Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження, Форма типового документа, Порядок від 25.12.2003 №178
Реквізити

Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Тип Розпорядження, Форма типового документа, Порядок

Дата 25.12.2003

Номер 178

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
25.12.2003 N 178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 57/8656
Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008 Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1823 від 30.07.2015 )
Відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з РозпорядженнямНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферіринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - Директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.
Голова Комісії В.Суслов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
25.12.2003 N 178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 57/8656
ПОРЯДОК
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду
( У заголовку, тексті Порядку та у додатках 1-3 до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )
1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших чинних нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )
2. Терміни та поняття у цьому Порядку вживаються відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення".
3. Адміністратор повинен повідомляти Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду:
про адміністрування пенсійного фонду;
про управління активами пенсійного фонду;
про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )
4. Про укладення радою пенсійного фонду договорів щодо кожного договору подається така інформація:
відомості про особу - надавача послуг, з якою укладено договір:
повне найменування особи;
місцезнаходження особи, телефон (факс);
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи;
відомості про ліцензії на провадження відповідних видів діяльності:
вид діяльності;
номер та дата видачі;
строк дії ліцензії;
інформація щодо укладеного договору:
номер договору;
дата укладення договору;
дата закінчення строку дії договору;
посада та прізвище особи, що підписала договір.
5. Рада пенсійного фонду повинна надавати адміністратору інформацію щодо укладених, переукладених та/або пролонгованих договорів про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем разом з копіями відповідних договорів протягом 5 робочих днів з дати укладення таких договорів або протягом 5 робочих днів з дати укладення договору про адміністрування пенсійного фонду (у разі, якщо договір про управління активами пенсійного фонду та/або договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем укладено радою фонду до укладення договору про адміністрування пенсійного фонду).
( Пункт 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008 )
6. Адміністратор пенсійного фонду, з яким рада пенсійного фонду уклала договір про адміністрування, повинен надати Нацкомфінпослуг інформацію щодо укладених договорів за формою згідно з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів протягом 10 робочих днів з дня укладення останнього договору щодо недержавного пенсійного забезпечення.
Такий адміністратор повинен надати Нацкомфінпослуг інформацію щодо переукладених та/або пролонгованих договорів за формою згідно з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів протягом 10 робочих днів з дня переукладення та/або пролонгації таких договорів.
( Пункт 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008 )
7. У разі зміни радою фонду адміністратора новообраний адміністратор надає інформацію про укладення нового договору про адміністрування пенсійного фонду Нацкомфінпослуг за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку протягом 10 робочих днів з дати укладення такого договору.
У разі зміни радою фонду осіб (особи), що здійснюють управління активами, зміни зберігача адміністратор надає інформацію Нацкомфінпослуг про укладення нових договорів щодо недержавного пенсійного забезпечення за формою згідно з додатками 2 та 3 до цього Порядку протягом 10 робочих днів з дня укладення таких договорів.
8. Адміністратор несе відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації інформації до Нацкомфінпослуг у встановленому законодавством порядку.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008 )
Член Комісії - Директор
Департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами


А.А.Рибальченко
Додаток 1
до Порядку
Національна комісія,
"___" ___________ 200_ N ____ що дійснює державне
(дата написання повідомлення) регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договору про адміністрування пенсійного фонду
__________________________________________________________________
(повне найменування адміністратора)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон _____________________ факс _________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________
повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _
__________________________________________________________________
(повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
договору про адміністрування пенсійного фонду.
Місцезнаходження фонду ___________________________________________
Телефон _____________________ факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________
Голова ради фонду ________________________________________________
Номер договору ___________________________________________________
Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору ________
Дата закінчення договору _________________________________________
Договір укладено:
від адміністратора _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
від недержавного пенсійного фонду ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)
МП Керівник адміністратора ____________________
(П.І.Б.)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008 )
Додаток 2
до Порядку
Національна комісія,
"___" ___________ 200_ N ____ що дійснює державне
(дата написання повідомлення) регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договору про управління активами пенсійного фонду
__________________________________________________________________
(повне найменування адміністратора)
місцезнаходження _________________________________________________
телефон ____________________ факс _________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________
повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _
__________________________________________________________________
(повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
договору про управління активами пенсійного фонду.
Місцезнаходження фонду ___________________________________________
Телефон ____________________ факс ________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________
Голова ради фонду ________________________________________________
Кількість осіб, з якими радою укладено договір про управління
активами пенсійного фонду ________________________________________
Повне найменування особи, що здійснює управління активами
пенсійного фонду _________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон ____________________ факс _______________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
_________________
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку/Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з управління активами:
серія та номер ліцензії _________________________
дата видачі ліцензії ____________________________
строк дії ліцензії ____________________________
Номер договору ___________________________________________________
Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору ________
Дата закінчення договору _________________________________________
Договір укладено:
від особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з
управління активами ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
від недержавного пенсійного фонду ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)
МП Керівник адміністратора _____________________
(П.І.Б.)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )
Додаток 3
до Порядку
Національна комісія,
"___" ___________ 200_ N ____ що дійснює державне
(дата написання повідомлення) регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою недержавного пенсійного фонду договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем
__________________________________________________________________
(повне найменування адміністратора)
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон _____________________ факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________
повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _
__________________________________________________________________
(повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
Місцезнаходження фонду ___________________________________________
Телефон ____________________ факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________
Голова ради фонду ________________________________________________
Повне найменування зберігача _____________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон _____________________ факс ________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача _________________________
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності: Діяльності із зберігання активів
пенсійних фондів:
серія та номер ліцензії _________________________
дата видачі ліцензії __________________________
строк дії ліцензії __________________________
Номер договору ___________________________________________________
Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору ________
Дата закінчення договору _________________________________________
Договір укладено:
від зберігача ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
від недержавного пенсійного фонду ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)
МП Керівник адміністратора ____________________
(П.І.Б.)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 від 17.04.2008, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1823 від 30.07.2015 )
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
25.12.2003 N 178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 57/8656
Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!