• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Верховна Рада України  | Закон від 08.09.2005 № 2866-IV
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 52, ст.561)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97 № 1263-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.915 № 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3022-IX від 10.04.2023 )
( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі;
рівні можливості жінок і чоловіків - рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків;
дискримінація за ознакою статі - ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
( Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України;
( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
сексуальні домагання - дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування;
насильство за ознакою статі - діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
особа, яка постраждала від насильства за ознакою статі (далі - постраждала особа), - особа, яка зазнала насильства за ознакою статі;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
дитина, яка постраждала від насильства за ознакою статі, - особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку та зазнала насильства за ознакою статі або стала свідком (очевидцем) такого насильства;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
кривдник - особа, яка вчинила насильство за ознакою статі;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
дитина-кривдник - особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку та вчинила насильство за ознакою статі;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
запобігання насильству за ознакою статі - система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо насильства за ознакою статі, його причин і наслідків, на формування нетерпимого ставлення до насильства за ознакою статі, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
протидія насильству за ознакою статі - система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, спрямованих на припинення насильства за ознакою статі, надання допомоги та забезпечення захисту постраждалої особи та отримання нею відшкодування завданої шкоди, а також на належне розслідування випадків насильства за ознакою статі, притягнення до відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
оцінка ризиків - оцінювання вірогідності продовження чи повторного вчинення насильства за ознакою статі, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
програма для постраждалої особи - комплекс заходів, спрямованих на позбавлення емоційної залежності, невпевненості у собі та на формування в постраждалої особи здатності відстоювати власну гідність та захищати свої права, у тому числі за допомогою уповноважених органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
програма для кривдника - комплекс заходів, складених на основі оцінки ризиків та спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника та формування в нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
обмежувальний припис стосовно кривдника - встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи накладення обов’язків на кривдника, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
ґендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
ґендерно-правова експертиза - аналіз чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Стаття 2. Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 3. Основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на:
утвердження ґендерної рівності;
недопущення дискримінації за ознакою статі;
застосування позитивних дій;
запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
( Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;
підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;
виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;
захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.
Стаття 4. Ґендерно-правова експертиза
Чинне законодавство підлягає ґендерно-правовій експертизі. У разі встановлення невідповідності нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків висновок ґендерно-правової експертизи надсилається до органу, який прийняв такий нормативно-правовий акт.
Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов'язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Проекти нормативно-правових актів підлягають ґендерно-правовій експертизі. Висновок ґендерно-правової експертизи є обов'язковою складовою пакета документів, що подаються разом з проектом нормативно-правового акта до розгляду.
Порядок проведення ґендерно-правової експертизи визначає Кабінет Міністрів України.
Стаття 5. Відображення органами державної статистики показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства
Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпечує збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичних даних щодо показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також щодо насильства за ознакою статі, які є репрезентативними та зіставними, згруповані за статтю і збираються на постійній основі.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Статистичні дані, зазначені в частині першій цієї статті, є невід'ємною складовою державної статистичної звітності.
Стаття 6. Заборона дискримінації за ознакою статі
Дискримінація за ознакою статі забороняється.
Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:
спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;
обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;
різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я;
позитивні дії.
Розділ II
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
Стаття 7. Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Органами, установами та організаціями, наділеними повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є:
Верховна Рада України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Кабінет Міністрів України;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені в їх складі уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
громадські об’єднання.
( Абзац сьомий частини першої статті 7 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, громадські об’єднання сприяють збалансованому представництву статей в управлінні та прийнятті рішень. Для досягнення мети цього Закону у своїй діяльності вони можуть застосовувати позитивні дії.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 7-1. Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі
Суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, є:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
органи виконавчої влади, зокрема уповноважені підрозділи органів Національної поліції України, місцеві державні адміністрації (у тому числі їх структурні підрозділи з питань сім’ї, служби у справах дітей, органи управління освітою, органи охорони здоров’я тощо);
органи місцевого самоврядування (у тому числі виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та їх структурні підрозділи з питань сім’ї, служби у справах дітей, органи управління освітою, органи охорони здоров’я тощо);
центри з надання безоплатної правничої допомоги;
( Абзац п'ятий частини першої статті 7-1 в редакції Закону № 3022-IX від 10.04.2023 )
суди;
прокуратура;
загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади та установи, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка), центри соціально-психологічної допомоги, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) тощо).
До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від домашнього насильства, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від домашнього насильства.
Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, забезпечують формування та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".
У здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, виявленні фактів насильства за ознакою статі, наданні допомоги та захисту постраждалим особам можуть брати участь підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання та іноземні неурядові організації, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, у тому числі послуги патронату над дітьми.
( Закон доповнено статтею 7-1 згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Верховна Рада України:
визначає основні засади ґендерної політики держави;
застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
у межах, передбачених Конституцією України, здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Стаття 9. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
розглядає звернення про випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі;
( Абзац третій статті 9 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі.
( Абзац четвертий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Кабінет Міністрів України:
забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та забезпечує його виконання;
( Абзац третій статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац четвертий статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац п'ятий статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті нормативно-правових актів;
затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи;
здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законодавством України.
Стаття 11. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:
бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац другий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснює координацію заходів міністерств та інших органів виконавчої влади, спрямованих на впровадження ґендерної рівності, координацію діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац третій статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в медіа, організовує проведення просвітницьких заходів з питань забезпечення ґендерної рівності та у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац четвертий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснює розроблення заходів, спрямованих на реалізацію забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та зміну соціальних і культурних моделей поведінки, що ґрунтуються на дискримінаційних уявленнях про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
( Абзац п'ятий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності та у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац шостий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснює контроль за дотриманням ґендерної рівності при вирішенні кадрових питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади;
організовує навчання державних службовців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, а також здійснює координацію підготовки фахівців, які представляють суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац восьмий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
разом з іншими центральними органами виконавчої влади здійснює підготовку науково обґрунтованих пропозицій з питань забезпечення ґендерної рівності та у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац дев'ятий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснює організацію наукових і експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац десятий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення;
здійснює моніторинг ефективності заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, а також їх впливу на різні соціальні групи, надає відповідну методичну та практичну допомогу суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Статтю 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
забезпечує розроблення та затвердження типових програм для кривдників , а також методичних рекомендацій щодо їх виконання;
( Статтю 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
затверджує стандарти надання соціальних послуг постраждалим особам та методику визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
( Статтю 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
забезпечує розроблення та затвердження типових програм для постраждалих осіб, а також методичних рекомендацій щодо їх виконання;
( Статтю 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
контролює формування та ведення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (у частині запобігання та протидії насильству за ознакою статі), забезпечує збір, аналіз та поширення інформації про насильство за ознакою статі відповідно до законодавства;
( Статтю 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснює моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей в різних сферах життєдіяльності;
узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності та у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац вісімнадцятий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )( Абзац дев'ятнадцятий статті 11 виключено на підставі Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
веде в установленому законодавством порядку облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі та вносить пропозиції щодо їх усунення;
( Абзац двадцятий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань статусу жінок та дотримання міжнародних стандартів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
( Абзац двадцять перший статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
( Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі;
( Абзац другий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац третій частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов'язків;
забезпечують доступні соціально-побутові послуги, включаючи догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля;
провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац шостий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
співпрацюють з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац сьомий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац восьмий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснюють збір і поширення інформації про насильство за ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;
( Статтю 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
беруть участь у підготовці фахівців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Статтю 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;
дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;
здійснюють позитивні дії.
В органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування визначається уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Виконання обов'язків уповноваженої особи (координатора) покладається на одного із заступників міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
( Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
З метою здійснення координації діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, а також забезпечення здійснення таких заходів у місцевих державних адміністраціях визначаються відповідальні структурні підрозділи, а в сільських, селищних, міських та районних у містах (у разі їх створення) радах - відповідальні виконавчі органи.
( Частина п'ята статті 12 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 13. Повноваження уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в напрямі:
( Абзац перший статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності;
проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі;
координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації на місцевому рівні;
( Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, ситуації у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі;
( Абзац п'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;
вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення;
організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі;
розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також з питань вчинення насильства за ознакою статі, вивчення причин, що його зумовлюють, та повідомлення про них правоохоронним органам згідно із законодавством;
( Абзац дев'ятий статті 13 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань ґендерної проблематики, спрямованого на розвиток відповідних навичок під час реалізації функцій і завдань у цій сфері, надання допомоги та захисту постраждалим особам;
( Абзац десятий статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.
Стаття 13-1. Повноваження центрів з надання безоплатної правничої допомоги у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі
Центри з надання безоплатної правничої допомоги забезпечують надання безоплатної правничої допомоги постраждалим особам у порядку, встановленому Законом України "Про безоплатну правничу допомогу", у тому числі на базі загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.
( Закон доповнено статтею 13-1 згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 3022-IX від 10.04.2023 )
Стаття 13-2. Повноваження загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб
Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб у межах своїх повноважень здійснюють:
прийом і розгляд заяв постраждалих осіб або їхніх представників про отримання допомоги, зокрема соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
інформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про виявлення факту насильства за ознакою статі за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства стосовно дітей та недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається; у разі виявлення факту вчинення насильства за ознакою статі стосовно дітей - інформування не пізніше однієї доби служби у справах дітей та уповноважених підрозділів органів Національної поліції України;
оцінку потреб постраждалих осіб;
надання постраждалим особам повної та вичерпної інформації про їхні права і можливості щодо отримання ними дієвої допомоги;
надання відповідно до компетенції постраждалим особам соціальних послуг, медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі, сприяння наданню правової допомоги, а також забезпечення тимчасового притулку для таких осіб та їхніх дітей у порядку, передбаченому законодавством;
інформування в установленому законодавством порядку місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про осіб, яким надавалася допомога, та про результати її надання.
Спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб (крім кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей) утворюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства та діють на основі типових положень про спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, затверджених Кабінетом Міністрів України.
( Постанови КМ № 654, № 655, № 824 )
Кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належить до сфери його управління та діє на основі положення, затвердженого цим органом.
Кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей є державною установою, що має територіальні відділення в усіх регіонах України.
( Закон доповнено статтею 13-2 згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 14. Права громадських об’єднань та іноземних неурядових організацій у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобіганні та протидії насильству за ознакою статі
( Назва статті 14 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Громадські об’єднання та іноземні неурядові організації можуть:
( Абзац перший статті 14 в редакції Закону № 2229-VIII від 07.12.2017 )
брати участь у розробці рішень, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац другий статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
брати участь у реалізації загальнодержавних та регіональних програм;
делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що створюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
( Абзац п'ятий статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
здійснювати іншу діяльність відповідно до свого статуту та законодавства України щодо забезпечення ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
( Абзац шостий статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Розділ III
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
Стаття 15. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі
Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.
Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках.
Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії.
Стаття 16. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кандидатур кожної статі.
Дискримінація за ознакою статі при прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування і під час її проходження забороняється.
Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити рівний доступ громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до кваліфікації і професійної підготовки незалежно від статі претендента.
Формування кадрового резерву для заміщення посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування, просування їх по службі здійснюється із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків.
Дозволяється застосування позитивних дій з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад службовців.
Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
Стаття 17. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї
Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.
Роботодавець зобов'язаний:
створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;
здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;
вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.
( Абзац шостий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.
Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників.
Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання колективних договорів та угод
У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.
( Частина перша статті 18 в редакції Закону № 4719-VI від 17.05.2012 )
При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:
покладання обов'язків уповноваженого з ґендерних питань - радника керівника підприємства установи та організації, їх структурних підрозділів на одного з працівників на громадських засадах;
комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;
усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.
Стаття 19. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері підприємництва
Держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності.
На державному та регіональному рівнях з урахуванням статистичних показників можуть здійснюватися позитивні дії для усунення дисбалансу в підприємницькій діяльності жінок і чоловіків шляхом заохочення підприємницької діяльності, надання пільгових кредитів, проведення бізнес-тренінгів та інших заходів.
Стаття 20. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації рівною мірою враховують інтереси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх соціального захисту.
Погіршення становища осіб будь-якої статі в разі застосування системи соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги є неприпустимим.
Розділ V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА В МЕДІА
( Назва розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 21. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці
Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти.
Навчальні заклади забезпечують:
рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам;
підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та спрямованих на формування ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, поваги до людської гідності та статевої недоторканості;
( Абзац третій частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
виховання культури ґендерної рівності, ненасильницької поведінки, взаємоповаги та рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків між жінками та чоловіками.
( Абзац четвертий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечує проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчальних посібників для навчальних закладів щодо відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
( Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
До навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та факультативне вивчення правових засад ґендерної рівності на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства.
( Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 21-1. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності медіа
Медіа відповідно до законодавства сприяють недопущенню:
дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі;
поширення матеріалів, що відтворюють чи зміцнюють дискримінаційні уявлення про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, схвалюють або провокують дискримінацію за ознакою статі чи насильство за ознакою статі, включаючи сексуальне насильство.
Медіа можуть ухвалювати кодекси професійної етики та інші корпоративні стандарти з метою запобігання насильству за ознакою статі, у тому числі всім формам насильства стосовно жінок, та виховання поваги до гідності кожної людини незалежно від статі.