• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

Міністерство фінансів України  | Наказ від 05.11.2020 № 670 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.11.2020
 • Номер: 670
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.11.2020
 • Номер: 670
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.11.2020  № 670
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2020 р.
за № 1289/35572
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 814 від 28.12.2020 )
Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,  НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511), що додаються.
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку:
подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;
забезпечити оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Голова правління Пенсійного фонду України

Президент Громадської організації
"Спілка орендарів і підприємців України"

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України

Заступник директора Державного центру зайнятості

Голова Державної служби статистики України

Керівник Секретаріату Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Міністр соціальної політики УкраїниО. Любченко


Т. Михайленко

Є. Капінус


В.М. Хмільовський


О. Вискуб

Ю. Жовтяк

І. ВернерР. Іллічов


Г.В. Осовий

М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05 листопада 2020 року № 670
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2020 р.
за № 1289/35572
ЗМІНИ
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
1. У розділі I:
1) у пункті 1 слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України";
2) у пункті 2:
в абзаці одинадцятому слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "електронні довірчі послуги";
абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
"початковий документ - Звіт страхувальника із зазначенням типу форми "початкова";";
абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
"страхувальники - платники єдиного внеску, зазначені в частині першій статті 4 Закону, на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок;";
3) в пункті 3 слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги".
2. У розділі II:
1) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг;";
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. У разі припинення або зняття з обліку в органах доходів і зборів страхувальник зобов’язаний подати Звіт за останній звітний період до дня державної реєстрації припинення, в якому:
здійснено державну реєстрацію припинення страхувальника або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;
платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої статті 4 Закону.
В інших випадках страхувальники, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зобов’язані подати Звіт до дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску, в якому подано заяву до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.
Зі Звітом за останній звітний період страхувальники зобов’язані подати звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.".
3. У розділі III:
пункти 10, 11 викласти у такій редакції:
"10. У разі прийняття рішення про ліквідацію, припинення діяльності страхувальників, зазначених у пунктах 4, 5 цього розділу, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми "ліквідаційна", де останнім звітним періодом є:
для осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу, - період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення незалежної професійної діяльності згідно з даними реєстру страхувальників;
для осіб, зазначених у пункті 5 цього розділу, - період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня, коли платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внеску, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону.
11. Звіт із зазначенням типу форми "ліквідаційна" формують та подають до органу доходів і зборів:
страхувальники, зазначені у пункті 2 та абзаці третьому пункту 3 цього розділу, - протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або з дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску;
страхувальники, зазначені у пункті 4 цього розділу - протягом 30 календарних днів з дня, в якому припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;
страхувальники, зазначені у пункті 5 цього розділу - протягом 30 календарних днів з дня, в якому платник втратив статус члена фермерського господарства або набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах.".
4. У розділі IV:
1) пункт 5 після слів "які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю," доповнити словами "дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність,";
2) у пункті 8:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"особу було переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого страхувальника;";
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"особу призначено на нову посаду у того самого страхувальника;".
У зв’язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;
3) у пункті 9:
в абзаці другому цифру "14" замінити цифрою "15";
після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом двадцять третім такого змісту:
"15 - грошове забезпечення, нараховане в поточному місяці за минулий звітний період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (із змінами).".
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять дев’ятий вважати відповідно двадцять четвертим - сороковим;
в абзаці тридцять третьому слова "та/або кількість днів звільнення від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною" виключити;
4) пункт 13 виключити.
У зв’язку з цим пункти 14–16 вважати відповідно пунктами 13–15;
5) в абзацах першому, другому пункту 13 слова та цифру "згідно з таблицею 3" замінити словами та цифрою "згідно з таблицею 2".
5. Абзац перший пункту 2 розділу V після слів "У разі виявлення страхувальником" доповнити словами "або правонаступником".
6. У додатках до Порядку:
1) у рядку 5 додатка 1:
слова "Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії" замінити словом "Філії";
слова "дипломатичні представництва України" замінити словами "відокремлені підрозділи підприємств та організацій";
2) у додатку 2:
3) у додатку 3:
у пункті 12 слова "які стали інвалідами" замінити словами "які стали особами з інвалідністю";
у пункті 71 слова "Час догляду за інвалідом" замінити словами "Час догляду за особою з інвалідністю";
4) у додатку 4:
5) у додатку 5:
після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
"
6. Номер Звіту в періоді**
".
У зв’язку з цим пункти 6–8 вважати відповідно пунктами 7–9;
пункт 7 після позиції
"


ФО - на загальній системі оподаткування

з


по

"
доповнити новою позицією такого змісту:
"


ФО - на загальній системі оподаткування

з


по

";
після примітки "*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта." доповнити приміткою такого змісту:
"**Заповнюється фізичними особами - підприємцями у разі повторної державної реєстрації припинення або повторного подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом одного звітного періоду (значення від 2 до 9).";
у таблиці 1 назву графи 6 викласти у такій редакції:
"Сума нарахованого єдиного внеску (графа 4 х графа 5)";
6) у додатку 6:
рядок 2 Переліку таблиць звіту виключити.
У зв’язку з цим рядок 3 вважати рядком 2;
таблицю 2 виключити.
У зв’язку з цим таблицю 3 вважати таблицею 2.

Директор Департаменту
податкової політики


Л. Максименко