Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 10.08.2018 №92
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 10.08.2018

Номер 92

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.08.2018 № 92
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , пункту 11 розділу X Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" , з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до:
1) Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються;
2) Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137), що додаються;
3) Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2012 року № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 708/21021 (зі змінами), що додаються;
4) Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), що додаються.
2. Унести зміни до:
1) глави 5 Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (зі змінами):
пункт 5.6 викласти в такій редакції:
"5.6. Фінансова звітність банку, що реорганізовується, на дату складення передавального акта/розподільчого балансу перевіряється суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до законодавства України.
Аудиторська перевірка здійснюється за період від останньої аудиторської перевірки до дати, на яку згідно з планом реорганізації складається передавальний акт/розподільчий баланс.
Достовірність передавального акта/розподільчого балансу має бути підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності.
Перевірці підлягають (у разі реорганізації шляхом виділення) саме ті відокремлені підрозділи, майно, права та обов'язки яких згідно з планом реорганізації передаються банку-правонаступнику за передавальним актом/розподільчим балансом.";
абзац другий пункту 5.7 викласти в такій редакції:
"До пакета документів, визначеного абзацом першим пункту 5.7 глави 5 цього Положення, додається аудиторський звіт, який підтверджує достовірність передавального акта/розподільчого балансу.";
2) пункту 2.7 глави 2 розділу VI Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1178/21490 (зі змінами):
слова "аудиторським висновком" замінити словами "аудиторським звітом";
абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу I виключити;
у підпункті 2 пункту 8 глави 2 розділу II:
в абзаці тринадцятому слова "висновок аудитора, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності" замінити словами "аудиторський звіт, складений за підсумками проведеної перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, їх відповідності";
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"інформацію суб'єкта аудиторської діяльності, що додається до аудиторського звіту, щодо:";
абзац двадцятий виключити;
4) Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами):
підпункти 1, 2 пункту 63 розділу IV викласти в такій редакції:
"1) належність боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем підтверджена консолідованою/комбінованою фінансовою звітністю групи, аудит якої проведено суб'єктом аудиторської діяльності, що включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та має право відповідно до вимог законодавства України проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, або входить до міжнародної аудиторської мережі аудиторських фірм, представлених у цьому реєстрі, та аудиторський звіт якого містить немодифіковану думку/модифіковану думку із застереженням;
2) аудиторський звіт не містить застережень щодо периметра консолідації/комбінації фінансової звітності групи юридичних осіб під спільним контролем;";
у тексті Положення та додатках до нього слово "аудитор" у всіх відмінках та числах замінити словами "суб'єкт аудиторської діяльності" у відповідних відмінках та числах.
3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
5. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
В.о. ГоловиК.В. Рожкова
ПОГОДЖЕНО:

Директор-розпорядник
Фонду гарантування вкладів фізичних осібК.М. Ворушилін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2018 № 92
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
1. У главі 5 розділу VIII:
1) підпункт 9 пункту 2 викласти в такій редакції:
"9) аналізу аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності, що проводили аудит фінансової звітності забудовника (за наявності).";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Банк, що є управителем ФФБ, зобов'язаний подавати до Національного банку аудиторський звіт аудиторської фірми, яка включена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" , у частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (далі - аудиторський звіт), про відповідність використання коштів ФФБ вимогам Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та Правил ФФБ.";
3) в абзаці першому пункту 4 слова "Висновок зовнішнього аудитора" замінити словами "Аудиторський звіт";
4) у пункті 5 слова "висновок зовнішнього аудитора" замінити словами "аудиторський звіт".
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожкова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2018 № 92
ЗМІНИ
до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
1. У пункті 18 розділу ІІІ:
1) підпункти 8, 9 викласти в такій редакції:
"8) аудиторський звіт, підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, складений за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, визначеної в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення (далі - аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності), та інформацію такого суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;
9) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - реєстр аудиторів);";
2) в абзаці двадцять четвертому слова "аудитором (аудиторською фірмою)" замінити словами "суб'єктом аудиторської діяльності".
2. У розділі IV:
1) підпункти 2, 3 пункту 31 викласти в такій редакції:
"2) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності;
3) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.";
2) у пункті 34:
у підпункті 2 слово "аудитора" замінити словами "суб'єкта аудиторської діяльності";
підпункти 5 та 7 викласти в такій редакції:
"5) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності;";
"7) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.";
3) підпункти 3, 4 пункту 38 викласти в такій редакції:
"3) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності;
4) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.".
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожкова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2018 № 92
ЗМІНИ
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп
1. У додатках до Положення:
1) колонки 11, 12 таблиці пункту 1 додатків 6, 7 викласти в такій редакції:
"
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності/прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який здійснював аудит річної фінансової звітностіДумка аудитора [немодифікована/модифікована (думка із застереженням/негативна думка/відмова від висловлення думки)]
1112
";
2) у додатку 9:
колонки 11, 12 таблиці 1 підпункту 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції:
"
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності/прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який здійснював аудит річної фінансової звітностіДумка аудитора [немодифікована/модифікована (думка із застереженням/негативна думка/відмова від висловлення думки)]
1112
";
колонку 6 таблиці підпунктів 3.2.5, 3.4.5, 3.6.5 пункту 3 викласти в такій редакції:
"
перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)
6
";
3) у додатку 10:
колонки 11, 12 таблиці 1 підпункту 3.1 пункту 3 викласти в такій редакції:
"
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності/прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який здійснював аудит річної фінансової звітностіДумка аудитора [немодифікована/модифікована (думка із застереженням/негативна думка/відмова від висловлення думки)]
1112
";
колонку 6 таблиці підпунктів 5.2.5, 5.4.5, 5.6.5, 5.8.5 пункту 5 викласти в такій редакції:
"
перевірена суб'єктом аудиторської діяльності (так/ні)
6
".
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожкова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2018 № 92
ЗМІНИ
до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України
1. У розділі І:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90 (далі - Положення № 90), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань нагляду та регулювання діяльності банків.";
2) у пункті 4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) аудитор - аудиторська фірма, що включена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", у частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та з якою банк згідно з вимогами Положення № 90 уклав договір про надання аудиторських послуг;";
у підпункті 2 цифри "389" замінити цифрами "90".
2. У розділі ІІ:
1) у пункті 9 цифри "389" замінити цифрами "90";
2) в абзаці першому пункту 11 слова та цифри "звіту незалежного аудитора згідно з вимогами Положення № 389" замінити словами та цифрами "аудиторського звіту згідно з вимогами Положення № 90".
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожкова
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.08.2018 № 92
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!