Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України. Статут від 24.03.1999 №551-XIV

Верховна Рада України Закон, Статут від 24.03.1999 №551-XIV
Остання редакція від 16.04.2017. Внесення змін (закон від 16.03.2017 N 1952-VIII /1952-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон, Статут

Дата 24.03.1999

Номер 551-XIV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.197 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 N 2683-III від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.6 N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 1420-IV від 03.02.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.76 N 1414-VI від 02.06.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.600 N 1900-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.151 N 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89 N 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 37, ст.490 N 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550 N 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178 N 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326 N 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 N 158-VIII від 05.02.2015, ВВР, 2015, N 13, ст.92 N 1952-VIII від 16.03.2017, ВВР, 2017, N 17, ст.205 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається).
( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 березня 1999 року
N 551-XIV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 551-XIV
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
( У тексті Статуту слово "рядовий" в усіх відмінках і числах замінено словом "солдат" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )
Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.
( Частина перша преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )
Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.
Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу.
( Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
( Частина четверта преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, N 662-IV від 03.04.2003, N 1414-VI від 02.06.2009, N 5404-VI від 02.10.2012, N 877-VII від 13.03.2014, N 1194-VII від 09.04.2014 )
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України.
2. Військова дисципліна грунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.
3. Військова дисципліна досягається шляхом:
виховання високих бойових і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі;
особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог військових статутів;
формування правової культури військовослужбовців;
умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників (далі - командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;
зразкового виконання командирами військового обов'язку, їх справедливого ставлення до підлеглих;
підтримання у військових з'єднаннях, частинах (підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;
( Абзац сьомий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 )
своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення;
чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання.
4. Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:
додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів;
бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;
додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;
виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету;
поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків;
не вживати під час проходження військової служби (крім медичного призначення) наркотичні засоби, психотропні речовини чи їх аналоги, а також не вживати спиртні напої під час виконання обов’язків військової служби.
( Статтю 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )
5. За стан дисципліни у військовому з'єднанні, частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни зобов'язують командира постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її додержання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1900-VI від 16.02.2010 )
Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі), закладі, установі та організації визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання, морально-психологічним станом особового складу, спроможністю командирів (начальників) підтримувати на належному рівні військову дисципліну.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов'язаний прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і статутів Збройних Сил України, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку і запобігання порушенням військової дисципліни.
( Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Кожний військовослужбовець зобов'язаний сприяти командирові у відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни.
Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.
6. Право командира - віддавати накази і розпорядження, а обов'язок підлеглого - їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк.
Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.
У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов'язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військовими статутами заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності.
Командир зобов’язаний вжити заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення злочину чи безпосередньо після вчинення злочину, пов’язаного із непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням військової частини або місця служби, ухиленням від військової служби чи дезертирством, із негайним доставлянням затриманого до уповноваженої службової особи або вжити заходів щодо негайного повідомлення уповноваженої службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні діяння з ознаками злочину.
( Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом N 158-VIII від 05.02.2015 )
Застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час - у виняткових випадках, відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.
7. Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення можуть тільки прямі командири та командири, визначені в розділі 3 цього Статуту.
Дисциплінарну владу, яка надана молодшим командирам, завжди мають і старші командири.
8. Командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою:
а) молодший сержант, сержант (старшина 2 статті, старшина 1 статті) - владою командира відділення;
б) старший сержант (головний старшина) - владою заступника командира взводу;
в) старшина (головний корабельний старшина), прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман) - владою старшини роти (команди);
г) молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант - владою командира взводу (групи);
д) капітан (капітан-лейтенант) - владою командира роти (корабля 4 рангу);
е) майор, підполковник (капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) - владою командира батальйону (корабля 3 рангу);
є) полковник (капітан 1 рангу) - владою командира полку (корабля 1 рангу);
ж) генерал-майор (контр-адмірал) - владою командира дивізії;
з) генерал-лейтенант (віце-адмірал) - владою командира корпусу;
и) генерал-полковник (адмірал), генерал армії України - владою командувача військ оперативного командування.
Командири, що мають посади, за якими в штатах передбачено два військових звання, користуються дисциплінарною владою згідно з вищим військовим званням.
9. Заступники (помічники) командирів військових з'єднань, частин (підрозділів), закладів та установ користуються щодо підлеглих дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх безпосередні командири.
( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 )
Під час тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, командир користується дисциплінарною владою відповідно до посади, яку він обіймає тимчасово.
10. Офіцери (від заступника командира полку й нижче) під час перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх начальників, а також під час виконання визначеного наказом командира військової частини самостійного завдання поза місцем дислокації частини користуються дисциплінарною владою на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. Військовослужбовці, призначені начальниками команд, у зазначених випадках користуються дисциплінарною владою:
солдати (матроси), сержанти (старшини) - владою старшини роти (команди);
старшини (головні корабельні старшини), прапорщики (мічмани) - владою командира взводу (групи);
прапорщики (мічмани), які мають посади командирів взводів (груп), - владою командира роти (корабля 4 рангу).
11. Офіцери - командири підрозділів слухачів, курсантів військових навчальних закладів користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають.
12. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування, а керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України - дисциплінарною владою командира корпусу.
( Частина перша статті 12 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009; в редакції Закону N 1900-VI від 16.02.2010 )
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувач Національної гвардії України користується дисциплінарною владою у повному обсязі цього Статуту, крім відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з них особисто.
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1900-VI від 16.02.2010, N 877-VII від 13.03.2014 )
Керівники центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України, а їх заступники та командувачі відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади, - дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України.
( Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2683-III від 13.09.2001, в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-VI від 02.06.2009 )
Керівники регіональних органів і регіональних органів управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування.
( Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2683-III від 13.09.2001 )
РОЗДІЛ II
ЗАОХОЧЕННЯ
13. Заохочення є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни.
Кожний командир у межах прав, наданих йому цим Статутом, зобов'язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків.
У разі коли командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначилися, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.
Заохочення має бути заслуженим. При визначенні виду заохочення враховується характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.
14. За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов'язку, зразкове управління військами, високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України начальники від командира полку (командира корабля 1 рангу), командири, які мають рівні з ними права та вищі, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири окремих військових частин, які користуються відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), мають право висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення державними нагородами України.
Заохочення, які застосовують до солдатів (матросів), сержантів (старшин)
15. До солдатів (матросів), сержантів (старшин) застосовуються такі заохочення:
а) оголошення подяки;
б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
в) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військовослужбовцям строкової служби;
г) надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;
д) повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення;
е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
є) нагородження військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;
( Пункт "є" статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
ж) присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос);
з) присвоєння сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного старшини включно;
и) занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля) (додаток 1 до цього Статуту);
( Пункт "и" статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
і) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.
16. До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців-жінок, які проходять військову службу на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, застосовуються заохочення, визначені статтею 15 цього Статуту, крім заохочень, передбачених пунктами "в", "г", "д", "є", "з" зазначеної статті.
( Стаття 16 в редакції Закону N 1952-VIII від 16.03.2017 )
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин)
17. Командир відділення та заступник командира взводу мають право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.
18. Старшина роти (команди), командир взводу (групи) і командир роти (корабля 4 рангу) мають право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;
в) надавати одне додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою.
19. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;
в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;
г) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення.
20. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, має право застосовувати заохочення, визначені в пунктах "г" - "з" статті 15.
( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
21. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;
в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;
г) надавати військовослужбовцям строкової служби додаткову відпустку строком до 5 діб;
д) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення;
е) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
є) нагороджувати військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;
( Пункт "є" статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
ж) присвоювати військове звання старший солдат (старший матрос);
з) присвоювати сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергове військове звання на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав військовослужбовець під час звільнення в запас, до старшого сержанта, головного старшини включно;
и) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).
22. Командир дивізії, командир корпусу, командувач військ оперативного командування щодо підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин) користуються правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пункту "і" статті 15 цього Статуту.
( Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1900-VI від 16.02.2010 )
Заохочення, які застосовують до прапорщиків (мічманів)
23. До прапорщиків та мічманів застосовуються такі заохочення:
а) оголошення подяки;
б) зняття накладеного раніше дисциплінарного стягнення;
в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля);
д) дострокове присвоєння звання старший прапорщик (старший мічман);
е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України.
( Пункт "е" статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих прапорщиків (мічманів)
24. Командир взводу (групи), командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3 рангу) мають право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.
Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право застосовувати заохочення, визначені в пунктах "в" і "г" статті 25 цього Статуту.
25. Командир полку (корабля 1 рангу), командир бригади, дивізії, командир корпусу мають право:
( Абзац перший статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1900-VI від 16.02.2010 )
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;
в) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
г) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).
26. Командувач військ оперативного командування користується правом застосовувати заохочення щодо підлеглих прапорщиків та мічманів в повному обсязі цього Статуту, крім пунктів "д" і "е" статті 23 цього Статуту.
( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Заохочення, які застосовують до офіцерів
( Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
27. До офіцерів застосовуються такі заохочення:
( Абзац перший статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
а) оголошення подяки;
б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини (корабля);
д) дострокове присвоєння чергового військового звання до полковника, капітана 1 рангу включно;
е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;
( Пункт "е" статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )( Пункт "є" статті 27 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
28. У військових навчальних закладах, крім застосування заохочень, визначених у статті 27 цього Статуту, застосовується занесення на Дошку пошани прізвищ, які закінчили військові навчальні заклади із золотою медаллю.
( Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих офіцерів
( Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
29. Командир роти (корабля 4 рангу), командир батальйону (корабля 3 рангу) мають право:
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.
Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир (начальник) окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право застосовувати заохочення, зазначені в пунктах "в" і "г" статті 30 цього Статуту.
30. Командир полку (корабля 1 рангу), командир бригади, дивізії, командир корпусу, командувач військ оперативного командування мають право:
( Абзац перший статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1900-VI від 16.02.2010 )
а) оголошувати подяку;
б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;
в) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;
г) заносити прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).
( Пункт "г" статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Порядок застосування заохочень
31. Командири можуть застосовувати заохочення, передбачені у пунктах "а" і "в" статті 27, як до окремого військовослужбовця, так і до всього особового складу підрозділу, військової частини.
32. Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.
( Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Дисциплінарні стягнення - позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) - можуть бути зняті із старших солдатів, старших матросів, сержантів, старшин не раніше ніж через 6 місяців, а з прапорщиків, мічманів та офіцерів - через рік з дня накладення стягнення.
33. Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов'язку.
Дисциплінарне стягнення - посадове пониження - може бути знято без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.
34. Заохочення оголошуються на зборах (нарадах), перед строєм або військовослужбовцю особисто.
Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром.
35. Оголошення подяки застосовується до окремого військовослужбовця, а також до всього особового складу підрозділу, військової частини.
36. Надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою застосовується до військовослужбовців строкової служби та курсантів військово-навчальних закладів у дні та години, встановлені для цього командиром військової частини.
37. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової служби (за винятком курсантів військово-навчальних закладів) надається за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки й оголошується наказом по військовій частині.
Додаткова відпустка надається, як правило, разом з основною відпусткою військовослужбовця, а у разі використання основної відпустки додаткова надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.
38. Повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення застосовується до військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів.
( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
39. Нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією застосовується до всіх військовослужбовців.
40. Нагородження військовослужбовця особистою фотокарткою, на якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини, застосовується до військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів. Військовослужбовця фотографують у парадній формі одягу в головному уборі, зі зброєю.
( Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
41. Військове звання старший солдат (старший матрос), чергове військове звання достроково присвоюють військовослужбовцям, які виявили високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни, бойового чергування, досягли високих показників у бойовій підготовці, зміцненні військової дисципліни, оволодінні бойовою технікою та зразково виконують свій військовий обов'язок.
42. Занесення до Книги пошани військової частини (корабля) застосовується до всіх військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці, виявили бездоганну дисциплінованість і особливо відзначилися під час виконання військового обов'язку.
Під час оголошення цього заохочення військовослужбовцеві вручають грамоту, підписану командиром військової частини (корабля), а про занесення прізвища військовослужбовця строкової служби до Книги пошани військової частини (корабля) повідомляють батьків або колектив за місцем його попередньої роботи (навчання).
43. Заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України нагороджуються військовослужбовці та інші особи за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.
( Стаття 43 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
44. Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагороджує Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Міністр оборони України, керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, створені відповідно до законів України, нагороджують відомчими відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя". Це - почесна державна нагорода та відомчі заохочувальні відзнаки за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.
( Стаття 44 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
РОЗДІЛ III
СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
45. У разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов'язків порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов'язки служби, а за необхідності - накласти дисциплінарне стягнення.
( Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.
( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004; в редакції Законів N 4711-VI від 17.05.2012, N 4652-VI від 13.04.2012 )
Командири, які у разі виявлення ознак кримінального правопорушення не повідомили про це орган досудового розслідування, несуть відповідальність згідно із законом.
( Частина третя статті 45 в редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 )
Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.
46. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати:
( Абзац перший частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
солдатів (матросів) - на зборах особового складу;
( Абзац другий частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
сержантів (старшин) - на зборах сержантів (старшин);
прапорщиків (мічманів) - на зборах прапорщиків (мічманів);
військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-жінок із військовими званнями (посадами), не нижчими за військове звання (посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої обговорюють;
офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера, правопорушення якого обговорюють.
( Абзац шостий частини першої статті 46 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Рішення зборів є рекомендаційними для командирів.
47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків.
Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником) та оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.
Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення командиром (начальником), які визначені цим Статутом.
Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.
Командир, який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.
( Стаття 47 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Дисциплінарні стягнення, які накладають на солдатів (матросів), сержантів (старшин)
48. На солдатів (матросів) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення:
( Абзац перший статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "е" статті 48 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).
49. На солдатів (матросів) (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть бути накладені такі стягнення:
( Абзац перший статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1952-VIII від 16.03.2017 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) попередження про неповну службову відповідність;
д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "е" статті 49 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос);
ж) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.
( Пункт "ж" статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1952-VIII від 16.03.2017 )
50. На сержантів (старшин) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення:
( Абзац перший статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
( Пункт "д" статті 50 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
е) пониження в посаді;
( Пункт "е" статті 50 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
є) пониження у військовому званні на один ступінь;
ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;
з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.
51. На сержантів (старшин) (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть бути накладені такі стягнення:
( Абзац перший статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1952-VIII від 16.03.2017 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) попередження про неповну службову відповідність;
( Пункт "д" статті 51 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
е) пониження в посаді;
( Пункт "е" статті 51 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
є) пониження у військовому званні на один ступінь;
ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;
з) позбавлення сержантського (старшинського) звання;
и) звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.
( Пункт "и" статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1952-VIII від 16.03.2017 )
52. До військовослужбовців-жінок застосовуються дисциплінарні стягнення відповідно до їх військових звань (статті 48-51, 62, 68, 69 цього Статуту).
( Стаття 52 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом
53. Командир відділення має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - на 1 наряд.
54. Заступник командира взводу має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів) і сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 2 нарядів.
55. Старшина роти (команди) має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 3 нарядів.
56. Командир взводу (групи) має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 4 нарядів.
57. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової військової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
( Пункт "б" статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "г" статті 57 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової військової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
( Пункт "б" статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "г" статті 58 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, зазначені у пунктах "д" - "ж" статті 59 цього Статуту.
59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової військової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
( Пункт "б" статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "г" статті 59 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
д) позбавляти військового звання "від старшого сержанта (головного старшини) та нижче;
( Пункт "д" статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )
е) понижувати в посаді сержантів (старшин);
є) понижувати у військовому званні на один ступінь від старшого сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з переведенням на нижчу посаду;
ж) звільняти з військової служби солдатів (матросів), сержантів (старшин) (крім військовослужбовців строкової служби) за службовою невідповідністю.
( Пункт "ж" статті 59 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )
60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку (корабля 1 рангу), має право:
( Пункт "а" статті 60 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин (головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на нижчу посаду;
в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);
г) звільняти з військової служби старшин (головних корабельних старшин) (крім військовослужбовців строкової служби) за службовою невідповідністю.
( Пункт "г" статті 60 в редакції Закону N 1420-IV від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )
61. Командувач військ оперативного командування, командир корпусу щодо підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.
( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV від 03.02.2004, N 1900-VI від 16.02.2010 )
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 березня 1999 року
N 551-XIV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 551-XIV
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.
Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.
Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу.
Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України.
2. Військова дисципліна грунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.
3. Військова дисципліна досягається шляхом: