільний інтерес (у разі його створення), не повинні бути пов’язані з такими підприємствами. З числа незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету. До складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління таких підприємств, крім членів наглядової ради або ради директорів таких підприємств.
( Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
4. Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються галузі, в якій підприємство провадить свою діяльність. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.
( Частина четверта статті 34 в редакції Закону № 2597-IX від 20.09.2022 )
5. Аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, має забезпечити:
1) інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого вищого органу управління відповідно до законодавства, органу управління або наглядового органу підприємства про результати обов’язкового аудиту фінансової звітності;
2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
3) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
4) моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності та інших обов’язкових завдань;
( Пункт 4 частини п'ятої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2597-IX від 20.09.2022 )
5) оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту;
6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.
6. Вимоги цієї статті щодо створення аудиторського комітету підприємства, що становить суспільний інтерес, або покладання відповідних функцій на інший орган (підрозділ), повинні бути відображені в установчих документах такого підприємства.