• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій

Міністерство фінансів України  | Інструкція від 30.11.1999 № 291
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( рахунок 92 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 93 "Витрати на збут"
На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.
Рахунок 93 "Витрати на збут" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
13  "Знос (амортизація) необоротних активів" 79  "Фінансові результати" 
20  "Виробничі запаси"       
22  "Малоцінні та швидкозношувані предмети"       
23 "Виробництво"    
25  "Напівфабрикати"       
26  "Готова продукція"       
27  "Продукція сільськогосподарського виробництва"       
28  "Товари"       
30  "Готівка"       
31  "Рахунки в банках"       
33  "Інші кошти"       
36  "Розрахунки з покупцями та замовниками"       
37  "Розрахунки з різними дебіторами"       
38  Виключено       
39  "Витрати майбутніх періодів"       
47  "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"       
50  "Довгострокові позики"       
60  "Короткострокові позики"       
63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"       
64  "Розрахунки за податками й платежами"       
65  "Розрахунки за страхуванням"       
66  "Розрахунки за виплатами працівникам"       
68  "Розрахунки за іншими операціями"       
80  "Матеріальні витрати"       
81  "Витрати на оплату праці"       
82  "Відрахування на соціальні заходи"       
83  "Амортизація"       
84  "Інші операційні витрати"       
( рахунок 93 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 11.12.2006 р. № 1176, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки:
940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"
941 "Витрати на дослідження і розробки"
942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти"
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"
944 "Сумнівні та безнадійні борги"
945 "Втрати від операційної курсової різниці"
946 "Втрати від знецінення запасів"
947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"
948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"
949 "Інші витрати операційної діяльності"
( абзац рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. № 1125,  від 09.12.2011 р. № 1591 )
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.
( рахунок 94 доповнено новим абзацом згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176, абзац чотирнадцятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. № 48 )
На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Національному положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
На субрахунку 942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти" узагальнюється інформація про витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, зокрема від'ємна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю.
( абзац шостий рахунку 94 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 )
На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.
( абзац сьомий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено.
На субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці" ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
( абзац дев'ятнадцятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2022 р. № 148 )
На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
( абзац десятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".
На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.
На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення, виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у випадках, передбачених чинним законодавством.
( абзац тринадцятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 р. № 658 )
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
10  "Основні засоби"  79  "Фінансові результати" 
11  "Інші необоротні матеріальні активи"       
12  "Нематеріальні активи"       
13  "Знос (амортизація) необоротних активів"      
16 "Довгострокові біологічні активи"    
20  "Виробничі запаси"       
21  "Поточні біологічні активи"      
22  "Малоцінні та швидкозношувані предмети"       
23 "Виробництво"    
24  "Брак у виробництві"       
25  "Напівфабрикати"       
26  "Готова продукція"       
27  "Продукція сільськогосподарського виробництва"       
28  "Товари"       
30  "Готівка"       
31  "Рахунки в банках"       
33  "Інші кошти"       
34  "Короткострокові векселі одержані"       
36  "Розрахунки з покупцями та замовниками"       
37  "Розрахунки з різними дебіторами"       
38  "Резерв сумнівних боргів"       
39  "Витрати майбутніх періодів"       
47  "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"       
49 "Страхові резерви"    
50  "Довгострокові позики"       
51  "Довгострокові векселі видані"       
60  "Короткострокові позики"       
62  "Короткострокові векселі видані"       
63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"       
64  "Розрахунки за податками й платежами"       
65  "Розрахунки за страхуванням"       
66  "Розрахунки за виплатами працівникам"       
68  "Розрахунки за іншими операціями"       
80  "Матеріальні витрати"       
81  "Витрати на оплату праці"       
82  "Відрахування на соціальні заходи"       
83  "Амортизація"       
84  "Інші операційні витрати"       
( рахунок 94 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 11.12.2006 р. № 1176, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 95 "Фінансові витрати"
На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов'язаних із запозиченнями.
( абзац перший рахунку 95 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176 )
Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:
951 "Відсотки за кредит"
952 "Інші фінансові витрати"
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати", а також на рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".
( абзац третій рахунку 95 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176 )
На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.
На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансової оренди тощо.
( абзац п'ятий рахунку 95 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 )
Рахунок 95 "Фінансові витрати" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
    15 "Капітальні інвестиції"
    23 "Виробництво"
30  "Готівка"  79  "Фінансові результати" 
31  "Рахунки в банках"       
50  "Довгострокові позики"       
51 "Довгострокові векселі видані"    
52  "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"       
53  "Довгострокові зобов'язання з оренди"       
60  "Короткострокові позики"       
64 "Розрахунки за податками й платежами"    
68  "Розрахунки за іншими операціями"       
( рахунок 95 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 11.12.2006 р. № 1176, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".
( абзац перший рахунку 96 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2020 р. № 588 )
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:
961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"
962 "Втрати від спільної діяльності"
963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"
За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків.
На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків.
На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
14  "Довгострокові фінансові інвестиції"  79  "Фінансові результати" 
( рахунок 96 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012 )
Рахунок 97 "Інші витрати"
На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. 
( абзац перший рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
За дебетом субрахунків 971 - 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:
970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів".
( рахунок 97 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. № 48, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий  вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим )
971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"
972 "Втрати від зменшення корисності активів"
( субрахунки 972 і 973 рахунку 97 замінено субрахунком 972 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"
976 "Списання необоротних активів"
977 "Інші витрати діяльності"
978 Позицію виключено 
979 Позицію виключено
( абзац третій рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
На субрахунку 970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.
( рахунок 94 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. № 48, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий  вважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим )
На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 972 "Втрати від зменшення корисності активів" відображаються втрати від зменшення корисності активів.
( абзац тринадцятий рахунку 97 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".
( абзац чотирнадцятий рахунку 97 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.
На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).
На субрахунку 977 "Інші витрати діяльності" відображаються інші витрати діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".
( абзац вісімнадцятий рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Абзац одинадцятий виключено 
Абзац дванадцятий виключено 
Абзац тринадцятий виключено 
Абзац чотирнадцятий виключено 
Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
10  "Основні засоби"  30  Виключено 
11 
  
"Інші необоротні матеріальні 
активи" 
31  Виключено 
70  Виключено 
12  "Нематеріальні активи"  79  "Фінансові результати" 
14  "Довгострокові фінансові інвестиції"       
15  "Капітальні інвестиції"       
16  "Довгострокові біологічні активи"      
18  "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"      
19 "Гудвіл"    
23 "Виробництво"    
30  "Готівка"       
31  "Рахунки в банках"       
34  "Короткострокові векселі одержані"       
35  "Поточні фінансові інвестиції"       
42 "Додатковий капітал"    
46 "Неоплачений капітал"    
64 "Розрахунки за податками й платежами"    
65 "Розрахунки за страхуванням"    
66 "Розрахунки за виплатами працівникам"    
68  "Розрахунки за іншими операціями"       
70  Виключено       
76  Виключено       
( рахунок 97 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 25.09.2009 р. № 1125,  від 27.06.2013 р. № 627, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 98 "Податок на прибуток"
На рахунку 98 "Податок на прибуток" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу і визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". На цьому рахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності.
( абзац перший рахунку 98 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
За дебетом рахунку відображаються нараховані суми податку на прибуток, відрахувань до Державного бюджету України від доходів від проведення державних грошових лотерей і податку на доходи від страхової діяльності, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати".
( абзац другий рахунку 98 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Абзац третій рахунку 98 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Абзац четвертий рахунку 98 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Абзац п'ятий рахунку 98 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Абзац шостий рахунку 98 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 98 "Податок на прибуток" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
    17 "Відстрочені податкові активи"
    54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
17  "Відстрочені податкові активи"  64  "Розрахунки за податками й
платежами" 
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
54  "Відстрочені податкові
зобов'язання" 
   
79  "Фінансові результати" 
64  "Розрахунки за податками й платежами"       
79 "Фінансові результати"    
( рахунок 98 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 31.05.2011 р. № 664 )
Рахунок 99 виключено
( рахунок 99 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 25.09.2009 р. № 1125,  виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Клас 0. Позабалансові рахунки
Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:
цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо);
бланків суворого обліку;
списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками); 
амортизаційних відрахувань.
( клас 0 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2003 р. № 671, у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий  вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим )
Бухгалтерський облік указаних цінностей, амортизаційних відрахувань, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості, нарахування і використання амортизаційних відрахувань проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.
( абзац сьомий класу 0 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2003 р. № 671 )
Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов'язання відображаються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов'язання.
Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.
Рахунок 01 "Орендовані необоротні активи"
На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, зокрема отримане у користування авторське право та суміжні з ним права, за користування якими сплачується роялті, та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі відповідних договорів, зокрема, але не виключно оренди (лізингу), та обліковуються на балансі орендодавця.
( абзац перший рахунку 01 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів.
Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.
Збільшення залишку рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних активів, та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення - при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.
Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами активів.
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для власних цінностей.
Позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" має такі субрахунки:
021 "Устаткування, прийняте для монтажу"
022 "Матеріали, прийняті для переробки"
023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні"
024 "Товари, прийняті на комісію"
025 "Матеріальні цінності довірителя"
( абзац другий рахунку 02 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. № 1238 )
На позабалансовому субрахунку 021 "Устаткування, прийняте для монтажу" обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті для монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей, прийнятих для монтажу, ведеться за замовниками, за видами товарно-матеріальних цінностей, окремими об'єктами й агрегатами та місцями їх розташування. Облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей, прийнятих для монтажу).
На позабалансовому субрахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки" ведеться облік руху надходження сировини та матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не оплачуються одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному вигляді). Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Облік затрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини замовника).
На позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, чим в видаткових документах постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по підприємствах-власниках, за видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних.
На позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" обліковуються одержані товари у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами.
На позабалансовому рахунку 025 "Матеріальні цінності довірителя" повіреним ведеться облік товарно-матеріальних цінностей, які надійшли повіреному від третіх осіб при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення. Аналітичний облік ведеться за назвою товарно-матеріальних цінностей, місцезнаходженням і довірителями.
( абзац сьомий рахунку 02 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. № 1238 )
Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"
Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах, а також контролю за їх виконанням.
На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведеться облік по деривативах (форвардних і ф'ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на фондові, валютні, товарні.
Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.
Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.
Аналітичний облік ведеться за видами зобов'язань.
Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання"
Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов'язань. Ці активи або зобов'язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основних характеристики непередбачених активів та зобов'язань: 1) наявна обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.
Інформація про існування таких активів та зобов'язань необхідна для розкриття її в примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні принципи обліку, подання та розкриття потенційних активів та зобов'язань підприємства викладені в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання".
Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" має такі субрахунки:
041 "Непередбачені активи"
042 "Непередбачені зобов'язання"
На субрахунку 041 "Непередбачені активи" ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.
На субрахунку 042 "Непередбачені зобов'язання" ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов'язання, яке може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) в сумі очікуваних збитків.
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані" передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій та забезпечень виконання як власних зобов'язань та платежів, так і зобов'язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки).
Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковується:
вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;
вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки;
вартість інших гарантій та забезпечень.
Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.
Збільшення залишку на рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані" відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення - при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов'язань за ними на баланс.
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані" передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.
Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковуються:
гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;
вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в депозиті нотаріальної контори чи банку), що становлять предмет застави; 
вартість інших гарантій та забезпечень.
Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.
Збільшення залишку на рахунку 06 "Гарантії та забезпечення отримані" відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення - при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесені заборгованості за ними на баланс.
Рахунок 07 "Списані активи"
Рахунок 07 "Списані активи" призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.
Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати підприємства.
Рахунок 07 "Списані активи" має такі субрахунки:
071 "Списана дебіторська заборгованість"
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"
Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника.
Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" після надходження суми в порядку відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках" чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" або у зв'язку з закінченням строку обліку такої заборгованості. 
Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" відображається після вирішення питання про винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" і кредитом субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" в сумі, що належить до відшкодування винуватцями.
Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 "Списані активи" ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.
( рахунок 07 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"
На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема бланків документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші);
( абзац перший рахунку 08 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. № 1125 )
Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.
Збільшення залишку рахунку 08 "Бланки суворого обліку" відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення - після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.
Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.
Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування"
На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань.
Збільшення залишку на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів.
Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо.
Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання амортизації на:
будівництво об'єктів;
придбання (виготовлення) основних засобів;
поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів;
придбання (створення) нематеріальних активів;
інші капітальні роботи;
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.
( клас 0 доповнено рахунком 09 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.12.2003 р. № 671 )
 

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку 

 
В. М. Пархоменко