Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39

Національний банк України Постанова, Форма типового документа, Протокол від 29.07.2022 №165
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Форма типового документа, Протокол

Дата 29.07.2022

Номер 165

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 29.07.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
29.07.2022 № 165
Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39
постановляє:
1. Цією постановою врегульовуються особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану.
2. Вимоги цієї постанови поширюються на такі установи, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями (далі - установи):
1) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями;
2) операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями.
3. Установам забороняється:
1) інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют, про здійснення валютно-обмінних операцій в будь-якій формі поза межами кас установи і її філій та інших відокремлених структурних підрозділів, невідокремлених структурних підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, об'єктів поштового зв'язку установи, у яких здійснюється діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - структурні підрозділи установи), уключаючи на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих всередині будинків, споруд, на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг, уключаючи штендер, підлоговий стенд, мобільний стенд обміну валют, електронне (LED) табло обміну валют;
2) використовувати спеціальні тимчасові і стаціонарні конструкції, розташовані всередині будинків, споруд, на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг, уключаючи штендер, підлоговий стенд, мобільний стенд обміну валют, електронне (LED) табло обміну валют, для відображення будь-яких цифрових значень та символів.
4. Установи здійснюють інформування про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют шляхом розміщення такої інформації виключно в касах установ та їх структурних підрозділів та виключно у формі копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют.
5. Установа зобов'язана забезпечити відповідність приміщення структурних підрозділів, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, таким вимогам:
1) забезпечено обов'язкову реєстрацію та архівацію видеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, який здійснює операції із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - працівник структурного підрозділу установи), зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб. Камери для відеонагляду повинні мати роздільну здатність не менше трьох мегапікселів;
2) система відеоспостереження забезпечена безперебійним аварійним живленням. Аварійне живлення має забезпечити роботу цих систем не менше ніж 12 годин у разі відключення основних джерел електропостачання;
3) система відеоспостереження забезпечує:
наявність у відеоматеріалах інформації про дату, час та найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;
відповідність технічним вимогам до якості фіксації відеосигналу, що відображають процес обслуговування клієнта, уключаючи процес приймання-передавання готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) під час здійснення ним операції з купівлі/продажу іноземної валюти;
технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку України (далі - Національний банк) (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи/структурного підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.
6. Установа зобов'язана надавати Національному банку інформацію щодо фіскального номера РРО, зареєстрованого за відповідною установою або її структурним підрозділом, одночасно з поданням інформації, яка надається згідно з розділом УШ Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами) (далі - Положення № 297).
30 червня 2020 року № 90 (далі - Положення № 90), постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2021 року № 145 "Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину", постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (далі - Постанова № 60) з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.
8. Позапланова перевірка проводиться відповідно до наказу, підписаного Головою Національного банку або заступником Голови Національного банку або особою, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб (далі - наказ про позапланову перевірку).
9. У наказі про позапланову перевірку зазначаються:
1) найменування установи, структурний підрозділ (структурні підрозділи) якої перевіряється (перевіряються);
2) підстава для проведення позапланової перевірки, передбачена в пункті 16 розділу II Положення № 90;
3) строки проведення позапланової перевірки (дати початку і закінчення);
4) період/дата, що підлягає позаплановій перевірці;
5) склад інспекційної групи та її керівник/заступник керівника (із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові, посади та номерів службових посвідчень);
6) питання, які підлягають позаплановій перевірці;
7) назва міста та/або області України, в якому (якій) здійснюватиметься позапланова перевірка установи/структурного підрозділу установи;
8) інша інформація стосовно позапланової перевірки (за потреби).
10. Копія наказу про позапланову перевірку вручається працівнику структурного підрозділу установи перед її початком або після проведення валютно-обмінної операції, що проводиться інспекційною групою з метою перевірки дотримання установою встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України порядку проведення валютно-обмінних операцій (далі - перевірочна операція) (у разі її здійснення). Зазначені дії вважаються початком позапланової перевірки.
11. Керівник або заступник керівника інспекційної групи самостійно визначає структурний підрозділ установи, що підлягатиме перевірці, в межах визначених в наказі про перевірку установи і міста та/або області України, в якому здійснюватиметься позапланова перевірка.
12. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення позапланової перевірки має право подавати структурному підрозділу установи запити у формі електронного документа або в паперовій формі про надання потрібних для позапланової перевірки інформації, матеріалів, документів (в електронній або паперовій формі у визначених структурі, форматі, носіях надання такої інформації), даних відеоархіву документів (їхніх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності установи, обставин, фактів, що можуть свідчити/свідчать про порушення вимог законодавства України, виявлених під час здійснення позапланової перевірки (далі - запит інспекційної групи).
13. Запит інспекційної групи надсилається структурному підрозділу установи у формі електронного документа або в двох примірниках у паперовій формі за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їхніх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву, письмових пояснень, які потрібно надати, строку, форми, порядку їх надання та носіїв інформації, на яких їх необхідно надати.
На кожному запиті інспекційної групи проставляється відмітка про його отримання установою із зазначенням дати, часу, прізвища, власного імені, по батькові та підпису особи, яка отримала запит.
14. Члени інспекційної групи під час проведення позапланової виїзної перевірки установи/структурного підрозділу мають право вимагати у встановленому порядку від установи/структурного підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та надання на носії установи або Національного банку копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу, який відповідає оригіналам, наявним у даних відеоархіву.
Копія даних відеоархіву надається на запит інспекційної групи із супровідним листом, який засвідчується підписом керівника установи/працівника структурного підрозділу установи, що скріплюється відбитком печатки установи/структурного підрозділу установи (за наявності), із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом".
15. Керівник установи/працівник структурного підрозділу установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи у визначених у запиті обсягу, форматі, структурі, вигляді, порядку, строки та носіях надання такої інформації.
16. Підготовлені установою/структурним підрозділом установи на запит інспекційної групи документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника установ/працівника структурного підрозділу установи, що скріплюється відбитком печатки установи/структурного підрозділу установи (за наявності), із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи, засвідчуються підписом керівника установи/працівника структурного підрозділу установи, що скріплюється відбитком печатки установи/структурного підрозділу установи (за наявності), із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом" або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи.
17. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час позапланової перевірки установи/структурного підрозділу має право проводити:
1) перевірочні операції;
2) фіксування за допомогою технічних засобів фактів, що можуть свідчити про недотримання установами вимог щодо інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют, про здійснення валютно-обмінних операцій.
18. За результатами перевірочної операції інспекційною групою складається протокол про проведення перевірочної операції (далі - Протокол) за формою, наведеною в додатку до цієї постанови.
19. Протокол складається у двох примірниках у паперовій формі і підписується керівником та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).
20. Керівник або заступник керівника інспекційної групи подає Протокол для ознайомлення працівнику установи/структурного підрозділу установи. Керівник та заступник керівника інспекційної групи, працівник установи/структурного підрозділу установи проставляють на другому примірнику Протоколу свої підписи з відміткою такого змісту: "З Протоколом ознайомлений". Працівник установи/структурного підрозділу установи має право надати заперечення до Протоколу.
21. Керівник або заступник керівника інспекційної групи повинен у Протоколі перед своїм підписом зазначити: "Працівник установи/структурного підрозділу установи [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування установи, назва та місцезнаходження структурного підрозділу установи] від ознайомлення з Протоколом (з проставленням підпису на Протоколі) відмовився" у разі відмови працівника установи/структурного підрозділу установи від ознайомлення з Протоколом або від проставлення підпису на цьому Протоколі.
22. Після проведення перевірочної операції працівник установи/структурного підрозділу установи зобов'язаний здійснити операцію сторно щодо перевірочної операції та повернути інспекційній групі суму коштів у національній або іноземній валюті, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірочної операції, не пізніше 15 хвилин після пред'явлення інспекційною групою представнику установи/працівнику структурного підрозділу установи наказу про позапланову перевірку.
Факт непроведення операції сторно (повернення суми коштів у національній або іноземній валюті, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірочної операції) працівником установи/структурного підрозділу установи, фіксується в Протоколі.
23. Зустрічі, зазначені в абзаці другому пункту 4 та пункті 29 розділу II Положення № 90, не проводяться.
24. Національний банк має право припинити позапланову перевірку установи в разі перешкоджання її проведенню установою.
25. Керівник або заступник керівника інспекційної групи складає акт про перешкоджання проведенню позапланової перевірки, в якому фіксує факт ненадання установою/структурним підрозділом установи на усну вимогу або запит інспекційної групи зазначених у запиті або озвучених в усній вимозі інформації та/або документів (їхніх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, відсутності можливості в членів інспекційної групи отримувати інформацію із системи автоматизації установи, ресурсів автоматизованих систем, що забезпечують виконання вимог валютного законодавства, інформаційних ресурсів, створення інших перешкод (далі - акт про перешкоджання).
Акт про недопущення/акт про перешкоджання складається у формі електронного документа або в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).
Під час складання акта про недопущення або акта про перешкоджання вимоги абзацу другого пункту 22, абзацу четвертого пункту 48, пунктів 49, 50 Положення № 90 не застосовуються.
26. В акті про недопущення/акті про перешкоджання зазначаються:
1) дата його складання;
2) найменування установи (її структурного підрозділу), що перевірявся/перевірялася;
3) дата і номер наказу про позапланову перевірку;
4) інформація про склад інспекційної групи (із зазначенням прізвищ, ініціалів та посад);
5) вид виїзної перевірки (позапланова);
6) період, що підлягав позаплановій перевірці;
7) строк проведення позапланової перевірки;
8) факти недопущення/перешкоджання;
9) інша інформація стосовно зафіксованих в акті фактів (за потреби).
27. Керівник установи та працівник структурного підрозділу установи не пізніше ніж на другий робочий день із дати отримання установою довідки про позапланову перевірку у формі електронного документа/першого примірника довідки про позапланову перевірку в паперовій формі в разі неможливості надсилання довідки про позапланову перевірку у формі електронного документа зобов'язані з нею ознайомитися та надіслати Національному банку лист у формі електронного документа, підписаний керівником установи, з інформацією про ознайомлення з довідкою про позапланову перевірку (далі - лист-відповідь).
28. Довідка про позапланову перевірку вважається доведеною до відома установи та такою, що не має пояснень та заперечень, у разі неотримання установою з незалежних від Національного банку причин, відмови установи від отримання довідки про позапланову перевірку протягом двох робочих днів з дня її надсилання в електронній формі та протягом п'яти робочих днів з дня її надсилання в паперовій формі Національним банком та/або порушення установою порядку та/або строку надання пояснень/заперечень до довідки про позапланову перевірку/ненадання листа-відповіді. Довідка про позапланову перевірку у формі електронного документа/другий примірник довідки про позапланову перевірку в паперовій формі, що залишився в Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.
29. Національний банк за порушення установами валютного законодавства нормативно-правових актів Національного банку, застосовує заходи впливу в порядку, визначеному Положенням про валютний нагляд, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року №2 13 (зі змінами).
30. Національний банк під час дії воєнного стану та протягом 90 днів із моменту його припинення чи скасування має право застосувати захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) в установи ліцензії на торгівлю валютними цінностями у разі:
1) установлення протягом календарного року починаючи з 24 лютого 2022 року двох і більше фактів порушень установою вимог валютного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку;
2) застосування Національним банком до установи протягом календарного року починаючи з 24 лютого 2022 року двох та більше заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку;
3) порушення встановлених обмежень (лімітів) щодо торгівлі іноземною валютою під час дії воєнного стану, особливого періоду, уключаючи порушення обмежень, передбачених постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами).
31. Національний банк протягом двох робочих днів із дня прийняття рішення про відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями повідомляє про прийняте рішення відповідну установу шляхом надсилання такого рішення в порядку, передбаченому Постановою № 60.
32. Національний банк розміщує інформацію про прийняте рішення щодо відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом двох робочих днів із дня прийняття такого рішення.
33. Установа вважається належним чином повідомлена про прийняте щодо неї рішення про відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за умови виконання Національним банком відповідних дій, визначених у пункті 32 цієї постанови.
34. Установа зобов'язана припинити надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями з наступного робочого дня після оприлюднення Національним банком інформації про прийняте рішення щодо відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, якщо інше не зазначено в рішенні про відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями.
35. Юридична особа, у якої було відкликано ліцензію на торгівлю валютними цінностями в порядку, визначеному цією постановою, має право подати до Національного банку документи для отримання ліцензії на торгівлю валютними цінностями не раніше ніж через один рік із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
36. Вимоги Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 (зі змінами), застосовуються в частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.
37. Установа протягом п'яти календарних днів із дня набрання чинності цією постановою зобов'язана обладнати своє приміщення та приміщення структурних підрозділів, у яких здійснюються операції з торгівлі готівковою іноземною валютою, системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів.
38. Установа зобов'язана в разі виходу з ладу складових системи технологічного відеоконтролю відновити їх працездатність протягом однієї доби. Установі заборонено здійснювати діяльність в разі виходу з ладу складових системи технологічного відеоконтролю до відновлення їх працездатності.
39. Установа протягом семи календарних днів з дня набрання чинності цією постановою зобов'язана подати Національному банку інформацію та документи, передбачені Положенням № 297 та Положенням про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2021 року № 26, підстави для подання яких виникли до набрання чинності цією постановою (крім небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які подавали відповідну інформацію та документи до Національного банку).
40. Установа протягом семи календарних днів із дня набрання чинності цією постановою зобов'язана надати Національному банку інформацію щодо зареєстрованих спеціалізованих РРО (сфера застосування - операції з торгівлі валютними цінностями) у вигляді таблиці формату excel, що містить таку інформацію:
1) найменування установи/структурного підрозділу;
2) місцезнаходження установи/структурного підрозділу;
3) дата реєстрації РРО;
4) фіскальний номер РРО;
5) тип РРО.
41. Унести до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації" (зі змінами) такі зміни:
1) підпункт 5 пункту 2 виключити;
2) пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Особи, зазначені в пункті 1 цієї постанови, у разі виникнення до 24 лютого 2022 року та в період дії воєнного стану в Україні підстав для подання інформації та документів, передбачених Положенням про ліцензування та реєстрацію, а також нормативно-правовими актами Національного банку, зазначеними в додатку до цієї постанови [крім Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами), та Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2021 року № 26], подають відповідну інформацію та документи протягом 15 робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.".
42. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування (крім пункту 37, який набирає чинності через п'ять календарних днів після набрання чинності цією постановою) та діє протягом дії воєнного стану та 90 календарних днів з моменту припинення (скасування) воєнного стану.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
Додаток
до постанови Правління Національного банку України
від 29 липня 2022 року № 165
Протокол проведення перевірочної операції
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 29.07.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
29.07.2022 № 165
Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39
постановляє:
1. Цією постановою врегульовуються особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану.
2. Вимоги цієї постанови поширюються на такі установи, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями (далі - установи):
1) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями;
2) операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію на торгівлю валютними цінностями.
3. Установам забороняється:

30 днiв передплати безкоштовно!