Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами. Форма типового документа від 31.10.2006 №1181

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Форма типового документа від 31.10.2006 №1181
Остання редакція від 01.01.2013 втрата чинності (решение від 02.10.2012 N 1343 /z1764-12/)
Реквізити

Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Форма типового документа

Дата 31.10.2006

Номер 1181

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
31.10.2006 N 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2006 р.
за N 1208/13082
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1343 від 02.10.2012 )
Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами
1. У заголовку та в пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, слова "управління активами" замінити словами "діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.
4. Це рішення набирає чинності через два місяці з дати його оприлюднення відповідно до законодавства України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрана.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
А.БалюкА.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
31.10.2006 N 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2006 р.
за N 1208/13082
ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами ( z1273-05 )
1. У заголовку Положення слова "управління активами" замінити словами "діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)".
2. У преамбулі Положення слова "особами, які здійснюють управління активами, щодо фінансових показників їх діяльності" замінити словами "особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) та/або діяльності з управління активами пенсійних фондів або професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Компанія)".
3. У розділі 1:
3.1. Перший абзац викласти в такій редакції:
"Інформація щодо фінансових показників діяльності Компанії - адміністративні дані, що дають кількісну та якісну характеристику щодо її фінансового стану (далі - Інформація)".
3.2. Третій абзац викласти в такій редакції:
"Прийнята інформація - інформація, подана до Комісії в електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що встановлені цим Положенням, паперова форма якої за складом інформації відповідає електронній формі та містить усі визначені цим Положенням реквізити, зареєстрована в журналі прийнятої інформації".
4. У розділі 2:
4.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. Це Положення визначає склад, порядок та терміни подання до Комісії інформації щодо фінансового стану Компанії".
4.2. Пункт 2.2 доповнити реченням такого змісту:
"Місячна інформація надається Компанією до Комісії в разі створення нею пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом".
4.3. Пункт 2.3 доповнити реченням такого змісту:
"Електронна форма Інформації подається до Комісії за електронною адресою kua-inform@stockmarket.gov.ua".
4.4. Перше речення пункту 2.5 після слів та цифр "у форматі DBASE - IV" доповнити буквами і цифрами "CP866 RUS".
5. У розділі 3:
5.1. Четвертий абзац пункту 3.1 викласти в такій редакції: "річну - до 1 березня року, наступного за звітним".
5.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
"3.2. Місячна інформація Компанії включає:
а) інформацію щодо Компанії:
титульний аркуш (додаток 1);
довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (далі - Ліцензійні умови) (додаток 2);
б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія (додаток 3)".
5.3. Пункт 3.4 виключити.
5.4. У пунктах 3.5 та 3.6 виключити слово "щоквартальної".
5.5. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:
"3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з квартальною, надається у термін, установлений для надання квартальної інформації, та в її складі".
6. Пункт 4.4 розділу 4 виключити.
7. У розділі 5:
7.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:
"5.1. Компанія у разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного Ліцензійними умовами, зобов'язана:
протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії;
протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру;
протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати звіт про усунення цієї невідповідності до Комісії".
7.2. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:
"5.4. У звіті необхідно зазначити відомості про інституційних інвесторів, активи яких знаходяться в управлінні Компанії, розміри власного капіталу на день виникнення та на день усунення невідповідності".
8. Додаток 1 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
|Повне найменування | |
|та місцезнаходження Компанії | |
------------------------------------------------------------------
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми:
______________ _____________ _____________________________
(керівник) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Дата ______________
Дані про Компанію:
------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Серія та номер ліцензії | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дата видачі та строк дії ліцензії | |
------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа, що діє від імені керівника:
------------------------------------------------------------------
|Посада | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Міжміський код, телефон, факс | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|E - mail | |
------------------------------------------------------------------
Звітний період:
------------------------------------------------------------------
| Місяць | | квартал | | рік | |
------------------------------------------------------------------
".
9. Додаток 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов
_____________________________________________________________
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ___________ 200_ року
Курс 1 євро за даними Національного банку України ______
---------------------------------------------------------------------------------
|Розмір заявленого| Розмір власного |Розмір сплаченого| Загальна балансова |
| статутного |капіталу Компанії| статутного | вартість активів в |
|капіталу Компанії| |капіталу Компанії| управлінні Компанії |
| | | | (грн.) |
|-----------------+-----------------+-----------------+-------------------------|
| на | на | на | на | на | на | на початок | на кінець |
|початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | року | звітного |
| року |звітного| року |звітного| року |звітного| | періоду |
| |періоду | |періоду | |періоду |------------+------------|
| | | | | | |ІСІ|пенсійні|ІСІ|пенсійні|
| | | | | | | | фонди | | фонди |
|--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |
|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро| | | | |
|---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+--------+---+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 |15 | 16 |
|---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+--------+---+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер Компанії _________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ".
10. Доповнити Положення додатком 3:
"Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє
_______________________________________________________,
(найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 200_ року
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код за | Код за | Повне | Вид | Тип | Дата |Дата рішення | Дата |Балансова |
| ЄДРІСІ | ЄДРПОУ |наймену-|фонду*|фонду**|реєстрації | Комісії про |укладання | вартість |
|(для ІСІ)|(тільки | вання |(код) | (код) | фонду в |відповідність|договору (для|активів в |
|/ ЄДРПОУ | для | фонду | | |ЄДРІСІ для |ІСІ вимогам |корпоративних|управлінні|
| (для |корпора-| | | | ІСІ або | щодо |інвестиційних| (грн) |
|пенсійних|тивного | | | |реєстрації |мінімального |фондів та | |
|фондів ) | фонду) | | | |пенсійного |обсягу акти- | пенсійних | |
| | | | | | фонду в |вів | фондів) | |
| | | | | | Державній | | | |
| | | | | | комісії з | | | |
| | | | | |регулювання| | | |
| | | | | | ринків | | | |
| | | | | |фінансових | | | |
| | | | | | послуг як | | | |
| | | | | |фінансової | | | |
| | | | | | установи | | | |
|---------+--------+--------+------+-------+-----------+-------------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------+--------+--------+------+-------+-----------+-------------+-------------+----------|
| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------+-------------+-------------+----------|
| |Примітки*** | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер Компанії ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
______________
* Види фондів: 01- пайовий; 02- корпоративний; 03- пенсійний.
** Типи фондів: 04 - відкритий безстроковий диверсифікований; 05 - інтервальний безстроковий диверсифікований; 06 - закритий строковий диверсифікований; 07 - закритий строковий недиверсифікований; 08 - закритий строковий недиверсифікований венчурний; 09 - відкритий (пенсійний); 10 - корпоративний (пенсійний); 11 - професійний (пенсійний).
*** Заповнюється у разі відсутності даних стосовно колонок 7,8,9".
Начальник управління
спільного інвестування

Є.Іванов
Протокол засідання Комісії
від 31.10.2006 N 46
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
31.10.2006 N 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2006 р.
за N 1208/13082
Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами
1. У заголовку та в пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, слова "управління активами" замінити словами "діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють управління активами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.
4. Це рішення набирає чинності через два місяці з дати його оприлюднення відповідно до законодавства України.