• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими субєктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи

Міністерство юстиції України  | Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок від 12.07.2023 № 2542/5 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 12.07.2023
 • Номер: 2542/5
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 12.07.2023
 • Номер: 2542/5
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2023 м. Київ № 2542/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2023 р. за № 1185/40241
Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства юстиції України  від 27 вересня 2023 року № 3445/5 )
Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, що додається.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
( пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства юстиції України від 27.09.2023 р. № 3445/5 )
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.
 

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
12 липня 2023 року № 2542/5
Порядок
повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи
1. Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.
Дія цього Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та в інших нормативно-правових актах.
3. Види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі (далі - розбіжності):
3.1) неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
3.2) неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
3.3) неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
3.4) неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
3.5) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
3.6) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
3.7) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;
3.8) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;
3.9) в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;
3.10) в Єдиний державний реєстр інформація про КБВ не вносилась згідно з абзацом другим пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
3.11) в Єдиний державний реєстр інформація про структуру власності не вносилась відповідно до пункту 9-1 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
3.12) інші розбіжності.
4. Повідомлення про виявлення розбіжностей (далі - Повідомлення) оформлюється у форматі.xls за формою, визначеною у додатку до цього Порядку, та складається з інформації про СПФМ, виявлені розбіжності та інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, встановлену СПФМ за результатами проведеної перевірки.
5. Повідомлення підписується особисто працівником СПФМ, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов'язки) та яким виявлено розбіжності, або особисто СПФМ, який провадить свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи, шляхом накладення електронного підпису, що ґрунтується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
6. До Повідомлення СПФМ додає скановані копії відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності), заархівовані в один файл для кожного запису повідомлення.
7. Повідомлення разом зі сканованими копіями відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності) надсилається СПФМ Міністерству юстиції України у вигляді заархівованої теки, яка захищається шляхом її направленого шифрування з використанням сертифіката шифрування отримувача, який Міністерство юстиції України разом з адресою електронної пошти для отримання таких повідомлень розміщує на офіційному вебсайті.
8. Імена файлів Повідомлень та архівів тек інформаційного обміну повинні мати таку структуру:
XXXXXXXXXXYYYYMMDDNNN.rrr:
XXXXXXXXXX - реєстраційні дані СПФМ: для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код ЄДРПОУ), для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Недостатні символи реєстраційних даних доповнюються зліва символом "0" до 10 символів;
YYYY - рік формування файлу;
MM - місяць формування файлу;
DD - день формування файлу;
NNN - порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня (нумерується, починаючи з 1);
rrr - розширення файлу відповідного типу (xls - для повідомлень або rar, arj, zip для файлів архівної структури).
Імена файлів архівів додатків до Повідомлень повинні мати таку структуру:
XXXXXXXXYYYYMMDD.rrr:
XXXXXXXX - ідентифікаційний код ЄДРПОУ суб'єкта, про якого надається інформація;
YYYY - рік формування файлу;
MM - місяць формування файлу;
DD - день формування файлу;
rrr - розширення файлу відповідного типу (rar, arj, zip для файлів архівної структури).
9. У разі отримання Міністерством юстиції України Повідомлення, яке не містить усієї інформації, передбаченої у відповідній формі, якщо така інформація передбачена законодавством, таке Повідомлення повертається без розгляду для усунення виявлених недоліків.
10. Отримана Міністерством юстиції України інформація обробляється з дотриманням вимог законів України "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги" та використовується з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.
11. Міністерство юстиції України забезпечує облік Повідомлень, контроль за неможливістю їх видалення з електронної пошти для отримання таких повідомлень.
12. Повідомлення разом з копіями відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності) зберігаються Міністерством юстиції України відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах п'ять років.
13. Інформація, що міститься у Повідомленні (крім інформації про СПФМ), надсилається листом Міністерства юстиції України будь-якому державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) у межах відповідної області чи м. Києва за місцезнаходженням юридичної особи, щодо якої виявлено розбіжності, у термін, що не перевищує 10 робочих днів з дня його отримання, з вказівкою щодо внесення протягом 3 робочих днів з дня його отримання до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи та необхідності направлення юридичній особі вимоги щодо надання письмових пояснень стосовно виявлених розбіжностей. До листа додаються копії відповідних матеріалів та документів, що надійшли разом з Повідомленням. У разі якщо в копіях відповідних матеріалів та документів наявна інформації про СПФМ, що надіслав Повідомлення, інформація про такого СПФМ знеособлюється.
14. Міністерством юстиції України здійснюється контроль за внесенням державним реєстратором до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
У випадку, якщо з поважних причин (відсутність державних реєстраторів у зв'язку з перебуванням на лікарняному, у відпустці, тимчасове блокування або анулювання доступу державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру тощо) внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи до Єдиного державного реєстру не відбулося, Міністерство юстиції України повторно вживає заходів, визначених пунктом 13 цього Порядку.
15. У разі надсилання Повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи), таке Повідомлення подається згідно з формою, визначеною в додатку до цього Порядку, у якій замість інформації про СПФМ вказуються дані про особу, що подала таку інформацію.
Повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) може надсилатися Міністерству юстиції України в паперовій або електронній формі з обов'язковим підписанням його відповідною посадовою особою, чи у випадку подання іншою особою, інформація якої стосується, - відповідною особою.
 

Директор Департаменту
приватного права

Олена ФЕРЕНС
 
Додаток
до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи
Міністерство юстиції України
Вихідний номер листа
Дата вихідного листа
Повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи
Відомості про СПФМ, якій надає інформацію N з/п Інформація щодо юридичної особи, по якій виявлено розбіжності про КБВ та/або структуру власності Вид та коментар щодо виявленої розбіжності про КБВ та/або структуру власності Інформація про КБВ юридичної особи (за даними СПФМ) При-
мітка щодо наяв-
ності додат-
ків
Наймену-
вання юридич-
ної особи / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
ідентифі-
каційний код в ЄДРПОУ) / РНОКПП / серія (за наявності) та номер паспорта
Дата виявлення розбіж-
ностей
Іденти-
фіка- ційний код в ЄДРПОУ
Наймену-
вання
Код організа-
ційно-
правової форм
Номер підпун-
кту / номери підпун-
ктів пункту 3 Порядку, що відпо-
відає вияв-
леній(ним) розбіж-
ності(тям)
Коментар щодо виявленої розбіж-
ності (за наявності)
Група вигодо-
одержу-
вачів (вигодо-
набу-
вачів), які здійс-
нюють вирі-
шальний вплив (за наяв-
ності)
Пріз-
вище
Власне ім'я По бать-
кові (за наяв-
ності)
Дата народ-
ження
РНОКПП (за наяв-
ності)
Цифро-
вий код країни грома-
дянства (піддан-
ства)*
Циф-
ровий код країни місця прожи-
вання*
Ознака здійс-
нення вирі-
шаль-
ного впливу на діяль-
ність (прямий чи непря-
мий вплив)
Відсоток частки в статут-
ному капіталі юри-
дичної особи або відсоток права голосу в юри-
дичній особі (дані нада-
ються у відсотках у випадку здійс-
нення прямого вирі-
шаль-
ного впливу)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       
                                       
__________________________________
Назва посади уповноваженої особи СПФМ
_______________________________
Власне ім'я та прізвище
___________________________________
телефон виконавця
 
____________
* Заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого Державною службою статистики України
____________