• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 08.07.2008 № 901
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.07.2008
 • Номер: 901
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.07.2008
 • Номер: 901
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2008 N 901
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2008 р.
за N 680/15371
Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Установити, що Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджені цим наказом, набирають чинності з 01.01.2009.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.
Міністр В.Пинзеник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.07.2008 N 901
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2008 р.
за N 680/15371
ЗМІНИ
до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку
1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:
1.1. Абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований".
1.2. У пункті 9 слово "активом" замінити словами "нематеріальним активом".
1.3. У пункті 25:
1.3.1. Слова та цифри "але не більше 20 років" виключити.
1.3.2. Доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
"Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів".
1.4. У пункті 26:
1.4.1. В абзаці четвертому слова "та інші фактори" виключити.
1.4.2. Доповнити пункт абзацами п'ятим і шостим такого змісту:
"очікуваний спосіб використання нематеріального активу підприємством;
залежність строку корисного використання нематеріального активу від строку корисного використання інших активів підприємства".
1.5. У першому реченні пункту 29 слова "став придатним для використання" замінити словами "уведено в господарський оборот".
1.6. Абзац перший пункту 31 доповнити другим реченням такого змісту: "Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання в кінці кожного року також оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів".
1.7. У пункті 34 слова "вибуття або" замінити словом "вибуття".
1.8. У пункті 37:
1.8.1. У підпунктах 37.1 і 37.2 слова "Первісну (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію" замінити словами "Первісна (переоцінена) вартість та накопичена амортизація".
1.8.2. Доповнити підпунктами 37.6 і 37.7 такого змісту:
"37.6. Причини визнання невизначеним строку корисного використання нематеріального активу та його балансова вартість.
37.7. Склад нематеріальних активів, інформація про які є суттєвою, їх балансова вартість та строк корисного використання, що залишився".
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708:
2.1. У пункті 3:
2.1.1. У підпункті 1 слова "природних ресурсів" замінити словами "природних та подібних невідтворюваних ресурсів".
2.1.2. У підпункті 4 слово "оцінюється" замінити словом "оцінені".
2.1.3. Доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
"5) на оцінку об'єктів інвестиційної нерухомості, які оцінені за справедливою вартістю згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090".
2.2. Термін "Фінансова оренда" у пункті 4 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
"8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об'єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендарю".
2.3. Пункт 11 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Актив фінансової оренди, визнаний утримуваним для продажу, відображається орендодавцем відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375".
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку

В.Пархоменко