Про Національне антикорупційне бюро України. Закон від 14.10.2014 №1698-VII

Верховна Рада України Закон від 14.10.2014 №1698-VII
Остання редакція від 16.09.2020. Визнання неконституційними окремих положень (решение від 16.09.2020 N 11-р/2020 /v011p710-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.10.2014

Номер 1698-VII

Статус Діє

Редакції
16.09.2020 визнання неконституційними окремих положень (решение від 16.09.2020 N 11-р/2020 /v011p710-20/) 03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 20.03.2020 внесення змін (закон від 04.03.2020 N 524-IX /524-20/) 28.11.2019 внесення змін (закон від 31.10.2019 N 263-IX /263-20/) 18.10.2019 внесення змін (закон від 02.10.2019 N 140-IX /140-20/) 17.10.2019 внесення змін (закон від 04.10.2019 N 187-IX /187-20/) 05.06.2019 визнання неконституційними окремих положень (решение від 05.06.2019 N 4-р(II)/2019 /va04p710-19/) 28.08.2018 внесення змін (закон від 03.07.2018 N 2475-VIII /2475-19/) 05.01.2017 внесення змін (закон від 21.12.2016 N 1798-VIII /1798-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 06.12.2016 N 1774-VIII /1774-19/) 01.05.2016 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 889-VIII /889-19/) 28.12.2015 внесення змін (закон від 23.12.2015 N 901-VIII /901-19/) 15.07.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1697-VII /1697-18/) 26.04.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1700-VII /1700-18/) 04.03.2015 внесення змін (закон від 12.02.2015 N 198-VIII /198-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 28.12.2014 N 77-VIII /77-19/) 14.10.2014 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне антикорупційне бюро України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1697-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 1700-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2014, № 49, ст.2056 № 77-VIII від 28.12.2014 , ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 198-VIII від 12.02.2015 , ВВР, 2015, № 17, ст.118 № 889-VIII від 10.12.2015 , ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 901-VIII від 23.12.2015 , ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 1774-VIII від 06.12.2016 , ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 1798-VIII від 21.12.2016 , ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 2475-VIII від 03.07.2018 , ВВР, 2018, № 36, ст.272 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 4-р(II)/2019 від 05.06.2019 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 140-IX від 02.10.2019 , ВВР, 2019, № 47, ст.311 № 187-IX від 04.10.2019 , ВВР, 2019, № 50, ст.352 № 263-IX від 31.10.2019 , ВВР, 2020, № 2, ст.5 № 524-IX від 04.03.2020 , ВВР, 2020, № 38, ст.279 № 720-IX від 17.06.2020 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020 )
( У тексті розділу I слова "декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" в усіх відмінках замінено словами "декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у відповідному відмінку згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро України
1. Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції.
( Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
2.
( Положення частини другої статті 1 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020 )
Національне бюро утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро
1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро
1. Основними принципами діяльності Національного бюро є:
1) верховенство права;
2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
3) законність;
4) безсторонність та справедливість;
5) незалежність Національного бюро та його працівників;
6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;
7) відкритість для демократичного цивільного контролю;
8) політична нейтральність і позапартійність;
9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені цим Законом;
2) конкурсними засадами відбору інших працівників Національного бюро, їх особливим правовим та соціальним захистом, належними умовами оплати праці;
3) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного бюро;
4) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро, їх близьких родичів, майна;
5) іншими засобами, визначеними цим Законом.
2. Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.
3. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного бюро чи його працівників, які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними та не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного бюро невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Національного бюро.
Стаття 5. Загальна структура і чисельність Національного бюро
1. Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь.
Національне бюро є юридичною особою публічного права.
( Частина перша статті 5 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
2. Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його Директор утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.
Директор Національного бюро, у випадку обґрунтованої необхідності, може утворювати своїм рішенням додаткові територіальні управління Національного бюро у межах області чи Автономної Республіки Крим.
( Частина друга статті 5 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
3. Структура, штатний розклад, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Національного бюро затверджуються Директором Національного бюро.
( Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону № 187-IX від 04.10.2019 )
4. До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.
( Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
5. Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, службових осіб інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень. Рекомендації таких комісій є обов’язковими для розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування.
Порядок діяльності комісій визначається Директором Національного бюро.
( Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
6. Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 500 осіб начальницького складу.
( Частина шоста статті 5 в редакції Закону № 187-IX від 04.10.2019 )
Стаття 6. Директор Національного бюро
1.
( Положення частини першої статті 6 щодо надання Президенту України повноважень призначати на посаду та звільняти з посади Директора Національного антикорупційного бюро України визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020 )
Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом.
Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-12 частини четвертої цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади.
( Абзац другий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )( Частина перша статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
2. Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
( Абзац перший частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
Для цілей цього Закону:
( Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах;
( Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах.
( Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.
Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка не відповідає обмеженням, передбаченим пунктами 1-7, 9 частини першої статті 13 цього Закону.
( Абзац шостий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 2475-VIII від 03.07.2018 )
Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка не пройшла перевірку у порядку, встановленому Законом України "Про очищення влади", з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів.
3. Директор Національного бюро призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
4. Повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням строку його повноважень або смертю.
( Абзац перший частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
Директор Національного бюро звільняється з посади в разі:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили;
9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
10) набуття громадянства іншої держави;
11) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його Директором;
( Частину четверту статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
12) наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
( Частину четверту статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
13) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
( Частину четверту статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
Директора Національного бюро не може бути звільнено, а указ Президента України про його призначення не може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій частині.
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро
1. Кандидати на посаду Директора Національного бюро визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро (далі - Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі - конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 6 цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1)
( Положення пункту 1 частини третьої статті 7 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020 )
три особи, яких визначає Президент України;
2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
( Пункт 1 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
( Пункт 2 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
( Пункт 3 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
( Пункт 4 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президенту України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Директора Національного бюро;
( Пункт 5 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президенту України;
( Пункт частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
( Пункт частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Президента України.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
( Пункт 2 частини восьмої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";
3-1) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
( Частину восьму статті 7 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
9. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на розгляд Президенту України.
Президент України призначає на посаду Директора Національного бюро одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
( Частини дев'яту та десяту замінено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 8. Повноваження Директора Національного бюро
1. Директор Національного бюро:
1) несе відповідальність за діяльність Національного бюро, зокрема законність здійснюваних Національним бюро оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб;
2) організовує роботу Національного бюро, визначає обов’язки першого заступника, заступників Директора Національного бюро;
3) координує і контролює діяльність його центрального та територіальних управлінь;
4) затверджує кошторис, структуру та штатну чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро;
( Пункт 4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
4-1) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності Національного бюро перелік посад, що підлягають заміщенню особами начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами;
( Частину першу статті 8 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Національного бюро;
6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро;
( Пункт 6 частини першої статті 8 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного бюро;
8) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Національним бюро інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне бюро;
9) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;
10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на працівників Національного бюро;
( Пункт 10 частини першої статті 8 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державних службовців працівникам Національного бюро та спеціальні звання особам начальницького складу, вносить Президенту України подання про присвоєння рангів державних службовців та спеціальних звань вищого начальницького складу Національного бюро;
12) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Національного бюро;
13) представляє Національне бюро у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
14) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;
15) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Національного бюро відповідно до цього Закону; звітує про діяльність Національного бюро в порядку, визначеному цим Законом;
16) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та слідчих дій Національного бюро;
17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
2. Директору Національного бюро доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
( Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 9. Директори територіальних управлінь Національного бюро
1. Директори територіальних управлінь Національного бюро призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Національного бюро.
2. Директор територіального управління Національного бюро:
1) організовує роботу відповідного територіального управління щодо виконання повноважень Національного бюро, наказів і розпоряджень Директора Національного бюро;
( Пункт 2 частини другої статті 9 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
3) вносить Директору Національного бюро подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам начальницького складу та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;
4) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального управління;
5) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо преміювання працівників територіальних управлінь;
( Пункт 5 частини другої статті 9 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
6) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
Стаття 10. Працівники Національного бюро
1. До працівників Національного бюро належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників, які працюють за трудовими договорами в Національному бюро.
( Абзац перший частини першої статті 10 в редакції Закону № 187-IX від 04.10.2019 )
Негласними штатними працівниками Національного бюро можуть бути детективи, старші детективи та працівники інших підрозділів Національного бюро.
( Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
Особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників відповідно до цього Закону, оперативно-технічних підрозділів та підрозділів детективів Національного бюро.
( Абзац частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 187-IX від 04.10.2019 )
Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до Національного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро, проводять старші детективи та детективи Національного бюро, а також оперативно-технічні підрозділи і підрозділи внутрішнього контролю.
( Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
2. Час проходження служби в Національному бюро зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
3. Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному бюро. Директор Національного бюро включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).
( Абзац перший частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Національного бюро Директором Національного бюро з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворюється окрема конкурсна комісія з числа працівників Національного бюро, які мають допуск до державної таємниці та яким Директором Національного бюро надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.
( Частину третю статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.
Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Національному бюро розміщується на офіційному веб-сайті Національного бюро не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.
Конкурс на зайняття посад у Національному бюро передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.
( Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
4. Призначення на посади негласних штатних працівників Національного бюро здійснюється відповідно до частини п’ятої цієї статті за результатами конкурсу, що проводиться в окремо визначеному Директором Національного бюро порядку з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю".
( Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 )
5. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються Директором Національного бюро. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті) конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро.
Особи, які претендують на зайняття посад у Національному бюро, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.
( Частину п’яту статті 10 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )( Частина статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 187-IX від 04.10.2019 )
6. На осіб начальницького складу Національного бюро поширюється положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України.
7. Трудові відносини працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів Національного бюро, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади спеціалістів Національного бюро відносяться до відповідних категорій посад працівників апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів у порядку, встановленому законодавством.
8. Працівники Національного бюро регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
9. Наявність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, є підставою для звільнення працівника Національного бюро.
( Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
( Статтю 10 доповнено приміткою згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
Стаття 11. Спеціальні звання осіб начальницького складу Національного бюро
1. Особам начальницького складу Національного бюро встановлюються такі спеціальні звання:
1) середній начальницький склад:
лейтенант Національного антикорупційного бюро України;
старший лейтенант Національного антикорупційного бюро України;
капітан Національного антикорупційного бюро України;
2) старший начальницький склад:
майор Національного антикорупційного бюро України;
підполковник Національного антикорупційного бюро України;
полковник Національного антикорупційного бюро України.
( Пункт 3 частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.
Стаття 12. Присяга осіб начальницького складу Національного бюро
1. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади начальницького складу Національного бюро та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають присягу такого змісту:
"Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу до Національного антикорупційного бюро України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".
2. Особа начальницького складу Національного бюро підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається Директором Національного бюро.
Стаття 13. Обмеження стосовно працівників Національного бюро
1. Особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;
( Пункт 2 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 524-IX від 04.03.2020, № 720-IX від 17.06.2020 )
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
4) має громадянство іншої держави;
5) у разі призначення буде прямо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
( Пункт 5 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
6) не пройшла спеціальну перевірку;
7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади";
8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Національного бюро виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
( Пункт 8 частини першої статті 13 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 )
9) не подала заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, або в неї виявлено таку заборгованість.
( Частину першу статті 13 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
2. Працівники Національного бюро не мають права:
1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;
2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного бюро;
3) використовувати Національне бюро, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
На працівників Національного бюро поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
При призначенні на посаду у Національному бюро особа повідомляється про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
3. Працівники Національного бюро зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
( Частина третя статті 13 в редакції Закону № 524-IX від 04.03.2020 )
Примітка. Термін "конфлікт інтересів" у цій статті вживається у значенні, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".
Стаття 14. Стажування працівників Національного бюро
1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Національному бюро строком до одного року.
( Частина перша статті 14 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
2. Порядок стажування в Національному бюро визначається положенням, яке затверджується Директором Національного бюро.
3. Особа може бути звільнена з посади Національного бюро за підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників Національного бюро.
Стаття 15. Відрядження службових осіб до Національного бюро та відрядження працівників Національного бюро до інших органів
1. До Національного бюро може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного бюро з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
2. Працівники Національного бюро можуть бути відряджені до інших державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного бюро.
3. Порядок відрядження до Національного бюро працівників інших державних органів, установ, організацій, а також перелік посад, які можуть бути заміщені в цих державних органах, установах і організаціях працівниками Національного бюро, визначаються в установленому законодавством порядку.
( Стаття 15 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 16. Обов’язки Національного бюро
1. Національне бюро:
1) здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів;
( Пункт 1 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
2) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом;
( Пункт 2 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 )
3) вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
4) взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх обов’язків;
5) здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;
6) забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних правопорушеннях;
7) забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення;
8) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
9) здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України;
10) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
( Частину першу статті 16 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
11) збирає і надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання недійсними угод у випадках, передбачених законодавством України.
( Частину першу статті 16 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
Стаття 17. Права Національного бюро
1. Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків надається право:
1) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;
2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості;
( Пункт 2 частини першої статті 17 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.
( Абзац перший пункту 3 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне бюро з обґрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне антикорупційне бюро України
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро України
1. Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції.
2.
Національне бюро утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро
1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро
1. Основними принципами діяльності Національного бюро є:
1) верховенство права;
2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
3) законність;
4) безсторонність та справедливість;
5) незалежність Національного бюро та його працівників;
6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;
7) відкритість для демократичного цивільного контролю;
8) політична нейтральність і позапартійність;
9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

30 днiв передплати безкоштовно!