• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова, Положення, Правила від 10.08.2005 № 281 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення, Правила
 • Дата: 10.08.2005
 • Номер: 281
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення, Правила
 • Дата: 10.08.2005
 • Номер: 281
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
договору доручення, укладеного між нерезидентом-кредитором (довірителем) і резидентом-повіреним, про реалізацію заставленого майна;
( Абзац п'ятий підпункту "ж" пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 366 від 04.08.2016 )
документів, які підтверджують реалізацію предмета застави для задоволення вимог нерезидента-кредитора, що є заставодержателем (рішення суду про звернення стягнення на предмет застави, письмове повідомлення кредитора про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, договір про купівлю-продаж предмета застави, інші документи, що підтверджують реалізацію предмета застави).
( Абзац шостий підпункту "ж" пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 366 від 04.08.2016 )( Абзац сьомий підпункту "ж" пункту 1 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )( Пункт 1 глави 3 розділу II доповнено підпунктом "ж" згідно з Постановою Національного банку № 216 від 28.07.2008 )
2. Резиденти та іноземні інвестори мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою повернення за кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, на підставі таких документів:
а) за операціями щодо повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції та доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від іноземної інвестиції (крім випадків, передбачених підпунктами "б" - "д" цього пункту):
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції). Якщо строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років або проведено державну реєстрацію іноземної інвестиції, то замість доку ментів, передбачених у першому реченні цього абзацу, дозволяється подання документів, що підтверджують набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, тощо);
( Абзац третій підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 65 від 18.07.2017 )
договору про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції (доходів від її здійснення) та/або інших документів, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні (проспекту емісії боргових цінних паперів, що підтверджує порядок їх погашення та виплати відсоткових доходів, документів про виплату частини майна товариства, що ліквідовується, його учаснику - іноземному інвестору згідно з порядком, установленим законодавством України, тощо);
( Абзац четвертий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010 )( Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 65 від 18.07.2017 )
довідки уповноваженого банку про здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на рахунок резидента в Україні та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку/рахунку умовного зберігання (ескроу) іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" [подається за умови здійснення іноземної інвестиції у вигляді грошових коштів, крім випадків, коли строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років або коли уповноважений банк, через який здійснювалася іноземна інвестиція, ліквідований, або капіталізації дивідендів (спрямування нарахованих емітентом іноземному інвестору дивідендів безпосередньо на збільшення статутного капіталу цього емітента)];
( Абзац підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 65 від 18.07.2017, № 147 від 28.12.2017, № 53 від 15.05.2018 )
документа, що підтверджує фактичне здійснення іноземної інвестиції в Україну в майновій формі (митної декларації). Подається за умови здійснення іноземної інвестиції в майновій формі, крім випадку, коли строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років, або в разі, якщо митна декларація була знищена після закінчення встановленого строку її зберігання (за наявності відповідного підтвердження митного органу);
( Абзац підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 308 від 19.07.2012, № 248 від 30.04.2014, № 366 від 04.08.2016, № 65 від 18.07.2017 )
установчих документів юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування (надаються в разі повернення іноземної інвестиції, що була здійснена раніше іноземним інвестором у корпоративні права цієї особи, що не оформлені акціями);
( Абзац підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010 )( Абзац дев'ятий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010 )
договору про передавання об'єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання (подається за умови набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції в зазначений спосіб). У такому разі документи, що подаються на виконання вимог абзаців третього, п'ятого та шостого підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II цього Положення, мають підтверджувати здійснену раніше іноземну інвестицію в цей об'єкт інвестиції його попереднім власником - нерезидентом;
( Абзац восьмий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 18.07.2017 )
звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" . Подається в разі продажу іноземним інвестором цінних паперів українських емітентів, крім викупу цінних паперів інституту спільного інвестування їх емітентом; погашення боргових цінних паперів їх емітентом; викупу емітентом його облігацій на умовах, передбачених проспектом їх емісії; продажу (відчуження) акцій у випадках, передбачених статтями 65, 65-1, 65-3, 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" ; продажу на українській фондовій біржі лістингових цінних паперів (має підтверджуватися повідомленням про лістинг цінних паперів). Строк між датами оцінки ринкової вартості цінних паперів та укладення договору про продаж цінних паперів іноземним інвестором (договору про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Купівля та перерахування іноземної валюти має здійснюватися в обсязі, що не перевищує ринкової вартості цінних паперів відповідно до звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів.
( Підпункт "а" пункту 2 глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 248 від 30.04.2014, № 366 від 04.08.2016, № 147 від 28.12.2017 )( Абзац одинадцятий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 331 від 24.05.2016 )
У разі купівлі-продажу іноземними інвесторами цінних паперів на українських фондових біржах замість документів, передбачених абзацами третім і четвертим цього підпункту, дозволяється подавати виписку з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджує проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі. Ця виписка має бути підписана уповноваженою особою фондової біржі, а також містити інформацію про умови цих контрактів (номер, дату та вид контракту, предмет торгів, його кількість та вартість, інформацію про учасника торгів та його клієнта - іноземного інвестора, дату виконання контракту тощо).
( Підпункт "а" пункту 2 глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 366 від 04.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )( Абзац тринадцятий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
б) за операціями щодо повернення іноземному інвестору дивідендів:
заяви про купівлю іноземної валюти;
документів, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/інвестиційні сертифікати українського емітента, за якими здійснюється виплата дивідендів (статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів тощо);
( Абзац третій підпункту "б" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 18.07.2017 )
рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору. Не дозволяється для купівлі іноземної валюти з метою виплати дивідендів використовувати суму коштів у гривнях, що перевищує суму дивідендів, які підлягають виплаті іноземному інвестору та визначені у відповідному рішенні емітента в гривнях;
( Абзац четвертий підпункту "б" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 55 від 15.06.2017 )( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )( Підпункт "б" пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010 )
в) за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України (далі - ОВДП):
заяви про купівлю іноземної валюти;
у разі виплати погашення та сплати доходу за ОВДП згідно з умовами їх випуску - виписки з рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою, що підтверджує права іноземного інвестора на ОВДП на дату відповідної операції (виписка може не подаватися за умови, що інвестиційний рахунок іноземного інвестора, через який здійснюються відповідні операції, та рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються відповідні ОВДП, відкритий в одному уповноваженому банку);
( Абзац третій підпункту "в" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018 )
в інших випадках (продажу іноземним інвестором ОВДП, операцій репо, інших операцій з відчуження ОВДП) - договору про продаж іноземним інвестором ОВДП та виписки з рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою, що підтверджує права іноземного інвестора на ОВДП на дату відповідної операції/виписки про операції з цінними паперами, виданої депозитарною установою, що містить інформацію про здійснення відповідної операції (виписки можуть не подаватися за умови, що інвестиційний рахунок іноземного інвестора, через який здійснюються відповідні операції, та рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються відповідні ОВДП, відкритий в одному уповноваженому банку).
( Абзац четвертий підпункту "в" пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018 )
Резиденти/іноземні інвестори в разі купівлі-продажу ОВДП на фондовій біржі в Україні замість документів, передбачених абзацом четвертим підпункту "в" пункту 2 глави 3 розділу II цього Положення, мають право подавати виписку з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджує проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі. Ця виписка має бути підписана уповноваженою особою фондової біржі, а також містити інформацію про умови цих контрактів (номер, дату та вид контракту, предмет торгів, його кількість та вартість, інформацію про учасника торгів та його клієнта - іноземного інвестора, дату виконання контракту);
( Абзац підпункту "в" пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018 )( Підпункт "в" пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 65 від 18.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.05.2018 )
г) для повернення за кордон на рахунок іноземного інвестора коштів в іноземній валюті з відкритого в уповноваженому банку рахунку для здійснення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи:
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особиї;
( Абзац четвертий підпункту "г" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 65 від 18.07.2017 )
довідки уповноваженого банку про здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за участю іноземного інвестора (операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку), та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за участю іноземного інвестора (подається за умови здійснення внеску іноземним інвестором у вигляді грошових коштів за договором про спільну інвестиційну діяльність, крім випадку, коли строк між датами укладення іноземним інвестором договору про спільну інвестиційну діяльність та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років);
( Абзац підпункту "г" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 65 від 18.07.2017 )
документа, що підтверджує фактичне здійснення іноземної інвестиції в Україну в майновій формі (митної декларації). Подається за умови здійснення внеску іноземним інвестором в майновій формі за договором про спільну інвестиційну діяльність, крім випадку, коли строк між датами укладення іноземним інвестором договору про спільну інвестиційну діяльність та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років;
( Абзац підпункту "г" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 308 від 19.07.2012, № 248 від 30.04.2014, № 366 від 04.08.2016, № 65 від 18.07.2017 )
документа про часткове або повне припинення спільної інвестиційної діяльності (подається в разі припинення іноземним інвестором інвестиційної діяльності, що здійснюється на підставі договору про спільну інвестиційну діяльність);
документа про розподіл прибутку на користь іноземного інвестора за договором про спільну інвестиційну діяльність (подається в разі повернення прибутків);
( Абзац дев'ятий підпункту "г" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010 )( Абзац дев'ятий підпункту "г" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
ґ) за операціями щодо повернення інвестиційного вкладу (у тому числі процентів за цим вкладом):
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору інвестиційного вкладу;
( Абзац четвертий підпункту "ґ" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010 )
виписки (довідки) уповноваженого банку про суму, яка зарахована на інвестиційний вклад іноземного інвестора, та суму зарахованих іноземному інвестору процентів за договором інвестиційного вкладу;
договору про відступлення прав вимоги за договором інвестиційного вкладу (подається за умови відступлення іноземним інвестором на користь іншого іноземного інвестора прав вимоги за договором інвестиційного вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї).
( Підпункт "ґ" пункту 2 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.11.2016 )( Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 331 від 24.05.2016 )( Абзац шостий підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 331 від 24.05.2016 )( Абзац сьомий підпункту "ґ" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
д) для повернення за кордон на рахунок іноземного інвестора коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України (за дорученням (заявою) іноземного інвестора або в результаті обов'язкового продажу) і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну:
( Абзац перший підпункту "д" пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 248 від 30.04.2014 )
заяви про купівлю іноземної валюти;
виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну;
виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
( Абзац п'ятий підпункту "д" пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
е) за операціями щодо повернення іноземному інвестору процентів, нарахованих на залишок коштів на його інвестиційному рахунку:
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору інвестиційного рахунку;
виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих іноземному інвестору процентів за договором інвестиційного рахунку;
( Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом "е" згідно з Постановою Національного банку № 22 від 14.03.2017 )
є) за операціями щодо обов'язкового продажу іноземним інвестором акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" :
заяви про купівлю іноземної валюти;
копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства. Уповноважений банк для проведення відповідної операції клієнта має право самостійно перевірити наявність такої вимоги та відомостей, що вона містить (у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на веб-сайті Центрального депозитарію цінних паперів, акціонерного товариства - емітента акцій), без витребування у клієнта її копії;
виписки (довідки) депозитарної установи з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора, що підтверджує списання (переказ) акцій з цього рахунку відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" .
( Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017 )( Пункт 2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 366 від 04.08.2016 )( Пункт 3 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010 )( Пункт 3 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
3. Резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за операціями з векселями на підставі таких документів:
а) за операціями, пов'язаними зі здійсненням авалістом-резидентом оплати векселя, виданого, акцептованого або індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом):
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору про здійснення аваля векселя;
документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати векселедавцю, акцептанту, індосанту за векселем з відміткою про відмову прийняття ним до оплати авальованого векселя;
документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред'явлення векселя до оплати авалісту;
зовнішньоекономічного договору;
( Абзац шостий підпункту "а" пункту 3 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 308 від 19.07.2012 )
документів, які відповідно до законодавства підтверджують поставку в Україну товарів (з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 6 цієї глави);
( Підпункт "а" пункту 3 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 308 від 19.07.2012 )( Абзац сьомий підпункту "а" пункту 3 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
б) за операціями, пов'язаними з виконанням резидентом, який видав, акцептував або індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов'язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя:
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору про здійснення аваля векселя;
зовнішньоекономічного договору (контракту).
( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 3 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )( Пункт 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 366 від 04.08.2016 )
4. Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується суб'єктом ринку у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань, про які йдеться в пунктах 1 та 3 цієї глави, не може перевищувати суму фактичних зобов'язань резидента, яка має засвідчуватися відповідним документом (договором тощо).
( Абзац перший пункту глави 3 розділу II із змінами, внесеними згдіно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 111 від 13.04.2011 )
Обсяг іноземної валюти, що купується, обмінюється та перераховується суб'єктом ринку відповідно до пункту 2 цієї глави, не може перевищувати обсягу фактичних зобов'язань перед іноземним інвестором, що має засвідчуватися документами, зазначеними в пункті 2 цієї глави.
( Пункт глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 762 від 23.12.2009 )( Пункт глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 216 від 28.07.2008, № 762 від 23.12.2009 )
5. Виписки (довідки) уповноважених банків, про які йдеться в підпунктах "а" - "є" пункту 2 глави 3 розділу II цього Положення, підписуються уповноваженою особою суб'єкта ринку.
( Абзац перший пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 102 від 10.10.2017, № 147 від 28.12.2017 )
Клієнт має право не подавати таку виписку (довідку) в пакеті документів, що є підставою для купівлі іноземної валюти згідно з вимогами підпунктів "а" - "є" пункту 2 глави 3 розділу II цього Положення, за умови, що розрахунки за операцією зі здійснення іноземної інвестиції в Україну/розміщення інвестиційного вкладу/нарахування процентів за договором інвестиційного рахунку/продажу коштів, що в подальшому не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, здійснювалися також через цей уповноважений банк. Такий уповноважений банк зобов'язаний самостійно пересвідчитись у наявності відповідних розрахунків (інформації) за операціями клієнтів, що здійснювалися через цей банк.
( Пункт 5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 18.07.2017, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017 )( Пункт 5 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 18.07.2017 )
6. У разі підтвердження поставки товарів на територію України електронною митною декларацією суб'єкт ринку здійснює купівлю, обмін іноземної валюти за операціями, визначеними в підпунктах "г" - "д" пункту 1, у підпункті "а" пункту 3 глави 3 розділу II цього Положення, за наявності в електронних реєстрах митних декларацій інформації про митні декларації, що є підставою для ввезення та випуску у вільний обіг товарів на митній території України (крім тимчасових митних декларацій, за якими купівля, обмін іноземної валюти не здійснюється). Наявність зазначеної інформації в електронних реєстрах митних декларацій може підтверджуватися довідкою іншого суб'єкта ринку за підписом уповноваженої особи, яка надається на запит суб'єкта ринку з письмового дозволу клієнта (резидента). Обмін інформацією між суб'єктами ринку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку в порядку та обсягах, визначених в пункті 3 глави 1 розділу II цього Положення.
( Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 308 від 19.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 248 від 30.04.2014; в редакції Постанови Національного банку № 366 від 04.08.2016 )
7. Клієнт має право не подавати реєстраційне свідоцтво в пакеті документів, що є підставою для купівлі іноземної валюти згідно з вимогами підпунктів "а", "ґ", "д", "є" пункту 1 глави 3 розділу II цього Положення, до уповноваженого банку, що є обслуговуючим банком за кредитним договором (договором позики), зареєстрованим Національним банком. Такий уповноважений банк зобов'язаний самостійно перевірити наявність та умови реєстрації Національним банком відповідного кредитного договору (договору позики) в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться Національним банком та доводиться ним до відома обслуговуючих банків.
( Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 366 від 04.08.2016 )
Глава 4. Інші випадки купівлі, обміну іноземної валюти
1. Страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро, страхові (перестрахові) брокери, постійні представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою забезпечення виконання зобов'язань відповідно до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 № 135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за № 254/4475 (зі змінами).
( Абзац другий пункту 1 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
2. Уповноважені банки мають право купувати іноземну валюту з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів, відкритих в уповноважених банках, за дорученням цих банків-нерезидентів згідно з вимогами Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 № 118 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за № 231/2671 (зі змінами).
( Абзац перший пункту 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 108 від 28.02.2009 )( Абзац другий пункту 2 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
3. Державне казначейство України має право купувати іноземну валюту для здійснення розпорядниками бюджетних коштів, переведеними на казначейське обслуговування, видатків, пов'язаних з міжнародною діяльністю, згідно з передбаченими в Державному бюджеті України на відповідний рік бюджетними призначеннями на підставі таких документів:
заяви про купівлю іноземної валюти;
заяви розпорядника бюджетних коштів з визначенням рахунку, на який слід перерахувати кошти в іноземній валюті;
витягу з розпису Державного бюджету України на відповідний рік;
копії затвердженого кошторису розпорядника бюджетних коштів;
платіжного доручення в електронній формі від Державного казначейства України на перерахування коштів у гривнях для купівлі іноземної валюти з обов'язковим зазначенням у призначенні платежу коду бюджетної класифікації видатків та з приміткою "для купівлі іноземної валюти".
( Пункт 4 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )( Пункт 4 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 248 від 30.04.2014 )( Пункт 6 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 216 від 28.07.2008 )
4. Власник індивідуальної ліцензії (дозволу) Національного банку на здійснення валютної операції має право купувати іноземну валюту за гривні та/або обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за цією операцією на підставі індивідуальної ліцензії (дозволу) та документів, передбачених умовами видачі цієї ліцензії (дозволу), крім випадків, якщо нормативно-правовим актом Національного банку, відповідно до якого видана ця ліцензія (дозвіл), таку купівлю (обмін) заборонено.
( Пункт глави 4 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 108 від 28.02.2009, № 544 від 14.12.2010 )
5. Авіакомпанії-резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення платежів за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12.02.81, та інших міжнародних договорів на підставі рахунків-фактур Євроконтролю і реєстрів виконаних авіакомпанією польотів.
( Главу 4 розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 333 від 21.08.2006 )( Пункт 7 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013 )
6. Клієнти-резиденти в разі здійснення в них вилучення (виїмки) оригіналів документів, що підтверджують потребу проведення цими резидентами розрахунків за операціями, зазначеними в цьому Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення розрахунків на підставі таких документів:
заяви про купівлю іноземної валюти;
копії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів;
копії протоколу вилучення (виїмки) документів;
опису вилучених документів, який складено особою, що вилучила документи;
копій вилучених документів;
інших документів, що мають подаватися в пакеті документів, передбачених цим розділом для купівлі, обміну іноземної валюти та які не були вилучені.
( Пункт глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 194 від 04.06.2013 )
7. Клієнт-резидент (юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має право купити, обміняти іноземну валюту з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором (комісії, доручення, агентським договором), який уповноважує цього резидента на продаж в Україні продукції, робіт, послуг за дорученням нерезидента. Купівля іноземної валюти здійснюється за рахунок гривень, одержаних від реалізації продукції, робіт, послуг, на підставі:
заяви про купівлю іноземної валюти;
договору (комісії, доручення, агентського договору) з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;
документів, наявність яких передбачена цим договором, що підтверджують реалізацію відповідної продукції, робіт, послуг.
( Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 308 від 19.07.2012 )
8. Клієнт-резидент (юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має право купити, обміняти іноземну валюту з метою переказування гарантійного забезпечення в сумі, що не перевищує 10 000 євро в один календарний рік на користь однієї особи-нерезидента, для взяття участі в тендері, що передбачає поставку товарів, на підставі:
заяви про купівлю іноземної валюти;
підтвердних документів щодо цієї операції [договорів (угод), контрактів, розрахунків, рахунків-фактур, листів-повідомлень та інших документів, що подаються залежно від суті операції];
копії листа-погодження на переказування коштів відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, засвідченої підписом керівника (для резидентів, у статутному капіталі яких є частка держави).
( Абзац четвертий пункту 8 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )( Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 308 від 19.07.2012 )
9. Інвестор (представництво іноземного інвестора) за угодою про розподіл продукції на території України має право купувати, обмінювати іноземну валюту для потреб за угодою про розподіл продукції [у тому числі для придбання обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, з метою виконання зобов'язань за кредитними операціями та платежами за цими операціями (проценти, комісійні винагороди, неустойки, штрафні санкції тощо) в іноземній валюті, а також для її перерахування на власний поточний, вкладний (депозитний) рахунок, поточні, вкладні (депозитні) рахунки в Україні або за її межами інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави] на підставі заяви про купівлю іноземної валюти.
( Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014 )
Розділ III. Додаткові умови проведення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, її перерахування та використання
1. Купівля, обмін іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора з метою повернення на адресу нерезидента коштів, попередньо отриманих від нього клієнтом-резидентом за торговельною операцією, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, не дозволяється, якщо ці кошти надійшли від нерезидента в гривнях або іноземній валюті іншої групи Класифікатора.
2. Суб'єкт ринку зобов'язаний зараховувати куплену, обміняну за дорученням клієнтів іноземну валюту на поточні рахунки клієнтів, за винятком купівлі, обміну іноземної валюти:
для покриття акредитива;
згідно з пунктом 6 глави 2 розділу II цього Положення;
( Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 333 від 21.08.2006; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011 )
згідно з пунктом 2 глави 4 розділу II цього Положення;
( Абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 333 від 21.08.2006 )
згідно з абзацом другим пункту 5 цього розділу.
3. Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту, що куплена (або обміняна згідно з пунктом 17 розділу I цього Положення) у встановленому порядку через суб'єкта ринку, не пізніше ніж за десять робочих днів після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.
( Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 333 від 21.08.2006, № 419 від 20.11.2007, № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017 )
Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту, куплену у випадку, передбаченому абзацом десятим підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II цього Положення, не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на цілі, пов'язані з виконанням зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором.
( Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.05.2018 )
У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту, що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк.
Ця вимога поширюється на суб'єктів ринку під час купівлі, обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань в іноземній валюті.
4. Клієнти-резиденти, що купують (або обмінюють згідно з пунктом 17 розділу I цього Положення) іноземну валюту для виконання боргових зобов'язань перед нерезидентами за кредитами, отриманими за міждержавними, міжурядовими угодами та угодами під державні гарантії, мають право накопичувати придбану іноземну валюту до чергових дат платежів, що встановлені цими угодами, на поточних рахунках в уповноважених банках, які обслуговують кредити за такими угодами, без обмеження строку її використання, передбаченого в абзаці першому пункту 3 цього розділу, протягом дії зазначених угод.
( Пункт 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 192 від 23.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017, № 83 від 20.07.2018 )
5. Клієнт-резидент зобов'язаний перераховувати куплену, обміняну на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку резидента, відкритого в суб'єкта ринку, крім розрахунків за акредитивами.
Іноземну валюту, обміняну на міжнародному валютному ринку з метою виконання резидентом зобов'язань перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором, дозволяється перераховувати за призначенням без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок резидента, відкритий у суб'єкта ринку.
6. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати протягом п'яти робочих днів куплену (або обміняну згідно з пунктом 17 розділу I цього Положення) іноземну валюту в разі порушення клієнтами-резидентами строків, в абзацах першому та другому пункту 3 розділу ІІІ цього Положення. Позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.
( Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 333 від 21.08.2006, № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017, № 53 від 15.05.2018 )
7. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнта-резидента не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок повернені на адресу резидента у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, кошти в іноземній валюті, які були куплені та перераховані на користь нерезидента. Позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.
( Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 475 від 16.11.2012 )
8. Вимоги пункту 7 цього розділу поширюються також на повернені нерезидентом на адресу клієнта-резидента кошти в іноземній валюті, які були переказані нерезиденту за рахунок одержаного кредиту (позики) в іноземній валюті, якщо резидент виконав зобов'язання за кредитним договором (договором позики) у повному обсязі чи частково за рахунок купленої іноземної валюти або якщо на час повернення коштів резидент купив іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики), але не переказав її з поточного рахунку за призначенням.
( Абзац перший пункту 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 216 від 28.07.2008 )
Іноземна валюта, яку повернув нерезидент, має бути продана в сумі, що дорівнює сумі іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики). У разі повернення нерезидентом коштів траншами ці кошти підлягають продажу доти, доки загальна сума проданої іноземної валюти не досягне суми іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики).
( Абзац другий пункту 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 216 від 28.07.2008 )
Якщо ці кошти повернені резиденту не в уповноважений банк-кредитор і не в уповноважений банк, що обслуговує кредит, то резидент не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок має надати банку - одержувачу коштів письмово підтверджену одним із вищезазначених банків інформацію про відсутність факту купівлі іноземної валюти або про обсяги іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики).
( Абзац третій пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 216 від 28.07.2008, № 475 від 16.11.2012 )( Пункт 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 333 від 21.08.2006 )
9. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати (без зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника) не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на внутрішньобанківський рахунок кошти в іноземній валюті, куплені суб'єктом ринку відповідно до абзацу десятого підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу ІІ цього Положення, переказані за цільовим призначенням, але повернені уповноваженим банком, що обслуговує кредитний договір.
( Розділ III доповнено новим пунктом 9 згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.05.2018 )
10. Якщо клієнт-резидент купив, обміняв і перерахував на користь нерезидента кошти в іноземній валюті:
1-ї групи Класифікатора, то вони повертаються лише в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора;
інших груп Класифікатора, то вони повертаються в тій самій іноземній валюті або в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора (кошти у валюті однієї з країн СНД можуть повертатися також у російських рублях).
11. Суб'єкт ринку має право зарахувати на поточний рахунок клієнта безготівкову іноземну валюту в загальній сумі до 1000 (однієї тисячі) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), яка була куплена клієнтом у встановленому порядку і залишилася невикористаною після оплати його зобов'язань.
12. Якщо в клієнта залишається невикористана готівкова іноземна валюта, що була раніше куплена, обміняна для витрат на відрядження за межі України та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України, то вона підлягає зарахуванню на його поточний рахунок (без зарахування на розподільчий рахунок) протягом п'яти робочих днів з часу оприбуткування до каси суб'єкта господарювання, з якого вона за бажанням клієнта може бути продана. Така валюта може надалі використовуватися лише на відрядження та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України.
( Пункт розділу III в редакції Постанови Національного банку № 333 від 21.08.2006 )
13. Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу клієнта-резидента (юридичної особи, фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку).
14. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнтів ті надходження на їх користь в іноземній валюті, що згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають продажу в повній сумі.
Такі надходження підлягають продажу не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок (окрім випадків, передбачених пунктом 6 цього розділу та іншими нормативно-правовими актами Національного банку).
( Абзац другий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 475 від 16.11.2012 )
15. Клієнт має право подати суб'єкту ринку письмове звернення в довільній формі з проханням про терміновий продаж іноземної валюти, яка надійшла на його користь і згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягає продажу в повній сумі. Суб'єкт ринку зобов'язаний здійснити продаж не пізніше робочого дня, наступного за днем подання такого звернення.