Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці

Верховна Рада України Закон від 28.12.2014 №77-VIII
Документ підготовлено в системі iplex
у частині другій слово "окремими" виключити;
3) абзац п’ятий статті 5 викласти в такій редакції:
"обов’язковості фінансування страховими фондами витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
4) частину п’яту статті 6 викласти в такій редакції:
"Страховиками є цільові страхові фонди з:
пенсійного страхування;
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування;
страхування на випадок безробіття";
5) у частині другій статті 7 слова "з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "за видами";
6) друге речення частини першої статті 9 викласти в такій редакції: "Особливості обчислення страхового стажу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються законом";
7) у частині другій статті 11 слова "з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
8) у статті 14:
у частині першій слово "окремими" замінити словами "за визначеними законом";
у частині сьомій слова "з окремих видів" замінити словами "за видами";
9) у статті 15:
у частинах другій і п’ятій слова "з окремих видів" замінити словами "за видами";
у частині четвертій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"призначає та звільняє директора виконавчої дирекції фонду, погоджує кандидатури його заступників у порядку, визначеному законами України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування";
абзац восьмий виключити;
10) у частині третій статті 16 слова "з окремих видів" замінити словами "за видами";
11) статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування
Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади (далі - центральний орган виконавчої влади) та інші органи, визначені законом";
12) у другому реченні статті 20 слова "відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "законами про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
13) у статті 22 слова "з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
14) у статті 25:
у частині першій:
пункт 1 доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
"пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
пенсія у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
допомога по вагітності та пологах";
абзаци шостий та сьомий пункту 4 виключити;
абзац п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
"дотація роботодавцю для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце";
у частині другій слова "з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
у частині третій слова "з окремих видів" замінити словами "за видами";
15) у статті 26:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"вагітність та пологи";
у частині другій слова "з окремих видів" замінити словами "за видами";
частину четверту виключити;
16) у статті 31 слова "в законах України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "в законах про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
21. У статті 16 Закону України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 243):
частину першу викласти в такій редакції:
"Державні виконавці підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частини другу, третю та п’яту виключити.
22. У статті 20 Закону України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310):
частину другу викласти в такій редакції:
"Спеціалісти із захисту рослин підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частину третю виключити.
23. Частину третю статті 11 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) викласти в такій редакції:
"Працівники національної гідрометеорологічної служби підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
24. У статті 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132 із наступними змінами):
частину першу викласти в такій редакції:
"Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частини другу - четверту виключити.
25. У статті 39 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2011 р., № 31, ст. 296):
частину першу викласти в такій редакції:
"Працівники дипломатичної служби підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частини третю - шосту виключити.
26. У статті 60 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97 із наступними змінами):
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частину шосту виключити.
27. У Законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10):
частину четверту статті 19 викласти в такій редакції:
"На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації";
у тексті Закону слова "Фонд соціального страхування від нещасних випадків" у всіх відмінках замінити словами "Фонд соціального страхування України" у відповідному відмінку.
28. Абзац шістнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".
29. У статті 13 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350):
частину третю викласти в такій редакції:
"Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частини четверту - сьому виключити.
30. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2014 р., № 36, ст. 1186) доповнити словами "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення".
31. Статтю 24 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2009 р., № 41, ст. 597) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Оздоровлення дітей інших категорій, в тому числі дітей працюючих осіб, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (відповідно до колективних договорів і угод), професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел".
32. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
1) у частині шостій статті 10 слова "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" виключити;
2) абзац другий частини другої статті 47 виключити.
33. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
у пункті 2 слова "та членів їхніх сімей" виключити;
доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) основне місце роботи - місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу";
2) у частині першій статті 4:
у пункті 4 слова "та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності" виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності";
3) пункт 4 частини другої статті 6 після слів "подавати звітність" доповнити словами "та сплачувати";
4) у частині першій статті 7:
у пункті 1:
абзац перший після слова "нарахованої" доповнити словами "кожній застрахованій особі";
абзац другий після слів "грошового забезпечення" доповнити словами "кожної застрахованої особи";
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;
3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску";
5) у статті 8:
частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
"У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування";
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
"У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника";
частину одинадцяту доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника";
6) в абзаці третьому частини восьмої статті 9 слова "та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності" виключити;
7) у статті 10:
друге речення абзацу першого частини п’ятої доповнити словами "(крім осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому частини першої цієї статті)";
абзац четвертий замінити шістьма абзацами такого змісту:
"єдиний внесок для осіб, зазначених в абзацах третьому - п’ятому частини першої цієї статті, які виявили бажання брати участь у декількох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, єдиний внесок до частини бази нарахування єдиного внеску, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць нарахування, встановлюється у розмірі:
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,8 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,5 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;
у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття, загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,41 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;
у разі якщо зазначені особи виявили бажання бути застрахованими за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності), єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску для випадків, зазначених у цій частині, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та обраної ставки єдиного внеску";
8) у частині одинадцятій статті 25:
у пункті 2 цифри "10" замінити цифрами "20";
у пункті 3 цифру і слово "5 відсотків" замінити цифрами і словом "10 відсотків";
доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, органом доходів і зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.
Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом".
34. У пункті 18 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" замінити словами "Фонду соціального страхування України".
35. У пункті 7 частини першої статті 31 Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3) слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" замінити словами "Фонду соціального страхування України".
"органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства, законодавства про працю, зайнятість (у тому числі зайнятість та працевлаштування інвалідів), про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу), про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати матеріального забезпечення страхових виплат, надання соціальних послуг".
37. У частині першій статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 413) слова "Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - соціальні фонди)" замінити словами "Фонду соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - фонди соціального страхування)".
38. У розділі "Обсяги та джерела фінансування" Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 10, ст. 112):
у частині першій слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" виключити;
частину другу виключити.
39. У назві та тексті Закону України "Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 220) слова "Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" у всіх відмінках замінити словами "Фонд соціального страхування України" у відповідному відмінку.
40. У частині другій статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 719) слова "управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" замінити словами "робочим органом Фонду соціального страхування України".
41. У статті 22 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051):
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особи начальницького складу та працівники Національного бюро підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частини четверту та п’яту виключити.
42. У статті 15 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Члени та працівники апарату Національного агентства підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
частину третю виключити.
43. Частину першу статті 84 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII викласти в такій редакції:
"1. Прокурор підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
44. Статтю 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.
Матеріальне забезпечення, страхові виплати призначаються за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а в разі їх відсутності - за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування України.
У разі відсутності в зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення, страхові виплати надаються у мінімальному розмірі, встановленому правлінням Фонду соціального страхування України, з наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх надання".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім підпунктів 3, 5, 9 та 10 пункту 3 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 квітня 2015 року.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71 із наступними змінами).
( Пункт 3 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 219-VIII від 02.03.2015 )
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
28 грудня 2014 року
№ 77-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) види соціального страхування:
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку);
медичне;
2) електронний реєстр листків непрацездатності - система накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності;
3) загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - соціальне страхування) - система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

30 днiв передплати безкоштовно!