• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Конституційний Суд України

Верховна Рада України  | Закон від 13.07.2017 № 2136-VIII
3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.
Стаття 90. Вимоги до висновку Суду
1. Висновок Суду містить:
1) вступну частину із зазначенням:
а) найменування висновку, дати і місця його надання, номера;
б) того, що висновок надає Велика палата;
в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
г) переліку учасників конституційного провадження;
2) описову частину із зазначенням вимог, викладених у конституційному зверненні;
3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує висновок;
4) резолютивну частину із зазначенням:
а) положень міжнародного договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, - у справі щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість;
б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, - у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
в) того, чи була додержана конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, - у справі щодо додержання такої процедури;
г) положень законопроекту, які відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положень, які не відповідають таким вимогам, - у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республіки Крим Конституцію України або закони України, - у справі про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не відповідає Конституції України та законам України, - у справі щодо відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
е) того, що висновок Суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
є) джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано.
Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
1. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
Стаття 92. Юридична позиція Конституційного Суду
1. Юридичну позицію Конституційний Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Юридична позиція Суду може міститися в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою.
2. Конституційний Суд може розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за наявності об’єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань України та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду.
Стаття 93. Окрема думка Судді
1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом.
2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження, крім висновків Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду - в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення.
Висновки Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, оприлюднюються в день їх ухвалення.
Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.
2. Опублікування акта Суду разом з окремою думкою Судді здійснюється у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
( Стаття 94 в редакції Закону № 1135-IX від 26.01.2021 )
Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз’яснення порядку виконання актів Суду
1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки.
2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз’яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.
Після отримання відповідного клопотання Суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду на засіданні Суду.
3. Про усунення описок або про роз’яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.
Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них
1. Суд ухвалює Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні.
Регламент чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду.
Інші акти Суду, що регламентують організацію його роботи, Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.
2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".
3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати набрання ними чинності.
За потреби Суд оприлюднює зміни до Регламенту із застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, які було відкрито на момент ухвалення змін, та до поданих до Суду звернень, які Суд не розглянув.
Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
1. Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку.
2. Суд може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку.
Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду
1. За невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно із законом.
Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. З набранням чинності цим Законом пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.
3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року.
Конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили раніше 30 вересня 2016 року, повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом.
До конституційної скарги, поданої до набрання чинності цим Законом, щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до набрання чинності цим Законом, строк, передбачений пунктом 2 частини першої статті 77 цього Закону, не застосовується.
Конституційна скарга щодо справи, остаточне судове рішення у якій набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до набрання чинності цим Законом, може бути подана у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
4. Якщо конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, не відповідає його вимогам, Секретаріат Конституційного Суду повідомляє суб’єкту права на конституційну скаргу про можливість приведення такої конституційної скарги у відповідність до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
Не приведена у відповідність до вимог цього Закону конституційна скарга повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду у десятиденний строк після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.
5. Суд упродовж трьох місяців з дня офіційного опублікування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.
6. Порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та призначення суддів Конституційного Суду, визначений статтями 12-15 цього Закону, не застосовується до суддів Конституційного Суду, призначених до набрання чинності цим Законом.
Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду, які є вакантними на день набрання чинності цим Законом та які стануть вакантними з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 149-1 Конституції України, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
7. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.
У такому разі до стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
8. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272 із наступними змінами).
9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
назву доповнити словами "або Конституційного Суду України";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Неповага до Конституційного Суду України з боку учасників конституційного провадження, перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виразилася у злісному ухиленні від явки на засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України іншими присутніми на пленарному засіданні особами (крім суддів Конституційного Суду України), -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
"Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України
Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в) статтю 221 після цифр "188-48" доповнити цифрами "188-49";
г) у частині першій статті 255:
пункт 7-1 викласти в такій редакції:
"7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п’ята статті 185-3)";
доповнити пунктом 9-5 такого змісту:
"9-5) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-49)";
2) пункт 5 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
"5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
а) абзац перший частини першої статті 344 після слів "члена Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України";
б) абзац перший частини четвертої статті 382 доповнити словами "рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України";
в) абзац перший частини першої статті 384 після слів "в суді" доповнити словами "або під час конституційного провадження у Конституційному Суді України";
г) абзац перший частини першої статті 385 після слів "у суді" доповнити словами "Конституційному Суді України";
4) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
"4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
5) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:
"5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
6) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:
"4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
7) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
а) у статті 1 слова "працівників суду і" замінити словами "суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів, працівників", а слова "цих працівників" замінити словами "цих осіб";
б) у частині першій статті 2:
у пункті 1:
в абзаці другому слова "працівники суду і" замінити словами "судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники";
підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:
"а) конституційному провадженні;
б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення";
пункт 2 доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка. Щодо судді Конституційного Суду України цей Закон поширюється на членів сім’ї судді Конституційного Суду України, перелік яких визначений у Законі України "Про Конституційний Суд України";
в) статтю 14 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) Голова Конституційного Суду України - щодо захисту судді Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого судді";
г) частину першу статті 15 доповнити пунктом "г-1" такого змісту:
"г-1) щодо судді Конституційного Суду України та його близьких родичів - на відповідний підрозділ Національної поліції України";
ґ) частину першу статті 24 після слів "Генеральний прокурор" доповнити словами "Голова Конституційного Суду України";
8) в абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 13 та частині другій статті 15 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99) слова "та законів України" виключити;
9) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
а) у першому реченні частини п’ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова та цифри "(частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
б) статтю 208 викласти в такій редакції:
"Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2. Кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
3. Комітет, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.
7. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оформлюється відповідною постановою Верховної Ради";
в) доповнити статтею 208-4 такого змісту:
"Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України
1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.
2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.
Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.
3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України, Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.
Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.
4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).
5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів.
6. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), і приймає рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України".
Кандидати, щодо яких прийнято рішення про їх невідповідність вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України", припиняють участь у конкурсі.
Документи кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, який відповідає таким вимогам, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки щодо цього кандидата.
Апарат Верховної Ради у триденний строк після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки передає до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, довідку про результати спеціальної перевірки.
Після отримання довідки про результати спеціальної перевірки щодо всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку.
За результатами співбесід з кандидатами, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.
Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає на розгляд Верховної Ради щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України рекомендацію, довідку про результати спеціальної перевірки та інші документи, подані кандидатом.
7. Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом), зазначені в абзаці сьомому частини шостої цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні Верховної Ради щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду України, а також інформації, що становить державну таємницю.
В обговоренні кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.
9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
10. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
У разі якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.
Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.
11. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради";
10) у статті 36 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
у частині першій слова "а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України" виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Інтереси Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України представляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України";
11) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50):
а) частину третю статті 3 доповнити пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
"11-1) суддів Конституційного Суду України;
11-2) постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України";
частину другу після слів "зазначених у частині першій цієї статті" доповнити словами "крім Керівника Секретаріату Конституційного Суду України";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"7. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
10. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів з реалізації цього Закону;
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом;
передбачити у Законі України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" та передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки, пов’язані з реалізацією положень цього Закону.
Розділ IV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Конституційний Суд закриває відкриті до набрання чинності цим Законом конституційні провадження у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями.
Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та конституційні звернення, що надійшли до Конституційного Суду до набрання чинності цим Законом і конституційні провадження у справах за якими не були відкриті, Секретаріат Суду повертає їх авторам.
2. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводиться у формі, визначеній Великою палатою.
3. З метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.
Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (amicus curiae) у справі.
Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.
4. Упродовж шести років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" (далі - перехідний період добору) склад Дорадчої групи експертів формується та діє з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
З дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" усі процедури призначення кандидатур до першого складу Дорадчої групи експертів, розпочаті та не завершені станом на день набрання ним чинності, вважаються припиненими без окремого рішення суб’єктів призначення.
( Розділ IV доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
5. Протягом перехідного періоду добору до складу Дорадчої групи експертів входять:
одна особа, призначена Президентом України;
одна особа, призначена Верховною Радою України;
одна особа, призначена з’їздом суддів України. Повноваження щодо призначення особи до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду суддів України здійснює Рада суддів України;
одна особа, призначена Кабінетом Міністрів України за пропозицією Європейської комісії "За демократію через право";
дві особи, призначені Кабінетом Міністрів України за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції (далі - міжнародні організації).
( Розділ IV доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022 )
6. Європейська комісія "За демократію через право", міжнародні організації можуть також пропонувати до складу Дорадчої групи експертів і громадян України.
( Розділ IV доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022 )
7. Дорадча група експертів вважається утвореною, за умови призначення щонайменше чотирьох її членів.
( Розділ IV доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022 )
8. Президент України протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що видає указ.
( Розділ IV доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
9. Апарат Верховної Ради України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника від депутатських фракцій (депутатських груп).
( Розділ IV доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
10. Рада суддів України протягом тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" призначає особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирає її заступника, про що приймає рішення.
( Розділ IV доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
11. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, протягом десяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" звертається до Європейської комісії "За демократію через право" для отримання пропозиції стосовно кандидатури члена до першого складу Дорадчої групи експертів та його заступника, після чого передає отримані пропозиції Кабінету Міністрів України.
( Розділ IV доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
12. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України протягом п’ятнадцяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" формує перелік міжнародних організацій.
Протягом п’яти днів з дня складення відповідного переліку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, звертається до міжнародних організацій, включених до такого переліку, для отримання від них пропозицій стосовно кандидатур членів до першого складу Дорадчої групи експертів та їх заступників. Пропозиції передаються Кабінету Міністрів України.
У разі якщо міжнародні організації протягом тридцяти днів з дня отримання відповідного звернення не надали свої пропозиції стосовно кандидатури членів до першого складу Дорадчої групи експертів, їх заступників або запропонували недостатню їх кількість, додаткові пропозиції до першого складу Дорадчої групи експертів може надати Європейська комісія "За демократію через право".
У разі якщо міжнародні організації запропонували сукупно кількість кандидатів у члени Дорадчої групи експертів та їх заступників, яка є більшою ніж дві особи, Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення двох кандидатів та обрання двох заступників із наданих пропозицій.
( Розділ IV доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
13. Кабінет Міністрів України протягом трьох днів з дня отримання відповідних пропозицій до першого складу Дорадчої групи експертів від Європейської комісії "За демократію через право" та міжнародних організацій видає розпорядження про призначення осіб до першого складу Дорадчої групи експертів та обрання їх заступників. Особа набуває статусу члена Дорадчої групи експертів з дня видання відповідного розпорядження.
( Розділ IV доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
14. Європейська комісія "За демократію через право", міжнародні організації одночасно із пропозиціями до першого складу Дорадчої групи експертів можуть надати список із пропозиціями заступників членів Дорадчої групи експертів. До списку включається один заступник на кожну посаду члена Дорадчої групи експертів.
Якщо член Дорадчої групи експертів, який має заступника, відведений (самовідведений), повноваження такого члена Дорадчої групи експертів щодо розгляду питань та голосування за ухвалення рішення Дорадчої групи здійснює його заступник, який відведенню (самовідведенню) не підлягає.
Якщо повноваження члена Дорадчої групи експертів, який має заступника, достроково припинено, за рішенням Дорадчої групи експертів такий заступник призначається на відповідну вакантну посаду члена Дорадчої групи експертів у межах строку повноважень такого члена.
Якщо всі заступники відмовилися від членства у Дорадчій групі експертів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, звертається до Європейської комісії "За демократію через право", міжнародних організацій відповідно для отримання додаткових пропозицій.
( Розділ IV доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
15. Дорадча група експертів протягом тридцяти днів з дня її утворення:
1) проводить перше засідання, на якому обирає голову та секретаря Дорадчої групи експертів;
2) затверджує Положення про Дорадчу групу експертів.
( Розділ IV доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022 )
16. З дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України" усі процедури відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах, розпочаті суб’єктами призначення та не завершені станом на день набрання ним чинності, вважаються припиненими без окремого рішення суб’єктів призначення.
Особи, які брали участь у процедурах відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах, але не були призначені суб’єктами призначення на посаду судді Конституційного Суду станом на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України", вважаються такими, що не призначені на посаду судді Конституційного Суду. Такі особи мають право взяти участь у процедурах відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах, оголошених після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах", на рівних та загальних умовах.
( Розділ IV доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
17. Суб’єкти призначення суддів Конституційного Суду невідкладно, але не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України", оголошують про проведення конкурсного відбору на всі посади суддів Конституційного Суду, вакантні станом на день набрання ним чинності. Нові конкурсні відбори на посаду судді Конституційного Суду проводяться відповідно до цього Закону.
( Розділ IV доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022; в редакції Закону № 3277-IX від 27.07.2023 )
18. На наступний день після закінчення перехідного періоду добору, передбаченого пунктом 4 цього розділу, повноваження членів Дорадчої групи експертів, призначених Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Європейської комісії "За демократію через право", міжнародних організацій, вважаються припиненими без прийняття окремого рішення Дорадчою групою експертів.
Вакансії, що утворилися, заповнюються в порядку, передбаченому цим Законом.
( Розділ IV доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022 )
19. Протягом перехідного періоду добору за запитом Дорадчої групи експертів для підтримки її діяльності та роботи її членів можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних організацій за рахунок коштів таких організацій.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Дорадчої групи експертів може здійснюватися за рахунок коштів залученої міжнародної технічної допомоги.
( Розділ IV доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 2846-IX від 13.12.2022 )
20. Протягом перехідного періоду добору Дорадча група експертів ухвалює рішення щонайменше чотирма голосами її членів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією "За демократію через право".
Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів "за" і "проти" Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.
У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" під час повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією "За демократію через право", є вирішальними.
( Розділ IV доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 3277-IX від 27.07.2023 )

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 липня 2017 року
№ 2136-VIII