Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова від 19.06.2015 №392

Національний банк України Постанова від 19.06.2015 №392
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.06.2015 № 392
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 311 від 10.05.2016 № 372 від 18.08.2016 № 90 від 02.08.2018 № 13 від 03.01.2019 № 31 від 05.02.2019 )
Відповідно до статей 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , у зв'язку з централізацією функцій Національного банку України щодо здійснення банківського нагляду Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 вересня 2004 року № 444, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2004 року за № 1265/9864 (зі змінами), що додаються;
2) Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), що додаються.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 311 від 10.05.2016 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
5. Унести до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 року № 366) (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 3:
в абзаці першому пункту 3.4 слова "/територіального управління або їх заступників" виключити;
в абзаці третьому пункту 3.8 слова "(якщо керівником інспекційної групи був інспектор центрального апарату Національного банку) або керівником територіального управління (якщо керівником інспекційної групи був інспектор територіального управління)" виключити;
пункт 3.9 виключити.
У зв'язку з цим пункти 3.10, 3.11 уважати відповідно пунктами 3.9, 3.10;
2) у тексті Положення слова "/територіальне управління" в усіх відмінках виключити.
6. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі III:
в абзаці другому пункту 2.1 глави 2 слова "/Комісія Національного банку при територіальному управлінні відповідно до наданих їм повноважень" виключити;
у підпункті "и" пункту 2.2 глави 2 слова "територіального управління Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки територіального управління Національного банку" замінити словами "Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору";
в абзаці другому пункту 5.1 глави 5 слова "територіальне управління Національного банку (або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" замінити словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника";
2) у главі 1 розділу VII:
в абзаці п'ятому пункту 1.6 слова "Комісії Національного банку при територіальному управлінні (Комісії Національного банку)" замінити словами "Комісії Національного банку";
в абзаці першому пункту 1.7 слова "(Комісія Національного банку при територіальному управлінні)" виключити;
3) у пункті 1.1 глави 1 розділу IX слова "відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку" замінити словами "структурним підрозділом Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку";
4) у тексті Інструкції слова "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника)" та "територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника", "структурний підрозділ Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку" у відповідних відмінках та числах.
7. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 3:
друге речення абзацу першого пункту 3.5 виключити;
в абзаці третьому пункту 3.9 слова "і територіальне управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку" виключити;
2) у главі 4:
в абзаці першому пункту 4.1 слова "відповідного територіального управління", "єдиного електронного довідника" замінити відповідно словами "Національного банку", "Реєстру небанківських установ";
у пункті 4.3 слова "територіального управління за місцезнаходженням зазначених небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку або їх структурних підрозділів" замінити словами "Національного банку";
пункт 4.4 виключити;
3) у додатку 6 до Положення слова
"Копія:__________________________"
(територіальне управління)
виключити.
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 372 від 18.08.2016 )( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 90 від 02.08.2018 )( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
13. У пункті 1.1 глави 1 розділу VI Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1178/21490, слова "відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку" замінити словами "відповідним структурним підрозділом Національного банку".
14. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
15. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.
16. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ПОГОДЖЕНО:
Голова Аудиторської палати України

І.І. Нестеренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.06.2015 № 392
ЗМІНИ
до Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період
1. В абзаці першому пункту 2.4 глави 2 слова "та територіальних управлінь Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "(далі - відповідні підрозділи Національного банку)".
2. У главі 3:
1) у пункті 3.2 слова ", письмового дозволу на здійснення операцій" виключити;
2) у пункті 3.4 слова "відповідних підрозділів центрального апарату Національного банку за напрямами діяльності цих підрозділів згідно з їх повноваженнями і функціональними обов'язками та територіальних управлінь Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "відповідних підрозділів Національного банку";
3) пункт 3.5 викласти в такій редакції:
"3.5. У разі припинення діяльності банку за ініціативою власників банку рішення органу управління банком з цього питання разом з відповідним обґрунтуванням надсилаються Національному банку, який протягом трьох календарних днів після дня отримання цього рішення готує відповідний висновок і подає ці документи спеціальній комісії.
Підстави для надання згоди Національного банку на припинення діяльності банку за ініціативою власників банку та перелік потрібних для цього документів визначаються Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами).
Спеціальна комісія залучає до розгляду пакета документів щодо припинення діяльності банку відповідні підрозділи Національного банку.
На підставі висновків цих підрозділів Національного банку спеціальна комісія подає відповідні пропозиції на розгляд Правління Національного банку.
Про прийняте Правлінням Національного банку рішення Національний банк негайно повідомляє власників банку";
4) у пункті 3.6 слова "(за погодженням з територіальними управліннями Національного банку за місцезнаходженням банку та філії, відділення)" та "з територіальним управлінням за місцезнаходженням банку" замінити відповідно словами "(за погодженням з Національним банком)" та "з Національним банком";
5) у пункті 3.8:
в абзаці четвертому слова "відповідних територіальних управлінь Національного банку" замінити словами "визначеного Національним банком підрозділу Національного банку";
в абзаці п'ятому слова "територіальним управлінням Національного банку" замінити словами "Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київської області";
в абзаці дев'ятому слова "територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "Національному банку";
6) в абзаці другому пункту 3.9 слова "відповідних територіальних управлінь Національного банку або до визначених банків" замінити словами "визначених Національним банком підрозділів Національного банку або банків";
7) пункт 3.12 викласти в такій редакції:
"3.12. У разі значного та такого, що унеможливлює повноцінну та безперебійну діяльність, пошкодження приміщень, комунікаційних та інших систем банку (відокремлених підрозділів банку), уповноваженого для роботи (здійснення операцій) в особливий період, діяльність такого банку (відокремлених підрозділів банку) може бути зупинена до вирішення керівництвом банку питання про налагодження подальшого функціонування або рішення Національного банку про припинення діяльності банку (відокремлених підрозділів банку).
Рішення про зупинення діяльності банку приймає Правління Національного банку на підставі пропозиції спеціальної комісії, викладеної з урахуванням висновків відповідних підрозділів Національного банку та органу управління банку. Рішення про зупинення діяльності відокремлених підрозділів банку приймає орган управління банку з повідомленням про це Національного банку".
3. В абзаці другому пункту 4.1 глави 4 слова "відповідних підрозділів центрального апарату Національного банку за напрямами діяльності цих підрозділів згідно з їх повноваженнями і функціональними обов'язками та територіальних управлінь Національного банку за місцезнаходженням банку" замінити словами "відповідних підрозділів Національного банку".
4. У тексті Положення слова та цифри "Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036 (зі змінами)" у всіх відмінках замінити словами та цифрами " Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами)" у відповідних відмінках.
5. У тексті Положення слова "філії", "філії та відділення", "відокремлені підрозділи (філії)", "відокремлені підрозділи (філії, відділення)" у всіх відмінках замінити словами "відокремлені підрозділи" у відповідних відмінках.
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.06.2015 № 392
ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
1. У главі 1:
1) у пункті 1.3:
в абзаці першому слова "структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю (далі - валютні підрозділи)" виключити;
в абзаці другому слова "та валютних підрозділів" виключити;
в абзаці третьому слова "і валютних підрозділів" виключити;
2) у пункті 1.4 слова "центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку" замінити словом "Департаменту";
2. У главі 2:
1) у пункті 2.1:
в абзаці першому слова "складають щороку Департамент і валютні підрозділи та затверджує Голова Національного банку або вповноважена ним посадова особа Національного банку" замінити словами "складає щороку Департамент та затверджує Голова Національного банку або уповноважена особа Національного банку";
абзац шостий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий уважати абзацами шостим і сьомим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Планові перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій проводяться уповноваженими працівниками відповідно до плану перевірок кас банків (фінансових установ), який складається на кожний рік (за потреби) Департаментом та затверджується директором Департаменту чи уповноваженою особою Національного банку";
абзац сьомий виключити;
2) у абзаці шостому пункту 2.2 слова "або валютного підрозділу" виключити;
3) у пункті 2.8 слова "або територіальні управління Національного банку" виключити;
4) в абзаці другому пункту 2.10 слова "або валютного підрозділу" виключити;
5) пункт 2.11 викласти в такій редакції:
"2.11. Письмове доручення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку (далі - керівники виїзної перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій - згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).
Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядження.
Розпорядження Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].
У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);
підстава і мета перевірки;
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);
перелік питань, що підлягають перевірці;
склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
інше (у разі потреби).
Позапланові виїзні перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій призначають за письмовим чи усним рішенням Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку, яке оформляється у формі доручення.
Письмове доручення Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій";
6) абзац п'ятий пункту 2.14 викласти в такій редакції:
"у разі проведення невиїзної перевірки - відповідно до письмового чи усного рішення Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку, за дорученням яких була призначена невиїзна перевірка (далі - керівники невиїзної перевірки)".
3. В абзаці першому пункту 3.2 глави 3 слова "або валютний підрозділ" виключити.
4. У пункті 4.10 глави 4 слова "начальником валютного підрозділу" виключити.
5. У главі 6:
1) у пункті 6.1 слова "або за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом)" виключити;
2) у пункті 6.3 слова "(валютному підрозділі)" виключити.
6. В абзаці третьому пункту 7.10 глави 7 слова "або валютним підрозділом" виключити.
7. У главі 8:
1) у пункті 8.1 слова "або валютному підрозділі" виключити;
2) пункт 8.3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 8.4, 8.5 уважати відповідно пунктами 8.3, 8.4;
3) у пункті 8.4 слова "Працівники" замінити словами "Уповноважені працівники", а слова "та його територіальних управлінь" виключити.
8. У главі 9:
1) абзац перший пункту 9.1 викласти в такій редакції:
"9.1. Перевірки пунктів обміну проводяться фахівцями Національного банку (далі - фахівці) відповідно до плану перевірок пунктів обміну, що складається на кожний квартал Департаментом і затверджується директором Департаменту. Планові перевірки кожного пункту обміну проводяться, як правило, не рідше одного разу на півроку. Позапланові перевірки пунктів обміну проводяться за письмовим (усним) дорученням Голови Національного банку, уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, або директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку";
2) у абзаці другому підпункту "а" пункту 9.3 слова "територіальним управлінням Національного банку" виключити;
3) пункт 9.5 викласти в такій редакції:
"9.5. Фахівці повідомляють банк (фінансову установу) або агента, пункт обміну якого перевіряється, про виявлені в цьому пункті обміну недоліки та порушення через їх представників (у разі їх присутності) безпосередньо після перевірки пункту обміну, а також письмово (за підписом директора Департаменту чи уповноваженої особи Національного банку) протягом трьох робочих днів після проведення перевірки пункту обміну";
4) абзац шостий пункту 9.6 виключити.
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.06.2015 № 392
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.