• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування

Верховна Рада України , Верховна Рада України  | Закон, Закон від 24.04.2012 № 4661-VI
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Закон
  • Дата: 24.04.2012
  • Номер: 4661-VI
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 7, ст.64)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 794-VII від 27.02.2014 , ВВР, 2014, № 13, ст.222 № 595-VIII від 14.07.2015 , ВВР, 2015, № 37-38, ст.366 № 1798-VIII від 21.12.2016 , ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 , ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
1) підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 доповнити словами "крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу";
2) підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 доповнити словами "яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року";
3) абзаци перший і другий пункту 167.1 статті 167 викласти в такій редакції:
"167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків";
4) в абзаці другому пункту 174.3 статті 174:
слова "включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку" виключити;
абзац доповнити словами "а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини";
5) підпункт "є" пункту 176.1 статті 176 викласти в такій редакції:
"є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з цим підпунктом.
Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:
задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);
із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта суми - за ставкою у розмірі 17 відсотків.
Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом";
6) у статті 179:
у пункті 179.1 слова "або інших законів України" виключити;
абзаци перший і другий пункту 179.2 замінити трьома абзацами такого змісту:
"179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;
у пункті 179.9:
в абзаці третьому слова "законодавчо встановлених випадків її подання" замінити словами "встановлених цим розділом випадків її подання";
абзац четвертий виключити;
пункт 179.11 викласти в такій редакції:
"179.11. Фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" , подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених цим розділом".
2. Статтю 13 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру
Державні службовці та особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016 )
4. Статтю 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру
Посадові особи місцевого самоврядування та особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" .
5. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру
Народний депутат України декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" .
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396 -IX від 19.12.2019 )
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015 )
8. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) у статті 54:
пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:
"7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ;
частину п'яту виключити;
2) частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" .
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим;
3) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
"7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ;
4) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
"6) зазначення в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру завідомо неправдивих відомостей".
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 794-VII від 27.02.2014 )
10. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3):
1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слова "а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
2) в абзаці першому частини третьої статті 8 слова "а також декларацією про майновий стан і доходи (податковою декларацією) за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
24 квітня 2012 року
№ 4661-VI