Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.12.2020 №1364
Остання редакція від 28.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.12.2020

Номер 1364

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1364
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (далі — експериментальний проект) з використанням даних, що обробляються в:
Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія";
Єдиному державному демографічному реєстрі;
Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних;
єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ;
реєстрах територіальних громад.
2. Затвердити Порядок реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі, що додається.
3. Внести у додатки 6, 7, 11 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2017 р., № 72, ст. 2209; 2020 р., № 50, ст. 1566), зміни, що додаються.
4. Міністерству внутрішніх справ протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити створення:
інтерфейсів прикладного програмування для здійснення електронної взаємодії реєстрів територіальних громад та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ;
технічних та програмних засобів, спрямованих на формування та ведення реєстрів територіальних громад в електронному вигляді, а також на ведення всіх реєстрів територіальних громад та інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ у єдиних форматах та за узгодженими показниками з метою автоматизації службових процесів органів реєстрації місця проживання.
5. Міністерствам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, та органам реєстрації місця проживання, які беруть участь в реалізації експериментального проекту, забезпечити:
застосування національних електронних інформаційних ресурсів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, зокрема забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою інформаційну взаємодію ресурсів та технічну можливість реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (крім Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, застосування якого в експериментальному проекті здійснюватиметься поетапно за спільним рішенням Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони);
обробку персональних даних, переданих з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" з метою надання адміністративної послуги з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
визначення особливостей застосування власних нормативно-правових актів протягом строку реалізації експериментального проекту;
проведення інформаційно-роз’яснювальних та навчальних заходів щодо порядку реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі;
подання (крім органів реєстрації місця проживання) Міністерству цифрової трансформації протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою планів заходів щодо реалізації експериментального проекту та щороку до 25 листопада звітів про результати його реалізації за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.
6. Міністерству цифрової трансформації:
забезпечити координацію заходів щодо реалізації експериментального проекту;
подавати щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментального проекту, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1364
ПОРЯДОК
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі
1. Цей Порядок визначає процедуру подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (далі — заява), обміну інформацією між національними електронними інформаційними ресурсами, які використовуються з метою реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (далі — реєстрація/зняття з реєстрації) осіб, які можуть подати таку заяву, та перелік відомостей, необхідних для її подання, а також інші питання реєстрації/зняття з реєстрації. Реєстрація/зняття з реєстрації проводиться виключно за бажанням особи.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", інших законах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулювання цього Порядку.
3. Реєстрація/зняття з реєстрації здійснюється щодо особи, яка:
1) пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи;
2) має паспорт громадянина України у формі картки;
3) реєструє місце проживання:
за адресою житла, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та за умови, що особа є власником (співвласником) зазначеного житла або отримала електронну згоду на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) зазначеного житла, а також за відсутності обтяжень речових прав на зазначене житло;
за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них, якщо особа є неповнолітньою (віком від 14 до 18 років);
4) реєструє, знімає з реєстрації місце проживання в реєстрах територіальних громад, які здійснюють електронну інформаційну взаємодію з єдиною інформаційною системою МВС. У разі реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації місця проживання за попередньою адресою електронна інформаційна взаємодія з реєстром територіальної громади попереднього місця проживання не вимагається.
4. Заява формується заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія" (далі — Портал Дія) після проходження ним автентифікації.
Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, зазначених у цьому пункті, та виду реєстраційної дії.
У заяві зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), стать, дата і місце народження, громадянство, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реквізити документа, що посвідчує особу (вид, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав, строк дії), контактні дані (номер телефону та/або адреса електронної пошти), адреса реєстрації/зняття з реєстрації, адреса попереднього місця проживання (якщо реєстрація/зняття з реєстрації здійснюються не одночасно).
У разі коли заявник не є одноосібним власником житла, у заяві також зазначається інформація про власника (співвласника) житла, а саме: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реквізити документа, що посвідчує особу (вид, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав, строк дії), реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), адреса електронної пошти. Відомості заповнюються окремо щодо кожного власника (співвласника) житла.
Для неповнолітніх осіб, які реєструються за місцем проживання своїх батьків чи одного з них, у заяві додатково зазначаються:
серія та номер свідоцтва про народження (відомості про дату видачі та найменування органу, який його видав, отримуються шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану);
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них, за адресою яких (якого) здійснюється реєстрація місця проживання. У разі зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них зазначається попереднє прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також реквізити документа, що посвідчує таку зміну (вид, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав) (отримуються шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану).
Для призовників та військовозобов’язаних у заяві додатково зазначаються:
окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних (далі — Реєстр військовозобов’язаних) у разі, коли відомості про призовника або військовозобов’язаного включені до Реєстру військовозобов’язаних, зокрема дані про окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних, зазначені за встановленою формою у військово-обліковому документі (посвідченні про приписку до призовної дільниці (для призовників), військовому квитку або тимчасовому посвідченні (для військовозобов’язаних);
дата взяття на військовий облік та/або зняття з військового обліку, найменування районного (міського) військового комісаріату, де особа перебуває та/або перебувала на зазначеному обліку, а щодо військовозобов’язаних — також серія та номер військово-облікового документа, військове звання та військово-облікова спеціальність у разі, коли відомості про призовника або військовозобов’язаного не включені до Реєстру військовозобов’язаних, зокрема у військово-обліковому документі не зазначені за встановленою формою дані про окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних.
Електронна згода на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) житла зазначається у заяві під час її формування. Оплата адміністративного збору за реєстрацію/зняття з реєстрації здійснюється за допомогою програмних засобів Порталу Дія під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.
Складення та/або подання будь-яких інших заяв чи відомостей для реєстрації/зняття з реєстрації не вимагається.
5. Під час формування заяви отримуються/підтверджуються такі відомості:
1) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — відомості про дату видачі свідоцтва про народження, найменування органу, який його видав, та про батьків чи одного з батьків, якщо заяву подає неповнолітня особа;
2) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — відомості про право власності на житло, обтяження речових прав на житло;
3) з Єдиного державного демографічного реєстру (через єдину інформаційну систему МВС) — відомості про дійсність унікального номеру запису у зазначеному Реєстрі та паспорта громадянина України у формі картки.
6. Формування заяви припиняється або її подання блокується за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:
1) не підтверджуються відомостями реєстрів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;
2) надані не в повному обсязі (у тому числі у разі, коли відсутні відомості про оплату адміністративного збору або не надано електронної згоди власника (співвласників) житла);
3) не узгоджуються між собою.
7. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.
8. Заява надсилається через єдину інформаційну систему МВС до органу реєстрації, який у день надходження заяви або на наступний робочий день у разі, коли заява надійшла у неробочий час або за годину до закінчення робочого часу, здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації або приймає рішення про відмову у реєстрації/знятті з реєстрації (далі — рішення про відмову) в установленому законодавством порядку.
Розбіжності у відомостях, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації, які виникли у зв’язку із зміною в установленому порядку найменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), адміністративно-територіальних одиниць, не є підставою для відмови у реєстрації/знятті з реєстрації. У такому разі орган реєстрації здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації за адресою, дійсною на момент подання заяви, та інформує про це заявника у порядку, передбаченому абзацом другим підпункту 1 пункту 9 цього Порядку.
9. У день реєстрації/зняття з реєстрації або прийняття рішення про відмову орган реєстрації надсилає через єдину інформаційну систему МВС:
1) до Порталу Дія:
повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації або рішення про відмову, які надсилаються Порталом Дія на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого електронного кабінету користувача на Порталі Дія (у разі утворення кабінету);
повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовникам і військовозобов’язаним, відомості про яких включені до Реєстру військовозобов’язаних. Повідомлення надсилається засобами Порталу Дія до Реєстру військовозобов’язаних. У повідомленні зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних, місце проживання, місце та дата реєстрації/зняття з реєстрації. Повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовникам і військовозобов’язаним, відомості про яких не включені до Реєстру військовозобов’язаних, надсилається органом реєстрації відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3230);
2) до реєстру територіальної громади попереднього місця проживання — повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи у разі реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання. Повідомлення містить набір даних, визначених у додатку 15 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108). У разі відсутності електронної інформаційної взаємодії із зазначеним реєстром повідомлення повертається за допомогою програмних засобів єдиної інформаційної системи МВС до органу реєстрації для його передачі згідно з Правилами реєстрації місця проживання в інший спосіб;
3) до відомчої інформаційної системи ДМС для подальшої передачі до Єдиного державного демографічного реєстру — інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації за набором даних, визначених у додатках 2 і 3 до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2017 р., № 72, ст. 2209).
10. Інформаційна взаємодія між національними електронними інформаційними ресурсами, визначеними цим Порядком, здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).
У разі коли інформаційна взаємодія, передбачена абзацом першим цього пункту, не встановлена, порядок такої взаємодії, зокрема структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, визначається держателями (розпорядниками) відповідних національних електронних інформаційних ресурсів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1364
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 6, 7, 11 до Правил реєстрації місця проживання
1. Додатки 6 і 7 викласти в такій редакції:
"Додаток 6
до Правил
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1364)
Органу реєстрації
____________________________________
(найменування органу реєстрації)
____________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові особи (представника),
____________________________________
дата і місце народження, громадянство/підданство)
ЗАЯВА
про реєстрацію місця проживання
Прошу зареєструвати моє місце проживання/місце проживання особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)
прізвище ____________________________________________________
власне ім’я __________________________________________________
по батькові __________________________________________________
дата і місце народження _______________________________________
громадянство/підданство ______________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) ____________________________________________________
за адресою __________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної
________________________________________________________________
установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту
________________________________________________________________
або військової частини, за якою реєструється місце проживання)
адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) _______________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження)
________________________________________________________________
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування
________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _________________________________________________________
документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання особи ________________________________________________
(вид, серія та/або номер, дата видачі,
________________________________________________________________
найменування органу, який його видав)
документ, що посвідчує особу законного представника/представника згідно з довіреністю ______________________________________________
(вид, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу,
________________________________________________________________
який його видав,унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)
_____ ________________ 20__ р. __________________
(підпис)
До заяви додаю квитанцію про сплату адміністративного збору.
Підстави для реєстрації місця проживання особи  документи, що
підтверджують (необхідне заповнити):
право на проживання в житлі (заповнюється у разі реєстрації за
адресою житла) __________________________________________________
(ордер, свідоцтво про право власності,
________________________________________________________________
договір найму (піднайму, оренди) або інші документи)
згода власника (співвласників) житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання особи у разі відсутності документів, що підтверджують право на проживання в житлі ________________________________________________________________
(згоден/не згоден)
________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду, вид документа,
________________________________________________________________
що засвідчує особу, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)
____ ___________ 20___ р.
перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань _________________________________
(так/ні)
перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи/закладу) ______________
________________________________________________________________
(посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі,
________________________________________________________________
довідка про прийняття на обслуговування, реквізити)
проходження служби у військовій частині (заповнюється у разі реєстрації за адресою військової частини) ____________________________
(реквізити довідки, виданої
________________________________________________________________
командиром військової частини)
Службові відмітки
Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив _______________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)
МП _____ ___________ 20___ р.
У реєстрації місця проживання відмовлено ___ ___________ 20___ р.
________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис,
_________________________________________________________________
прізвище та ініціали працівника, що прийняв рішення)
_________________________________________________________________
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)
________________________________________________________________
Місце проживання зареєстровано _____ _________________ 20___ р.
________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище
________________________________________________________________
та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
__________
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.
Додаток 7
до Правил
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1364)
Органу реєстрації
____________________________________
(найменування органу реєстрації)
____________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові представника, дата
____________________________________
і місце народження, громадянство/підданство)
ЗАЯВА
про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
Прошу зареєструвати місце проживання малолітньої дитини
прізвище ____________________________________________________
власне ім’я __________________________________________________
по батькові __________________________________________________
дата і місце народження _______________________________________
громадянство/підданство ______________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) ____________________________________________________
за адресою __________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної
________________________________________________________________
установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або
________________________________________________________________
військової частини, за якою реєструється місце проживання)
адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) ________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження)
________________________________________________________________
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування
________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _________________________________________________________
свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 років) ________________________________________________________________
(серія та/або номер, дата видачі,
________________________________________________________________
найменування органу, який його видав)
документ, що посвідчує особу законного представника/представника
за довіреністю ___________________________________________________
(вид, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,
________________________________________________________________
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)
_____ ________________ 20__ р. ___________________
(підпис)
До заяви додаю квитанцію про сплату адміністративного збору.
Підстави для реєстрації місця проживання малолітньої дитини — документи, що підтверджують (необхідне заповнити):
право на проживання в житлі (документи подаються в разі реєстрації малолітньої дитини не за адресою батьків/законних
представників) ___________________________________________________
(вид документа, що посвідчує особу, серія та/або номер, дата видачі,
________________________________________________________________
найменування органу, який його видав)
перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою відповідної установи, закладу) _____________
________________________________________________________________
(реквізити документів, що підтверджують право на перебування
________________________________________________________________
у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту)
перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань ________________________________
(так/ні)
Я, ___________________________________________, який є законним
(прізвище, власне ім’я та по батькові)
представником _____________________________, даю згоду на реєстрацію
(прізвище, власне ім’я та по батькові особи)
місця його/її проживання (за наявності двох або більше законних представників реєстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних представників).
Службові відмітки
Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив _______________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)
МП _____ ___________ 20___ р.
У реєстрації місця проживання відмовлено ____ ___________ 20__ р.
________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис,
________________________________________________________________
прізвище та ініціали працівника, що прийняв рішення)
_______________________________________________________________
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)
Місце проживання зареєстровано _____ _________________ 20___ р.
________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис,
________________________________________________________________
прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
__________
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.".
2. Додаток 11 викласти в такій редакції:
"Додаток 11
до Правил
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1364)
Органу реєстрації
____________________________________
(найменування органу реєстрації)
____________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові особи (представника),
____________________________________
дата і місце народження, громадянство/підданство)
ЗАЯВА
про зняття з реєстрації місця проживання
Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)
прізвище ____________________________________________________
власне ім’я __________________________________________________
по батькові __________________________________________________
дата і місце народження _______________________________________
громадянство/підданство ______________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності) ____________________________________________________
у зв’язку з вибуттям:
- за адресою _________________________________________________
(адреса майбутнього місця проживання або адреса (місцезнаходження)
________________________________________________________________
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального
________________________________________________________________
захисту або військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи)
- на постійне проживання до ___________________________________
(назва країни)
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _________________________________________________________
документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання особи ________________________________________________
(назва, серія та/або номер, дата видачі,
________________________________________________________________
найменування органу, який його видав)
свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 років) ________________________________________________________________
(серія та/або номер, дата видачі,
________________________________________________________________
найменування органу, який його видав)
документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю ___________________________________________________
(назва, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,
________________________________________________________________
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)
_____ ________________ 20__ р. ___________________
(підпис)
Я, _____________________________, який є законним представником
(прізвище, власне ім’я та по батькові)
____________________________________, даю згоду на зняття з реєстрації
(прізвище, власне ім’я та по батькові особи)
місця його/її проживання (за наявності двох або більше законних представників зняття з реєстрації здійснюється за згодою інших представників).
Службові відмітки
Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив _______________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)
МП _____ ___________ 20___ р.
У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено ___ ________ 20__ р.
________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ________________________________________________________________
ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
________________________________________________________________
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)
Місце проживання знято з реєстрації _____ _______________ 20__ р. ________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, ________________________________________________________________
прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
__________
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2020 р. № 1364
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (далі — експериментальний проект) з використанням даних, що обробляються в:
Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Портал Дія";
Єдиному державному демографічному реєстрі;
Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних;
єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ;
реєстрах територіальних громад.
2. Затвердити Порядок реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі, що додається.
3. Внести у додатки 6, 7, 11 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2017 р., № 72, ст. 2209; 2020 р., № 50, ст. 1566), зміни, що додаються.
4. Міністерству внутрішніх справ протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити створення:
інтерфейсів прикладного програмування для здійснення електронної взаємодії реєстрів територіальних громад та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ;
технічних та програмних засобів, спрямованих на формування та ведення реєстрів територіальних громад в електронному вигляді, а також на ведення всіх реєстрів територіальних громад та інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ у єдиних форматах та за узгодженими показниками з метою автоматизації службових процесів органів реєстрації місця проживання.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +