Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Положення від 02.11.2006 №1227

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Положення від 02.11.2006 №1227
Остання редакція від 01.01.2014 втрата чинності (рішення від 06.08.2013 N 1414 /z1486-13/)
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
02.11.2006 N 1227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2006 р.
за N 1252/13126
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1414 від 06.08.2013 )
Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 N 1587 від 20.10.2010 N 416 від 18.04.2011 N 207 від 26.01.2012 Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
1. Затвердити Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (додається).
2. Уважати таким, що втратило чинність рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.01.2002 N 13 "Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04.10.2002 за N 812/7100 (із змінами та доповненнями).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:
подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 02.11.2006 р. 2006 N 47
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу УкраїниА.Дашкевич

С.Г.Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02.11.2006 N 1227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2006 р.
за N 1252/13126
ПОЛОЖЕННЯ
про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 18 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 1, 34 "Про недержавне пенсійне забезпечення", Законів України "Про господарські товариства", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 341, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.07.2006 за N 864/12738, установлює основні функції, вимоги, обмеження та особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів компанією з управління активами та юридичними особами, що здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів.
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
інвестиційна політика інституційного інвестора - система заходів, планування, програм, спрямованих на формування та здійснення управління інвестиційним портфелем інституційних інвесторів, відповідно до основних напрямів інвестиційної діяльності інституційних інвесторів, визначених інвестиційною декларацією;
( Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
інвестиційний портфель інституційного інвестора - сукупність цінних паперів, які визначені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", що перебувають у власності інституційного інвестора, корпоративних прав, нерухомості та інших активів з урахуванням обмежень, установлених законодавством;
( Абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
особи, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), - компанія з управління активами (далі - КУА), професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду щодо активів фонду, адміністратором якого він є, банк щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством;
3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).
( Пункт 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
4. Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів юридична особа повинна в установленому порядку отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом.
КУА може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.
( Пункт 5 розділу I доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
6. КУА має право одночасно здійснювати управління активами кількох інституційних інвесторів.
Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду може здійснювати управління активами тільки тих недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування.
( Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
7. Статутний капітал особи, що провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), формується виключно грошовими коштами, крім випадків, передбачених законодавством.
( Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 416 від 18.04.2011 )
8. Розмір статутного капіталу особи, що провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), сплачений грошовими коштами, повинен відповідати розміру, визначеному Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та "Про недержавне пенсійне забезпечення".
( Пункт 8 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
9. КУА, яка здійснює діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, визначеному Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 341, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (із змінами).
( Абзац перший пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
Особа, яка здійснює діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.
( Пункт 9 розділу I в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009, N 1587 від 20.10.2010 )
10. У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 341, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (із змінами), особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), зобов'язана:
( Абзац перший пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
повідомити про це Комісію протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим чинним законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Комісії.
Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам чинного законодавства на строк не більше ніж три місяці.
( Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
11. Частка держави в статутному капіталі КУА не може перевищувати 10 відсотків.
( Пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 416 від 18.04.2011 )
12. Реєстр власників іменних цінних паперів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), випущених у документарній формі, веде реєстратор за договором з корпоративним інвестиційним фондом або КУА пайового інвестиційного фонду з урахуванням вимог законодавства.
( Абзац перший пункту 12 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.
( Абзац другий пункту 12 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
У разі якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ може здійснювати КУА такого фонду без отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.
( Пункт 12 розділу I доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
КУА ІСІ відкритого типу може самостійно вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії з питань ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
( Пункт 12 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
Облік прав власності на цінні папери ІСІ, що існують у бездокументарній формі, здійснюється згідно із законодавством.
( Пункт 12 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
Якщо КУА здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів, вона повинна мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність з ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію осіб).
( Абзац шостий пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
У разі наявності у відокремлених підрозділах КУА повноважень щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ у вищезазначених випадках, такий відокремлений підрозділ повинен мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність з ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням про сертифікацію осіб.
( Пункт 13 розділу I виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )( Пункт 14 розділу I виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )( Пункт 15 розділу I виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )( Пункт 16 виключено розділу I на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
Розділ II. Вимоги до договору про управління активами
1. Договір про управління активами повинен містити:
повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ сторін, термін дії договору;
серію, номер та дату видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), термін її дії. У разі, якщо стороною договору є інший професійний учасник, зазначаються серія, номер та дата видачі ліцензії на здійснення відповідного виду професійної діяльності та термін її дії;
предмет договору - управління активами за винагороду протягом терміну дії договору;
права й обов'язки сторін згідно із законодавством;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, порушення конфіденційності, розголошення інсайдерської інформації;
порядок змін умов договору;
умови дострокового припинення договору;
відомості про уповноважених осіб сторін договору.
Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація інституційного інвестора.
2. Вимоги до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.
2.1. КУА здійснює управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі та відповідно до умов договору про управління активами цього фонду від імені, в інтересах фонду та за його рахунок.
2.2. Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладається між КУА і спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду та затверджується загальними зборами акціонерів цього фонду.
2.3. Крім вимог, визначених пунктом 1 цього розділу, договір повинен містити:
строк дії договору, який не повинен перевищувати трьох років з дати його укладання. Його дія може бути подовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду або наглядової ради цього фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням загальних зборів акціонерів фонду;
( Абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
зобов'язання КУА щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації;
порядок відшкодування КУА збитків, завданих корпоративному інвестиційному фонду неналежним виконанням умов договору;
розмір та порядок оплати винагороди, а також можливість виплати премії КУА, що визначається за домовленістю сторін відповідно до законодавства.
Договір може містити порядок заміни КУА.
3. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду.
3.1. Договір про управління активами пенсійного фонду укладається між особою, що здійснює управління пенсійними активами, та радою пенсійного фонду.
3.2. Крім вимог, визначених пунктом 1 цього розділу, договір про управління активами недержавного пенсійного фонду повинен містити:
вид недержавного пенсійного фонду, який зазначається в його найменуванні;
застереження щодо конфіденційності;
обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду, у разі укладення договору про управління активами недержавного пенсійного фонду більше ніж з однією такою особою;
порядок подання звітності та інформації раді недержавного пенсійного фонду особою, що здійснює управління пенсійними активами;
розмір винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду відповідно до законодавства.
( Підпункт 3.2 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
3.3. Договір про управління активами пенсійного фонду може містити:
зобов'язання особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, щодо забезпечення мінімальної дохідності на рівні офіційного індексу інфляції;
порядок відшкодування особою, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, збитків, завданих фонду неналежним виконанням умов договору;
порядок виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду відповідно до законодавства;
порядок заміни особи, що здійснює діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду.
( Підпункт 3.3 пункту 3 розділу II доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
3.4. У разі створення банком або КУА свого корпоративного пенсійного фонду в договорі може бути зазначено, що витрати, пов'язані з виконанням функцій з управління активами пенсійного фонду, здійснюються за рахунок такого засновника.
3.5. Дію договору може бути достроково припинено відповідно до законодавства. При цьому сторона, яка прийняла рішення про дострокове припинення договору, надає попереднє письмове повідомлення іншій стороні за 30 днів до моменту його припинення.
Розділ III. Функції осіб, що здійснюють діяльність з управління активами
1. Особа, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, виконує такі функції:
1.1. Аналізує активи, що належать інституційному інвестору та знаходяться в її управлінні, та активи, у які планується здійснити інвестування.
1.2. Здійснює моніторинг вартості активів, що належать інституційному інвестору та знаходяться в її управлінні.
1.3. Проводить розрахунок ризиків при здійсненні інвестування активів, що належать інституційному інвестору та знаходяться в її управлінні.
1.4. Здійснює розрахунок дохідності та ризиковості інвестиційного портфеля інституційного інвестора.
1.5. Складає та надає до Комісії звітність та іншу інформацію відповідно до законодавства.
1.6. Забезпечує режим конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності інституційного інвестора.
1.7. Забезпечує розкриття інформації відповідно до законодавства.
2. КУА, яка здійснює управління активами ІСІ, виконує такі функції:
2.1. Складає та надає в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії, внутрішніми документами КУА, регламентами, проспектами емісії цінних паперів ІСІ, інформацію щодо результатів діяльності ІСІ.
( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
2.2. Організовує рекламну кампанію ІСІ відповідно до Закону України "Про рекламу" з урахуванням норм Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про цінні папери та фондовий ринок".
( Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
2.3. Розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики ІСІ.
2.4. Представляє інтереси ІСІ в стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями.
2.5. Залучає представників КУА до складу комісії з припинення ІСІ у разі його припинення.
2.6. Призначає представників КУА з правом дорадчого голосу для участі в загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду та інформує загальні збори про її діяльність.
2.7. Вимагає проведення позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".
3. Особа, яка здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, виконує такі функції:
3.1. Надає раді недержавного пенсійного фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.
3.2. Складає та надає раді недержавного пенсійного фонду, який нею обслуговується, звітність та інформацію відповідно до законодавства та укладених договорів про управління активами.
3.3. Складає та надає адміністратору недержавного пенсійного фонду, який нею обслуговується, інформацію відповідно до законодавства.
3.4. Бере участь (у разі запрошення радою) у засіданнях ради недержавного пенсійного фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності такого фонду.
3.5. Інші функції, передбачені законодавством, внутрішніми документами особи, що здійснює діяльність з управління активами, та договором про управління активами.
( Пункт 3 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
Розділ IV. Обов'язки компанії з управління активами та особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів
1. КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинна виконувати щодо активів інституційного інвестора, які перебувають в її управлінні, такі обов'язки:
1.1. Управляти активами інституційного інвестора відповідно до вимог законодавства.
( Підпункт 1.1 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.2. Діяти в інтересах інституційного інвестора (формувати інвестиційний портфель відповідно до інвестиційної декларації з метою отримання максимального доходу при мінімально можливих ризиках, з урахуванням умов, зазначених у договорі про управління активами, кон'юнктури ринку цінних паперів, ризик вибору контрагента та інших факторів ризику).
( Підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.3. Аналізувати інформацію щодо зміни вартості цінних паперів та приймати оперативні рішення щодо цінних паперів, які перебувають у портфелі інституційного інвестора.
1.4. Вимагати наступного робочого дня, після проведення операцій з цінними паперами, від торговця цінними паперами звіт про здійснення операцій з цінними паперами у формі, передбаченій відповідним договором.
Звіт повинен містити таку інформацію:
а) розмір винагороди, яка сплачується торговцю цінними паперами;
б) вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням договорів купівлі-продажу цінних паперів з метою формування активів інституційного інвестора;
в) розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій або іншій формі, які торговець цінними паперами одержує у зв'язку з виконанням операції, що є предметом договору між торговцем цінними паперами та КУА або особою, що здійснює управління активами пенсійних фондів;
г) ціна купівлі чи продажу цінних паперів;
ґ) інформація про те, чи були цінні папери, придбані для інституційного інвестора, у власності торговця цінними паперами.
1.5. Дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розробляти правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства, яке регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), визначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника, визначення його прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюються відповідно до вимог законодавства.
1.6. Сприяти працівникам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та Комісії у виконанні функції регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
1.7. КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, зобов'язана ідентифікувати і повідомити спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу про осіб, що здійснюють фінансову операцію, та її характер, у разі встановлення, що ця операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" підлягає фінансовому моніторингу, та має право відмовитися від забезпечення здійснення такої фінансової операції.
2. КУА, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинна виконувати щодо активів ІСІ, які перебувають в її управлінні, такі обов'язки:
2.1. Дотримується нормативів, установлених пунктом 1.20 розділу V цього Положення, та інших показників (нормативів), які обмежують ризики учасників фонду.
2.2. Готує проекти інформаційних повідомлень про випуск цінних паперів ІСІ.
2.3. Подає на реєстрацію регламент, проспект емісії акцій та зміни до них, укладає та розриває договори з аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами, реєстратором, незалежним оцінювачем майна - для корпоративного інвестиційного фонду.
2.4. Розробляє та подає на реєстрацію регламент, проспект емісії інвестиційних сертифікатів та зміни до них, укладає та розриває договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, торговцем цінними паперами, реєстратором, незалежним оцінювачем майна - для пайового інвестиційного фонду.
2.5. Організовує розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ відповідно до регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
2.6. Залучає (у разі необхідності та відповідно до регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу цінних паперів ІСІ торговця цінними паперами, який повинен мати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами шляхом укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням.
( Підпункт 2.6 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
2.7. Забезпечує вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та змінах до них.
2.8. Забезпечує викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу (відповідно до проспекту емісії цінних паперів ІСІ) на вимогу власників цінних паперів ІСІ за рахунок активів ІСІ, а в разі відсутності таких активів - за рахунок залучених на ім'я ІСІ кредитних (позикових) або власних коштів у межах, установлених законодавством.
2.9. Розраховує вартість чистих активів ІСІ, подає звітність про результати діяльності ІСІ до Комісії, а також забезпечує публікацію такої звітності відповідно до законодавства.
2.10. Бере участь в управлінні діяльністю емітента або іншої юридичної особи, корпоративні права якого перебувають в активах недиверсифікованих (венчурних) ІСІ.
2.11. У разі зупинення розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу надає повідомлення про це зберігачу та Комісії протягом двох днів із зазначенням причин зупинення.
2.12. Дотримується пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Комісією.
( Пункт 2 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
2.13. Подає Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами (діяльності з управління активами), в порядку та у строки, визначені Комісією.
( Пункт 2 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
3. КУА подає до Комісії документи на зупинення обігу цінних паперів ІСІ у випадках та порядках, передбачених законодавством.
( Розділ IV доповнено пунктом 3 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
4. Особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, повинна виконувати щодо активів недержавного пенсійного фонду, які перебувають в її управлінні, такі обов'язки:
4.1. Здійснювати за методикою та в порядку, визначеними Комісією за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та подавати до Комісії розрахунок чистої вартості активів окремо щодо кожного недержавного пенсійного фонду, активи якого знаходяться в її управлінні.
( Підпункт 4.1 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
4.2. Складати та подавати відповідно до законодавства звітність до Комісії.
4.3. Подавати щороку раді недержавного пенсійного фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду.
4.4. Подавати у терміни, передбачені відповідними договорами, копії розпорядження (разового замовлення) щодо операцій з цінними паперами зберігачу недержавного пенсійного фонду у разі надання такого розпорядження (разового замовлення) торговцю цінними паперами.
4.5. Інші обов'язки, передбачені законодавством.
( Розділ IV доповнено пунктом 4 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
5. КУА або особа, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів та є фінансовою установою, зобов'язана, до укладання з клієнтом договору про надання фінансової послуги, додатково надавати йому інформацію згідно з вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» з урахуванням законодавства про захист прав споживачів.
( Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 207 від 26.01.2012 )
Розділ V. Обмеження діяльності компанії з управління активами або особи, яка здійснює діяльність з управління активами
1. КУА під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права:
1.1. Набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, які не передбачені інвестиційною декларацією ІСІ.
( Підпункт 1.1 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.2. Укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.
( Підпункт 1.2 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
1.3. Здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими вона управляє.
( Підпункт 1.3 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.4. Безоплатно відчужувати активи ІСІ.
1.5. Брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ на строк понад три місяці, та з метою іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ.
( Підпункт 1.5 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.6. Надавати позику за рахунок активів ІСІ.
( Підпункт 1.6 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.7. Використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ.
1.8. Придбавати за рахунок активів ІСІ векселі, похідні (деривативи), цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.
( Підпункт 1.8 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
1.9. Розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє.
( Підпункт 1.9 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.10. Укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами такої КУА, крім договорів з торговцями цінними паперами про розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, а також договори позики (процентні та безпроцентні).
( Підпункт 1.10 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.11. У разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають в активах КУА та ІСІ, яким вона управляє, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять активи КУА, перед укладенням договорів продажу цінних паперів, що становлять активи ІСІ.
( Підпункт 1.11 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.12. Здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона управляє.
( Підпункт 1.12 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.13. Продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1.14. Відчужувати нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ, до активів самої компанії.
( Підпункт 1.14 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.15. Укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто.
1.16. Відчужувати майно, яке належить КУА, до активів ІСІ.
1.17. Відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, активами якого вона управляє.
( Підпункт 1.17 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.18. Надавати кредити за рахунок активів ІСІ.
( Підпункт 1.18 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.19. Передовіряти управління активами ІСІ іншій КУА, за винятком передання права управління сукупністю активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд КУА, яка припиняє здійснення діяльності щодо управління активами пайового інвестиційного фонду, іншій КУА.
1.20. Запевняти учасників ІСІ у беззаперечному отриманні доходу від придбаних цінних паперів ІСІ (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного.
( Підпункт 1.20 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
1.21. Обмеження діяльності КУА, передбачені пунктами 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10 та 1.14 розділу V цього Положення, не поширюються на діяльність КУА венчурного фонду.
( Підпункт 1.21 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
2. Особа, що здійснює управління пенсійними активами під час провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, не має права:
2.1. Використовувати пенсійні активи пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього пенсійного фонду, у тому числі власних.
2.2. Здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
2.3. Укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства.
2.4. Придбавати цінні папери, емітентами яких є ІСІ, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.
( Підпункт 2.4 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
2.5. Безоплатно відчужувати активи пенсійних фондів.
2.6. Від імені пенсійного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів пенсійного фонду.
2.7. Укладати від імені пенсійного фонду договори купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними фондами або ІСІ, які знаходяться у неї в управлінні.
2.8. Інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії.
( Підпункт 2.8 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
2.9. Придбавати векселі, похідні цінні папери.
2.10. Укладати від імені пенсійного фонду договори, які відповідно до законодавства можуть бути укладені лише радою пенсійного фонду.
2.11. Відчужувати майно, яке становить активи пенсійного фонду, на користь іншого пенсійного фонду, активами якого вона управляє.
2.12. Придбавати цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, адміністратор (крім випадків, передбачених законодавством), аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного фонду (крім випадків, передбачених законодавством).
2.13. Передовіряти управління активами фонду іншій особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду.
Розділ VI. Особливості відшкодування компанією з управління активами інституційних інвесторів заподіяних збитків
1. КУА згідно із Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", відповідно до умов договору про управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю).
2. КУА відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює публічне (відкрите) розміщення своїх цінних паперів, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків унаслідок порушення КУА вимог законів.
( Пункт 2 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
3. Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї КУА в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Комісією, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї КУА.
( Абзац перший пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009, N 1587 від 20.10.2010, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 199 від 19.02.2013 )
Резервний фонд КУА створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу КУА.
( Абзац пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
Резервний фонд КУА формується за рахунок щорічних відрахувань від її чистого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами КУА, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.
( Абзац пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
Резервний фонд може зберігатися в грошових коштах, в тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих особою, що здійснює управління активами ІСІ, банківських металах, у тому числі на депозитних рахунках у банківських металах розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та цінні папери, які перебувають у лістингу.
( Абзац пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
У разі виключення з лістингу цінних паперів, в які було розміщено кошти резервного фонду, протягом трьох місяців з моменту такого виключення склад резервного фонду підлягає приведенню у відповідність до вимог цього Положення.
( Пункт 3 розділу VI доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
Резервний фонд використовується КУА для покриття збитків ІСІ, активи якого перебувають в її управлінні.
( Абзац пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 939 від 07.08.2009 )
4. Якщо КУА перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені корпоративного інвестиційного фонду, у такому разі вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають унаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.
5. У разі визнання КУА банкрутом, активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси КУА.
Розділ VII. Особливості відшкодування особою, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, заподіяних збитків
1. Особа, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійних фондів, несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення цією особою законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами пенсійного фонду, усім майном, що належить їй на праві власності.
2. Збитки, завдані учасникам пенсійного фонду внаслідок порушень, визначених пунктом 1 цього розділу, відшкодовуються за рахунок резервного фонду особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї особи.
3. Формування резервного фонду особи, що здійснює діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, здійснюється за рахунок прибутку такої особи у розмірі, не меншому ніж 25 відсотків від розміру статутного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається установчими документами такої особи, але не може бути менше 5 відсотків від суми чистого прибутку.
Резервний фонд може зберігатися в грошових коштах, у тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих особою, що здійснює діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів, банківських металах,у тому числі на депозитних рахунках у банківських металах, розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та боргові цінні папери з фіксованим доходом, які перебувають у лістингу.
Особа, що здійснює діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими самими цінними паперами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені недержавних пенсійних фондів, з якими вона уклала договори.
У разі виключення з лістингу цінних паперів, у які було розміщено кошти резервного фонду, протягом трьох місяців з моменту такого виключення склад резервного фонду підлягає приведенню у відповідність до вимог цього Положення.
( Пункт 3 розділу VII в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1587 від 20.10.2010 )
Начальник управління
спільного інвестування

Є.Іванов
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
02.11.2006 N 1227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2006 р.
за N 1252/13126
Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
1. Затвердити Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (додається).
2. Уважати таким, що втратило чинність рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.01.2002 N 13 "Про затвердження Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04.10.2002 за N 812/7100 (із змінами та доповненнями).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:
подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії М.Непрана.