Про недержавне пенсійне забезпечення. Закон від 09.07.2003 №1057-IV

Верховна Рада України Закон від 09.07.2003 №1057-IV
Остання редакція від 03.07.2020. Внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.07.2003

Номер 1057-IV

Статус Діє

Редакції
03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 01.07.2020 внесення змін (закон від 12.09.2019 N 79-IX /79-20/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 06.01.2018 внесення змін (закон від 16.11.2017 N 2210-VIII /2210-19/) 11.10.2017 внесення змін (закон від 03.10.2017 N 2148-VIII /2148-19/) 20.07.2014 внесення змін (закон від 05.06.2014 N 1323-VII /1323-18/) 11.10.2013 внесення змін (закон від 06.07.2012 N 5178-VI /5178-17/) 09.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5462-VI /5462-17/) 06.12.2012 внесення змін (закон від 20.11.2012 N 5492-VI /5492-17/) 18.07.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4225-VI /4225-17/) 17.06.2012 внесення змін (закон від 24.05.2012 N 4841-VI /4841-17/) 12.05.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4270-VI /4270-17/) 01.10.2011 внесення змін (закон від 08.07.2011 N 3668-VI /3668-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2388-VI /2388-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2393-VI /2393-17/) 07.05.2009 внесення змін (закон від 16.04.2009 N 1276-VI /1276-17/) 14.01.2006 внесення змін (закон від 15.12.2005 N 3201-IV /3201-15/) 09.07.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
( Частина четверта статті 44 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
5. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду більше ніж на 20 відсотків зберігач повинен повідомити про це раду пенсійного фонду, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина п'ята статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
6. Зберігач не може надавати послуги торговця цінними паперами (посередника) пенсійному фонду, з яким він уклав договір про обслуговування пенсійного фонду, протягом строку дії такого договору.
7. Зберігач не може використовувати активи пенсійного фонду, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси.
Стаття 45. Вимоги до договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем
1. Істотними умовами договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем є:
права і обов'язки сторін;
порядок подання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону та відповідних нормативно-правових актів;
умови дострокового розірвання договору з дотриманням вимог цього Закону;
порядок і строки передачі пенсійних активів та відповідної документації іншому зберігачу;
порядок та умови блокування операцій з активами пенсійного фонду у разі порушення особою, що здійснює управління активами, вимог інвестиційної декларації та цього Закону;
порядок зміни умов договору;
розподіл активів пенсійного фонду між особами, що здійснюють управління активами такого пенсійного фонду;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності.
Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.
Невід'ємною частиною договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду, відомості про осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, та копії договорів про управління активами, укладених з ними.
2. Рада фонду може замінювати зберігача з обов'язковим повідомленням про це Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац перший частини другої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Заміна зберігача може здійснюватися:
після закінчення строку дії відповідного договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;
у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою ради пенсійного фонду;
у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою зберігача.
Сторони договору можуть оскаржити рішення про дострокове розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем у судовому порядку.
3. Дострокове розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем провадиться за ініціативою ради фонду у разі:
1) анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;
( Пункт 1 частини третьої статті 45 в редакції Закону № 5178-VI від 06.07.2012 )
2) повідомлення органів державної влади про порушення зберігачем законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;
3) порушення зберігачем умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;
4) запровадження у зберігача тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача, порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію.
( Пункт 4 частини третьої статті 45 в редакції Закону № 4841-VI від 24.05.2012 )
4. Договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем може бути достроково розірваний за ініціативою зберігача у разі неспроможності зберігача виконувати свої функції відповідно до умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, про що зберігач повинен письмово повідомити раду відповідного пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.
5. У разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування зберігачем пенсійного фонду рада фонду зобов'язана:
1) письмово повідомити про це із зазначенням підстав розірвання договору Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, зберігача, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами такого фонду;
( Пункт 1 частини п’ятої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
2) укласти договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем з іншим зберігачем у термін, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з яким розривається договір, зобов'язаний:
1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів фонду та належної документації новому зберігачу в зазначені у договорі строки;
2) виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів фонду новому зберігачу цього фонду;
3) повністю завершити передачу пенсійних активів та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем з радою пенсійного фонду.
7. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі. Порядок обчислення тарифів, їх граничний розмір встановлюються згідно із законодавством Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина сьома статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Стаття 46. Відповідальність зберігача пенсійного фонду
1. Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, завдані ним пенсійному фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору і в порядку, встановленому законодавством.
( Частина перша статті 46 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду перед його учасниками, за зобов'язаннями осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, та адміністратора перед пенсійним фондом, крім випадків, передбачених законом.
3. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації раді пенсійного фонду, його адміністратору та особі (особам), що провадить діяльність з управління активами цього фонду, відповідно до законодавства та умов договору, укладеного з таким пенсійним фондом, а також Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.
( Статтю 46 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Розділ VI
ПЕНСІЙНІ АКТИВИ
Стаття 47. Склад активів пенсійного фонду
1. До складу активів пенсійного фонду відповідно до цього Закону належать:
активи в грошових коштах;
активи в цінних паперах;
інші активи згідно із законодавством.
2. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:
1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
2) акцій українських емітентів;
( Пункт 2 частини другої статті 47 в редакції Законів № 3668-VI від 08.07.2011, № 4225-VI від 22.12.2011, № 2210-VIII від 16.11.2017 )
2-1) облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
( Частину другу статті 47 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до пункту 3 цієї частини;
5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до пункту 3 цієї частини;
6) іпотечних облігацій.
( Частину другу статті 47 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:
1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків, передбачених частиною другою статті 49 цього Закону), аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного фонду та їх пов'язані особи (крім випадків, передбачених частиною другою статті 49 цього Закону);
( Пункт 1 частини третьої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
2) цінні папери (крім акцій), які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;
( Пункт 2 частини третьої статті 47 в редакції Законів № 3668-VI від 08.07.2011, № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
4) векселі;
5) похідні цінні папери.
4. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству.
5. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави і повинні використовуватися лише на цілі, передбачені статтею 48 цього Закону. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, адміністратора, зберігача такого фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії учасником відповідного пенсійного фонду або договір страхування ризику настання інвалідності чи смерті учасника фонду.
6. Обчислення та визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, їх облік, зарахування здійснюються адміністратором та особою, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, за методикою та у порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац перший частини шостої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
У разі купівлі-продажу цінних паперів такі операції відображаються в обліку пенсійного фонду на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції.
7. На пенсійні активи не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству.
8. Активи пенсійного фонду можуть формуватися виключно внаслідок операцій, пов'язаних з провадженням пенсійним фондом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до цього Закону.
( Статтю 47 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 48. Використання пенсійних активів
1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
1) інвестування відповідно до вимог цього Закону з метою отримання доходу на користь учасників фонду;
2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законом;
( Пункт 2 частини першої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 )
3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;
4) оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду (крім випадків, коли адміністрування самостійно здійснює юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду), включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої цим Законом;
( Пункт 4 частини першої статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
5) виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;
( Пункт 5 частини першої статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
6) оплати послуг зберігача;
( Пункт 6 частини першої статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;
( Пункт 7 частини першої статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
8) оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено цим Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
( Пункт 8 частини першої статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
9) оплати інших послуг, надання яких передбачено цим Законом та які визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Пункт 9 частини першої статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.
Граничні розміри витрат, визначених пунктами 4-6 цієї частини, встановлюються як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду.
( Частину першу статті 48 доповнено абзацом дванадцятим із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Граничні розміри витрат, визначених пунктами 4-9 цієї частини, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частину першу статті 48 доповнено абзацом тринадцятим із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
2. Пенсійні активи не можуть включатися до ліквідаційної маси зберігача пенсійного фонду та інших банків.
( Частина друга статті 48 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. Корпоративний та професійний пенсійні фонди можуть укласти договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду для всіх учасників фонду за рахунок частини їх пенсійних внесків. Порядок укладання такого договору та розмір страхового внеску за таким видом страхування визначаються у колективному договорі.
Відкритий пенсійний фонд за бажанням учасників фонду може укладати договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду за рахунок частини їх пенсійних внесків.
Розмір страхового внеску за таким видом страхування відповідно до цієї частини не може перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного учасником фонду або за учасника фонду, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування.
Страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цієї частини здійснюється згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань страхування.
Стаття 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду
1. Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права:
1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів;
2) надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;
3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов'язковою умовою зворотного викупу;
4) розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
( Пункт 4 частини першої статті 49 в редакції Законів № 3668-VI від 08.07.2011, № 4225-VI від 22.12.2011 )
5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених цим Законом);
6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
8) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
9-1) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
( Частину першу статті 49 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
10) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
11) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
( Пункт 11 частини першої статті 49 в редакції Законів № 3668-VI від 08.07.2011, № 4225-VI від 22.12.2011 )
12) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
13) придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
( Пункт 13 частини першої статті 49 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )
14) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, що можуть бути оцінені за ринковою вартістю та не заборонені законодавством України, але не зазначені у цій статті, включаючи акції, набуті внаслідок перетворення юридичної особи, корпоративні права якої перебували в активах пенсійного фонду, в акціонерне товариство, більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
( Пункт 14 частини першої статті 49 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
15) емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери;
16) придбавати цінні папери, емітентами яких є особи, визначені в пункті 1 частини третьої статті 47 цього Закону;
( Пункт 17 частини першої статті 49 виключено на підставі Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )( Пункт 18 частини першої статті 49 виключено на підставі Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )( Пункт 19 частини першої статті 49 виключено на підставі Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )
20) розміщувати у зобов'язаннях однієї юридичної особи більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
( Частину першу статті 49 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
21) тримати більш як 10 відсотків цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента.
( Частину першу статті 49 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 - зміна набирає чинності через п'ять років з дня набрання чинності Законом № 4225-VI від 22.12.2011 - див. пункт 1 розділу II Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Розміщення пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється відповідно до нормативів, передбачених статтею 88 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
( Частину першу статті 49 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
2. Під час провадження діяльності, пов'язаної з інвестуванням пенсійних активів корпоративного пенсійного фонду, дозволяється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, емітентами яких є засновники такого фонду, не більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів, з дотриманням інших вимог щодо складу і структури пенсійних активів, установлених цим Законом, а протягом перших п'яти років з початку заснування таких фондів - не більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.
3. Купівля-продаж акцій (крім акцій, зазначених у пункті 9-1 частини першої цієї статті), облігацій українських емітентів особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, провадиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог цього Закону.
( Абзац перший частини третьої статті 49 в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право встановлювати додаткові вимоги до фондової біржі, на якій здійснюється купівля-продаж акцій, облігацій українських емітентів особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду.
Норми цієї частини не застосовуються у разі придбання акцій українських емітентів при їх розміщенні, якщо акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів пенсійного фонду.
Обмеження, встановлене пунктом 5 частини першої цієї статті, не застосовується протягом шести місяців у разі додаткового інвестування пенсійних активів у акції відповідного емітента при здійсненні ним додаткової емісії акцій, якщо внаслідок такого інвестування зберігається частка пенсійного фонду у статутному капіталі відповідного емітента, а акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів пенсійного фонду.
( Частина третя статті 49 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Інвестування пенсійних активів, призначених для виплати пенсійним фондом пенсії на визначений строк або для виплати довічної пенсії страховою організацією, здійснюється відповідно до вимог цієї статті.
5. Усі надходження на поточні рахунки фонду мають бути використані за цільовим призначенням відповідно до статті 48 цього Закону протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.
6. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися особливості застосування пунктів 4, 6 і 13 частини першої цієї статті до досягнення пенсійним фондом обсягу активів у розмірі 500 тисяч гривень, але на строк не більше 18 місяців з дня включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.
( Статтю 49 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Стаття 50. Пенсійні внески
1. Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем.
Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.
2. Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків - 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.
3. Розмір пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду, що сплачуються за кошти засновників цих фондів і роботодавців-платників, може визначатися у колективному договорі з урахуванням вимог законів України.
( Абзац перший частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 )
Засновники корпоративних та професійних пенсійних фондів і роботодавці-платники можуть пропонувати учасникам фондів укладення договору страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, обов'язкового для всіх учасників фонду, відповідно до визначеного порядку укладання такого договору та розміру внесків на такий вид страхування. Загальний розмір страхових внесків, які сплачуються за таким видом страхування, не може перевищувати 1 відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного засновником або роботодавцем-платником за кожного учасника фонду. Внески за цим видом страхування сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.
Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до відкритого пенсійного фонду від імені своїх працівників - учасників цього пенсійного фонду, може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати 1 відсотка внесків, сплачуваних відкритому пенсійному фонду за кожного учасника фонду, за умови, що пенсійний фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту.
4. У разі прийняття фізичною особою рішення щодо накопичення страхових внесків у пенсійному фонді на умовах, визначених законодавством, розмір таких пенсійних внесків встановлюється згідно із законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. При цьому вимога щодо сплати пенсійного внеску у розмірі не нижче мінімального, передбаченого частиною другою цієї статті, не застосовується.
( Частина четверта статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
5. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.
6. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.
7. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки пенсійного фонду у зберігача.
Стаття 51. Облік пенсійних коштів учасників пенсійного фонду
1. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду.
2. Чиста вартість активів пенсійного фонду, кількість одиниць пенсійних активів фонду учасників фонду та чиста вартість одиниць пенсійних активів фонду визначаються кожного робочого дня.
3. Використання пенсійних активів пенсійного фонду для цілей, не передбачених цим Законом, забороняється.
4. У разі зменшення протягом останніх 12 місяців чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, якщо це не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана повідомити про це раду такого пенсійного фонду;
( Абзац другий частини четвертої статті 51 в редакції Закону№ 79-IX від 12.09.2019 )
рада пенсійного фонду зобов'язана протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку прийняти рішення про внесення змін до інвестиційної декларації фонду, заміни особи, яка здійснює управління активами такого пенсійного фонду, або про вжиття інших заходів та поінформувати протягом п'яти робочих днів Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про прийняте рішення.
( Стаття 51 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )
Розділ VII
ЗВІТНІСТЬ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 52. Звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення
1. Адміністратор щоквартально подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення:
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
радам пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування пенсійних фондів.
Щорічно адміністратор подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку по кожному пенсійному фонду зведений звіт, який містить інформацію про пенсійний фонд, а також дані звітів про здійснення ним адміністрування такого пенсійного фонду та звітів, наданих протягом звітного року адміністратору особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем.
Порядок подання адміністратором звітності особам, визначеним цією частиною, та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі погіршення фінансового стану пенсійного фонду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати іншу періодичність подання звітності адміністратором, але не частіше одного разу на тиждень. Критерії оцінки фінансового стану пенсійного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, подають звітність про управління активами:
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - щодо всіх пенсійних фондів, управління активами яких здійснювалося цією особою протягом звітного періоду;
радам пенсійних фондів, з якими укладено договори про управління активами відповідних пенсійних фондів, та адміністраторам таких пенсійних фондів - щодо управління активами цих пенсійних фондів.
Порядок подання звітності про управління активами пенсійних фондів особам, визначеним цією частиною, та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Зберігач подає звітність:
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - щодо обслуговування всіх пенсійних фондів, яке здійснювалося цим зберігачем протягом звітного періоду, по кожному пенсійному фонду окремо;
радам пенсійних фондів, з якими укладено договори про обслуговування пенсійних фондів зберігачем, та адміністраторам таких пенсійних фондів - щодо обслуговування цих пенсійних фондів.
Порядок подання звітності зберігачем про обслуговування пенсійних фондів особам, визначеним цією частиною, та вимоги до такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Страхові організації, що надають послуги з недержавного пенсійного забезпечення, визначені цим Законом, подають звітність з недержавного пенсійного забезпечення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, фізичним та юридичним особам, з якими укладено відповідні договори.
Порядок подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення особам, визначеним цією частиною, та вимоги до такої звітності встановлюються цим Законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України.
( Абзац другий частини четвертої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
5. Банківські установи, які надають послуги з недержавного пенсійного забезпечення, визначені цим Законом, подають звітність щодо цієї діяльності в порядку, встановленому Національним банком України.
6. Договорами, укладеними радою пенсійного фонду з адміністратором, особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем, може передбачатися надання додаткової інформації, крім тієї, яка визначена цією статтею.
7. Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику пенсійного фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Учаснику фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, у виписці з індивідуального пенсійного рахунка також зазначається інформація про розмір щомісячних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.
( Абзац другий частини сьомої статті 52 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 53. Оприлюднення інформації та реклама у сфері недержавного пенсійного забезпечення
1. Пенсійні фонди, особи, що провадять діяльність з управління активами пенсійних фондів, адміністратори, зберігачі, які надають послуги пенсійним фондам, а також страхові організації та банківські установи, що надають послуги з недержавного пенсійного забезпечення, інформують громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.
( Абзац перший частини першої статті 53 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація, що оприлюднюється недержавним пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків цього фонду.
Перелік пенсійних фондів, які отримали ліцензію на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та які включені до реєстру пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня, підлягає опублікуванню в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та оприлюдненню на офіційному сайті Пенсійного фонду України.
( Частину першу статті 53 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
2. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.
( Частина друга статті 53 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. Крім випадків, установлених законом, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація:
про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду;
( Абзац другий частини третьої статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
з пенсійних депозитних рахунків фізичної особи;
про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.
4. Рекламні матеріали щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення, які надаються особами, визначеними в частині третій статті 2 цього Закону, подаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніш як за 10 робочих днів до їх розповсюдження.
( Частина четверта статті 53 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право своїм обґрунтованим рішенням заборонити розповсюдження рекламних матеріалів або прийняти обґрунтоване рішення про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, що не відповідають дійсності або вимогам цього Закону, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту їх отримання.
6. Рекламодавці, що розповсюджують будь-які інформацію та відомості, пов'язані з наданням послуг з недержавного пенсійного забезпечення, несуть відповідальність за їх достовірність згідно із законом.
7. Рекламодавцям забороняється:
1) використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем;
2) використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності;
3) надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення;
4) робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником).
( Пункт 4 частини сьомої статті 53 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
8. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законом.
9. У разі порушення вимог цієї статті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право застосовувати до винних осіб заходи впливу згідно із законом.
Стаття 54. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги
1. Агентські послуги надаються фізичними особами на підставі договору доручення про надання таких послуг, який укладається з адміністратором.
До агентських послуг належать:
1) будь-яка дозволена законодавством діяльність, спрямована на забезпечення переконання осіб у необхідності укладення пенсійного контракту з пенсійним фондом;
2) послуги з укладення пенсійних контрактів за дорученням адміністратора.
( Пункт 2 частини першої статті 54 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Адміністратор повинен вести реєстр осіб, які надають агентські послуги, до якого вноситься така інформація:
1) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
2) дата, місце народження та місце проживання із зазначенням адреси фізичної особи;
( Пункт 2 частини другої статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VI від 16.04.2009 )
3) дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця фізичної особи та реєстраційний номер її облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), а у разі його відсутності - номер (та за наявності - серія) паспорта фізичної особи чи іншого документа, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
( Пункт 3 частини другої статті 54 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5492-VI від 20.11.2012,№ 79-IX від 12.09.2019 )
4) номер договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з цією особою, дати укладання та закінчення (розірвання) цього договору.
3. Агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення має право надавати фізична особа:
яка є дієздатною та не має судимості за умисні кримінальні правопорушення;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
яка ознайомлена із законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення адміністратором, з яким така особа уклала договір про надання агентських послуг;
інформація про яку внесена адміністратором пенсійного фонду, з яким вона уклала договір про надання агентських послуг, до реєстру осіб, що надають агентські послуги.
( Частина третя статті 54 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Виключення з реєстру особи, яка надає агентські послуги, здійснюється адміністратором у разі:
1) закінчення (розірвання) договору доручення про надання агентських послуг;
2) втрати особою дієздатності;
3) надання агентських послуг з порушенням законодавства;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цієї особи за скоєння нею умисного кримінального правопорушення.
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
5. Адміністратор зобов'язаний надавати на вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку реєстр осіб, які надають агентські послуги, або виписки з такого реєстру.
6. Особи, які надають агентські послуги пенсійним фондам, несуть відповідальність за неналежне здійснення наданих їм повноважень відповідно до положень укладеного з ними договору та згідно із законом.
Розділ VIII
ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ПЕНСІЙНА СХЕМА
Стаття 55. Пенсійний контракт
1. Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.
2. Особі, яка відповідає вимогам цього Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту з відкритим пенсійним фондом. Адміністратор корпоративного або професійного пенсійного фонду може укладати пенсійні контракти тільки з тією особою, яка відповідає вимогам, визначеним законом та статутами відповідних пенсійних фондів.
( Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 )
3. Кожен вкладник фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором (адміністраторами) одного чи кількох пенсійних фондів на користь осіб, визначених цим Законом.
4. Вкладник фонду, який є учасником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
У разі розірвання пенсійного контракту таким вкладником він повинен укласти, крім випадків, передбачених статтею 65 цього Закону, новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до закону, - укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду, який є учасником фонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді, зменшеній на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів.
( Абзац другий частини четвертої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Розмір витрат на переведення пенсійних коштів обчислюється адміністратором за методикою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі якщо на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, який розриває укладений ним пенсійний контракт з пенсійним фондом, обліковуються пенсійні внески, що здійснювалися на його користь іншими вкладниками, пенсійні контракти з такими вкладниками мають бути розірвані та їх дія припиняється з дня розірвання пенсійного контракту з учасником фонду, крім випадків, передбачених статтею 65 цього Закону. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду закривається після переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.
( Абзац четвертий частини четвертої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
5. У разі припинення трудових відносин учасника корпоративного пенсійного фонду з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду роботодавець-засновник або роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду, а також учасник, який є вкладником такого фонду, зобов'язаний розірвати пенсійний контракт, укладений на користь учасника фонду. Такий учасник зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт з адміністратором будь-якого іншого пенсійного фонду або у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до закону, укласти договір страхування довічної пенсії із страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. У разі якщо учасник фонду протягом трьох місяців з дня припинення трудових відносин не уклав новий пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом, не відкрив пенсійний депозитний рахунок у банку або не уклав договір страхування довічної пенсії із страховою організацією, пенсійні кошти учасника підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного за рішенням ради такого пенсійного фонду. При цьому передача пенсійних коштів учасника фонду до іншого пенсійного фонду, на пенсійний депозитний рахунок банку, до страхової організації для укладення договору страхування довічної пенсії оплачується учасником фонду в порядку, передбаченому абзацами другим і третім частини четвертої цієї статті, крім випадків припинення трудових відносин згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
У разі якщо учасник фонду припиняє трудові відносини з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та вступає в трудові відносини з іншим роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником цього корпоративного пенсійного фонду, він може залишитися учасником цього фонду, якщо це передбачено умовами пенсійного контракту.
У разі припинення трудових відносин згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України витрати на переведення пенсійних коштів учасника фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку оплачуються роботодавцем.
( Частина п'ята статті 55 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
6. Адміністратор зобов'язаний надати можливість вкладнику та учаснику фонду до укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недержавне пенсійне забезпечення
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення понять
1. У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:
адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону;
ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;
відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;
вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону;
власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;
діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб;
діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок;
довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування;
засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду - юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду;
зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +