• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Конституційний Суд України

Верховна Рада України  | Закон від 13.07.2017 № 2136-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Конституційний Суд України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.376)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436 № 2509-VIII від 12.07.2018, ВВР, 2018, № 35, ст.267 )( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 1-р(I)/2020 від 22.01.2020 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 № 1135-IX від 26.01.2021 № 2846-IX від 13.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3277-IX від 27.07.2023 )( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
Розділ I
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
1. Конституційний Суд України (далі - Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
Стаття 2. Засади діяльності Суду
1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків.
Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду
1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.
Порядок організації і діяльності Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків установлює цей Закон.
2. Організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ установлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі - Регламент).
3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи, відповідно до цього Закону та Регламенту.
Стаття 4. Місцезнаходження Конституційного Суду
1. Конституційний Суд знаходиться у місті Києві.
Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду
1. Невід’ємними атрибутами Зали засідань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.
Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
1. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Конституційного Суду (далі - Велика палата), Сенату Конституційного Суду (далі - Сенат) здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.
Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної таємниці та (або) іншої інформації, що охороняється законом.
2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати, Сенату, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
3. Представники медіа, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини пленарного засідання Великої палати, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.
Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 7. Повноваження Суду
1. До повноважень Суду належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;
4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
Стаття 8. Межі повноважень Суду
1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
3. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.
Стаття 9. Склад Суду
1. Склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду.
2. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.
Стаття 10. Повноважність Суду
1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.
Глава 2-1. ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 10-1. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому цим Законом.
2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює Президент України.
Склад конкурсної комісії, утвореної Президентом України, формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
Президент України затверджує положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду стосовно осіб, яких призначає Президент України.
3. Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України (далі - Комітет), у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цього Закону.
4. Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду з’їздом суддів України здійснює Рада суддів України.
5. Під час проведення конкурсного відбору не допускаються участь та залучення у будь-якій формі громадян держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, а також громадських об’єднань, засновниками яких є такі особи.
6. Під час проведення конкурсного відбору конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України дотримуються вимог, визначених Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
Стаття 10-2. Дорадча група експертів
1. Дорадча група експертів (далі - Дорадча група) утворюється з метою сприяння суб’єктам призначення суддів Конституційного Суду в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.
2. Дорадча група здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону та Положення про Дорадчу групу експертів (далі - Положення), яке розробляє та затверджує Дорадча група.
3. Дорадча група діє у складі шести членів, які призначаються строком на три роки та беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Особа не може обіймати посаду члена Дорадчої групи більше двох строків поспіль.
4. Членом Дорадчої групи може бути особа, яка:
1) на день призначення досягла сорока п’яти років;
2) має вищу юридичну освіту ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном;
3) має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше двадцять років;
4) має високі моральні якості;
5) є правником із визнаним рівнем компетентності;
6) відповідає критерію політичної нейтральності.
5. Членом Дорадчої групи не може бути особа, яка:
1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншому політичному об’єднанні, або бере участь у політичній діяльності;
2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
3) бере участь у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного Суду;
4) за рішенням суду визнана недієздатною або такою, цивільна дієздатність якої обмежена;
5) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) є суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, державним службовцем або обіймає політичну посаду відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України". Обмеження щодо призначення суддів не поширюється на осіб, призначення яких здійснює з’їзд суддів України;
7) має громадянство держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України.
6. До складу Дорадчої групи входять:
1) одна особа, призначена Президентом України;
2) одна особа, призначена Верховною Радою України;
3) одна особа, призначена з’їздом суддів України;
4) одна особа, призначена Національною академією правових наук України;
5) одна особа, призначена з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
6) одна особа, призначена зборами представників громадських об’єднань, які протягом останніх п’яти років здійснюють діяльність у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції.
7. Про призначення особи до складу Дорадчої групи Президент України видає указ. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи з дня видання відповідного указу Президента України.
8. Порядок призначення особи до складу Дорадчої групи Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи з дня прийняття Верховною Радою України відповідної постанови.
9. Про призначення особи до складу Дорадчої групи з’їзд суддів України приймає рішення у порядку, передбаченому статтею 10- 11 цього Закону. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи з дня прийняття з’їздом суддів України відповідного рішення.
10. Про призначення особи до складу Дорадчої групи Національна академія правових наук України ухвалює рішення. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи з дня ухвалення Національною академією правових наук України відповідного рішення.
11. Про призначення особи до складу Дорадчої групи з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ ухвалює рішення у порядку, передбаченому статтею 10- 3 цього Закону. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи з дня ухвалення з’їздом відповідного рішення.
12. Про призначення особи до складу Дорадчої групи збори представників громадських об’єднань, які протягом останніх п’яти років здійснюють діяльність у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції, ухвалюють рішення у порядку, передбаченому статтею 10- 4 цього Закону. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи з дня ухвалення зборами відповідного рішення.
13. Дорадча група є повноважною, за умови наявності в її складі щонайменше чотирьох членів.
14. Повноваження члена Дорадчої групи припиняються у зв’язку із закінченням строку його призначення.
15. Повноваження члена Дорадчої групи можуть бути достроково припинені за рішенням Дорадчої групи у разі:
1) подання ним особистої заяви про припинення повноважень члена Дорадчої групи;
2) висловлення йому недовіри Дорадчою групою;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
4) накладення на нього адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з: корупцією; несплатою аліментів; керуванням транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння; жорстоким поводженням з тваринами; вчиненням домашнього та іншого насильства; невиконанням обов’язків щодо виховання дітей; порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної власності; поводженням із зброєю; легалізацією (відмиванням) доходів;
5) оголошення його померлим, безвісно відсутнім; визнання його за рішенням суду недієздатним; обмеженя його цивільної дієздатності за рішенням суду;
6) виявлення невідповідності члена Дорадчої групи вимогам, визначеним цією статтею;
7) його смерті.
У разі систематичного невиконання членом Дорадчої групи своїх обов’язків або перешкоджання в роботі Дорадчої групи, що зафіксовано щонайменше у двох її рішеннях, Дорадча група розглядає питання про висловлення недовіри такому члену та припинення його повноважень за зверненням щонайменше трьох інших членів.
Повноваження члена Дорадчої групи припиняються достроково у день ухвалення відповідного рішення.
16. Про припинення повноважень її члена Дорадча група інформує суб’єкта призначення не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку його повноважень, а у разі дострокового припинення повноважень члена Дорадчої групи - не пізніше трьох днів з дня дострокового припинення його повноважень.
17. Суб’єкт призначення у разі отримання від Дорадчої групи інформації про припинення повноважень члена Дорадчої групи, якого він призначив, призначає до складу Дорадчої групи іншу особу за правилами цієї статті, крім випадків, якщо такий член Дорадчої групи мав обраного заступника і такого заступника призначено на вакантну посаду члена Дорадчої групи відповідно до статті 10- 12 цього Закону.
( Частина сімнадцята статті 10-2 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
18. Члени Дорадчої групи обирають із свого складу голову та секретаря Дорадчої групи. Розподіл повноважень і обов’язків щодо організаційних питань роботи Дорадчої групи між головою, секретарем та іншими членами Дорадчої групи визначається Положенням.
19. Основною формою роботи Дорадчої групи є засідання, які скликаються головою Дорадчої групи, а за його відсутності - секретарем Дорадчої групи, а за їх відсутності - найстаршим за віком членом Дорадчої групи.
Засідання Дорадчої групи також може бути скликано на вимогу щонайменше трьох її членів.
20. Засідання Дорадчої групи є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше чотири члена.
21. Дорадча група не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення засідання оприлюднює інформацію про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання на офіційному веб-сайті Конституційного Суду, якщо інші строки не встановлено цим Законом.
22. Засідання Дорадчої групи проводяться відкрито, крім випадків, передбачених цим Законом.
Орган, який здійснює організаційне забезпечення діяльності Конституційного Суду, забезпечує трансляцію засідань Дорадчої групи в режимі реального часу на офіційному веб-сайті Суду.
23. Дорадча група може проводити свої засідання у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв’язку.
Окремі члени Дорадчої групи мають право у разі потреби брати участь у засіданнях і ухваленні рішень Дорадчої групи у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв’язку.
24. Дорадча група ухвалює рішення щонайменше чотирма голосами, крім випадків, передбачених цим Законом.
Рішення Дорадчої групи оформлюється протоколом та підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Конституційного Суду протягом трьох днів з дня його ухвалення, якщо інші строки не встановлено цим Законом, із зазначенням результатів поіменного голосування.
( Абзац другий частини двадцять четвертої статті 10-2 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
25. До повноважень Дорадчої групи належить:
1) розроблення та ухвалення Положення про Дорадчу групу експертів;
2) розроблення та ухвалення методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. Дорадча група розробляє методологію оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права з урахуванням кращих міжнародних стандартів і практик (у тому числі щодо відбору суддів Європейського суду з прав людини, суддів Суду справедливості Європейського Союзу тощо);
3) розгляд, перевірка та аналіз документів кандидата на посаду судді Конституційного Суду, надісланих до Дорадчої групи, включно з конфіденційною інформацією і персональними даними, отримання іншої інформації, необхідної для здійснення повноважень Дорадчою групою, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян України, інших осіб;
4) звернення до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду, а також будь-якої юридичної, фізичної особи, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, будь-яких інших осіб, які є власниками або розпорядниками інформації, із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду;
5) проведення співбесіди із кандидатами на посаду судді Конституційного Суду відповідно до Положення;
6) оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду;
7) ухвалення вмотивованого рішення про оцінку відповідності моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду стосовно кожного кандидата, складання списку оцінених кандидатів та подання їх суб’єктам призначення;
8) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом.
26. Для здійснення своїх повноважень Дорадчій групі надається право безоплатного отримання інформації з відкритих державних реєстрів, суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).
27. За запитом Дорадчої групи для підтримки її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, представники громадських об’єднань.
28. Дорадча група має право в порядку, передбаченому законодавством, безоплатно отримувати інформацію та копії документів і матеріалів (у тому числі з обмеженим доступом) стосовно кандидата на посаду судді Конституційного Суду від будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками інформації (документів, матеріалів), що запитується.
( Частина двадцять восьма статті 10-2 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
29. Член Дорадчої групи зобов’язаний:
1) не використовувати персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома під час роботи в Дорадчій групі, для інших цілей, ніж виконання обов’язків, пов’язаних з роботою Дорадчої групи;
2) забезпечувати заходи щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, пов’язаних з роботою Дорадчої групи.
30. Якщо член Дорадчої групи має або мав особисті, ділові чи інші стосунки з кандидатом на посаду судді Конституційного Суду, які можуть вплинути на його об’єктивність або неупередженість як члена Дорадчої групи, та/або за наявності іншого конфлікту інтересів чи обставин, які можуть вплинути на його об’єктивність або неупередженість як члена Дорадчої групи, він зобов’язаний заявити самовідвід протягом двох днів з дня, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про такі обставини, але не пізніше початку проведення Дорадчою групою співбесід із всіма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду відповідно до частини першої статті 10-8 цього Закону.
Із цих самих підстав члену Дорадчої групи може бути заявлено відвід кандидатом на посаду судді Конституційного Суду, але не пізніше початку проведення Дорадчою групою співбесід із всіма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду відповідно до частини першої статті 10-8 цього Закону.
Самовідвід члена Дорадчої групи, а також заяви про відвід розглядаються Дорадчою групою відповідно до Положення. Своїм рішенням Дорадча група може відмовити члену Дорадчої групи в задоволенні його заяви про самовідвід або відмовити у заяві про відвід, поданій кандидатом, чи задовольнити їх. Член Дорадчої групи, який заявив самовідвід або якому заявлено відвід кандидатом на посаду судді Конституційного Суду, участі у голосуванні не бере.
( Частина тридцята статті 10-2 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
31. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Дорадчої групи покладається на орган, який здійснює організаційне забезпечення діяльності Конституційного Суду, у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для фінансування діяльності Конституційного Суду.
32. Рішення Дорадчої групи у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду (про оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права) може бути оскаржене в судовому порядку та скасоване виключно з таких підстав:
1) склад Дорадчої групи, який ухвалив відповідне рішення, був неповноважним;
2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Дорадчої групи, які брали участь у його ухваленні;
3) рішення не містить мотивів, з яких Дорадча група дійшла відповідних висновків.
( Статтю 10-2 доповнено частиною тридцять другою згідно із Законом № 3277-IX від 27.07.2023 )
Стаття 10-3. Порядок призначення члена Дорадчої групи з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ
1. З метою призначення члена Дорадчої групи з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ скликається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
З’їзд проводиться не пізніше ніж за два місяці до дня закінчення строку, на який було призначено члена Дорадчої групи, а в разі дострокового припинення повноважень члена Дорадчої групи - протягом двох місяців з дня виникнення вакансії.
2. Оголошення про скликання з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
3. Для цілей цього Закону до участі у з’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення члена Дорадчої групи допускаються представники:
1) вищих навчальних закладів (університетів, академій чи інститутів, крім вищих військових навчальних закладів), які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на день проведення з’їзду здійснюють підготовку фахівців із ступенем вищої освіти "магістр" протягом щонайменше десяти років та мають ліцензований обсяг на підготовку фахівців із ступенем вищої освіти "магістр" за спеціальністю "Право", "Міжнародне право" щонайменше сімдесят п’ять осіб;
2) науково-дослідних установ, які на день проведення з’їзду перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, пройшли державну атестацію та здійснюють наукову діяльність у сфері права як основну щонайменше десять років.
4. Кожен юридичний вищий навчальний заклад та наукова установа може визначити по два представники, делегованих для участі у з’їзді, та не більше одного кандидата до складу Дорадчої групи.
Юридичні вищі навчальні заклади та наукові установи можуть спільно визначити кандидатуру до складу Дорадчої групи.
5. Інформація про представників, делегованих для участі у з’їзді, та кандидатів до складу Дорадчої групи подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання з’їзду.
6. Перелік представників, делегованих для участі у з’їзді, а також перелік кандидатів до складу Дорадчої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, протягом тридцяти днів з дня оприлюднення оголошення про скликання з’їзду, але в будь-якому разі не пізніше десяти днів до дати проведення з’їзду.
7. Час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
З’їзд проводиться у приміщенні навчального закладу або наукової установи.
8. Повідомлення про час і місце проведення з’їзду оприлюднюється не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати його проведення на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки.
9. З’їзд проводиться відкрито. Порядок проведення з’їзду визначається рішенням з’їзду.
10. З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає члена Дорадчої групи шляхом таємного голосування.
11. Призначеним на посаду члена Дорадчої групи вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
12. За результатами голосування головуючим і секретарем з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ підписується рішення про призначення члена Дорадчої групи.
Стаття 10-4. Порядок призначення члена Дорадчої групи зборами представників громадських об’єднань
1. Збори представників громадських об’єднань, які протягом останніх п’яти років здійснюють діяльність у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції (далі - збори громадських об’єднань), скликаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.
Оголошення про скликання зборів громадських об’єднань оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.
Збори проводяться не пізніше ніж за два місяці до дня закінчення строку, на який було призначено члена Дорадчої групи, а в разі дострокового припинення повноважень члена Дорадчої групи - протягом двох місяців з дня виникнення вакансії.
2. У зборах громадських об’єднань беруть участь громадські об’єднання, які протягом останніх п’яти років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції, у тому числі реалізують проекти у цих сферах.
3. У зборах громадських об’єднань не можуть брати участь громадські об’єднання, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або фінансувалися ними.
4. Для участі у зборах громадські об’єднання у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику:
1) заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;
2) копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги;
4) рекомендаційні листи про успішний досвід співпраці від двох міжнародних чи іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції;
5) копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;
6) біографічну довідку представника громадського об’єднання, якого громадське об’єднання делегує до участі у зборах;
7) біографічну довідку кандидата до складу Дорадчої групи, якого висуває громадське об’єднання, та мотиваційний лист кандидата за його підписом, копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про скликання зборів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
5. Кожне громадське об’єднання, яке відповідає вимогам до участі у зборах, може визначити одного представника, делегованого для участі у зборах, та не більше одного кандидата до складу Дорадчої групи.
6. Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам до участі у зборах, визначених цією статтею, вирішується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, у десятиденний строк з дня отримання відповідних заяв та доданих до них документів.
7. Перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам до участі у зборах, та їх представників, копії поданих ними документів, перелік кандидатів до складу Дорадчої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, протягом тридцяти днів з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів, але не пізніш як за десять днів до дня проведення зборів.
8. Дата, час і місце проведення зборів громадських об’єднань визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.
Повідомлення про дату, час і місце проведення зборів громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.
9. Збори вважаються повноважними, за умови участі в них не менше п’яти представників громадських об’єднань. Порядок проведення зборів визначається рішенням зборів.
10. Збори проводяться відкрито.
11. Призначеним на посаду члена Дорадчої групи вважається кандидат, який отримав більшість голосів представників громадських об’єднань, делегованих до участі у зборах.
12. Рішення зборів про призначення члена Дорадчої групи у п’ятиденний строк з дня завершення роботи зборів направляється до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, для оприлюднення на його офіційному веб-сайті.
Стаття 10-5. Початок конкурсного відбору
1. Оголошення про початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за дев’яносто днів до дня закінчення строку повноважень або досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду, або не пізніше двадцяти днів з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
У разі одночасного виникнення більше ніж однієї вакансії на посаду судді Конституційного Суду конкурсний відбір кандидатур може бути оголошений і проведений відповідним суб’єктом призначення на посаду судді Конституційного Суду на всі вакантні посади.
2. Особи, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають установленим Конституцією України та цим Законом вимогам до Судді, протягом тридцяти днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору подають відповідно до конкурсної комісії, Апарату Верховної Ради України, Ради суддів України такі документи:
( Абзац перший частини другої статті 10-5 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
1) заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі;
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист кандидата на посаду судді Конституційного Суду;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
6) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками) ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
8) копію документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;
9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 4 цієї частини;
10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за наявності);
11) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
12) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки.
3. Стосовно осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія, Апарат Верховної Ради України, Рада суддів України оприлюднюють на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України документи, подані кандидатом на посаду судді Конституційного Суду відповідно до частини другої цієї статті, крім:
1) відомостей про місце проживання або перебування, дати народження цих фізичних осіб, адреси, номерів телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, реєстраційного номера облікової картки платника податків, серії та номера паспорта, військового квитка, місцезнаходження об’єктів власності (крім області, району, населеного пункту, в якому знаходиться об’єкт), реєстраційних номерів транспортних засобів;
2) медичних відомостей;
3) будь-яких відомостей та даних щодо неповнолітніх дітей, крім відомостей щодо майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у їх власності відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається кандидатом на посаду судді Конституційного Суду;
4) інформації, що містить державну таємницю.
Стаття 10-6. Допуск до конкурсного відбору
1. Упродовж двадцяти днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною другою статті 10-5 цього Закону, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України перевіряють комплектність документів, поданих особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду.
Помилки і неточності, виявлені в поданих особою документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту зазначених відомостей, не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору.
2. На підставі поданих документів конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, визначеним Конституцією України та цим Законом вимогам до Судді (щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти і стажу), після чого ухвалюють рішення про допуск або про відмову в допуску до конкурсного відбору.
Якщо особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, відповідає визначеним Конституцією України та цим Законом вимогам, але не подала всі необхідні документи, визначені частиною другою статті 10-5 цього Закону, чи подала їх із помилками та неточностями, які не є підставою для відмови у допуску до конкурсного відбору, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України надає такій особі додатковий строк для подання та виправлення відповідних документів, який не може перевищувати десяти робочих днів. У разі неподання або невиправлення відповідних документів протягом наданого додаткового строку конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України, залежно від характеру та змісту таких документів, ухвалює стосовно такої особи рішення про допуск або відмову у допуску до конкурсного відбору.
Якщо до конкурсного відбору допущено менше двох осіб на одну вакантну посаду, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України невідкладно, але не пізніше двадцяти днів, оголошує новий конкурсний відбір на таку вакантну посаду, який проводиться у порядку, визначеному цим Законом.
( Частина друга статті 10-6 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
3. Рішення конкурсної комісії, Комітету, Ради суддів України про допуск або про відмову в допуску до конкурсного відбору стосовно осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення.
4. Не пізніше трьох днів після ухвалення рішення про допуск кандидатів на посаду судді Конституційного Суду до конкурсного відбору конкурсна комісія, Апарат Верховної Ради України, Рада суддів України надсилають копії документів, поданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду, до Дорадчої групи для оцінки моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та надання списку кандидатів, оцінених Дорадчою групою.
5. Фізичні особи, а також громадські об’єднання з дня оприлюднення рішення про допуск до конкурсного відбору мають право надсилати до конкурсної комісії, Комітету, Ради суддів України та Дорадчої групи інформацію та матеріали щодо відповідності або невідповідності певного кандидата або кандидатів на посаду судді Конституційного Суду встановленим Конституцією України та цим Законом вимогам до судді Конституційного Суду.
Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України та Дорадча група можуть врахувати таку інформацію та матеріали під час проведення конкурсного відбору.
При цьому інформація та матеріали, отримані від анонімних джерел, а також інформація та матеріали, джерела походження яких встановити неможливо, конкурсною комісією, Комітетом, Радою суддів України та Дорадчою групою не враховуються під час проведення конкурсного відбору.
Стаття 10-7. Призначення та проведення спеціальної перевірки
1. Стосовно всіх кандидатів, допущених до конкурсного відбору, проводиться спеціальна перевірка у порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".
2. Результати спеціальної перевірки враховуються під час проведення конкурсного відбору.
3. Конкурсна комісія, Апарат Верховної Ради України, Рада суддів України невідкладно, але не пізніше наступного дня, надсилають до Дорадчої групи довідку про результати спеціальної перевірки кандидата на посаду судді Конституційного Суду.
4. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які не відповідають визначеним законом вимогам для зайняття посади, участь такого кандидата у конкурсному відборі вважається припиненою.
Стаття 10-8. Завершення конкурсного відбору
1. Дорадча група у строк не більше чотирьох місяців з дня отримання від конкурсної комісії, Комітету, Ради суддів України всіх документів, поданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду, розглядає та вивчає подані документи, результати спеціальної перевірки, іншу інформацію та матеріали, отримані Дорадчою групою у процесі здійснення нею своїх повноважень, а також проводить співбесіду із кандидатами на посаду судді Конституційного Суду.
2. Упродовж п’ятнадцяти днів з дня проведення співбесіди з усіма кандидатами Дорадча група оцінює моральні якості кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.
Упродовж п’ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення щодо оцінки відповідності всіх кандидатів критерію високих моральних якостей Дорадча група оцінює рівень компетентності у сфері права кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.
Обговорення кандидатів проводиться Дорадчою групою в закритому режимі.
Дорадча група може ухвалити рішення про проведення оцінки відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права в один етап.
( Частину другу статті 10-8 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 3277-IX від 27.07.2023 )
3. При оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидата Дорадча група керується наступним:
1) кандидат на посаду судді Конституційного Суду може вважатися таким, що відповідає критерію високих моральних якостей, лише якщо він є доброчесним, а також стосовно нього немає обґрунтованих сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу;
2) кандидат на посаду судді Конституційного Суду вважається таким, що відповідає критерію визнаного рівня компетентності у сфері права, якщо кандидат володіє необхідними знаннями для виконання повноважень судді Конституційного Суду;
3) оцінювання спирається на інформацію без часових або територіальних обмежень;
4) кандидат не відповідає цим критеріям у разі доведення невідповідності або наявності обґрунтованих сумнівів у відповідності;
5) будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу щодо кандидата не є наперед визначальними та обов’язковими для Дорадчої групи.
4. Дорадча група за результатами оцінки високих моральних якостей кандидатів на посаду судді Конституційного Суду ухвалює вмотивоване рішення щодо оцінки відповідності кожного кандидата.
За критерієм високих моральних якостей кандидати отримують оцінку "відповідає" або "не відповідає".
У разі отримання від Дорадчої групи оцінки "не відповідає" за критерієм високих моральних якостей кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду з дня оприлюднення Дорадчою групою відповідного рішення. У рішенні стосовно такого кандидата Дорадча група зазначає, що для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах кандидат не відповідає критерію високих моральних якостей.
Якщо за результатами оцінювання кількість кандидатів, які відповідають критерію високих моральних якостей, становить менше ніж дві особи на одну вакантну посаду судді Конституційного Суду, конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України невідкладно, але не пізніше двадцяти днів, оголошують новий конкурсний відбір на таку вакантну посаду, який проводиться у порядку, визначеному цим Законом.
( Частина четверта статті 10-8 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
5. Кандидати, які отримали від Дорадчої групи оцінку "відповідає" за критерієм високих моральних якостей, оцінюються на відповідність критерію рівня компетентності у сфері права. За рішенням Дорадчої групи з усіма такими кандидатами можуть бути проведені додаткові співбесіди.
( Частина п'ята статті 10-8 в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
6. Дорадча група за результатами оцінки визнаного рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду ухвалює вмотивоване рішення щодо оцінки відповідності кожного кандидата.
За критерієм визнаного рівня компетентності у сфері права кандидати отримують оцінку "відповідає" або "не відповідає".
У разі отримання від Дорадчої групи оцінки "не відповідає" за критерієм визнаного рівня компетентності у сфері права кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду, з дня оприлюднення Дорадчою групою відповідного рішення. У рішенні стосовно такого кандидата Дорадча група зазначає, що для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах кандидат не відповідає критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.