Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України Наказ від 29.12.2018 №4146/5
Остання редакція від 29.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 29.12.2018

Номер 4146/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2018 № 4146/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2018 р.
за № 1518/32970
Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України , що додаються.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник МіністраО. Сукманова
ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур’є
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
29 грудня 2018 року № 4146/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2018 р.
за № 1518/32970
ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України
1. В абзаці третьому пункту 3 Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року № 367/20680 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року № 3236/5), слово "тощо" виключити;
2. У Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року № 2586/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за № 1568/28013:
пункт 1після слів "його територіальних органів," доповнити словами "органів ліцензування, дозвільних органів,";
абзац другий пункту 2 після слів "його територіального органу," доповнити словами "органу ліцензування, дозвільного органу,";
після пункту 2 доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Доступ до реєстрів користувачів, крім нотаріусів, надається відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 860, за умови подання такими користувачами сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації.";
друге речення абзацу третього пункту 6 викласти в такій редакції: "Відновлення доступу користувачу, у тому числі нотаріусу, здійснюється на наступний робочий день з дня спливу відповідного строку за умови надання таким користувачем сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру.".
3. У Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330:
1) абзац п’ятий пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
"назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630;";
2) у розділі II:
пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо під час розгляду заяви та документів для державної реєстрації державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі інших пакетів документів для державної реєстрації щодо цього самого суб’єкта, наступний пакет документів розглядається після проведення державної реєстрації чи відмови в такій реєстрації на підставі заяви та документів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі раніше.";
пункт 7 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:
"Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження файла розміру такий файл розділяється на декілька файлів.
Електронні копії документів мають бути придатні для сприйняття їх змісту.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
3) у розділі ІV:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Заява формується заявником в електронній формі з обов’язковим долученням до неї оригіналів електронних документів для державної реєстрації.
Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Плата за надання адміністративних послуг здійснюється на порталі електронних сервісів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.";
пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 3-8;
у пункті 4 слова "примірник опису з кодом" замінити словом "код";
у пункті 6 слова "електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів з накладеним заявником власним кваліфікованим електронним підписом" замінити словами "оригіналів електронних документів для державної реєстрації";
4) у розділі V:
абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
"назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630.";
у пункті 8 слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення".
4. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969:
у розділі VII:
підпункт 9 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"дата і номер запису про проведену реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі;";
у підпункті 7 пункту 6 слова "рішення суду" замінити словами "судове рішення".
5. Форму 3 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", затверджену наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2018 року за № 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5), після слів "** Заповнюється обов’язково" доповнити словами ", крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та якщо заявником виступає особа, зазначена у пунктах в-е частини п’ятої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
Директор Департаменту
приватного права

О.М. Ференс
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2018 № 4146/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2018 р.
за № 1518/32970
Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України , що додаються.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник МіністраО. Сукманова
ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур’є
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
29 грудня 2018 року № 4146/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2018 р.
за № 1518/32970
ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!