• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Міністерство фінансів України  | Наказ, Перелік, Звіт, Форма, Стандарт, Положення від 07.02.2013 № 73
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2013 м. Київ № 73
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за № 336/22868
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 627, від 8 лютого 2014 року № 48,  від 17 лютого 2017 року № 241, від 20 червня 2018 року № 564, від 31 травня 2019 року № 226, від 9 липня 2021 року № 385, від 12 січня 2023 року № 18 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 2 лютого 2023 року № 57 ), від 7 листопада 2023 року № 624 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 27 листопада 2023 року № 659 )
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами).
3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.
 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.02.2013 № 73
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за № 336/22868
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"
I. Загальні положення
1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
( пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення:
активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;
бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;
витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);
( абзац п'ятий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями підприємства;
( абзац шостий пункту 3 розділу І у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;
доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
( абзац восьмий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;
збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;
звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;
звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
( абзац тринадцятий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;
зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;
інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей);
( абзац шістнадцятий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства;
консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;
( абзац вісімнадцятий пункту 3 розділу І у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;
міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;
( абзац двадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 18, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 02.02.2023 р. № 57 )
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
( абзац двадцять перший пункту 3 розділу І у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів;
необоротні активи - всі активи, що не є оборотними;
облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;
( абзац двадцять четвертий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
( абзац двадцять п'ятий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;
основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;
прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;
примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності;
принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;
розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;
рух грошових коштів (грошей) - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів;
( абзац тридцять третій пункту 3 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом).
сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);
суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства;
фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;
фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;
( абзац тридцять восьмий пункту 3 розділу І у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
( пункт 3 розділу І доповнено абзацом тридцять дев'ятим  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
( пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
5. Порядок і строки подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності користувачам визначаються законодавством.
( пункт 5 розділу І у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
II. Склад та елементи фінансової звітності
1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.
( абзац третій пункту 1 розділу ІІ у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
2. Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).
( пункт 2 розділу II у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 226, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 18, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 02.02.2023 р. № 57 )
3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту).
4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:
інформація є суттєвою;
оцінка статті може бути достовірно визначена.
5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.
6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.
( пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
7. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться.
8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.
9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.
( абзац перший пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів (грошей) у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів (грошей) до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.
( абзац другий пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I "Власний капітал" балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.
III. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її складання
( назва розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.
( пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
3. Фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою). Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
( пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
фінансові звіти підприємства за різні періоди;
фінансові звіти різних підприємств.
5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.
6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;
історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей);
( абзац шостий пункту 6 розділу ІІІ у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності
1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов'язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.
Абзац другий пункту 1 розділу IV виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 09.07.2021 р. № 385 )
2. У фінансовій звітності обов'язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.
Згортання статей активів і зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:
4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу).
4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства.
4.3. Назву підприємства, що контролює інші підприємства (материнське підприємство), а також назву фактичної контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву.
( підпункт 4.3 пункту 4 розділу IV у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 18, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 02.02.2023 р. № 57 )
4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.
4.5. Дату затвердження фінансової звітності.
4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
( підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.02.2017 р. № 241 )
5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
6.1. Принципів оцінки статей звітності.
6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.
7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).
8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:
8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:
8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.
8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
8.2.2. Номінальна вартість акції.
8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.
8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.
8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %.
8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:
9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками.
9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.
10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:
10.1. Склад грошових коштів (грошей).
( підпункт 10.1 пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 )
10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків.
10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:
11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу.
11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима.
11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані.
11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов'язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.
12. У примітках до фінансової звітності інвестори наводять (розкривають) перелік господарських товариств, власну частку в їхньому статутному капіталі та суму заборгованості за внесками до зазначених статутних капіталів.
( Положення доповнено пунктом 12 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 07.11.2023 р. № 624, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.11.2023 р. № 659 )
 

Директор департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
 
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
  КОДИ
 
 
01
 
 
 
 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ____________________________________________ за КАТОТТГ-1
Організаційно-правова форма господарювання ____________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників-2 _______________________________________  
Адреса, телефон ___________________________________________________  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)     
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ___________ 20__ р.
  Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010    
первісна вартість 1011    
знос 1012    
Інвестиційна нерухомість 1015    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030    
інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095    
II. Оборотні активи
Запаси
1100    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130    
з бюджетом 1135    
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155    
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165    
Витрати майбутніх періодів 1170    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс 1300    
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400    
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420    
Неоплачений капітал 1425 (             ) (             )
Вилучений капітал 1430 (             ) (             )
Усього за розділом I 1495    
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
Цільове фінансування 1525    
Усього за розділом II 1595    
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610    
товари, роботи, послуги 1615    
розрахунками з бюджетом 1620    
у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625    
розрахунками з оплати праці 1630    
Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов'язання 1690    
Усього за розділом III 1695    
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
Баланс 1900    
Керівник
Головний бухгалтер
____________
-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
-2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
  КОДИ
 
 
01
 
                                                                                                        Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________        за ЄДРПОУ
                                                                             (найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 20__ р.
  Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код
рядка
За звітний
період
За аналогічний
період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (             ) (             )
Валовий:
прибуток
2090    
збиток 2095 (             ) (             )
Інші операційні доходи 2120    
Адміністративні витрати 2130 (             ) (             )
Витрати на збут 2150 (             ) (             )
Інші операційні витрати 2180 (             ) (             )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190    
збиток 2195 (             ) (             )
Дохід від участі в капіталі 2200    
Інші фінансові доходи 2220    
Інші доходи 2240    
Фінансові витрати 2250 (             ) (             )
Втрати від участі в капіталі 2255 (             ) (             )
Інші витрати 2270 (             ) (             )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290    
збиток 2295 (             ) (             )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300    
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305    
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350    
збиток 2355 (             ) (             )