Про недержавне пенсійне забезпечення. Закон від 09.07.2003 №1057-IV

Верховна Рада України Закон від 09.07.2003 №1057-IV
Остання редакція від 03.07.2020. Внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.07.2003

Номер 1057-IV

Статус Діє

Редакції
03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 01.07.2020 внесення змін (закон від 12.09.2019 N 79-IX /79-20/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 06.01.2018 внесення змін (закон від 16.11.2017 N 2210-VIII /2210-19/) 11.10.2017 внесення змін (закон від 03.10.2017 N 2148-VIII /2148-19/) 20.07.2014 внесення змін (закон від 05.06.2014 N 1323-VII /1323-18/) 11.10.2013 внесення змін (закон від 06.07.2012 N 5178-VI /5178-17/) 09.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5462-VI /5462-17/) 06.12.2012 внесення змін (закон від 20.11.2012 N 5492-VI /5492-17/) 18.07.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4225-VI /4225-17/) 17.06.2012 внесення змін (закон від 24.05.2012 N 4841-VI /4841-17/) 12.05.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4270-VI /4270-17/) 01.10.2011 внесення змін (закон від 08.07.2011 N 3668-VI /3668-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2388-VI /2388-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2393-VI /2393-17/) 07.05.2009 внесення змін (закон від 16.04.2009 N 1276-VI /1276-17/) 14.01.2006 внесення змін (закон від 15.12.2005 N 3201-IV /3201-15/) 09.07.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може відмовити у включенні до Державного реєстру фінансових установ пенсійного фонду у разі невідповідності поданих документів і даних, що містяться в них, вимогам цього Закону, а також у разі виявлення недостовірної інформації у поданих документах.
4. У разі відмови у включенні до Державного реєстру фінансових установ пенсійного фонду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана письмово повідомити про це заявника з обов'язковим обґрунтуванням причин відмови та повного переліку зауважень.
5. Відмова у включенні до Державного реєстру фінансових установ пенсійного фонду не перешкоджає повторному зверненню засновника (засновників) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у загальному порядку після усунення причин, що були підставою такої відмови.
6. Рішення про відмову у включенні до Державного реєстру фінансових установ пенсійного фонду або порушення строків такої реєстрації може бути оскаржене засновником (засновниками) пенсійного фонду в судовому порядку. Збитки, завдані неправомірною відмовою у реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи, відшкодовуються згідно із законом.
( Стаття 11 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 12. Обов'язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів
1. Засновник (засновники) пенсійного фонду зобов'язаний сформувати склад ради фонду відповідно до цього Закону до дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.
2. Рада фонду після включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації, повинна укласти договори:
про адміністрування пенсійного фонду - з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
( Абзац другий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
про управління активами пенсійного фонду - з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
про обслуговування пенсійного фонду зберігачем - із зберігачем.
3. Укладення пенсійних контрактів та отримання пенсійних внесків на рахунок пенсійного фонду до виконання вимог цієї статті забороняється.
4. Інформація про укладення всіх договорів, зазначених у частині другій цієї статті, подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністратором у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. У разі невиконання вимог частин першої і другої цієї статті протягом вісімнадцяти місяців з дня реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи та/або у разі ненадходження пенсійних внесків до пенсійного фонду протягом цього строку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про скасування реєстрації зазначеного пенсійного фонду як фінансової установи та подає позов до суду про ліквідацію такого пенсійного фонду.
( Стаття 12 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 13. Рада пенсійного фонду
1. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду утворюється рада пенсійного фонду.
( Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )
Рада фонду утворюється у кількості не менше п'яти осіб. З числа членів ради фонду обираються голова та секретар ради фонду простою більшістю голосів.
2. Члени ради будь-якого фонду обираються на три роки з правом переобрання на наступний строк з числа осіб, які:
1) є дієздатними;
2) відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статутом пенсійного фонду;
3) не були засуджені за умисні кримінальні правопорушення;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
4) не були протягом останніх семи років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді;
5) не є пов'язаними особами інших членів ради фонду.
Кандидат у члени ради пенсійного фонду інформує засновника щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або правом голосу щодо акцій, паїв юридичної особи, або незалежного від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи.
( Частину другу статті 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
Член ради фонду може скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.
3. Засновник (засновники) пенсійного фонду, роботодавці - платники корпоративного пенсійного фонду, а також роботодавці, які є вкладниками професійних пенсійних фондів, делегують своїх представників до складу ради фонду в порядку, передбаченому статутом фонду. Такі представники визнаються членами ради фонду після їх затвердження засновником (зборами засновників) фонду.
Члени ради фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Погодження або відмова у погодженні здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження списку членів ради фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі відмови у погодженні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає обґрунтування причин відмови та повний перелік зауважень.
Кількість представників у раді фонду від засновників пенсійного фонду будь-якого виду та роботодавців - платників корпоративного пенсійного фонду, а також роботодавців, які є вкладниками відкритих або професійних пенсійних фондів на користь своїх працівників, встановлюється статутом пенсійного фонду чи за рішенням засновника (зборів засновників) фонду. Можливим є визначення одного представника від кількох засновників, роботодавців - платників корпоративного пенсійного фонду, роботодавців, які є вкладниками відкритих або професійних пенсійних фондів на користь своїх працівників.
( Частина третя статті 13 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Право на представництво у раді фонду від роботодавця-платника, який приєднався до вже створеного корпоративного пенсійного фонду, при сформованому складі ради цього фонду, реалізується при черговому переобранні членів ради фонду.
5. Повноваження члена ради фонду припиняються у разі:
1) закінчення строку повноважень;
2) вибуття зі складу засновників фонду або виходу із складу роботодавців-платників всіх осіб, представником яких був такий член ради фонду;
( Пункт 2 частини п'ятої статті 13 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2-1) розірвання всіх пенсійних контрактів роботодавцями, які є вкладниками професійних пенсійних фондів, представником яких був такий член ради фонду;
( Частину п'яту статті 13 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
3) прийняття засновником (зборами засновників) рішення про припинення членом ради своїх повноважень за поданням засновника, роботодавця - платника, роботодавця, який є вкладником, або кількох з них, представником якого (яких) був такий член ради;
( Пункт 3 частини п'ятої статті 13 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4) подання членом ради фонду голові або секретарю ради фонду заяви про вихід із складу ради фонду за власним бажанням;
5) визнання судом члена ради фонду недієздатним;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена ради фонду;
7) визнання члена ради фонду судом безвісно відсутнім або померлим;
8) недотримання умов, установлених частиною другою цієї статті;
9) вчинення членом ради корпоративного пенсійного фонду дій, які спричинили анулювання наданої одноосібному засновнику такого фонду ліцензії на провадження адміністрування пенсійних фондів у разі, коли адміністрування цього фонду здійснювалося цим засновником;
( Пункт 9 частини п’ятої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
10) подання письмової вимоги учасниками фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників фонду, про відкликання або переобрання члена ради фонду;
10-1) дій або бездіяльності, що шкодять інтересам учасників фонду;
( Частину п'яту статті 13 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
11) смерті члена ради фонду.
6. Рішенням засновника (зборів засновників) фонду може бути встановлена винагорода членам ради фонду. Виплата такої винагороди здійснюється за рахунок тих осіб, представниками яких є члени ради фонду.
( Частина шоста статті 13 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
7. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності ради фонду та проведення зборів засновників здійснюється адміністратором фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.
( Частину восьму статті 13 виключено на підставі Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
9. Член ради пенсійного фонду може оскаржити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення щодо припинення його повноважень у випадку, передбаченому пунктом 9 частини п'ятої цієї статті, протягом двох місяців після прийняття такого рішення, а у разі незгоди з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - до суду.
10. Члени ради фонду зобов'язані діяти лише в інтересах учасників фонду, належно виконувати свої обов'язки.
Члени ради фонду несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
( Статтю 13 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
Стаття 14. Повноваження ради пенсійного фонду
1. Рада фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному статутом пенсійного фонду, та відповідно до вимог цього Закону, зокрема:
звітує про діяльність пенсійного фонду перед засновником (зборами засновників) фонду;
( Абзац другий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
погоджує зміни до статуту та пенсійних схем пенсійного фонду, запропоновані засновником (засновниками) пенсійного фонду, перед їх затвердженням;
( Частину першу статті 14 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зміни до пенсійних схем фонду;
( Абзац четвертий частини першої статті 14 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
затверджує інвестиційну декларацію та зміни до неї;
обирає голову та секретаря ради фонду з числа членів ради;
укладає від імені пенсійного фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами або іншою особою, яка має право здійснювати управління активами пенсійного фонду, зберігачем, аудитором пенсійного фонду;
заслуховує звіти про діяльність адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;
затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому цим Законом, та розглядає аудиторський висновок;
здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду;
розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
вирішує інші питання, віднесені цим Законом та статутом пенсійного фонду до компетенції ради цього фонду.
( Абзац дванадцятий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Питання, віднесені цим Законом і статутом пенсійного фонду до компетенції ради фонду, не можуть бути передані до компетенції виконавчих органів засновника (засновників) фонду, адміністратора або будь-яких інших осіб.
( Абзац тринадцятий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Голова ради фонду організовує роботу ради відповідно до вимог цього Закону та статуту пенсійного фонду і підписує особисто від імені пенсійного фонду документи, передбачені цим Законом, або дає доручення на це уповноваженій особі з числа членів ради фонду.
3. Рада фонду має право здійснювати свої повноваження, якщо у її засіданні беруть участь більше половини загальної кількості її членів.
У разі коли у складі ради залишилася половина загальної кількості її членів або менше, голова ради зобов'язаний скликати позачергові збори засновників фонду (повідомити одноосібного засновника) для вирішення питання про приведення кількісного складу ради у відповідність із вимогами цього Закону.
( Абзац другий частини третьої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. У разі коли внаслідок припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) юридичної особи, яка є адміністратором, компанією з управління активами або зберігачем у результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам порушуються вимоги цього Закону в частині, що стосується пов'язаних осіб, рада фонду зобов'язана протягом трьох місяців прийняти рішення щодо вибору нового надавача відповідних послуг із забезпеченням при цьому дотримання вимог цього Закону щодо пов'язаних осіб.
( Частина четверта статті 14 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 15. Засідання ради фонду
1. Засідання ради фонду скликаються головою ради не рідше одного разу на квартал.
Голова ради фонду зобов'язаний скликати засідання ради фонду протягом п'яти робочих днів у разі:
1) виникнення питань, віднесених до компетенції ради фонду;
2) отримання радою фонду від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності осіб, з якими укладено договори відповідно до частини другої статті 12 цього Закону, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;
3) отримання письмової вимоги не менше ніж третини членів ради фонду;
4) дострокового розірвання договорів з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем фонду;
5) отримання письмової вимоги від учасників фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників фонду, про проведення засідання ради фонду;
5-1) надходження від адміністратора пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня повідомлення про порушення вимоги цього Закону щодо показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування;
( Частину першу статті 15 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
6) в інших випадках, передбачених статутом пенсійного фонду.
На засіданнях ради фонду мають право бути присутні представники осіб, на вимогу яких проводиться засідання ради.
На засідання ради фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності пенсійного фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії з управління активами, зберігача фонду.
2. Засідання ради фонду є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів.
Рішення ради фонду приймаються простою більшістю голосів членів ради фонду, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради фонду.
З питань, винесених на розгляд ради фонду на вимогу учасників фонду, рада зобов'язана прийняти рішення.
3. Протокол засідання ради фонду підписується головою або уповноваженою ним особою з числа членів ради фонду, а також секретарем ради фонду і надається засновникам, адміністратору, особам, що здійснюють управління активами, та зберігачу пенсійного фонду, а також іншим особам, яких стосуються рішення, прийняті на засіданні ради фонду, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання ради фонду.
Стаття 16. Збори засновників пенсійного фонду
1. Збори засновників пенсійного фонду проводяться не рідше одного разу на рік. Дата, час і місце проведення зборів оголошуються радою фонду шляхом письмового повідомлення усіх засновників фонду не пізніше ніж за 20 днів до проведення зборів.
Порядок формування порядку денного, скликання, проведення та компетенція зборів засновників визначаються статутом пенсійного фонду з урахуванням вимог цього Закону.
Учасники фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників фонду, мають право вимагати скликання позачергових зборів засновників та обов'язкового прийняття рішення з питань, запропонованих ними до розгляду на зборах засновників.
2. Збори засновників пенсійного фонду вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини загальної кількості засновників фонду.
У разі коли збори засновників не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників, рішення за порядком денним таких зборів приймається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Обов'язковим питанням порядку денного зборів засновників є вибори нових членів ради фонду замість тих, повноваження яких були припинені.
3. До компетенції зборів засновників належать:
а) затвердження статуту пенсійного фонду та змін до нього, а також пенсійних схем і змін до них;
( Пункт "а" частини третьої статті 16 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
б) затвердження підсумків роботи пенсійного фонду;
в) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів ради пенсійного фонду;
г) заслуховування звіту ради пенсійного фонду та винесення рішень про переобрання членів ради пенсійного фонду;
д) вирішення інших питань, віднесених до компетенції зборів засновників статутом пенсійного фонду.
4. Збори засновників пенсійного фонду можуть проводитись шляхом опитування, якщо таке визначено статутом пенсійного фонду, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Рішення зборів засновників з питань порядку денного доводяться до відома всіх учасників, засновників, роботодавців-платників фонду у порядку, встановленому статутом фонду.
( Частина п'ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
6. Одноосібний засновник пенсійного фонду приймає рішення, віднесені частиною третьою цієї статті до компетенції зборів засновників пенсійного фонду, одноосібно. Орган управління одноосібного засновника уповноважений приймати такі рішення. Порядок прийняття ним таких рішень визначається законом та статутом одноосібного засновника пенсійного фонду.
( Статтю 16 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 17. Ліквідація пенсійного фонду
1. Ліквідація пенсійного фонду здійснюється на підставі рішення:
1) засновників пенсійного фонду;
2) правонаступників засновників фонду у випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 20 цього Закону;
3) суду.
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Ліквідація пенсійного фонду може здійснюватись в інших випадках, установлених законом.
( Частину першу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Рішення про ліквідацію фонду, прийняте відповідно до пункту 1 або 2 цієї частини, погоджується з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац шостий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Рішення про ліквідацію корпоративного пенсійного фонду набирає чинності за умови внесення змін до колективного договору, якщо створення такого фонду було передбачено цим документом.
2. Пенсійний фонд повинен бути ліквідований у разі:
1) настання умов, передбачених частиною десятою статті 20 цього Закону;
2) ліквідації без правонаступництва всіх засновників фонду;
3) припинення участі в пенсійному фонді всіх його учасників.
3. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду до початку процедури ліквідації цього пенсійного фонду у встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац перший частини третьої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
На підставі рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку пенсійного фонду та відкриття у зберігача фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів пенсійного фонду. Всі інші рахунки пенсійного фонду підлягають закриттю.
4. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії пенсійного фонду здійснюються за рахунок грошових коштів його одноосібного засновника, а в разі, якщо засновників декілька, - за рахунок їх коштів у порядку, визначеному зборами засновників.
( Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
5. Ліквідаційна комісія розробляє план ліквідації та погоджує його з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації кожного окремого пенсійного фонду визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 18. Операції з пенсійними активами при ліквідації пенсійного фонду
1. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме:
( Абзац перший частини першої статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
інший пенсійний фонд, з яким учасником фонду укладено пенсійний контракт;
( Абзац частини першої статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
( Абзац частини першої статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
страхову організацію, з якою учасником фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник фонду досягнув пенсійного віку, визначеного законом.
( Абзац частини першої статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Разом з письмовою заявою учасник фонду зобов'язаний надіслати (надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією. Учасник фонду повинен надіслати (надати) письмову заяву у строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац частини першої статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня повинен надіслати ліквідаційній комісії цього фонду заяву про перерахування коштів до Накопичувального пенсійного фонду або за бажанням заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, а також копію пенсійного контракту, укладеного ним із таким фондом, а у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", заяву із зазначенням страхової організації, обраної таким учасником, і копію договору страхування довічної пенсії для перерахування коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку.
( Частину першу статті 18 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
2. У разі укладення пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією учасник фонду зобов'язаний надати іншому пенсійному фонду, банку або страховій організації копію пенсійного контракту з пенсійним фондом, що ліквідується. Після передачі пенсійних коштів учасників фонду, що ліквідується, іншим пенсійним фондам або на пенсійні депозитні рахунки, або страховим організаціям для укладення договорів страхування довічної пенсії їх пенсійні контракти з цим пенсійним фондом вважаються розірваними.
( Частина друга статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. У разі ліквідації пенсійного фонду пенсійні кошти учасників фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до страхових організацій відповідно до договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Пенсійні кошти учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня, що ліквідується, за його бажанням перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду або до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Антимонопольним комітетом України.
Визначення суми пенсійних коштів, що належать кожному учаснику фонду, здійснюється у порядку, передбаченому статтею 51 цього Закону. Після закінчення терміну подання заяв учасниками фонду, що ліквідується, всі грошові кошти з окремого депозитного рахунка перераховуються на поточний рахунок такого пенсійного фонду, після чого окремий депозитний рахунок закривається.
Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, Накопичувальному пенсійному фонду, на пенсійні депозитні рахунки та у випадку, передбаченому абзацом четвертим частини першої цієї статті, - страховим організаціям для укладення договору страхування довічної пенсії здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунка пенсійного фонду, що ліквідується.
( Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Передача пенсійних коштів здійснюється лише після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліквідаційного балансу пенсійного фонду і проводиться у строк, передбачений планом ліквідації пенсійного фонду, погодженим з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але не пізніш як протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу пенсійного фонду.
( Абзац перший частини четвертої статті 18 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
У разі коли продаж активів пенсійного фонду в цінних паперах протягом зазначеного часу може призвести до значного зниження їх вартості, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право дозволити передачу в першу чергу пенсійних коштів учасників фонду, які досягли пенсійного віку, а строк передачі пенсійних коштів інших учасників фонду продовжити.
Разом з пенсійними коштами адміністратор передає пенсійним фондам, страховим організаціям або до банків на пенсійні депозитні рахунки, обрані учасниками фонду, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.
5. У разі якщо учасник фонду в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників до іншого пенсійного фонду направляється кожному учаснику фонду протягом одного місяця з дня такого переведення та містить інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти пенсійний контракт з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації учасників фонду здійснюються на підставі договору між адміністратором пенсійного фонду, з якого переводяться пенсійні кошти таких учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти.
У разі якщо учасник накопичувальної системи пенсійного страхування протягом трьох місяців не подав письмової заяви і копії пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня, пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку.
( Частина п'ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 19. Скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи внаслідок його ліквідації
1. Скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи здійснюється на підставі поданого до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про проведення ліквідації пенсійного фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками фонду шляхом передачі всіх пенсійних коштів учасників фонду відповідно до цього Закону.
2. На вимоги, претензії учасників фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.
( Стаття 19 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 20. Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів
1. Сплата пенсійних внесків фізичними особами до корпоративних і професійних пенсійних фондів є добровільною, якщо інше не передбачено законом. Колективним договором може передбачатися створення корпоративного пенсійного фонду роботодавцем або відрахування пенсійних внесків роботодавців до інших пенсійних фондів.
( Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить усім працівникам юридичної особи, що є засновником або роботодавцем - платником такого фонду. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді.
Юридична особа, яка є засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду, зобов'язана сплачувати пенсійні внески на користь усіх своїх працівників, крім тих, які подали письмові заперечення проти цього, працюють сезонно або проходять випробування при прийнятті на роботу.
( Частина друга статті 20 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. Об'єднання юридичних осіб або фізичних осіб за родом їх професійної діяльності не мають права будь-яким чином обмежувати право фізичних осіб на самостійну участь у пенсійних фондах будь-якого виду.
4. Працівник або член об'єднання юридичних осіб чи фізичних осіб за родом їх професійної діяльності має право відмовитися від сплати пенсійних внесків до корпоративного або професійного пенсійного фонду за власний рахунок, якщо інше не передбачено законом.
( Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
5.
( Абзац перший частини п'ятої статті 20 виключено на підставі Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Роботодавець має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків до пенсійного фонду на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежно від віку працівників та (або) від їх стажу роботи на даному підприємстві із встановленням однакового відсотка відрахувань пенсійних внесків для кожної визначеної групи працівників.
Фізичні особи - учасники будь-якого пенсійного фонду мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень.
6. Засновники професійного пенсійного фонду мають право сплачувати пенсійні внески за власні кошти на користь усіх своїх членів - фізичних осіб. При цьому розмір таких відрахувань та умови їх формування і використання встановлюються в порядку, визначеному частиною п'ятою цієї статті.
7. Участь або неучасть працівників у сплаті пенсійних внесків до пенсійного фонду не може бути:
умовою здійснення роботодавцем відрахування пенсійних внесків на користь цих працівників до пенсійного фонду;
підставою для обмеження прав таких працівників у трудових відносинах з роботодавцем.
8. У разі припинення участі у корпоративному чи професійному пенсійному фонді або ліквідації такого фонду належні учасникові такого фонду пенсійні кошти не можуть бути вилучені вкладниками таких фондів.
9. У разі припинення юридичної особи, яка є засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду, обов'язки щодо сплати пенсійних внесків передаються її правонаступникові.
Злиття, приєднання пенсійних фондів здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина дев'ята статті 20 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
10. Юридичні особи, що входять до складу засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду або є роботодавцями - платниками корпоративного пенсійного фонду, а також юридична особа, що є одноосібним засновником корпоративного фонду, мають право прийняти рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року, повідомивши про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, учасників фонду, адміністратора, якщо такий залучався, осіб, що здійснюють управління активами, у строк протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення. Умовою прийняття такого рішення є внесення відповідних змін до колективного договору, якщо у колективному договорі передбачено сплату таких пенсійних внесків.
( Абзац перший частини десятої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
У разі коли після закінчення строку, визначеного в абзаці першому цієї частини, зазначені юридичні особи, крім одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, не приймають рішення про поновлення сплати пенсійних внесків до пенсійного фонду за власні кошти, такі юридичні особи виходять із складу засновників або припиняють участь у пенсійному фонді з обов'язковим повідомленням про це Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за умови виконання вимог, передбачених частинами восьмою - десятою статті 8 цього Закону.
Учасники фонду можуть не припиняти сплати пенсійних внесків на свою користь за власні кошти на період дії такого рішення, прийнятого засновником або роботодавцем-платником.
У разі коли після закінчення строку, передбаченого в абзаці першому цієї частини, юридична особа, що є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, не приймає рішення про поновлення сплати пенсійних внесків за власні кошти до утвореного цією юридичною особою фонду, такий пенсійний фонд підлягає ліквідації з дотриманням вимог цього Закону.
Дія цієї частини не поширюється на внески до корпоративних та професійних пенсійних фондів, які сплачуються роботодавцями як обов'язкові додаткові відрахування на користь окремих категорій громадян, визначених законами України.
( Абзац п'ятий частини десятої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
11. У разі створення свого корпоративного пенсійного фонду компанія з управління активами або банківська установа має право здійснювати управління активами та адміністрування такого фонду за умови отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому законодавством.
При цьому витрати, пов'язані з виконанням функцій адміністрування та управління активами такого пенсійного фонду, здійснюються за рахунок такого засновника.
12. Національний банк України має право самостійно здійснювати адміністрування, зберігання та управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду на підставі відповідних ліцензій. При цьому витрати, пов'язані з виконанням таких функцій, здійснюються за рахунок засновника.
Особливості здійснення діяльності із адміністрування, зберігання та управління активами корпоративного пенсійного фонду Національного банку України та нагляду за цією діяльністю встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац другий частини дванадцятої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )( Статтю 20 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня
1. Право на участь у другому рівні системи пенсійного забезпечення має пенсійний фонд, який отримав ліцензію на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:
1) досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення - не менше трьох років до дня подання заяви про отримання ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
2) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:
адміністратором, який відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зберігачем недержавних пенсійних фондів, який має розмір регулятивного капіталу не менш як 500 мільйонів гривень;
компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал у розмірі не менше 25 мільйонів гривень та досвід роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше п'яти років;
3) адміністратор такого пенсійного фонду веде персоніфікований облік пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденним розрахунком чистої вартості одиниці пенсійних активів не менш як протягом 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
4) показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останні 12 місяців - на рівні не нижче середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
5) пенсійні активи протягом останніх 12 місяців до дня подання заяви про отримання ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідають вимогам щодо складу активів та обмежень інвестиційної діяльності відповідно до статей 47 і 49 цього Закону.
3. Ліцензія на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку безстроково.
Рішення про відмову у видачі ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування або її анулювання може бути оскаржене в судовому порядку.
4. У разі отримання ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вартість витрат, пов'язаних зі здійсненням діяльності в накопичувальній системі пенсійного страхування, не може перевищувати 3,5 відсотка середньозваженого значення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду.
Пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня зобов'язаний підтримувати щокварталу показники зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів на рівні не нижче 80 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня зобов'язаний кожного робочого дня обчислювати чисту вартість пенсійних активів, у тому числі чисту вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чисту вартість одиниці пенсійних активів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня зобов'язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та/або адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних внесків, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, та про інші показники, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Компанія з управління активами пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня зобов'язана подавати кожного робочого дня адміністратору такого пенсійного фонду інформацію про вартість пенсійних активів фонду, які перебувають в їх управлінні, у розрізі пенсійних активів системи недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування за формою та у порядку, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина п'ята статті 20-1із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
6. Зберігач пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня перевіряє правильність обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чистої вартості одиниці пенсійних активів, здійсненого адміністратором пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня та особами, які здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування.
7. У разі невиконання вимог, визначених у частині четвертій цієї статті, у будь-якому звітному періоді адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня зобов'язаний повідомити про це протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останній звітний період раду такого фонду; осіб, які здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування; зберігача такого фонду.
Голова ради пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після надходження від адміністратора фонду повідомлення про порушення вимог, визначених частиною четвертою цієї статті, скликати засідання ради фонду.
Рада пенсійного фонду зобов'язана протягом п'яти робочих днів після прийняття нею рішення вжити заходів щодо усунення порушення вимог, визначених частиною четвертою цієї статті, та повідомити про прийняте нею рішення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
8. У разі якщо вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня не виконуються протягом останніх двох кварталів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону на укладення нових пенсійних контрактів цим фондом з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування.
9. У разі якщо вимоги, визначені у частині четвертій цієї статті, пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня не виконані протягом шести місяців з дня прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про заборону на укладення нових пенсійних контрактів з учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про анулювання ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, виданої цьому фонду.
Анулювання ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня здійснюється у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає не пізніш як протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про анулювання такої ліцензії повідомлення раді пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, щодо якого анульовано ліцензію, адміністратору цього фонду, особам, які здійснюють управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду, зберігачу цього фонду, Раді Накопичувального пенсійного фонду та Пенсійному фонду України.
10. Пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня у разі анулювання виданої йому ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:
( Абзац перший частини десятої статті 20-1із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
1) інформує учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про прийняте Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення у порядку, визначеному зазначеною комісією;
2) забезпечує передачу пенсійних коштів, що належать учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування цього фонду, та інформації з персоніфікованого обліку фонду щодо них до Накопичувального пенсійного фонду або за вибором учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, і Антимонопольним комітетом України;
( Пункт 2 частини десятої статті 20-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
3) має право не раніше ніж через три роки з дня винесення рішення про анулювання такої ліцензії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на повторне звернення щодо видачі ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
( Пункт 3 частини десятої статті 20-1із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
11. Перелік пенсійних фондів, яким видана ліцензія на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, підлягає опублікуванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Розділ II доповнено статтею 20-1 згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; текст статті 20-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Розділ III
АДМІНІСТРУВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
Стаття 21. Адміністратор недержавних пенсійних фондів
1. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути:
юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недержавне пенсійне забезпечення
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення понять
1. У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:
адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону;
ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;
відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;
вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону;
власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;
діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб;
діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок;
довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування;
засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду - юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду;
зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +