• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Договір, Форма типового документа, Умови, Порядок від 14.07.2021 № 723
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 липня 2021 р. № 723
Київ
Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі
( Установити, що до договорів про надання державних гарантій на портфельній основі, укладених до набрання чинності Постановою КМ № 472 від 30.04.2024, не застосовуються вимоги абзацу восьмого пункту 16 Порядку та підпункту 12 пункту 1 Типового договору, затверджених цією Постановою, із урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 472 від 30.04.2024, у частині розміру плати до державного бюджету за надання державної гарантії на портфельній основі згідно з Постановою КМ № 472 від 30.04.2024 )
Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання державних гарантій на портфельній основі;
Типовийдоговір про надання державної гарантії на портфельній основі.
2. Внести до пункту 7 Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2021 р. № 723
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
ПОРЯДОК
надання державних гарантій на портфельній основі
1. Цей Порядок визначає механізм відбору банків-кредиторів, умови надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України (далі - державні гарантії на портфельній основі), які визначено в додатку, розмір і вид забезпечення, що надають такі суб’єкти господарювання, процедуру виконання гарантом гарантійних зобов’язань, а також урегулювання простроченої заборгованості позичальника за кредитом, за яким гарантом здійснено виплати на вимогу банку-кредитора.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) агент - АТ "Державний експортно-імпортний банк України", що надає агентські, консультаційні та інші послуги відповідно до умов агентської угоди між гарантом та агентом і договору про надання державної гарантії на портфельній основі, який укладається між гарантом і банком-кредитором;
2) банки-кредитори - банки, відібрані на умовах, визначених цим Порядком, перелік яких визначається рішенням Кабінету Міністрів України щодо надання державних гарантій на портфельній основі;
3) основні засоби, зруйновані частково або повністю внаслідок військової агресії - основні засоби позичальника, часткове чи повне руйнування та/або викрадення яких підтверджується відповідними документами (акти руйнувань і пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
4) гарант - держава в особі Голови Боргового агентства, а до початку функціонування Боргового агентства - в особі Міністра фінансів;
5) позичальники - суб’єкти господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва, визначені Господарським кодексом України (далі - суб’єкти господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва), що отримують кредити від банків-кредиторів, виконання боргових зобов’язань за якими частково забезпечується державними гарантіями на портфельній основі (далі - кредити);
6) портфель кредитів - сукупність усіх кредитів банку-кредитора, зобов’язання за якими частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі:
портфель 80/80 - сукупність кредитів банку-кредитора, зобов’язання за якими частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі в рамках договору про надання державних гарантій на портфельній основі, які надаються в період воєнного стану:
- сільськогосподарським товаровиробникам (у значенні, наведеному в Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України");
- суб’єктам підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
- з метою відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії;
портфель 50/70 - сукупність кредитів банку-кредитора, зобов’язання за якими частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі в рамках договору про надання державних гарантій на портфельній основі, які не входять до портфеля 80/80;
7) реєстр - перелік кредитів, які банк-кредитор визначив як такі, що входять до портфеля кредитів.
3. Державні гарантії на портфельній основі надаються відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік, на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України, яким, зокрема, визначається перелік банків-кредиторів і встановлюються для кожного банку-кредитора граничні обсяги державних гарантій на портфельній основі (далі - ліміт державних гарантій).
4. Частина портфеля кредитів за реєстром, зобов’язання за якою забезпечено державною гарантією на портфельній основі, не може перевищувати суми в розмірі 25 відсотків регулятивного капіталу банку-кредитора на кожну дату формування реєстру.
Ця вимога не застосовується для кредитів (крім кредитування у вигляді кредитної лінії), наданих суб’єктам господарювання - сільськогосподарським товаровиробникам та/або суб’єктам підприємництва, що провадять діяльність із виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та її реалізації за видами економічної діяльності 10.51, 10.61, 10.71 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, та/або кредитів (крім кредитування у вигляді відновлювальної кредитної лінії), що були надані на відбудову виробничих потужностей позичальника, зруйнованих частково або повністю внаслідок проведення воєнних (бойових) дій, і включаються банками-кредиторами до реєстрів згідно з договорами про надання державних гарантій на портфельній основі, укладеними до 1 січня 2024 року.
5. Строк дії державної гарантії на портфельній основі не може перевищувати:
10 років - для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються з метою відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії;
п’яти років - для інших категорій кредитів.
6. Для участі у відборі банки з 1 до 10 числа першого місяця кварталу надсилають на адресу агента в електронній або паперовій формі звернення про заінтересованість в отриманні державних гарантій на портфельній основі, в якому у вигляді таблиці підтверджують відповідність таким критеріям:
1) складення банком річної фінансової звітності та річної консолідованої звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та надання річних висновків за результатами аудиту фінансової звітності відповідно до зазначених стандартів протягом останнього календарного року;
2) незастосування Національним банком протягом останнього року до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;
3) відсутність у банку простроченої заборгованості перед державою із здійснення розрахунків із державним бюджетом і державними цільовими фондами;
4) відсутність випадків невиконання/несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами;
5) дотримання банком вимог, установлених Національним банком, щодо формування обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;
6) незастосування протягом останніх 12 місяців до банку або власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку, що є контролерами або керівниками банку, санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України") або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або незастосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції";
7) наявність працюючого кредитного портфеля клієнтів суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва у розмірі не менше ніж 500 млн. гривень на дату подання звернення.
До звернення банк додає такий пакет документів:
річна фінансова звітність і річна консолідована фінансова звітність банку, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та річні висновки за результатами аудиту фінансової звітності відповідно до зазначених стандартів протягом останнього року;
письмове підтвердження Національного банку, видане не раніше ніж за 10 днів до дати надсилання звернення до агента, про те, що протягом останнього року Національний банк не застосовував до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, що банк дотримується вимог, установлених Національним банком, щодо формування обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;
довідка ДПС, видана не раніше ніж за 10 днів до дати надсилання звернення до агента, про відсутність у банку заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
письмове підтвердження банку про відсутність на дату надсилання звернення випадків невиконання/несвоєчасного виконання ним своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами;
письмове підтвердження банку щодо наявності організаційної структури, яка дає йому змогу виконувати в повному обсязі функції із видачі кредитів позичальникам, опису кредитних процесів із фінансування суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва із посиланням на офіційний веб-сайт банку про наявність відповідної банківської послуги, стратегії розвитку, кредитного портфеля суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва із зазначенням його розміру, рівня непрацюючих кредитів у такому портфелі, персоналу та інших ресурсів;
засвідчені відповідною посадовою особою копії установчих документів банку, банківської ліцензії, рішення уповноваженого органу банку про призначення на посаду голови та членів правління банку.
7. На підставі отриманого від банку звернення агент протягом п’яти робочих днів готує інформацію про відповідність або невідповідність банку критеріям щодо банків-кредиторів і наявність або відсутність документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, та подає її Мінфіну.
За результатами розгляду інформації, отриманої від агента, за умови наявності невикористаного обсягу державних гарантій на портфельній основі, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік та відповідно до пункту 4 цього Порядку, гарант готує проект рішення Кабінету Міністрів України.
У разі коли від банків, які відповідають критеріям, визначеним цим Порядком, будуть отримані звернення на загальну суму, що перевищує невикористаний обсяг державних гарантій на портфельній основі, визначений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, розмір кожного окремого звернення від банку зменшується із урахуванням співвідношення заявленої суми до невикористаного обсягу державних гарантій та раніше наданої цьому банку суми ліміту.
8. Агент на підставі рішення Кабінету Міністрів України готує та подає для укладення між гарантом та банком-кредитором проекти договорів про надання державних гарантій на портфельній основі із зазначенням суми ліміту відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.
Договори, надані агентом, мають бути підписані банком-кредитором упродовж п’яти робочих днів з моменту їх отримання та передані на підпис гаранту.
9. У разі коли банк-кредитор протягом чотирьох місяців від дати укладення із гарантом договору про надання державних гарантій на портфельній основі не включив до реєстру жодного кредиту та не надав його агенту відповідно до вимог цього Порядку, такий договір втрачає чинність. Водночас плата за надання гарантій і комісія за підготовку гарантій не підлягають поверненню, а ліміт державних гарантій, який було надано такому банку-кредитору, може бути розподілений між іншими банками-кредиторами на розсуд гаранта на підставі змін, внесених до рішення Кабінету Міністрів України.
У разі коли банк-кредитор протягом шести місяців від дати укладення із гарантом договору про надання державних гарантій на портфельній основі (але не пізніше дати завершення календарного року, в якому такий договір було укладено) не використав 80 відсотків ліміту державної гарантії, частина невикористаного ліміту державної гарантії, яка є різницею між невикористаним лімітом і 20 відсотками ліміту, встановленого банку-кредитору, без згоди такого банку-кредитора підлягає перерозподілу на підставі змін, внесених до рішення Кабінету Міністрів України, та в порядку, визначеному цим пунктом.
Ліміти державних гарантій можуть бути перерозподілені в будь-який час (але не пізніше дати завершення календарного року, в якому такий ліміт було надано) за згодою банків-кредиторів про перерозподіл невикористаного ними ліміту шляхом внесення змін до рішення Кабінету Міністрів України про надання державних гарантій на портфельній основі у строк не пізніше ніж 60 днів з дня отримання такої згоди.
Під час перерозподілу лімітів державних гарантій у рішенні Кабінету Міністрів України зазначаються встановлені/збільшені ліміти державних гарантій банкам-кредиторам та зменшені ліміти державних гарантій банків-кредиторів, за рахунок яких встановлюються/збільшуються такі ліміти.
У разі перерозподілу наданих лімітів державних гарантій банки-кредитори, за рахунок яких встановлюються або збільшуються ліміти іншим банкам-кредиторам, укладають із гарантом додаткові договори (до договорів про надання державних гарантій на портфельній основі) про зменшення розміру ліміту державної гарантії протягом п’яти робочих днів з дати отримання від агента проектів таких договорів.
Укладення додаткових договорів або договорів про надання державної гарантії на портфельній основі, якими збільшуються або встановлюються ліміти державних гарантій за рахунок зменшення ліміту інших банків-кредиторів, здійснюється лише після укладення додаткових договорів про зменшення лімітів державних гарантій у порядку, визначеному цим Порядком.
Після укладення додаткового договору до договору про надання державної гарантії на портфельній основі, за яким збільшується ліміт державної гарантії, або договору про надання державної гарантії на портфельній основі, за яким встановлюється ліміт державної гарантії, банку-кредитору, якому зменшено ліміт державної гарантії, повертається частина плати за надання державної гарантії та комісії за підготовку державної гарантії, що були сплачені ним на користь гаранта та агента, у сумі, що є пропорційною до розміру зменшення такого ліміту.
Частина плати за надання державної гарантії повертається банком-кредитором, який отримує ліміт за рахунок банку-кредитора, якому зменшено ліміт державної гарантії, у порядку, встановленому в договорі про надання державної гарантії на портфельній основі.
Комісія за підготовку державної гарантії повертається агентом на підставі окремого договору між агентом і банком-кредитором, якому зменшується ліміт державної гарантії.
10. Банк-кредитор здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності позичальників та їх кредитування, відповідно до власних правил і процедур приймає обґрунтоване рішення про можливість включення кредиту до відповідного портфеля з урахуванням вимог, передбачених цим Порядком.
Обсяг державних гарантій на портфельній основі за кредитом встановлюється банком-кредитором на підставі відповідного рішення банку-кредитора. Позичальник має бути поінформований про поточний обсяг частини кредиту, яка покрита державною гарантією на портфельній основі.
11. Датою включення кредиту до портфеля є дата укладення відповідного правочину між банком-кредитором і позичальником щодо часткового покриття зобов’язань з основного боргу державними гарантіями на портфельній основі за умови відповідності позичальника та кредиту вимогам, передбаченим цим Порядком, на дату фактичного включення кредиту до реєстру.
Реєстр має на дату його формування відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком.
12. Банк-кредитор не може:
включати до портфеля новий кредит у разі, коли на дату включення такого кредиту до портфеля питома вага кредитів у портфелі, за якими заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків прострочена більше ніж 90 днів, збільшена на суму простроченої заборгованості перед бюджетом за такими кредитами, перевищує 25 відсотків або питома вага кредитів, за якими заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків прострочена більше ніж 30 днів, збільшена на суму простроченої заборгованості перед бюджетом за такими кредитами, перевищує 35 відсотків;
збільшувати обсяг державних гарантій на портфельній основі за кредитом, включеним до портфеля, за яким станом на дату такого збільшення порушено умови повернення кредиту в частині прострочення більше ніж на один робочий день заборгованості із сплати основної суми боргу та/або відсотків;
збільшувати обсяг державних гарантій на портфельній основі за кредитом, включеним до портфеля, за яким позичальником було порушено умови повернення кредиту в частині прострочення більше ніж на один робочий день заборгованості із сплати основної суми боргу та/або відсотків, і банком-кредитором прийнято рішення про перенесення строків погашення за таким кредитом з метою усунення такого порушення та подальшого збільшення обсягу державних гарантій на портфельній основі за таким кредитом.
13. Банк-кредитор може збільшувати суму кредиту, що вже був включений до портфеля, за умови відповідності позичальника та кредиту вимогам, передбаченим цим Порядком, на дату збільшення кредиту. Датою збільшення кредиту є дата укладення відповідного правочину між банком-кредитором і позичальником про збільшення суми кредиту. Після припинення або скасування воєнного стану банк-кредитор не може збільшувати суму кредиту, що був включений до портфеля 80/80.
14. За портфелем 80/80 граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі не може перевищувати 80 відсотків суми зобов’язань з основного боргу за кожним окремим кредитом і 80 відсотків суми зобов’язань з основного боргу за портфелем таких кредитів (із урахуванням суми простроченої заборгованості перед бюджетом за такими кредитами).
15. За портфелем 50/70 граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі не може перевищувати 70 відсотків суми зобов’язань з основного боргу за кожним окремим кредитом і 50 відсотків суми зобов’язань з основного боргу за портфелем таких кредитів (із урахуванням суми простроченої заборгованості перед бюджетом за такими кредитами).
16. Банк-кредитор:
отримує від позичальників та/або третіх осіб майнове та/або інше забезпечення належного виконання зобов’язань за отриманими кредитами (забороняється як забезпечення зобов’язань за кредитом фізичної особи - підприємця його власна порука як фізичної особи за цим кредитом);
здійснює контроль за цільовим використанням позичальниками запозичених коштів;
з метою покращення якості портфеля кредитів, що частково забезпечений державною гарантією, може здійснювати заміну/виключення окремих кредитів із такого портфеля;
у разі виявлення агентом або гарантом невідповідності кредитів, включених до портфеля, умовам, визначеним цим Порядком, має здійснити виключення таких кредитів із портфеля або привести їх у відповідність із цим Порядком;
отримує в установленому порядку від кожного позичальника дозвіл на надання гаранту та агенту доступу до інформації, що стосується позичальника та є відомою банку-кредитору, в разі прострочення заборгованості із сплати основного боргу та/або відсотків за кредитом більше ніж 90 днів;
отримує в установленому порядку від кожного позичальника дозвіл на оприлюднення агентом інформації щодо виплат гаранта на виконання гарантійних зобов’язань за кредитом позичальника та сум, які залишатимуться невідшкодованими позичальником;
до 10 числа кожного місяця надає агенту звіт про стан надання, повернення та обслуговування кредитів у рамках портфелів кредитів;
разово протягом п’яти робочих днів від дати укладення договору про надання державної гарантії на портфельній основі (додаткового договору, у разі збільшення ліміту державної гарантії) сплачує до державного бюджету плату за надання державної гарантії в розмірі 2 відсотків суми такої гарантії в порядку, визначеному в договорі про надання державної гарантії на портфельній основі;
сплачує агенту комісію за підготовку державної гарантії в розмірі 0,05 відсотка затвердженого ліміту державної гарантії разово протягом 30 днів після укладення договору про надання державної гарантії на портфельній основі та комісію за управління - 0,25 відсотка річних суми частини портфелів кредитів, що покрита державною гарантією на портфельній основі.
17. Агент:
щомісяця отримує, перевіряє звіти банків-кредиторів (без зазначення ідентифікаційних даних позичальників, але із зазначенням ключових параметрів кредиту, перелік яких визначено агентом) про стан надання, повернення і обслуговування кредитів у рамках портфелів кредитів щодо відповідності умовам надання державних гарантій на портфельній основі та подає гаранту інформацію щодо руху заборгованості за портфелями кредитів; невикористаного залишку граничного обсягу державних гарантій на портфельній основі банками-кредиторами; стану дотримання розміру гарантованих державою боргових зобов’язань за кожним кредитом відповідно до вимог, визначених цим Порядком; питомої ваги кредитів, за якими є заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків більше ніж 90 днів, або кредитів, за якими є заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків більше ніж 30 днів у портфелі кредитів;
контролює неперевищення загальної суми частки портфелів кредитів банків-кредиторів, обсягу, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
надсилає банкам-кредиторам інвойси щодо сплати ними належних до сплати платежів і комісій згідно з укладеними договорами про надання державних гарантій на портфельній основі.
18. У разі коли позичальник не здійснив планового платежу згідно з графіком платежів за отриманим кредитом і такий платіж залишається несплаченим протягом 90 днів:
1) банк-кредитор до 10 числа місяця (включно) надає гаранту вимогу щодо виконання ним гарантійних зобов’язань, а агенту - копію такої вимоги з інформацією щодо сум, що належать до сплати гарантом, разом із підтвердними документами.
Водночас сума, що належить до сплати гарантом, визначається як частина простроченої заборгованості за основним боргом за кредитом на дату підготовки вимоги банком-кредитором, пропорційна до розміру гарантованих державою боргових зобов’язань за таким кредитом.
Вимоги, надані після 10 числа місяця, вважаються отриманими гарантом до 10 числа наступного місяця;
2) агент перевіряє надану банком-кредитором інформацію (щодо правильного розрахунку сум, що належать до сплати гарантом, розміру встановленої відсоткової ставки, наявності у кредитній документації положень, що вимагаються цим Порядком, та наявності іншого забезпечення за кредитом) і до 20 числа місяця (включно), в якому вимога вважається отриманою гарантом, передає гаранту інформацію про суми, які підлягають сплаті гарантом за відповідними вимогами банків-кредиторів;
3) гарант один раз на місяць (але не пізніше 30 календарних днів після отримання від агента підтвердження щодо сум, що належать до сплати гарантом) на підставі вимог, отриманих від банків-кредиторів, перевірених агентом, виплачує банкам-кредиторам суми, що належать до сплати на виконання ним гарантійних зобов’язань.
У разі коли сума, що сплачується гарантом банку-кредитору на виконання гарантійних зобов’язань, буде більша за суму, що належить до сплати гарантом банку-кредитору на виконання гарантійних зобов’язань на дату здійснення такої виплати, банк-кредитор повертає гаранту різницю між цими сумами. Загальна сума виплат гарантом банку-кредитору на виконання гарантійних зобов’язань не може перевищувати суму ліміту державної гарантії з урахуванням суми, яку банк-кредитор перерахував до державного бюджету в рахунок погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом;
4) у разі здійснення гарантом виплати на виконання гарантійних зобов’язань на вимогу банку-кредитора банк-кредитор зобов’язаний застосувати інструменти врегулювання заборгованості за кредитом (зокрема за рахунок стягнення грошових коштів з позичальника та/або поручителя, реалізації предметів забезпечення, реструктуризації заборгованості за кредитом) у найкоротші строки відповідно до внутрішніх правил і процедур банку-кредитора та законодавства щодо організації процесу управління проблемними активами в банках.
У разі прийняття банком рішення про реструктуризацію заборгованості за кредитом, за яким банком-кредитором було отримано гарантійні виплати, банк-кредитор повертає гаранту суму гарантійної виплати разом із сумою нарахованої пені, однак такі гарантійні виплати не зменшують обсяг державних гарантій на портфельній основі;
5) частина коштів, отриманих банком-кредитором внаслідок застосування інструментів врегулювання простроченої заборгованості (крім коштів, отриманих від гаранта на виконання ним гарантійних зобов’язань за кредитом), перераховується до державного бюджету. Сума такого платежу визначається пропорційно до частини кредиту, покритої державною гарантією на портфельній основі, однак не може перевищувати суми, сплаченої гарантом банку-кредитору на виконання своїх гарантійних зобов’язань, та пені, на суму якої збільшується заборгованість позичальника. У разі стягнення заборгованості проведеного банком-кредитором до отримання від гаранта платежу на виконання гарантійних зобов’язань, перерахування коштів до державного бюджету не здійснюється та всі отримані в результаті такого стягнення кошти спрямовуються на погашення заборгованості позичальника перед банком-кредитором;
6) робота із застосування інструментів врегулювання простроченої заборгованості позичальників за кредитами проводиться банком-кредитором до прийняття банком-кредитором обґрунтованого рішення про те, що подальше проведення такої роботи є економічно недоцільним. Таке рішення банку-кредитора агент перевіряє та погоджує з гарантом;
7) на частину суми простроченої заборгованості позичальника за кредитом, за яким гарант здійснив виплату на виконання гарантійних зобов’язань (далі - заборгованість перед державним бюджетом), банк-кредитор нараховує пеню, на суму якої збільшується заборгованість позичальника та яку стягує із позичальника банк-кредитор відповідно до внутрішніх правил і процедур банку-кредитора та законодавства щодо організації процесу управління проблемними активами в банках.
Пеня нараховується в разі непогашення заборгованості перед державним бюджетом більше ніж 30 календарних днів з дати здійснення гарантом виплати банку-кредитору за кожний календарний день прострочення в розмірі 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку, діючої на кожний такий день, починаючи з дати здійснення гарантом виплати банку-кредитору до дати погашення такої заборгованості (включно) або до дати, яка настає через шість місяців з дати здійснення гарантом виплати за вимогою банку-кредитора (включно), залежно від того, яка з дат настає раніше.
У період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування в разі виникнення простроченої заборгованості позичальника за кредитом, за яким гарант здійснив виплату на виконання гарантійних зобов’язань, пеня та інші штрафні санкції не нараховуються;
8) агент на підставі інформації, отриманої від банків-кредиторів, до 15 числа кожного місяця інформує банки-кредитори про розраховані ним суми пені з метою перевірки банками-кредиторами правильності нарахованої ними суми пені;
9) агент до 20 числа кожного місяця на підставі інформації, отриманої від банків-кредиторів, надає гаранту інформацію про стан заборгованості позичальників перед державним бюджетом за простроченими кредитами;
10) агент на підставі інформації, отриманої від банків-кредиторів, до 20 числа кожного місяця оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про стан заборгованості позичальників перед державним бюджетом за простроченими кредитами.
( Порядок в редакції Постанови КМ № 472 від 30.04.2024 )
Додаток
до Порядку
УМОВИ
надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України
1. Позичальник має відповідати таким критеріям:
бути резидентом: фізичною особою - підприємцем, зареєстрованою в установленому законом порядку; юридичною особою - резидентом України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами - резидентами України; сільськогосподарським товаровиробником;
бути суб’єктом господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва відповідно до частини третьої статті 55 Господарського кодексу України, зареєстрованим на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації);
для кредиту, що надається з метою відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії, позичальник має провадити станом на 1 січня 2022 р. прибуткову господарську діяльність протягом року, що підтверджується даними річної фінансової звітності, основні засоби мають бути розташовані на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації);
не має підпадати під обмеження про надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (крім лізингових компаній), на період воєнного стану із урахуванням пункту 5 розділу V "Прикінцеві положення" зазначеного Закону;
не бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, є учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром;
не бути особами, стосовно яких застосовано такі спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", як заборони на укладення правочинів із набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;
строк провадження господарської діяльності з моменту реєстрації має перевищувати 12 місяців, що підтверджується документально;
клас згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 червня 2016 р. № 351, для юридичних осіб - не нижче 8, для фізичних осіб, які є суб’єктами господарювання, для провадження підприємницької діяльності - не нижче 4, для юридичних осіб за кредитами під інвестиційний проект на підставі встановлених критеріїв - не нижче 4;
не бути пов’язаною особою з банком-кредитором;
не мати простроченої заборгованості перед банком-кредитором на дату фактичного включення кредиту до портфеля.
2. Кредит у рамках портфеля кредитів може бути надано для фінансування:
реалізації інвестиційного проекту та інвестиційних цілей, пов’язаних із провадженням господарської діяльності позичальників;
оборотного капіталу суб’єкта підприємництва, крім овердрафтів.
3. Кредит у рамках портфеля кредитів не може бути надано на:
провадження діяльності, забороненої законодавством;
провадження діяльності, за якою позичальник більше ніж 10 відсотків річних надходжень генерує за рахунок діяльності, спрямованої на виробництво або сприяння використанню обладнання для азартних ігор і пов’язаного обладнання, та/або діяльності, спрямованої на виробництво, виготовлення, обробку або спеціалізоване розповсюдження алкогольних і тютюнових виробів та здійснення заходів, що сприяють використанню тютюну (наприклад, зали для паління).
4. Основні умови кредиту в рамках портфеля кредитів:
валюта кредиту - гривня;
номінальна відсоткова ставка за кредитами, які видаються під змінювану ставку, не може перевищувати:
для кредитів, які надаються під час воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування, - UIRD (три місяці) плюс 11 відсотків річних або 20 відсотків річних, якщо розрахункове значення UIRD (три місяці) плюс 11 відсотків річних на дату перегляду ставки є меншим 20 відсотків (значення UIRD береться станом на кожну дату перегляду ставки згідно з умовами кредитного договору);
для кредитів, які надаються після 90-го дня після припинення воєнного стану, - UIRD (три місяці) плюс 11 відсотків річних (значення UIRD береться станом на кожну дату перегляду ставки згідно з умовами кредитного договору);
номінальна відсоткова ставка за кредитами, які видаються під фіксовану ставку, не може перевищувати:
для кредитів, які надаються під час воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування, - більшу з 20 відсотків річних та UIRD (три місяці) плюс 11 відсотків річних (значення UIRD береться станом на попередній робочий день до дати підписання кредитного договору);
для кредитів, які надаються після 90-го дня після припинення воєнного стану, - UIRD (три місяці) плюс 11 відсотків річних (значення UIRD береться станом на попередній робочий день до дати підписання кредитного договору);
умови кредитного договору можуть передбачати застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання позичальником умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена виключно на період, протягом якого позичальник порушує умови кредитного договору, і не може перевищувати номінальну відсоткову ставку більше ніж на п’ять процентних пунктів;
максимальна сукупна заборгованість позичальника та учасників групи пов’язаних із ним контрагентів - 100 млн. гривень (крім кредитів, що надаються суб’єктам господарювання - сільськогосподарським товаровиробникам); для кредитів, що надаються суб’єктам господарювання - сільськогосподарським товаровиробникам, - 400 млн. гривень; для кредитів, що надаються для відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії, максимальна сума кредиту не може перевищувати їх відновлювальну вартість, підтверджену звітом оцінки майна (актом оцінки майна), але не більше 100 млн. гривень. Група пов’язаних із позичальником контрагентів визначається відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368;
розмір комісій - на покриття витрат банку-кредитора (не враховуючи плати за надання державної гарантії) на обслуговування кредиту не більше ніж 1 відсоток річних суми кредиту (для кредитів строком до 1 року - 1 відсоток разово);
забезпечення - покриття кредиту основними видами майнового та/або іншого забезпечення (забороняється як забезпечення зобов’язань за кредитом фізичної особи - підприємця його власна порука як фізичної особи за цим кредитом);
до портфеля кредитів не може включатися кредит, за яким:
здійснено страхування фінансових ризиків або надано забезпечення у формі гарантії за іншими програмами державної підтримки чи програмами міжнародних фінансових організацій;
правочини щодо його надання укладено до дати укладення договору про надання державної гарантії на портфельній основі. У разі укладання додаткової угоди до кредитного договору, який було укладено до дати укладення договору про надання державної гарантії на портфельній основі, державною гарантією на портфельній основі можуть покриватися лише нові зобов’язання, які виникають у результаті укладення такої додаткової угоди;
позичальник порушив умови повернення кредиту в частині прострочення більше ніж на один робочий день заборгованості із сплати основної суми боргу та/або відсотків та банк-кредитор прийняв рішення про перенесення строків погашення за такими кредитами з метою усунення зазначеного порушення та подальшого включення такого кредиту до портфеля;
до портфеля кредитів може включатися кредит, за яким:
надається державна фінансова підтримка як часткова компенсація відсоткової ставки відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468; 2023 р., № 33, ст. 1763);
вид кредиту - кредит, кредитна лінія;
строк кредиту - до 10 років.
( Додаток в редакції Постанови КМ № 472 від 30.04.2024 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2021 р. № 723
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання державної гарантії на портфельній основі
( Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 274 від 12.03.2022, № 378 від 27.03.2022, № 410 від 05.04.2022, № 916 від 29.07.2022, № 229 від 14.03.2023; в редакції Постанови КМ № 472 від 30.04.2024 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2021 р. № 723
ЗМІНА,
що вноситься до пункту 7 Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва
Абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої цим підпунктом, може здійснюватися разом з наданням державних гарантій на портфельній основі відповідно до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (далі - кредити під державні гарантії на портфельній основі);".