• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про всеукраїнський референдум

Верховна Рада України  | Закон від 26.01.2021 № 1135-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 26.01.2021
 • Номер: 1135-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 26.01.2021
 • Номер: 1135-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про всеукраїнський референдум
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та цим Законом.
Стаття 2. Законодавство про всеукраїнський референдум
1. Порядок ініціювання, призначення (проголошення), підготовки і проведення всеукраїнського референдуму регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.
Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму
1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
2) загальнодержавного значення;
3) про зміну території України;
4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;
2) що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;
3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
4) щодо питань податків, бюджету, амністії;
5) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
3. На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
Стаття 4. Обов’язковість результатів всеукраїнського референдуму
1. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предметів, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 3 цього Закону, не потребують затвердження будь-яким органом державної влади.
Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі з предмета, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 3 цього Закону, є обов’язковими для розгляду і прийняття рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.
2. Рішення, прийняте на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.
Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може бути проведено не раніше як через один рік з дня оголошення результатів відповідного всеукраїнського референдуму.
Стаття 5. Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі таких загальних принципів:
1) загального права голосу;
2) рівного права голосу;
3) прямого волевиявлення;
4) вільної участі у всеукраїнському референдумі;
5) добровільної участі у всеукраїнському референдумі;
6) таємного голосування;
7) особистого голосування;
8) однократного голосування;
9) публічності та відкритості процесу всеукраїнського референдуму.
2. Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.
Стаття 6. Загальне право голосу
1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років і які не визнані у встановленому законом порядку недієздатними. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
2. Підставою реалізації громадянином України права голосу на всеукраїнському референдумі є його включення до списків виборців для проведення всеукраїнського референдуму на дільниці з всеукраїнського референдуму.
Виборець реалізує своє право голосу шляхом подання бюлетеня на паперовому носії або шляхом електронного голосування в порядку, визначеному законом.
3. Документом, що посвідчує особу та громадянство України виборця на всеукраїнському референдумі, є:
1) паспорт громадянина України (у формі паспортної книжечки або картки);
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) дипломатичний паспорт України;
5) службовий паспорт України;
6) військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);
7) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, власне ім’я, по батькові, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи).
4. Документи, зазначені у пунктах 1, 2, 6 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для голосування на звичайних і спеціальних дільницях з всеукраїнського референдуму.
5. Документи, зазначені у пунктах 3-5 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для голосування на закордонних дільницях з всеукраїнського референдуму, а також на спеціальних дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.
На закордонних дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у державах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
6. Документ, зазначений у пункті 7 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання бюлетеня для голосування на спеціальній дільниці з всеукраїнського референдуму, утвореній у відповідній установі виконання покарань.
7. Виборці можуть ініціювати проведення референдуму за народною ініціативою, підтримувати своїм підписом або не підтримувати таку ініціативу, брати участь у роботі комісій з всеукраїнського референдуму як їх члени, а також у проведенні агітації всеукраїнського референдуму, здійсненні спостереження за проведенням всеукраїнського референдуму та інших заходах щодо підготовки та проведення всеукраїнського референдуму в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.
8. Подання до Центральної виборчої комісії, окружної комісії з всеукраїнського референдуму документів щодо реалізації виборцями прав на участь у процесі всеукраїнського референдуму вважається згодою відповідних осіб на обробку їх персональних даних в обсязі, встановленому законодавством про всеукраїнський референдум.
9. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження прав громадян України на участь у всеукраїнському референдумі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання чи перебування, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у процесі всеукраїнського референдуму, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
10. Виборець, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за межами України, реалізує своє право голосу на всеукраїнському референдумі на підставі включення його до списку виборців на відповідній закордонній дільниці.
Стаття 7. Рівне право голосу
1. Виборці беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах.
2. Кожний виборець на всеукраїнському референдумі має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній дільниці з всеукраїнського референдуму, де він включений до списку виборців для проведення всеукраїнського референдуму.
3. Рівність прав і можливостей суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму забезпечується шляхом:
1) заборони втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб у процес всеукраїнського референдуму, крім випадків, передбачених цим Законом;
2) рівного та неупередженого ставлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до ініціативної групи всеукраїнського референдуму, інших суб’єктів процесу референдуму;
3) заборони використання під час фінансування агітації всеукраїнського референдуму інших коштів, крім визначених цим Законом;
4) рівного та неупередженого ставлення засобів масової інформації до всіх суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, об’єктивного та збалансованого висвітлення позицій на підтримку та проти питання всеукраїнського референдуму.
Стаття 8. Пряме волевиявлення
1. Громадяни України безпосередньо беруть участь у всеукраїнському референдумі та у вирішенні питання, що виноситься на всеукраїнський референдум.
Стаття 9. Вільна участь у всеукраїнському референдумі
1. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є вільною. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення під час голосування на всеукраїнському референдумі.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні на звичайних дільницях з референдуму, приміщення для голосування яких розташовані за межами військових частин (формувань), не менш як на чотири години.
Стаття 10. Добровільність участі у всеукраїнському референдумі
1. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до підтримки чи непідтримки ініціативи щодо проведення референдуму за народною ініціативою, участі чи неучасті в голосуванні на всеукраїнському референдумі, а також у проведенні агітації чи у здійсненні інших заходів або процедур, передбачених цим Законом.
Стаття 11. Таємне голосування
1. Голосування на всеукраїнському референдумі є таємним. Контроль за волевиявленням виборців на всеукраїнському референдумі забороняється.
2. Виборцям, членам комісій з всеукраїнського референдуму, офіційним спостерігачам, засобам масової інформації та їх працівникам, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
Стаття 12. Особисте голосування
1. Кожний виборець голосує на всеукраїнському референдумі особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
2. Допомога виборцю, який внаслідок інвалідності та/або стану здоров’я не може самостійно заповнити бюлетень для голосування чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених цим Законом, не вважається порушенням вимоги особистого голосування.
3. З метою створення умов для особистого голосування виборці з порушеннями зору забезпечуються трафаретами для бюлетенів із застосуванням шрифту Брайля, збільшувальними пристроями та іншими засобами.
Стаття 13. Однократне голосування
1. Кожний виборець на конкретному всеукраїнському референдумі може реалізувати право голосу лише один раз і лише на одній дільниці з всеукраїнського референдуму шляхом подання бюлетеня для голосування у паперовій формі або шляхом електронного голосування в порядку, визначеному законом.
Стаття 14. Публічність і відкритість процесу всеукраїнського референдуму
1. Підготовка та проведення всеукраїнського референдуму здійснюються публічно і відкрито.
2. Для забезпечення публічності і відкритості процесу всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія, комісії з всеукраїнського референдуму відповідно до своїх повноважень:
1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про округи та дільниці з всеукраїнського референдуму;
2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців;
3) оприлюднюють підсумки голосування та результати всеукраїнського референдуму;
4) надають іншу інформацію у випадках та порядку, передбачених цим Законом.
3. Рішення органів державної влади щодо всеукраїнського референдуму доводяться до відома громадян України через засоби масової інформації та офіційні веб-сайти цих органів у строки та порядку, визначені цим Законом. Рішення Центральної виборчої комісії та окружних комісій з всеукраїнського референдуму щодо всеукраїнського референдуму оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та у випадках, визначених цим Законом, публікуються у друкованих засобах масової інформації.
4. Громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, ініціативній групі всеукраїнського референдуму гарантується право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, проводити агітацію щодо питання, винесеного на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях, у друкованих виданнях, через аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації та в інший спосіб, не заборонений законом.
5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи не можуть забороняти проведення зборів і мітингів з обговорення питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, створювати перешкоди завчасному сповіщенню громадян України про час і місце їх проведення, а також перешкоджати проведенню відповідних заходів, крім випадків обмеження щодо реалізації цього права, встановленого судом відповідно до закону.
6. Засоби масової інформації та інформаційні агентства інформують про перебіг процесу всеукраїнського референдуму, події, пов’язані з всеукраїнським референдумом, на засадах достовірності, повноти і точності інформації та її неупередженого подання. Представникам засобів масової інформації, офіційним спостерігачам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов’язані з всеукраїнським референдумом, а на засідання комісій з всеукраїнського референдуму та у приміщення для голосування на дільниці з всеукраїнського референдуму в день голосування - на умовах, визначених цим Законом. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов’язані в межах своїх повноважень надавати інформацію про підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.
7. Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму, забезпечують опублікування на своїх офіційних веб-сайтах і в засобах масової інформації відповідної держави відомостей про час і місце голосування, місцезнаходження відповідних дільничних комісій з всеукраїнського референдуму та приміщень для голосування, порядок та строки звернення до дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, зокрема з питань включення до списку виборців на закордонній дільниці з всеукраїнського референдуму.
Стаття 15. Суб’єкти призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму
1. Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до розділу I "Загальні положення", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Конституції України призначається Президентом України відповідно до Конституції України.
2. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України.
3. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України відповідно до Конституції України.
Стаття 16. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
1. Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також щодо предмета і питання референдуму.
2. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
3. Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється указом Президента України.
Стаття 17. Всеукраїнський референдум щодо внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України
1. Законопроект, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, приймається в порядку, встановленому Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, та затверджується всеукраїнським референдумом.
2. Призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України здійснюється указом Президента України.
Стаття 18. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України
1. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України - це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.
2. Призначення всеукраїнського референдуму щодо зміни території України здійснюється постановою Верховної Ради України.
Стаття 19. Вимоги до формулювання питань, що виносяться на всеукраїнський референдум
1. Питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, повинно мати форму питального речення стосовно підтримки (затвердження, прийняття):
1) закону;
2) проекту закону про втрату чинності законом України або окремими його положеннями;
3) положення нормативного характеру (у тому числі принципу, критерію правового регулювання) без викладення його у вигляді проекту закону про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
2. Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.
Якщо питання всеукраїнського референдуму складається із частин, між ними має бути нерозривний внутрішній зв’язок.
Не допускається формулювання, яке:
1) вводить виборця в оману;
2) наводить виборця на відповідь, містить вказівку, натяк, підбурювання чи інше спонукання до підтримки чи відхилення питання всеукраїнського референдуму.
3. Формулювання питання має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1-3 частини другої статті 3 цього Закону.
4. Невід’ємною частиною питання всеукраїнського референдуму, що стосується затвердження закону, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, а також втрати чинності законом України або окремими його положеннями, є відповідний закон (законопроект).
5. Питання загальнодержавного значення - це питання, вирішення якого впливає на долю всього Українського народу та має загальносуспільний інтерес.
Стаття 20. Обмеження щодо призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму в разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях
1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється.
2. Процес всеукраїнського референдуму припиняється з дня набрання чинності указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Не пізніше наступного дня після набрання чинності відповідним указом Президента України Центральна виборча комісія визначає порядок завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.
3. Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв’язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, розпочинається спочатку через 30 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Центральна виборча комісія оголошує про початок процесу всеукраїнського референдуму на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як через 20 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.
4. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та агітація щодо ініціативи зупиняються з дня набрання чинності відповідним указом Президента України. Через 30 днів після припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з урахуванням днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
Стаття 21. Контроль щодо відповідності Конституції України питання всеукраїнського референдуму
1. Контроль за відповідністю Конституції України (конституційністю) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, а також міжнародного договору про зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України, здійснює Конституційний Суд України за зверненням суб’єкта права на конституційне звернення в порядку, встановленому законом.
2. Контроль за відповідністю Конституції України (конституційністю) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум (крім всеукраїнського референдуму за народною ініціативою), постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму або указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний Суд України за зверненням суб’єкта права на конституційне подання в порядку, встановленому законом.
3. У разі відкриття конституційного провадження за конституційним зверненням щодо відповідності Конституції України (конституційності) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, процедури проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою вважаються зупиненими до ухвалення Конституційним Судом України відповідного акта у справі.
У разі відкриття конституційного провадження за конституційним зверненням щодо відповідності Конституції України (конституційності) міжнародного договору про зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість, процес призначення всеукраїнського референдуму вважається зупиненим до ухвалення Конституційним Судом України відповідного акта у справі.
У разі відкриття конституційного провадження за конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму або указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму процес всеукраїнського референдуму вважається зупиненим до ухвалення Конституційним Судом України відповідного акта у справі.
4. Конституційний Суд України зобов’язаний надати висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, міжнародного договору про зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість, не пізніш як на тридцятий день з моменту отримання Конституційним Судом України відповідного звернення.
5. Всеукраїнський референдум не може бути проголошений (призначений), якщо відповідно до висновку Конституційного Суду України питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, або міжнародний договір про зміну території України, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість, не відповідає Конституції України (є неконституційним).
Народна ініціатива вважається припиненою в день проголошення відповідного висновку Конституційного Суду України.
6. Через 10 календарних днів після надання Конституційним Судом України висновку, яким питання, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, визнано конституційним, або закриття відповідного конституційного провадження строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з урахуванням календарних днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним актом.
7. У разі надання Конституційним Судом України висновку про відповідність Конституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, висновку про відповідність Конституції України (конституційність) міжнародного договору про зміну території України, ухвалення рішення про відповідність Конституції України (конституційність) постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму або указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму, постановлення ухвали про закриття відповідного конституційного провадження процес всеукраїнського референдуму продовжується, а в разі неможливості його продовження - відновлюється.
Центральна виборча комісія визначає порядок продовження або відновлення процедур всеукраїнського референдуму, що були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.
Стаття 22. Процес всеукраїнського референдуму
1. Процес всеукраїнського референдуму розпочинається наступного дня після дня опублікування відповідно указу Президента України чи постанови Верховної Ради України.
2. Процес всеукраїнського референдуму завершується через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму.
3. Процес всеукраїнського референдуму припиняється у разі визнання Конституційним Судом України постанови Верховної Ради України або указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).
Після ухвалення відповідного рішення Конституційного Суду України Центральна виборча комісія приймає рішення, яким визначає порядок завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.
4. Процес всеукраїнського референдуму, на який винесено питання втрати чинності законом України або окремими його положеннями, припиняється в разі набрання чинності законом України про втрату чинності законом України або всіма його окремими положеннями, які винесені на всеукраїнський референдум. У такому разі рішення про припинення процесу всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після дня набрання чинності законом України про втрату чинності законом України або всіма його окремими положеннями, які винесені на всеукраїнський референдум.
Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються, якщо закон України про втрату чинності законом України або всіма його окремими положеннями, які винесені на всеукраїнський референдум, набрав чинності у день, що передує дню голосування, у день голосування або після дня голосування на всеукраїнському референдумі.
Стаття 23. Процедури в електронному вигляді при організації та проведенні всеукраїнського референдуму
1. Для організації та проведення всеукраїнського референдуму використовується автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система як компонент автоматизованої інформаційної системи, що застосовується при проведенні виборів та референдумів (далі - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система).
2. Порядок створення та функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи затверджується Центральною виборчою комісією.
Стаття 24. Суб’єкти процесу всеукраїнського референдуму
1. Суб’єктами процесу всеукраїнського референдуму є:
1) виборець;
2) Центральна виборча комісія;
3) комісії з всеукраїнського референдуму, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
4) ініціативна група всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону;
5) політична партія, зареєстрована в Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання всеукраїнського референдуму;
6) громадська організація, зареєстрована в Центральній виборчій комісії як прихильник або опонент питання всеукраїнського референдуму;
7) офіційний спостерігач від ініціативної групи всеукраїнського референдуму, політичної партії, громадської організації, зареєстрованої як прихильник або опонент питання всеукраїнського референдуму, а також від громадської організації, до статутної діяльності якої належать питання, пов’язані з процесом виборів та всеукраїнського референдуму або із забезпеченням виборчих прав громадян України, зареєстрований відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 25. Порядок обчислення строків
1. Строки, визначені цим Законом, обчислюються в календарних днях, а в окремих випадках, визначених цим Законом, строки обчислюються в годинах або хвилинах.
2. Першим днем строку, що відповідно до цього Закону має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання зазначеної події.
3. Останнім днем строку, що відповідно до цього Закону має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню зазначеної події.
Розділ II
ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
Стаття 26. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України
1. Прийнятий не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України та підписаний Головою Верховної Ради України закон, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, невідкладно направляється Президентові України.
2. Президент України не пізніш як на п’ятнадцятий день після отримання закону, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, видає указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України.
3. В указі Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України визначається дата проведення всеукраїнського референдуму, якою є остання неділя шістдесятиденного строку з дня опублікування указу, та сформульоване питання, що виноситься на всеукраїнський референдум. До указу Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України додається текст закону, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, що виноситься на затвердження всеукраїнським референдумом.
Стаття 27. Порядок призначення всеукраїнського референдуму щодо питання про зміну території України
1. Прийнятий Верховною Радою України та підписаний Головою Верховної Ради України закон про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України невідкладно направляється Президентові України.
2. Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України підписує його та направляє до Верховної Ради України для призначення всеукраїнського референдуму з питання, визначеного статтею 73 Конституції України, або повертає закон із своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
3. Якщо під час повторного розгляду закон про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України, повернутий Президентом України для повторного розгляду, буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України протягом десяти днів зобов’язаний його підписати та направити до Верховної Ради України для призначення всеукраїнського референдуму з питання, визначеного статтею 73 Конституції України.
4. У разі підписання Президентом України закону про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України Верховна Рада України невідкладно приймає постанову про призначення всеукраїнського референдуму щодо питання про зміну території України.
5. У постанові Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму щодо питання про зміну території України визначається дата проведення всеукраїнського референдуму про зміну території України, яка призначається на останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування постанови Верховної Ради України про його призначення, та питання, що виноситься на всеукраїнський референдум. До постанови Верховної Ради України додаються тексти прийнятого закону про ратифікацію міжнародного договору щодо зміни території України та міжнародного договору щодо зміни території України.
Стаття 28. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
2. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою можуть бути винесені питання, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої статті 3 цього Закону.
3. Президент України не пізніш як на п’ятнадцятий день після отримання рішення Центральної виборчої комісії про підсумки збирання підписів громадян України під ініціативою про проведення всеукраїнського референдуму видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
4. В указі Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою визначається дата його проведення, якою є остання неділя шістдесятиденного строку з дня опублікування указу, а також зазначається питання загальнодержавного значення, що виноситься на всеукраїнський референдум за народною ініціативою. У разі якщо предметом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою є питання про втрату чинності законом України або окремими його положеннями, до указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою додається текст проекту закону про втрату чинності законом України або окремими його положеннями, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум.
Стаття 29. Загальний порядок здійснення народної ініціативи
1. Народна ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється шляхом збирання підписів не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
2. Збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснює ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, що утворюється і діє відповідно до цього Закону.
3. Збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою триває протягом дев’яноста днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, що пропонує винести відповідне питання на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
Стаття 30. Порядок утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (далі - ініціативна група) утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як триста виборців.
2. Організаторами зборів можуть бути виключно виборці.
3. Забороняється проводити збори громадян щодо утворення ініціативної групи в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, Збройних Силах України та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, органах правопорядку, дитячих закладах, закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунальних підприємствах та установах.
4. Не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою їх організатори повинні письмово повідомити Центральну виборчу комісію про дату, час, місце і мету зборів.
5. Центральна виборча комісія своїм рішенням направляє на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою представника (представників) для посвідчення факту проведення зборів. Таким представником Центральної виборчої комісії може бути член Центральної виборчої комісії, працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії або регіонального чи територіального представництва Центральної виборчої комісії.
6. Перед початком зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою проводиться реєстрація учасників, складається їх список із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові, дати народження, виборчої адреси, відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, кожного учасника. Кожний учасник зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою навпроти свого прізвища ставить особистий підпис, що засвідчує його участь у зборах. Персональні дані учасників є конфіденційною інформацією. Особи, які мають доступ до цієї інформації для виконання вимог цього Закону, несуть відповідальність за її незаконну обробку.
7. На зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою обираються голова та секретар зборів, лічильна комісія, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, формулюється питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, затверджується обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (у повному та скороченому вигляді), формується персональний склад ініціативної групи.
Обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою має містити:
1) визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати рішенням Українського народу на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою;
2) визначення цілей такого рішення;
3) визначення очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків такого рішення;
4) обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей, до якого заборонено включати заклики голосувати за або проти питання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також положення, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
Обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму у скороченому вигляді для розміщення його на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та використання при виготовленні інформаційних плакатів відповідно до статті 93 цього Закону може містити не більше 2500 друкованих знаків.
8. У разі якщо більшість зареєстрованих учасників зборів щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою проголосує за проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, затвердження формулювання питання і тексту законопроекту про втрату чинності відповідним законом України або окремими його положеннями, що пропонується на нього винести (у випадку ініціювання всеукраїнського референдуму з питання, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону), та обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, з числа учасників зборів обирається ініціативна група, якій доручається організація збору підписів громадян України на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
Текст законопроекту про втрату чинності законом України або окремими його положеннями, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, не може бути змінений після його затвердження більшістю зареєстрованих учасників зборів щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
9. Ініціативна група складається не менш як з шістдесяти громадян України, які на день її утворення мають право голосу. Збори утворюють лише одну ініціативну групу. На зборах складається список членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові, дати народження, виборчої адреси, відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, кожного члена ініціативної групи.
10. На зборах громадян також обирається особа, яка буде представляти інтереси ініціативної групи (далі - уповноважений представник ініціативної групи), про що складається рішення, що підписується головою та секретарем зборів.
У заяві про призначення уповноваженого представника ініціативної групи зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові;
2) громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття);
5) виборча адреса, контактний номер телефону.
До заяви додається письмова згода особи бути уповноваженим представником ініціативної групи.
Уповноваженим представником ініціативної групи не можуть бути особи, визначені пунктами 4-7 частини третьої статті 41 цього Закону.
11. За результатами зборів громадян України (далі - збори) оформляється протокол, в якому зазначаються:
1) дата, місце проведення, кількість учасників;
2) інформація про обрання голови та секретаря зборів;
3) хід обговорення питань порядку денного, а також питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, сформульоване з урахуванням вимог, передбачених цим Законом;
4) результати голосування питань порядку денного;
5) персональний склад ініціативної групи та інформація про уповноваженого представника ініціативної групи відповідно до частини десятої цієї статті.
Протокол підписують голова та секретар зборів. Текст законопроекту про втрату чинності законом України або окремими його положеннями, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою (у разі ініціювання всеукраїнського референдуму з питання, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону), обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, список учасників зборів, список членів ініціативної групи є додатками до протоколу зборів та його невід’ємними частинами.
12. До документів, зазначених у частині одинадцятій цієї статті, додається письмова заява кожної особи, включеної до ініціативної групи, про її згоду бути членом ініціативної групи.
13. Письмова заява про згоду бути членом ініціативної групи повинна містити прізвище, власне ім’я, по батькові такої особи, дату її народження, відомості про виборчу адресу та місце фактичного проживання, відомості про документи, що посвідчують її особу та підтверджують громадянство України, згоду бути членом ініціативної групи, дату написання заяви та підпис.
14. У десятиденний строк з дня проведення зборів уповноважений представник ініціативної групи передає до Центральної виборчої комісії підписані головою і секретарем зборів документи проведених зборів, а саме:
1) протокол зборів (з додатками);
2) письмові заяви кожного з членів ініціативної групи про згоду бути членом ініціативної групи;
3) рішення зборів про призначення уповноваженого представника ініціативної групи;
4) письмову заяву особи про згоду бути уповноваженим представником ініціативної групи.
Список учасників зборів і список членів ініціативної групи подаються до Центральної виборчої комісії з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних в електронному вигляді у формі відкритих даних шляхом їх надсилання на офіційну електронну пошту Центральної виборчої комісії у строк, визначений цією частиною.
15. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику ініціативної групи, який подав документи, зазначені у частині чотирнадцятій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
16. Організаційною формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правомочним, за умови присутності не менше двох третин її членів. Рішення ініціативної групи приймається більшістю голосів загального складу ініціативної групи.
Стаття 31. Реєстрація ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
1. Центральна виборча комісія у десятиденний строк здійснює аналіз дотримання вимог цього Закону під час утворення ініціативної групи, а також аналіз документів, передбачених частиною чотирнадцятою статті 30 цього Закону, на предмет їх відповідності вимогам цього Закону, Конституції України та приймає постанову про реєстрацію ініціативної групи або про відмову в реєстрації ініціативної групи із зазначенням мотивів такого рішення. У разі встановлення Центральною виборчою комісією ознак порушення вимог цього Закону під час утворення ініціативної групи, невідповідності поданих документів вимогам цього Закону їх аналіз на предмет відповідності Конституції України не здійснюється.
У разі виявлення ознак невідповідності Конституції України питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Центральна виборча комісія приймає постанову про зупинення процедури реєстрації та звертається до Президента України із клопотанням про направлення до Конституційного Суду України конституційного звернення щодо конституційності питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.