Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Форма типового документа від 28.05.2013 №894

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Форма типового документа, Довідка, Положення від 28.05.2013 №894
Остання редакція від 19.02.2019. Внесення змін (рішення від 28.12.2018 N 940 /z0094-19/)
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Форма типового документа, Довідка, Положення

Дата 28.05.2013

Номер 894

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
28.05.2013 № 894
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 975/23507
Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015 № 497 від 26.04.2016 № 1 від 10.01.2017 № 58 від 01.02.2018 № 940 від 28.12.2018 )
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України" та пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
Голова КомісіїД. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 28 травня 2013 р. № 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
28.05.2013 № 894
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 975/23507
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме: порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність Центрального депозитарію.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
дата виникнення нерегулярних Даних - дата, яка виникає у випадках, визначених пунктом 2 розділу III цього Положення;
нерегулярні Дані - Дані, визначені пунктом 4 розділу II цього Положення;
термін "депозитарій-кореспондент" вживається в цьому Положенні у значенні, визначеному у Законі України "Про депозитарну систему України";
терміни "облікова операція" та "адміністративна операція" вживаються в цьому Положенні у значеннях, визначених у нормативно-правовому акті Комісії, що регулює провадження депозитарної діяльність.
3. Дані Центрального депозитарію подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.
4. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою, за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.
5. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.
Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-21 до цього Положення.
( Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016 )
6. Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).
7. Розрахунок Центральним депозитарієм пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.
( Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015 )
8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Центральний депозитарій зобов'язаний подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.
У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Центрального депозитарію та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Центрального депозитарію та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію (кількість) аркушів".
9. Електронна форма Даних Центрального депозитарію складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності Центрального депозитарію, Центральний депозитарій наводить її у примітках до довідки.
II. Склад Даних
1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:
щоденні;
щомісячні;
( Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015, № 497 від 26.04.2016 )
щоквартальні;
( Абзац четвертий пункту 1 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015, № 497 від 26.04.2016 )
нерегулярні.
2. Щоденні Дані Центрального депозитарію складаються з:
1) довідки про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії (додаток 1);
2) довідки про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2);
3) довідки про вихід/невихід депозитарних установ на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію (додаток 20).
( Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016 )
3. Щомісячні Дані Центрального депозитарію складаються з:
1) довідки про пруденційні нормативи Центрального депозитарію (додаток 3);
2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 17);
3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 18);
4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 19).
( Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015 )
4. Щоквартальні Дані Центрального депозитарію складаються з:
1) довідки про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 4);
2) довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 5);
3) довідки про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента (додаток 6);
4) довідки про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій (додаток 7);
5) довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії (додаток 8);
6) довідки про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 9);
7) довідки про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення (додаток 10);
8) довідки про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи, за період (додаток 11);
9) довідки про тарифи на послуги Центрального депозитарію (додаток 12).
5. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:
1) довідки про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 13);
2) довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами (додаток 14);
3) довідки про кореспондентські відносини Центрального депозитарію (додаток 15);
4) інформації про прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами;
5) довідки про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання (додаток 21).
( Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016 )
III. Строки подання Даних до Комісії
1. Центральний депозитарій подає Дані у строки:
щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним;
( Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016 )
щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;
( Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016 )
щоквартальні - не пізніше 25 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;
( Абзац четвертий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016 )
нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати їх виникнення.
2. Нерегулярні Дані Центрального депозитарію подаються за фактом їх виникнення у таких випадках:
призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів;
внесення Центральним депозитарієм до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарних установ;
укладання/розірвання Центральним депозитарієм договорів про кореспондентські відносини;
прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами, які оформлюються виключно в паперовій формі в довільному вигляді на фірмовому бланку Центрального депозитарію.
3. Центральний депозитарій у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних Центрального депозитарію (додаток 16), в якій зазначаються причини заміни.
4. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.
5. Строк подання Даних Центральним депозитарієм продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням документів Центрального депозитарію у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації).
Дані Центрального депозитарію мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).
6. Державний контроль за дотриманням Центральним депозитарієм вимог цього Положення здійснює Комісія.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 1
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)
ДОВІДКА
про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Дата, станом на яку складено Дані
4Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
5Найменування емітента
6Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
7Дані про цінні папери: код-1
8Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
9Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2
10Кількість цінних паперів на обліку у Центральному депозитарії: загальна кількість, шт.
11Кількість рахунків у цінних паперах у Центральному депозитарії, на яких обліковуються цінні папери (шт.)
12Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії, грн
13Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)
14Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)
15Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на початок звітного дня (шт.)
16Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на кінець звітного дня (шт.)
17Примітки
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 2
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)
ДОВІДКА
про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Дата, станом на яку складено Дані
4Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
5Найменування емітента
6Дані про цінні папери: код-1
7Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
8Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
9Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2
10Дані про клієнта-постачальника: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)
11Дані про клієнта-постачальника: найменування
12Дані про клієнта-одержувача: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)
13Дані про клієнта-одержувача: найменування
14Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ
15Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) або реквізити клірингової відомості
16Кількість цінних паперів (шт.)
17Ознака розрахунку: 1 - одиночні розрахунки, 2 - розрахунки за результатами неттінгу
18Примітки
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 3
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)
ДОВІДКА
про пруденційні нормативи Центрального депозитарію
1Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
2Рік, за який складено Дані
3Звітний місяць
4Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
5Норматив достатності власних коштів-1
6Коефіцієнт покриття операційного ризику-1
7Примітки
( Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015 )
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 4
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані
4Рік, за який складено Дані
5Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)
6Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: відкрито рахунків за період (шт.)
7Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: закрито рахунків за період (шт.)
8Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)
9Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)
10Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)
11Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: закрито рахунків за період (шт.)
12Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)
13Вид клієнта центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)
14Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)
15Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)
16Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)
17Примітки
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 5
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані
4Рік, за який складено Дані
5Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
6Найменування емітента
7Дані про цінні папери: код-1
8Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
9Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
10Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2
11Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість операцій (шт.)
12Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів (шт.)
13Вид операції - списання: кількість операцій (шт.)
14Вид операції - списання: кількість цінних паперів (шт.)
15Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій (шт.)
16Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)
17Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість операцій (шт.)
18Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)
19Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість операцій (шт.)
20Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)
21Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій (шт.)
22Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
23Усього операцій (шт.)
24Усього цінних паперів (шт.)
25Примітки
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 6
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані
4Рік, за який складено Дані
5Код за ЄДРПОУ емітента
6Найменування емітента
7Дані про цінні папери: код-1
8Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
9Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
10Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют-2
11Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій (шт.)
12Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
13Вид операції - погашення цінних паперів: кількість операцій (шт.)
14Вид операції - погашення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
15Вид операції - конвертація цінних паперів: кількість операцій (шт.)
16Вид операції - конвертація цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
17Вид операції - конвертація цінних паперів: 1- реорганізація, 2 - інше.
18Усього операцій (шт.)
19Усього цінних паперів (шт.)
20Примітки
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 7
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані-1
4Рік, за який складено Дані
5Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
6Найменування емітента
7Дані про цінні папери: код-2
8Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
9Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
10Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-3
11Глобальний сертифікат: вид (1 - глобальний сертифікат, 2 - тимчасовий глобальний сертифікат)
12Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: номер
13Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії
14Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери
15Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери
16Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.)
17Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери
18Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери
19Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)
20Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)
21Примітки
__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 8
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКИ
про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані-1
4Рік, за який складено Дані
5Вид клієнта: 1 - депозитарна установа, 2 - депозитарій-кореспондент
6Дані про депозитарну установу / депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
7Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер
8Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання
9Дата відкриття рахунку в цінних паперах
10Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи (шт.)
11Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить депозитарній установі (шт.)
12Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи / депозитарію-кореспондента у Центральному депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)
13Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: кількість (шт.)
14Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: частка (%)
15Примітки
__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 9
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані-1
4Рік, за який складено Дані
5Код за ЄДРПОУ емітента
6Найменування емітента
7Дані про цінні папери: код-2
8Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
9Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
10Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-3
11Кількість викуплених цінних паперів (шт.)
12Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів
13Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%)
14Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)
15Примітки
__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 10
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані
4Рік, за який складено Дані
5Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення
6Посада особи, яка виявила порушення
7Дата виявлення порушення
8Номер протоколу
9Суть порушення
10Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії
11Примітки
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 11
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 8 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані-1
4Рік, за який складено Дані
5Види інформації: види інформації, що передається від депозитарної установи до Центрального депозитарію при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи-2
6Відомості про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ
7Депозитарний договір: номер
8Депозитарний договір: дата укладання
9Дата відкриття рахунку в цінних паперах депозитарної установи
10Підстава для припинення депозитарної діяльності депозитарної установи: 01 - припинення депозитарною установою діяльності депозитарної установи у разі визнання її банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 02 - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості депозитарної установи забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності депозитарної установи; 03 - прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи або припинення депозитарної установи як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі, визначений уповноважений на зберігання); 04 - інше
11Акт приймання-передавання: номер
12Акт приймання-передавання: дата складання
13Код за ЄДРПОУ емітента
14Найменування емітента
15Дані про цінні папери: код-3
16Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
17Дані про цінні папери на рахунку депозитарній установі у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)
18Примітки
__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 12
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 9 пункту 4 розділу II)
ДОВІДКА
про тарифи на послуги Центрального депозитарію
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Квартал, за який складено Дані
4Рік, за який складено Дані
5Вид тарифів на послуги Центрального депозитарію
6Вартість послуги Центрального депозитарію
7Примітки
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 13
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 5 розділу II)
ДОВІДКА
про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів
1Номер за порядком
2Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію
3Дата виникнення нерегулярних Даних
4Код за ЄДРПОУ емітента (за наявності)
5Повне найменування емітента (за наявності)
6Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
7Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
8Номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
9Дані про цінні папери: код-1
10Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами-2
11Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.)
12Види події щодо коду ISIN-3
13Примітки
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
28.05.2013 № 894
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 975/23507
Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України" та пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.