• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок повідомлення субєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію

Національний банк України  | Постанова, Положення від 14.03.2023 № 22
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 14.03.2023
 • Номер: 22
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 14.03.2023
 • Номер: 22
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 17.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
14.03.2023 № 22
Про затвердження Положення про порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію
Відповідно до статей 15, 55- 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 36 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", з метою встановлення порядку повідомлення суб'єктами аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14 березня 2023 року № 22
Положення
про порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінансові послуги), "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон про аудит) та визначає порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) про:
1) установлені факти щодо порушення надавачем фінансових послуг законодавства України з питань, що належать до компетенції Національного банку (включаючи порушення законодавства з питань, що належать до компетенції Національного банку, у частині недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів), суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі, наявності щодо надавача фінансових послуг модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки) (далі - факт ) під час надання надавачу фінансових послуг аудиторських послуг, зазначених у частині першій статті 36 Закону про аудит, та
2) будь-яку інформацію щодо питань, зазначених у пунктах 1-3 частини першої статті 36 Закону про аудит (далі - інформація), про яку суб'єкту аудиторської діяльності стало відомо під час виконання завдань з обов'язкового аудиту юридичної особи, що має тісні зв'язки з надавачем фінансових послуг, обов'язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить.
2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:
1) надавач фінансових послуг, який є підприємством, що становить суспільний інтерес (далі - надавач фінансових послуг) - небанківська фінансова установа, нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк та яка є підприємством, що становить суспільний інтерес, або юридична особа, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги (включаючи оператора поштового зв'язку, який відповідно до законодавства України має право надавати окремі фінансові послуги), нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк та яка є підприємством, що становить суспільний інтерес, або банк;
2) пруденційні вимоги - якісні та кількісні (включаючи пруденційні нормативи) вимоги, що встановлені законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг (включаючи вимоги до фінансового стану, що визначені в нормативно-правовому акті Національного банку з питань ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг) з метою забезпечення діяльності надавача фінансових послуг вимогам законодавства України, а також виявлення потенційних ризиків у діяльності надавача фінансових послуг та їх мінімізації;
3) пруденційні нормативи - кількісні показники, дотримання певного значення яких є обов'язковим для надавачів фінансових послуг, які встановлені законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг з метою оцінки фінансового стану та виявлення потенційних ризиків у діяльності надавачів фінансових послуг, а також мінімізації таких ризиків і своєчасного реагування на можливі негативні наслідки в діяльності надавачів фінансових послуг.
Термін "тісні зв'язки" уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Законі про аудит.
Термін "розрахунковий документ" уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Правилах надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (зі змінами).
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі про банки, Законі про фінансові послуги, Законі про аудит.
ІІ. Порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Національного банку
3. Суб'єкт аудиторської діяльності повідомляє Національний банк про факт (факти) щодо надавача фінансових послуг/інформацію щодо надавача фінансових послуг у формі листа, в якому зазначає:
1) дані про суб'єкта аудиторської діяльності, зазначені в пунктах 1-4 частини третьої статті 21 Закону про аудит;
2) повне найменування та код надавача фінансових послуг в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
3) інформацію про те, під час надання яких саме аудиторських послуг суб'єкт аудиторської діяльності встановив факт (факти) щодо надавача фінансових послуг та/або суб'єкту аудиторської діяльності стало відомо про інформацію щодо надавача фінансових послуг;
4) опис факту/фактів щодо порушення надавачем фінансових послуг законодавства України з питань, що належать до компетенції Національного банку (із зазначенням норм законодавства України, що належать до компетенції Національного банку, які були порушені надавачем фінансових послуг), - у разі встановлення факту/фактів щодо порушення надавачем фінансових послуг законодавства України з питань, що належать до компетенції Національного банку (крім порушень, зазначених в абзаці другому підпункту 4 пункту 3 розділу ІІ цього Положення), під час надання послуг з обов'язкового аудиту або іншого обов'язкового завдання надавачу фінансових послуг.
Суб'єкт аудиторської діяльності, який під час надання аудиторських послуг надавачу фінансових послуг установив факт щодо порушення надавачем фінансових послуг законодавства України з питань, що належать до компетенції Національного банку, у частині недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів, зазначає в листі:
інформацію про те, які саме встановлені законодавством України пруденційні вимоги та нормативи не дотримано надавачем фінансових послуг;
опис недотриманої пруденційної вимоги - якщо надавачем фінансових послуг не дотримано пруденційної вимоги, для якої законодавством України не встановлено кількісного показника;
фактичне значення недотриманої пруденційної вимоги/недотриманого пруденційного нормативу - якщо надавачем фінансових послуг не дотримано пруденційної вимоги, для якої законодавством України встановлено кількісний показник, та/або недотримано пруденційного нормативу;
5) опис факту (фактів) щодо суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі, а також пояснення суб'єкта аудиторської діяльності про те, на підставі якої інформації/яких документів суб'єкт аудиторської діяльності встановив факт щодо суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі - у разі встановлення факту (фактів) щодо суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі під час надання послуг з обов'язкового аудиту або іншого обов'язкового завдання надавачу фінансових послуг;
6) опис факту (фактів) щодо наявності модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки), який (які) стосується надавача фінансових послуг, - у разі встановлення факту (фактів) щодо наявності модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки) під час надання послуг з обов'язкового аудиту або іншого обов'язкового завдання надавачу фінансових послуг;
7) інформацію щодо надавача фінансових послуг, якщо суб'єкту аудиторської діяльності під час виконання завдань з обов'язкового аудиту юридичної особи, що має тісні зв'язки з надавачем фінансових послуг, обов'язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить, стало відомо відповідну інформацію щодо надавача фінансових послуг.
4. Суб'єкт аудиторської діяльності за потреби повідомлення Національного банку про факт (факти), зазначений(ні) у підпункті 5 та/або 6 пункту 3 розділу ІІ цього Положення, надає опис факту (фактів) шляхом включення до листа:
1) інформації, яку відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту 570 (переглянутого) "Безперервність діяльності" потрібно надавати в розділі аудиторського звіту "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", - у разі встановлення суб'єктом аудиторської діяльності факту (фактів) щодо суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі або
2) повного тексту розділу аудиторського звіту "Основа для думки із застереженням", "Основа для негативної думки" або "Основа для відмови від висловлення думки", складеного відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту 705 (переглянутого) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", -у разі встановлення суб'єктом аудиторської діяльності факту (фактів) щодо наявності модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки), який (які) стосується надавача фінансових послуг.
5. Суб'єкт аудиторської діяльності надсилає/подає Національному банку листа виключно в один із таких способів:
1) у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника (особи, яка виконує обов'язки керівника) суб'єкта аудиторської діяльності, - електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку: nbu@bank.gov.ua;
2) у паперовій формі, підписаного власноручним підписом керівника (особи, яка виконує обов'язки керівника) суб'єкта аудиторської діяльності.
6. Датою повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Національного банку про факт (факти) щодо надавача фінансових послуг/інформацію щодо надавача фінансових послуг, є одна з таких дат:
1) надсилання суб'єктом аудиторської діяльності листа у формі електронного документа електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку: nbu@bank.gov.ua;
2) зазначена на розрахунковому документі, що свідчить про надсилання листа в паперовій формі поштовим зв'язком на офіційну адресу Національного банку;
3) реєстрації листа в паперовій формі в Національному банку як вхідного документа (застосовується в разі подання до Національного банку листа в паперовій формі без використання поштового зв'язку).
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)