Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.04.2021 №423
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.04.2021

Номер 423

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2021 р. № 423
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 235) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 423
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364
1. У постанові:
1) в абзаці шостому пункту 1 слова "військовозобов’язаних" замінити словами "призовників, військовозобов’язаних та резервістів";
2) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Установити, що у рамках реалізації експериментального проекту взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, відомості про яких наявні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, здійснюється на підставі відомостей про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання осіб в електронній формі, надісланих органами реєстрації через єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.";
3) у пункті 5:
в абзаці другому слова "(крім Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, застосування якого в експериментальному проекті здійснюватиметься поетапно за спільним рішенням Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони)" замінити словами "(у тому числі Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, застосування якого в експериментальному проекті здійснюватиметься на підставі протоколів про інформаційну взаємодію)";
в абзаці третьому слово "військовозобов’язаних" замінити словами "призовників, військовозобов’язаних та резервістів";
4) доповнити постанову пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. Відомості про окремий номер запису призовника, військовозобов’язаного або резервіста в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який міститься у реєстрі або присвоюється у випадку створення нового запису, надсилаються Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" через єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цією постановою.".
2. У Порядку реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 4:
абзац третій після слів "строк дії)" доповнити словами
", реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)";
у першому реченні абзацу четвертого слова "унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)," виключити, а після слів "номером паспорта)" доповнити словами ", відомості про документи, що підтверджують право власності";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них, за адресою яких (якого) здійснюється реєстрація місця проживання.";
абзаци восьмий — десятий викласти в такій редакції:
"Для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у заяві додатково зазначається окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Реєстр) (за наявності).
У разі коли відомості про призовника, військовозобов’язаного або резервіста включені до Реєстру, окремий номер запису отримується шляхом електронної інформаційної взаємодії з Реєстром через єдину інформаційну систему МВС (після запровадження інформаційної взаємодії).
У разі коли відомості про призовника, військовозобов’язаного або резервіста не включені до Реєстру, заявник за власним бажанням на Порталі Дія зазначає перелік відомостей, які після запровадження інформаційної взаємодії надсилаються до Реєстру з метою включення до нього відомостей про особу, а саме тип військово-облікового документа, найменування районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі — територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), в якому особа перебуває та/або перебувала на зазначеному обліку, а щодо військовозобов’язаних та резервістів — також серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності). Реєстр забезпечує включення відомостей про особу із присвоєнням окремого номера запису та надсилає його шляхом електронної інформаційної взаємодії до Порталу Дія через єдину інформаційну систему МВС.";
2) пункт 5 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
"4) з Реєстру — відомості про окремий номер запису в Реєстрі (після запровадження інформаційної взаємодії).";
3) в абзаці другому пункту 8 слова "абзацом другим підпункту" замінити словом "підпунктом";
4) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. У день реєстрації/зняття з реєстрації або прийняття рішення про відмову орган реєстрації надсилає через єдину інформаційну систему МВС:
1) до Порталу Дія — повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації або рішення про відмову, які надсилаються Порталом Дія на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого електронного кабінету користувача на Порталі Дія (у разі утворення кабінету);
2) до Реєстру — повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів (після запровадження інформаційної взаємодії).
У повідомленні зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), окремий номер запису в Реєстрі (за наявності), тип військово-облікового документа, найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому особа перебуває та/або перебувала на зазначеному обліку, а щодо військовозобов’язаних та резервістів — також серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності), попереднє та поточне зареєстроване місце проживання.
Повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів, місце проживання яких було зареєстровано до моменту запровадження інформаційної взаємодії, підлягають передачі після її запровадження.
Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів, надіслані органом реєстрації через єдину інформаційну систему МВС до Реєстру, є підставою для взяття особи на військовий облік або зняття з військового обліку відповідним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів за заявами, поданими відповідно до вимог цього Порядку, не включаються органом реєстрації до повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників та військовозобов’язаних, передбаченого Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3230);
3) до реєстру територіальної громади попереднього місця проживання — повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи у разі реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання. Повідомлення містить набір даних, визначених у додатку 15 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108). У разі відсутності електронної інформаційної взаємодії із зазначеним реєстром повідомлення повертається за допомогою програмних засобів єдиної інформаційної системи МВС до органу реєстрації для його передачі згідно із зазначеними Правилами, в інший спосіб;
4) до відомчої інформаційної системи ДМС для подальшої передачі до Єдиного державного демографічного реєстру — інформацію про реєстрацію/зняття з реєстрації за набором даних, визначених у Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2021 р., № 4, ст. 217).";
5) абзац другий пункту 10 після слів "електронних інформаційних ресурсів" доповнити словами "шляхом укладення відповідних протоколів інформаційної взаємодії".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2021 р. № 423
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 235) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2021 р. № 423
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1364
1. У постанові:
1) в абзаці шостому пункту 1 слова "військовозобов’язаних" замінити словами "призовників, військовозобов’язаних та резервістів";
2) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Установити, що у рамках реалізації експериментального проекту взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, відомості про яких наявні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, здійснюється на підставі відомостей про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання осіб в електронній формі, надісланих органами реєстрації через єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.";
3) у пункті 5:
в абзаці другому слова "(крім Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, застосування якого в експериментальному проекті здійснюватиметься поетапно за спільним рішенням Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони)" замінити словами "(у тому числі Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, застосування якого в експериментальному проекті здійснюватиметься на підставі протоколів про інформаційну взаємодію)";

30 днiв передплати безкоштовно!