• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери

Верховна Рада України  | Закон від 04.07.2012 № 5042-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.07.2012
 • Номер: 5042-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.07.2012
 • Номер: 5042-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 26, ст.264)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5080-VI від 05.07.2012 , ВВР, 2013, № 29, ст.337 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
1) частину другу статті 359 виключити;
2) частину третю статті 360 виключити.
2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у статті 110:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
"2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які неможливо усунути, чи в інших випадках, встановлених законом";
у частині другій:
в абзаці першому слова "а щодо акціонерних товариств - також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи керівника такої юридичної особи, її виконавчий орган чи позивача може бути призначено ліквідатором або включено до складу комісії з припинення юридичної особи";
2) перше речення частини першої статті 198 викласти в такій редакції:
"1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом".
3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
1) статтю 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;
2) у статті 4:
у частині першій:
пункти 3 та 10 викласти в такій редакції:
"3) андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом";
"10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери";
частини четверту і п'яту виключити;
3) частину тринадцяту статті 4-1 викласти в такій редакції:
"Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою";
4) у частині другій статті 7:
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила (зміни до них)";
у пункті 13 слова "у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах" замінити словами "та у депозитаріях";
доповнити пунктом 14-2 такого змісту:
"14-2) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів";
пункт 24 викласти в такій редакції:
"24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів";
у пункті 37-3 слова "юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку" замінити словами "особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)";
доповнити пунктами 37-5-37-9 такого змісту:
"37-5) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;
37-6) погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;
37-7) погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;
37-8) установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;
37-9) інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
5) у статті 8:
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії";
пункт 20 викласти в такій редакції:
"20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог";
доповнити пунктом 31-1 такого змісту:
"31-1) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:
допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути;
неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль";
6) абзац п'ятий частини другої статті 9 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери";
7) частину першу статті 11 після абзацу сорок третього доповнити дванадцятьма новими абзацами такого змісту:
"14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку -
у розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -
у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку -
у розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами".
У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок шостий вважати відповідно абзацами п'ятдесят шостим - п'ятдесят восьмим;
8) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.
Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.
У разі якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.
Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов'язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону мають бути повернені. Протокол складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, у момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.
Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.
Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів".
4. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2004 р., № 2, ст. 6, № 38, ст. 475; 2005 р., № 42, ст. 465; 2010 р., № 38, ст. 505; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у статті 1:
в абзаці сьомому слова "юридична особа, яка" замінити словами "акціонерне товариство, яке";
в абзаці тринадцятому слова "фондовою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними" замінити словами "фондовою біржею та обраним нею";
в абзаці шістнадцятому слова "чи організаційно оформленим позабіржовим ринком" виключити;
абзац двадцять четвертий виключити;
в абзаці двадцять сьомому слова "юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав" замінити словами "акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, яке одержало";
2) в абзаці першому частини другої статті 6 слова "Юридичні особи" замінити словами "Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю";
3) у частині другій статті 8 слова "та організаційно оформленим позабіржовим ринком" виключити;
4) у статті 10:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Депозитарій - акціонерне товариство, акціонерами якого є не менш як 10 зберігачів і яке провадить виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного акціонера у статутному капіталі депозитарію не може перевищувати 25 відсотків";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Фондова біржа може бути засновником та учасником депозитарію";
5) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 11 слова "юридична особа повинна" замінити словами "акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю повинне";
6) у першому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова "Юридичні особи" замінити словами "Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю";
7) у частині другій статті 13 слова "чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку" виключити.
5. Пункт 4 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) викласти в такій редакції:
"4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку. Обмеження, встановлене цим пунктом, не поширюється на придбання цінних паперів у емітента у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 71 цього Закону".
6. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2, № 14, ст. 104; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 43, ст. 414; 2007 р., № 2, ст. 15; 2010 р., № 2-3, ст. 11, № 29, ст. 392; 2011 р., № 19-20, ст. 142, № 23, ст. 160, № 36, ст. 362, № 47, ст. 533):
1) у статті 2:
визначення терміна "андеррайтинг" виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Терміни "андеррайтер" та "андеррайтинг" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" ;
2) у пункті 3 частини другої статті 19 слово "Державною" замінити словом "Національною";
3) перше речення частини шостої статті 33 викласти в такій редакції: "Банк розміщує свої акції першим власникам безпосередньо або через андеррайтерів";
4) частину третю статті 34 доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку";
5) частину першу статті 62 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок".
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Закону № 5080-VI від 05.07.2012 )
8. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 4, ст. 20, № 47, ст. 533, № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у частині першій статті 1:
пункт 21 виключити;
пункти 13-20, якими визначено терміни "афілійована особа", "ділова репутація", "корпоративне управління", "пов'язана особа", "посередницькі послуги на ринках фінансових послуг", "структура власності", "спільний контроль", "споріднена особа", вважати відповідно пунктами 25-32;
2) у статті 9:
в абзаці першому частини п'ятої слова "установі або" замінити словами "установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або";
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
"13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи, здійснюється відповідно до вимог, встановлених цією статтею";
3) у тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
9. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2011 р., № 23, ст. 160, № 38, ст. 385, № 43, ст. 445, № 46, ст. 512; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у статті 36:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.
Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечує отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
частину п'ятнадцяту після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
2) у статті 37:
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи".
У зв'язку з цим частини п'яту - шістнадцяту вважати відповідно частинами шостою - сімнадцятою;
в абзаці першому частини шостої слова "першою - четвертою" замінити словами "першою - п'ятою";
частину дванадцяту після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
3) у статті 38:
частину другу доповнити абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту:
"неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства";
частини третю та одинадцяту після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
у частині восьмій слова "першою - сьомою" замінити словами "першою - восьмою";
4) частини другу, шосту та дев'яту статті 39 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
5) у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрацію припинення юридичної особи";
в частині першій слова "державної податкової служби, Пенсійного фонду України" замінити словами "державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", а слова "органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України" замінити словами "цих органах та/або вчинення інших дій щодо припинення зазначеної юридичної особи відповідно до законодавства";
частину другу доповнити словами "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
6) у частині третій статті 41 слова "Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік" замінити словами "Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства".
10. У першому реченні частини першої статті 20 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110) слово "борговий" замінити словом "іпотечний".
11. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 18, ст. 197; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Реклама цінних паперів та фондового ринку
1. Рекламою цінних паперів та фондового ринку визнається інформація рекламного характеру про:
1) інститути спільного інвестування;
2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;
3) товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку;
4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;
5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.
2. Не є рекламою цінних паперів та фондового ринку:
1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню;
2) інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;
3) інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо така інформація не пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;
4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану фондового ринку;
5) інформація щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на фондовій біржі, яка оприлюднюється такою фондовою біржею.
3. Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:
1) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
2) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;
5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.
4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.
Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.
5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
Реклама товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів та фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
6. Будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів до дня її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку відповідною особою із зазначенням підстави.
У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.
Відповідне рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку забороняється:
зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);
рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;
використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.
8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.
У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами цінних паперів та фондового ринку, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов'язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дня його оприлюднення.
Порядок поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками фондового ринку або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами цінних паперів та фондового ринку";
2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"2. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.
Крім того, відповідний орган державної влади має право:
вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;
вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень;
приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.
Органи державної влади зобов'язані повідомляти рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи".
12. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
1) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича;
2) викуп цінних паперів - придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;
3) випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;
4) делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;
5) емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;
6) індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;
7) індосант - власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним (іменним) - виписаним на ім'я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пред'явника) - виписаним без зазначення імені (найменування) особи;
8) котирування - механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі;
9) лістинг - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;
10) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;
11) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів;
12) перший власник - особа, яка набула права власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, чи андеррайтера;
13) погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки, передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання цінних паперів;
14) посадові особи професійного учасника фондового ринку - голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів професійного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;
15) проспект емісії цінних паперів - документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів;
16) пруденційні нормативи - кількісні та якісні показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов'язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;
17) регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок - фондова біржа, що функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
18) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;
19) строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;
20) фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).
2. Терміни "ділова репутація", "істотна участь", "контролер", "контроль", "пов'язана особа" та "структура власності" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ;
2) у статті 2:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.
Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.
Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником.
Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
Об'єднання професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.
Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України";
частину третю виключити;
3) у статті 3:
у частині першій слова "умовами їх розміщення" замінити словами "проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами)";
абзац перший пункту 2 частини п'ятої після слова "емітента" доповнити словами "або особи, яка видала неемісійний цінний папір";
4) перше речення частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом";
5) розділ 1 доповнити статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів
1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її правил.
Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.
2. Максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
6) у статті 6:
частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
"Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється";
в абзаці першому частини дев'ятої:
у другому реченні слова "умовою їх розміщення є" замінити словами "у проспекті їх емісії зазначається";
третє речення викласти в такій редакції: "Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії";
7) у статті 7:
у частині першій:
слова "умовами розміщення облігацій" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)", а слова "не передбачено умовами розміщення" - словами "не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією";
у частині третій:
в абзаці третьому слова "умовами розміщення таких облігацій" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)" та доповнити словами "(для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";
друге речення абзацу четвертого після слів "вартістю облігації" доповнити словом "яка", а слова "погашення і" замінити словом "погашення";
у другому реченні частини четвертої слова "умовами розміщення облігацій, якими" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким";
друге речення частини п'ятої доповнити словами "(для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";
у першому реченні частини шостої слова "умовами розміщення облігацій" замінити словами "проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";
у частині дев'ятій слова "умовами їх розміщення" замінити словами "проспектом емісії відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)";
8) у частині четвертій статті 8 слова "Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним товариством, можуть" замінити словами "Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється акціонерним товариством, може";
9) у частині третій статті 9 слова "умовами їх розміщення" замінити словами "проспектом емісії облігацій відповідного випуску";
10) у третьому реченні абзацу третього частини четвертої, частині п'ятій і абзаці другому частини сьомої статті 10 слово "випуску" замінити словом "розміщення";
11) у статті 12:
абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"Строк, протягом якого здійснюється укладення договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується";