• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб

Міністерство юстиції України  | Наказ, Порядок від 13.09.2023 № 3258/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 13.09.2023
 • Номер: 3258/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 13.09.2023
 • Номер: 3258/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.09.2023 м. Київ № 3258/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2023 р. за № 1614/40670
Про затвердження Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб
Відповідно до абзаців другого - четвертого частини четвертої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, що додається.
2. Унести до пункту 16 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, такі зміни:
в абзаці другому після слова "Положення" доповнити словами "абзацу першого";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі виявлення державним реєстратором, крім державного реєстратора, що є посадовою особою Міністерства юстиції України, фактів, що мають наслідком притягнення до відповідальності відповідно до Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів Міністерство юстиції України шляхом направлення відповідного листа.".
3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 вересня 2023 року № 3258/5
Порядок
притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб
1. Цей Порядок визначає процедуру притягнення юридичної особи, юридичної особи - резидента / фізичної особи - резидента, яка є засновником (учасником) юридичної особи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, встановлених абзацами другим - четвертим частини четвертої статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - порушення).
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:
письмове провадження - розгляд і вирішення справи про порушення (далі - справа) без повідомлення та/або виклику особи, щодо якої складено протокол про порушення (далі - протокол) на підставі матеріалів справи;
усне провадження - розгляд і вирішення справи за участю особи, щодо якої складено протокол, для забезпечення їй можливості надання усних пояснень.
3. Штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.
4. Розгляд справи не може бути розпочато, а розпочатий розгляд підлягає закриттю у разі:
1) відсутності події або складу порушення;
2) втрати чинності положенням закону, яким встановлено відповідальність за порушення;
3) закінчення строку, протягом якого може бути накладено штраф;
4) державної реєстрації припинення у результаті ліквідації юридичної особи, щодо якої складено протокол;
5) смерті фізичної особи, щодо якої складено протокол;
6) наявності за тим самим порушенням постанови про накладення штрафу або постанови про закриття справи щодо тієї самої особи.
5. У разі виявлення порушення, зокрема за результатом здійснення контролю відповідно до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1125); на підставі повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330; за результатом здійснення перевірки інформації, наданої юридичною особою, проведеної відповідно до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого відповідно до законодавства, складається протокол.
6. Протокол складають посадові особи Міністерства юстиції України відповідно до покладених на них повноважень.
7. У протоколі зазначаються:
1) дата і місце його складення;
2) посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол;
3) відомості про особу, щодо якої складено протокол:
для юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи;
для фізичної особи: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання (перебування), реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
4) місце, час і обставини вчинення порушення;
5) посилання на положення нормативно-правового акта (із зазначенням відповідної статті, пункту, її частини або абзацу), які було порушено;
6) посилання на докази, якими підтверджується вчинення порушення особою, щодо якої складено протокол;
7) посилання на положення нормативно-правового акта, яким визначається відповідальність за порушення;
8) пропозиція про надання письмових пояснень особою, щодо якої складено протокол;
9) інші відомості, що сприяють всебічному та об'єктивному розгляду і вирішенню справи (за наявності).
8. У разі вчинення особою двох або більше порушень протокол складається щодо кожного порушення окремо.
9. Протокол не пізніше трьох робочих днів з дня його складення надсилається особі, щодо якої складено протокол, або її представнику в один з таких способів:
вручення під розписку;
через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі або підтверджується іншими доказами;
рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання / перебування) відповідної особи.
Через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або на адресу електронної пошти надсилається:
у разі створення документа в електронній формі - збережена у форматі pdf візуальна форма електронного документа з нанесеними за допомогою QR-коду реквізитами;
у разі створення документа в паперовій формі - сканована копія паперового документа.
Електронний документ, який необхідно надіслати за місцезнаходженням (місцем проживання / перебування), надсилається у формі засвідченої паперової копії електронного документа.
10. У разі невручення рекомендованого поштового відправлення, яким було надіслано протокол, та його повернення відправникові, на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України оприлюднюється оголошення про складення протоколу, що містить відомості, зазначені у підпунктах 1, 3 (крім реєстраційного номера облікової картки платника податку та серії і номера документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство), підпунктах 4, 5, 7, 8 пункту 7 цього Порядку. Таке оголошення видаляється з офіційного вебсайту Міністерства юстиції України через 1 рік з дня винесення постанови про накладення штрафу або протягом 5 днів з дня винесення постанови про закриття справи.
11. Особа, щодо якої складено протокол, вважається повідомленою про складення протоколу за наявності одного з таких доказів надіслання їй або її представнику відповідної інформації:
1) повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення з відміткою про вручення адресату;
2) оголошення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України про складення протоколу;
3) електронного службового повідомлення інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує обмін електронними повідомленнями (документами), яким підтверджується доставка відповідного електронного повідомлення (документа) за адресою електронної пошти або через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
4) розписки про отримання.
12. Справа розглядається посадовою особою Міністерства юстиції України (далі - посадова особа) відповідно до покладених на неї повноважень протягом двох місяців з дня, коли особа, щодо якої складено протокол, вважається повідомленою про його складення.
13. Особа, щодо якої складено протокол, має право:
знайомитися з протоколом та іншими матеріалами справи;
подавати клопотання та докази;
надавати усні та/або письмові пояснення;
користуватися правовою допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права;
оскаржувати постанову у справі.
14. Основною формою розгляду справи є письмове провадження. Розгляд справи у формі усного провадження проводиться виключно за клопотанням особи, щодо якої складено протокол, для забезпечення їй можливості надання усних пояснень.
15. Клопотання про розгляд справи у формі усного провадження може бути подано до Міністерства юстиції України протягом 15 днів з дня, коли особа, щодо якої складено протокол, вважається повідомленою про його складення, та повинно містити:
1) відомості про бажання взяти участь у розгляді справи у формі усного провадження:
у приміщенні Міністерства юстиції України;
у режимі відеоконференції;
2) адресу електронної пошти, на яку необхідно надіслати повідомлення про час розгляду справи у формі усного провадження, а також про місце такого розгляду або спосіб підключення до відеоконференції.
16. Розгляд справи у формі усного провадження проводиться не раніше ніж через 7 календарних днів після надіслання Міністерством юстиції України повідомлення, передбаченого підпунктом 2 пункту 15 цього Порядку.
17. У період дії воєнного або надзвичайного стану, зокрема у разі періодичного зупинення постачання електричної енергії за місцем розташування будівлі (приміщення) Міністерства юстиції України, особі, щодо якої складено протокол, може бути відмовлено у розгляді справи у формі усного провадження у режимі відеоконференції.
18. Посадова особа під час розгляду справи зобов'язана з'ясувати, чи було вчинено порушення, чи підлягає особа, щодо якої складено протокол, притягненню до відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для вирішення справи.
19. Під час визначення розміру штрафу за порушення мають бути враховані всі обставини вчинення порушення, зокрема:
характер порушення;
передумови і причини порушення;
повторне вчинення того самого порушення, за яке на особу протягом останнього року було накладено штраф;
кількість порушень, вчинених особою, щодо якої складено протокол, протягом останніх трьох років;
ступінь вини;
наявність або відсутність негативних наслідків порушення, їх масштаб та можливість усунення.
20. За результатами розгляду справи посадова особа виносить одну з таких постанов:
про накладення штрафу;
про закриття справи.
21. У постанові зазначаються:
місце розгляду справи, дата винесення постанови;
посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи, яка розглядала справу;
реквізити протоколу;
відомості, зазначені у підпункті 3 пункту 7 цього Порядку;
опис обставин, встановлених під час розгляду справи, та доказів, що їх підтверджують;
суть пояснень особи, щодо якої складено протокол (у разі їх надання);
посилання на положення законодавства, які були порушені, та/або зазначення підстав для закриття справи;
прийняте у справі рішення, зазначене у пункті 20 цього Порядку;
порядок і строк оскарження постанови.
Постанова підписується посадовою особою, що розглядала справу.
22. Постанова не пізніше п'яти робочих днів з дня її прийняття направляється особі, щодо якої вона винесена, або її представнику, у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку.
23. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
24. Постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, до суду у порядку та строки, визначені законодавством.
25. Особа, щодо якої винесено постанову про накладення штрафу, сплачує штраф протягом десяти календарних днів з дня прийняття постанови. Штраф зараховується до державного бюджету.
26. Копія документа, що підтверджує сплату штрафу, надається (надсилається) до Міністерства юстиції України в триденний строк з дня такої сплати.
27. Протокол, постанова та інші матеріали справи зберігаються Міністерством юстиції України відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.
28. Притягнення особи до відповідальності не звільняє її від обов'язку подання до Єдиного державного реєстру достовірної інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність та структуру власності.
 

Директор Департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС