Про Державне бюро розслідувань. Закон від 12.11.2015 №794-VIII

Верховна Рада України Закон від 12.11.2015 №794-VIII
Остання редакція від 03.07.2020. Внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/)
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державне бюро розслідувань
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 1355-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 22, ст.453 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 № 2720-VIII від 16.05.2019, ВВР, 2019, № 22, ст.84 № 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5 № 305-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 6, ст.33 № 524-IX від 04.03.2020, № 720-IX від 17.06.2020 )( У тексті Закону слова "Генеральний прокурор України" в усіх відмінках замінено словами "Генеральний прокурор" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 )
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державне бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.
( Cтаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
Стаття 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
( Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
Стаття 3. Основні засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
1) верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
2) законності;
3) справедливості;
4) неупередженості;
5) незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань;
6) відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
7) політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Державному бюро розслідувань забороняється;
8) єдиноначальності у реалізації повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Державного бюро розслідувань.
( Пункт 8 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Стаття 4. Гарантії незалежності Державного бюро розслідувань
1. Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:
1) спеціальним статусом Державного бюро розслідувань, особливим порядком, фінансування та організаційного забезпечення діяльності;
( Пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
2) особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним переліком підстав для припинення його повноважень, визначеним цим Законом;
( Пункт 2 частини першої статті 4 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
3) порядком здійснення повноважень Державним бюро розслідувань та його працівниками;
( Пункт 4 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
5) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного бюро розслідувань;
6) належною оплатою праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними гарантіями;
7) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їхніх близьких родичів.
2. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань.
Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань.
Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;
2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;
3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
Розділ II
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Стаття 6. Повноваження Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції:
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) здійснює інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення;
3) припиняє і розкриває кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
4) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, на підставах та в порядку, встановлених законом;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
5) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
6) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
7) розробляє і затверджує методику розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
8) вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень , у порядку, визначеному законодавством;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
8-1) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості у порядку та в межах компетенції, визначених законодавством;
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
9) вживає заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
10) виключно з метою здійснення своїх повноважень має доступ як користувач до інформаційних систем органів державної влади, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, самостійно створює інформаційні системи та веде оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Державне бюро розслідувань, із дотриманням законодавства про захист персональних даних;
11) організовує забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу, державних службовців Державного бюро розслідувань та інших визначених законом осіб, а також захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань;
12) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
13) здійснює виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав;
14) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;
15) здійснює співробітництво з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав відповідно до законів та міжнародних договорів України;
16) забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;
17) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Стаття 7. Реалізація повноважень Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених на них завдань:
1) здійснюють на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
( Пункт 1 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2720-VIII від 16.05.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
2) безоплатно одержують в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах про кримінальне правопорушення, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
( Пункт 2 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
2-1) безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
2-2) безоплатно одержують на підставі рішення Директора Державного бюро розслідувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
3) вживають заходів для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряють у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
4) проводять фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, взятих під варту;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
5) використовують у невідкладних випадках, з подальшим відшкодуванням завданих збитків, транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної медичної допомоги;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
6) здійснюють співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочують осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
7) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створюють інформаційні системи та ведуть оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
8) у випадках, передбачених цим Законом, на підставі та в порядку, визначених Законом України "Про Національну поліцію", зберігають, носять та застосовують вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовують заходи фізичного впливу;
9) скликають наради, проводять конференції та семінари, інші наукові та науково-практичні заходи;
10) вживають заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, або мають ознаки необґрунтованості та можуть бути стягнуті в дохід держави - в межах компетенції Державного бюро розслідувань, провадять діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
( Пункт 10 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
11) залучають у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості.
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
2. На працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів, поширюються також права та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".
Стаття 8. Особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або необґрунтовані доходи, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань
( Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
1. Для одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, або необґрунтовані активи, виявлення яких належить до компетенції Державного бюро розслідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість подання таких заяв і повідомлень, у тому числі без зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань та засобами електронного зв’язку.
( Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
2. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення або про необґрунтовані активи, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019, № 720-IX від 17.06.2020 )
3. Інші органи державної влади, отримавши інформацію про кримінальне правопорушення, віднесений до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов’язані невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань.
( із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
Стаття 9. Структура і чисельність Державного бюро розслідувань
1. Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи.
Організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається Президентом України.
( Частина перша статті 9 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
2. Гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідуваньстановить 1 тисячу 600 осіб.
( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
3. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління.
( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань утворюються такі його територіальні управління:
1) територіальне управління, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області;
2) територіальне управління, розташоване у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;
3) територіальне управління, розташоване у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області;
4) територіальне управління, розташоване у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь;
5) територіальне управління, розташоване у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області;
6) територіальне управління, розташоване у місті Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
7) територіальне управління, розташоване у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.
5. Територіальні управління Державного бюро розслідувань є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
( Частина п'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2720-VIII від 16.05.2019, № 305-IX від 03.12.2019 )
6. Територіальні управління Державного бюро розслідувань діють на підставі положень, що затверджуються Директором Державного бюро розслідувань.
( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Стаття 10. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники
1. Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор, який має першого заступника та двох заступників.
У разі відсутності Директора Державного бюро розслідувань його повноваження здійснює перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, а в разі його відсутності - один із заступників Директора Державного бюро розслідувань згідно із розподілом обов’язків.
( Частина перша статті 10 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
2. Директором Державного бюро розслідувань, першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, не молодший 35 років, який:
1) має вищу юридичну освіту;
2) має стаж роботи в галузі права не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);
3) має досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
4) володіє державною мовою;
5) не є членом жодної політичної партії;
6) не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
7) має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
8) за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.
( Абзац десятий частини другої статті 10 виключено на підставі Закону № 305-IX від 03.12.2019 )( Абзац одинадцятий частини другої статті 10 виключено на підставі Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
3. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступники Директора Державного бюро розслідувань призначаються строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати одну і ту саму посаду або іншу із зазначених більше двох строків підряд.
Не може бути призначена на посаду Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань особа, яка:
1) підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону;
2) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
4. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або у разі:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення 65 років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, про визнання його безвісно відсутнім чи про оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
( Пункт 6 частини четвертої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 )
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті;
( Пункт 9 частини четвертої статті 10 виключено на підставі Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
10) набуття громадянства (підданства) іншої держави;
( Пункт 10 частини четвертої статті 10 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
11) наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
( Частину четверту статті 10 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
5. Верховна Рада України за результатами розгляду звіту Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань може визнати роботу Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.
Визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.
( Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
6. Повноваження першого заступника Директора Державного бюро розслідувань, заступників Директора Державного бюро розслідувань припиняються у разі прийняття Директором Державного бюро розслідувань рішення про їх звільнення з відповідної посади з підстав, визначених цією статтею.
( Статтю 10 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань
( Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).
Директор Державного бюро розслідувань звільняється з посади Президентом України за наявності підстав, визначених частинами четвертою та п’ятою статті 10 цього Закону.
( Частина перша статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
( Положення частини другої статті 11 набирають чинності з 01.01.2016 - див. пункт 1 розділу VI цього Закону )
3. До складу Конкурсної комісії входять:
( Абзац перший частини третьої статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
1) три особи, визначені Президентом України;
( Абзац другий частини третьої статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового розслідування;
( Абзац третій частини третьої статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
( Абзац четвертий частини третьої статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань або протягом семи робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
( Частину третю статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Кожна така міжнародна організація протягом п’яти робочих днів може запропонувати Кабінету Міністрів України не більше трьох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
( Частину третю статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через 14 днів з дня надходження пропозицій міжнародних організацій.
( Частину третю статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
( Абзац десятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020, № 720-IX від 17.06.2020 )
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
( Положення частини третьої статті 11 набирають чинності з 01.01.2016 - див. пункт 1 розділу VI цього Закону )
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються з числа членів Конкурсної комісії.
6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Президента України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
( Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
7. Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України. Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
( Частина сьома статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
8. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Директора Державного бюро розслідувань та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;
( Пункт 5 частини восьмої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань;
( Пункт 6 частини восьмої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань, у зв’язку з його невідповідністю встановленим вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
( Пункт 7 частини восьмої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.
10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
( Частина десята статті 11 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;
3-1) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
( Частину одинадцяту статті 11 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2475-VIII від 03.07.2018 )
4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
( Абзац сьомий частини одинадцятої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Стаття 12. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань
1. Директор Державного бюро розслідувань:
1) несе відповідальність за діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема законність здійснюваних Державним бюро розслідувань оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина;
2) організовує роботу Державного бюро розслідувань, призначає та звільняє першого заступника і заступників Директора Державного бюро розслідувань у порядку, визначеному цим Законом, а також визначає їхні обов’язки;
( Пункт 2 частини першої статті 12 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань;
( Пункт 3 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань;
5) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами;
( Пункт 5 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
6) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
7) затверджує Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
8) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Державного бюро розслідувань;
9) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань, директорів та заступників директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань;
( Пункт 9 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
9-1) повідомляє Конкурсну комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань у десятиденний строк з дня вивільнення посади;
( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Державне бюро розслідувань, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
11) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Державного бюро розслідувань;
12) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Державним бюро розслідувань інформації; вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державне бюро розслідувань;
13) вирішує питання про заохочення працівників Державного бюро розслідувань;
14) присвоює у встановленому законодавством порядку ранги державних службовців працівникам Державного бюро розслідувань та спеціальні звання особам рядового і начальницького складу;
15) вносить на розгляд Президенту України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Державного бюро розслідувань;
16) представляє Державне бюро розслідувань у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними організаціями тощо;
17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань;
( Пункт 17 частини першої статті 12 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
18) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Державного бюро розслідувань відповідно до цього Закону, звітує про діяльність Державного бюро розслідувань в порядку, визначеному цим Законом;
19) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та слідчих дій Державного бюро розслідувань;
19-1) накладає стягнення на працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань на підставі рішення Дисциплінарної комісії;
( Частину першу статті 12 доповнено пунктом 19-1 згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
20) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
2. Повноваження, передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, щодо діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Директор Державного бюро розслідувань здійснює за поданням директорів відповідних територіальних управлінь.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону № 305-IX від 03.12.2019 )
3. Після призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня призначення на посаду підготувати стратегічну (на п’ять років) програму діяльності Державного бюро розслідувань.
Програма діяльності Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
1) завдання, які необхідно виконати;
2) обсяг і послідовність реалізації завдань Державного бюро розслідувань;
3) заходи співпраці з громадськістю;
4) пріоритети роботи;
5) критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
Щорічно Директор Державного бюро розслідувань готує звіт про діяльність Державного бюро розслідувань. Звіт повинен містити результати, строки і стан виконання програми діяльності Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 23 цього Закону.
Після затвердження програми і звіту вони розміщуються на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.
( Абзац дев’ятий частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
4. У разі звільнення Директора Державного бюро розслідувань з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Директора Державного бюро розслідувань протягом 60 днів виконує його перший заступник, а в подальшому - почергово кожний із заступників і знову перший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому цим Законом. Строк виконання повноважень розпочинається відповідно з дня, наступного за днем звільнення Директора Державного бюро розслідувань, або з дня, наступного за днем його смерті, або з дня, наступного за останнім днем, коли місце перебування Директора Державного бюро розслідувань було відомо.
( Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
Стаття 13. Директори територіальних управлінь і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхні заступники
( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 305-IX від 03.12.2019 )
1. Директори територіальних управлінь Державного бюро розслідувань та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань. Такі особи призначаються на посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державне бюро розслідувань
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державне бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.
Стаття 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
Стаття 3. Основні засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
1) верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
2) законності;
3) справедливості;
4) неупередженості;
5) незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань;
6) відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
7) політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Державному бюро розслідувань забороняється;

30 днiв передплати безкоштовно!