• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Інструкція від 24.07.1997 № 159 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 24.07.1997
 • Номер: 159
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 24.07.1997
 • Номер: 159
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 159 від 24.07.97
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 1997 року
за N 310/2114
( Наказ втратив чинність з 1 липня 2000 року на підставі Наказу Мінфіну N 92 від 27.04.2000 )
Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 11.02.98 N 138 від 25.06.98 )
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. N 147,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів (додається).
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України від 24 липня 1997 р.
N 159
Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів
1. До основних фондів (засобів) відносяться будівлі, споруди, устаткування, обчислювальна техніка, приладдя, транспортні засоби, інструменти, інвентар та інші матеріальні цінності (засоби праці), що діють у натуральній формі протягом тривалого часу та вартість яких поступово зменшується у зв'язку із зносом.
2. Бухгалтерський облік основних засобів, що використовуються у господарській діяльності підприємств (далі - основні виробничі фонди), за сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів, ведеться на рахунку 01 "Основні засоби" із застосуванням таких субрахунків:
1. - "Будівлі і споруди";
2. - "Автотранспорт, меблі, прилади";
3. - "Приватизований житловий фонд";
4. - "Інші основні засоби".
На рахунку 01 "Основні засоби" відображаються також суми індексації (переоцінки) основних фондів.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
3. Підприємства за такими ж групами на окремих субрахунках рахунка 01 "Основні засоби" ведуть бухгалтерський облік основних засобів, що не використовуються у господарській діяльності підприємств (далі - основні невиробничі фонди).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
4. Підприємства за такими ж групами виділяють на окремий субрахунок рахунка 01 "Основні засоби" вартість основних засобів, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на їх баланс.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
5. На субрахунку 01-1 "Будівлі і споруди" ведеться облік руху та наявності будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, включаючи частини будівель.
6. На субрахунку 01-2 "Автотранспорт, меблі, прилади" ведеться облік руху та наявності автомобілів, включаючи вузли і запасні частини, якими вони комплектуються (двигуни, мости, запасні колеса, підйомники, інструмент, інвентар та інші), меблів, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів, електронно-обчислювальних та інших машин для автоматичного оброблення інформації, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, рацій, іншого конторського (офісного) обладнання, устаткування та приладдя до них.
7. На субрахунку 01-3 "Приватизований житловий фонд" відображається рух і наявність приватизованих квартир у багатоквартирному будинку, які не передані на баланс товариству власників квартир.
8. На субрахунку 01-4 "Інші основні засоби" ведеться облік руху і наявності інших основних засобів, що не відображені у пунктах 5, 6, 7 цієї Інструкції.
9. Не відносяться до основних засобів та не підлягають відображенню на рахунку 01 "Основі засоби" предмети, що наведені у пункті 47 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250.
10. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього, або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій. Інвентарним об'єктом визначається також відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.
Облік інвентарних об'єктів основних засобів ведеться із застосуванням типових форм первинного обліку, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. N 352 за вартістю, що складається із сум, наведених у пункті 2 цієї Інструкції (далі - первісна вартість). Відомості про зміни первісної вартості основних засобів заносяться до форм первинного обліку інвентарних об'єктів.
( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
11. Бухгалтерський облік зносу основних засобів ведеться на рахунку 02 "Знос (амортизація) майна", на якому відкриваються субрахунки в порядку і за назвою, що викладені у пунктах 2, 3, 4 цієї Інструкції.
Знос нематеріальних активів відображається на субрахунку 5 "Знос нематеріальних активів" рахунку 02 "Знос (амортизація) майна". Аналітичний облік нематеріальних активів та їх зносу всі підприємства, крім малих, провадять у Відомості обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) (форма N ВНА-1, додається). Малі підприємства, які провадять бухгалтерський облік за Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112, аналітичний облік нематеріальних активів та їх зносу ведуть відповідно до пункту 2 цих Вказівок.
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
Знос основних виробничих фондів у сумі нарахованої амортизації всі підприємства, крім малих підприємств, які використовують Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112, а також спільних підприємств з іноземними інвестиціями і господарських товариств (надалі - малі підприємства), відображають по дебету рахунка 85 "Статутний фонд", а малі підприємства - по дебету рахунків обліку затрат на виробництво у кореспонденції з кредитом рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".
( Абзац третій пункту 11 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
По основних засобах, що не підлягають амортизації (крім продуктивної худоби), знос відображається в сумі амортизації за нормами для відповідної групи основних засобів без застосування норм прискореної амортизації, виходячи з первісної вартості таких основних засобів, записом по кредиту рахунка 02 "Знос (амортизація) майна" і дебету рахунка 85 "Статутний фонд", а малими підприємствами - по дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунки: "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення", "Фонд засобів соціальної сфери", "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд безоплатно одержаного майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва". Нарахування зносу починається з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування на баланс підприємства таких основних засобів, а по інвентарних об'єктах, що вибули (списані з балансу), припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем їх вибуття. По спорудах міського благоустрою та автомобільних дорогах загального користування знос нараховується один раз на рік при складанні річного бухгалтерського звіту.
( Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
12. Балансова (залишкова) вартість окремих інвентарних об'єктів основних засобів, що обліковуються на субрахунку 01-1, визначається як різниця між вартістю окремого інвентарного об'єкта (облік якого ведеться на субрахунку 01-1) та сумою зносу цього окремого інвентарного об'єкта.
Балансова (залишкова) вартість груп основних засобів, облік вартості яких ведеться на субрахунках 01-2 і 01-4, визначається як різниця між вартістю цих груп, облік яких ведеться на субрахунках 01-2, 01-4, та сумою їх зносу (рахунок 02).
13. Бухгалтерський облік витрат на виготовлення, спорудження, придбання інвентарних об'єктів основних фондів, їх реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння, а також витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (по кожному кар'єру, шахті, свердловині) здійснюється на рахунку 33 "Капітальні вкладення" в кореспонденції з кредитом рахунків 07 "Будівельні матеріали та обладнання до установлення", 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 70 "Розрахунки з оплати праці" тощо.
Введені в експлуатацію об'єкти за сумою витрат на виготовлення, спорудження, придбання, а родовища корисних копалин - за сумою витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування зараховуються на рахунок 01 "Основні засоби".
По дебету рахунку 01 "Основні засоби" і кредиту рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" також відображається сума зносу придбаних основних засобів, що були в експлуатації.
Витрати на придбання науково-технічної літератури 1 журналів, що включаються до валових витрат, після одержання книг і журналів відображаються по дебету субрахунку 01-4 "Інші основні засоби" і кредиту рахунку 02 "Знос (амортизація) майна".
Використання прибутку, цільових та інших спеціальних коштів (крім амортизаційних відрахувань) на придбання (спорудження) та поліпшення основних засобів малі підприємства відображають по дебету рахунків: 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 96 "Цільове фінансування і цільові надходження", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" і кредиту рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунки: "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення".
( Пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
14. Бухгалтерський облік затрат на ремонт основних засобів провадиться по дебету рахунка 03 "Ремонт основних фондів" за видами ремонтів (поточний, капітальний) і основних фондів на окремих субрахунках.
14.1. Затрати на ремонт основних виробничих фондів з кредиту рахунка 03 "Ремонт основних засобів" списують у дебет рахунків:
а) обліку затрат на виробництво - на суму затрат з ремонту основних засобів, що не перевищує встановленої законодавством частки таких витрат для включення до валових витрат;
б) 86 "Амортизаційний фонд" - на суму затрат з ремонту основних засобів, яка перевищує передбачену у попередньому абзаці цього пункту суму,- всі підприємства, крім малих. Одночасно вказана у цьому підпункті сума відображається по дебету рахунка 01 "Основні засоби" і кредиту рахунка 85 "Статутний фонд". Малі підприємства суму затрат з ремонту основних фондів в сумі, що наведена у цьому підпункті, списують у дебет рахунка 01 "Основні засоби".
14.2. Затрати на ремонт основних невиробничих фондів (крім жилих будинків) всі підприємства з кредиту рахунка 03 "Ремонт основних засобів" списують у дебет рахунка 01 "Основні засоби". Одночасно сума таких затрат відображається у порядку, викладеному в абзаці п'ятому пункту 13 цієї Інструкції.
14.3. Затрати на ремонт жилих будинків з кредиту рахунка 03 "Ремонт основних засобів" списуються у дебет рахунків:
а) обліку витрат на утримання житлового господарства - в частині затрат на поточний ремонт;
б) 01 "Основні засоби" - в частині затрат на капітальний ремонт. Одночасно сума таких затрат малими підприємствами відображається в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 13 цієї Інструкції, іншими підприємствами - за дебетом рахунків 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 96 "Цільове фінансування і цільові надходження", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" та кредитом рахунку 85 "Статутний фонд".
( Абзац третій підпункту 14.3 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 138 від 25.06.98 )
14.4. Затрати на ремонт орендованих основних засобів в аналітичному обліку на рахунку 01 "Основні засоби" відображаються як власні основні засоби під назвою "Ремонтні затрати (найменування об'єкта оренди основних засобів)". Після переходу орендованих основних засобів у власність орендаря сума ремонтних затрат приєднується до первісної вартості таких основних засобів.
( Пункт 14 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
15. Суми змін первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів у зв'язку з їх індексацією, яку підприємства всіх форм власності можуть щорічно проводити, відображаються відповідно по дебету рахунків 01 "Основні засоби" або 04 "Нематеріальні активи" та кредиту рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд індексації балансової вартості майна". Індексація величини зносу, що проводиться разом з індексацією первісної вартості основних засобів, відображається по дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд індексації балансової вартості майна", і кредиту рахунка 02 "Знос (амортизація) майна". Одночасно всі підприємства, крім малих, різницю між сумою змін первісної вартості вказаного майна і сумою змін величини зносу того ж майна внаслідок індексації відображають по дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд індексації балансової вартості майна", і кредиту рахунка 85 "Статутний фонд".
( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
Щоквартально сума, що дорівнює одній четвертій відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів) від зміни балансової (залишкової) вартості відповідної групи основних виробничих фондів (нематеріальних активів) у зв'язку з їх індексацією (капітальний доход), включається до складу валового доходу.
( Абзац другий пункту 15 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
16. Реалізацію (продаж) інвентарних об'єктів основних виробничих фондів всі підприємства, крім малих, відображають:
( Абзац перший пункту 16 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
по дебету рахунку 85 "Статутний фонд" і кредиту рахунку 01 "Основні засоби" - на вартість, що відображена до продажу відповідного об'єкта на рахунку 01 "Основні засоби";
по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредиту рахунку 85 "Статутний фонд" - на продажну вартість;
по дебету рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" і кредиту рахунку 85 "Статутний фонд" - на суму зносу (тільки по об'єктах, облік вартості яких ведеться на субрахунку 01-1).
Малі підприємства реалізацію основних засобів відображають:
на вартість, що відображена до продажу відповідного об'єкта на рахунку 01 "Основні засоби", - по дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 01 "Основні засоби";
по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредиту рахунку 46 "Реалізація" - на суму реалізації;
по дебету рахунку 02 "Знос (амортизація) майна і кредиту рахунку 46 "Реалізація" - на суму зносу (тільки по об'єктах, облік вартості яких ведеться на субрахунку 01-1).
Витрати, пов'язані з підготовкою до продажу та продажем основних засобів, всі підприємства, крім малих, відображають по дебету рахунка 85 "Статутний фонд", а малі підприємства - по дебету рахунка 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунками 70 "Розрахунки по оплаті праці", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 69 "Розрахунки із страхування" тощо".
( Пункт 16 доповнений абзацом дев'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
Одночасно підприємства, відповідно до ситуації, здійснюють записи, що наведені у підпунктах 16.1-16.3.
16.1. Сума перевищення виручки від реалізації над балансовою (залишковою) вартість окремих будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, у разі їх реалізації, відображається підприємствами (крім малих підприємств) по дебету рахунку 85 "Статутний фонд", а малими підприємствами - по дебету рахунку 46 "Реалізація" із включенням до валових доходів та відображенням у складі прибутку від іншої реалізації.
Сума перевищення балансової (залишкової) вартості над виручкою від реалізації відображається підприємствами (крім малих) по кредиту рахунку 85 "Статутний фонд", а малими підприємствами - по кредиту рахунку 46 "Реалізація", зі включенням до валових витрат і відображенням у складі збитків від іншої реалізації.
16.2. Сума перевищення виручки від реалізації над вартістю, яка до продажу відповідної одиниці основних засобів відображена на субрахунках 01-2 та 01-4, відображається по кредиту рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок) і дебету рахунків:
85 "Статутний фонд" - всіма підприємствами, крім малих;
46 "Реалізація" - малими підприємствами.
Сума перевищення вартості, яка до продажу відповідної одиниці основних засобів відображена на субрахунках 01-2 та 01-4, над виручкою від реалізації відображається зворотною кореспонденцією рахунків, що її наведено у цьому підпункті.
16.3. Якщо виручка від реалізації основних засобів, облік вартості яких ведеться на субрахунках 01-2 та 01-4, дорівнює або перевищує балансову (залишкову) вартість групи основних засобів, облік вартості яких ведеться на субрахунках 01-2 та 01-4, то на суму різниці між залишками на рахунках 01 "Основні засоби" (відповідні субрахунки), що утворюється та 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок) компенсується з рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" у кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд" - всіма підприємствами, крім малих, або 46 "Реалізація" - малими підприємствами, а у разі продажу останнього інвентарного об'єкта таких основних засобів, зворотним записом списується сальдо відповідного субрахунку рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".
( Абзац перший підпункту 16.3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
Одночасно сума перевищення виручки від реалізації основних засобів над балансовою (залишковою) вартістю групи основних засобів, облік вартості яких ведеться на субрахунках 01-2 та 01-4, відображається всіма (крім малих) підприємствами по дебету рахунку 85 "Статутний фонд", а малими підприємствами - по дебету рахунку 46 "Реалізація" зі включенням суми перевищення до валового доходу і відображення у складі прибутку від іншої реалізації.
16.4. У випадках безоплатної передачі основних виробничих фондів суму, яка вказана у первинних документах на їх безоплатну передачу-приймання та згідно з пунктом 16 цієї Інструкції відображена по дебету рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", з цього рахунка всі підприємства, крім малих, списують у кореспонденції з дебетом рахунка 85 "Статутний фонд", а малі підприємства - у кореспонденції з дебетом рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунки: "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення", а при відсутності кредитового сальдо на цих субрахунках - у кореспонденції з дебетом рахунків 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" або 81 "Використання прибутку".
( Пункт 16 доповнений підпунктом 16.4 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
16.5. Реалізацію (продаж) основних невиробничих фондів відображають в порядку, встановленому пунктом 16 (крім останнього (десятого) абзацу) цієї Інструкції для відображення реалізації (продажу) будівель і споруд. Різниця між оборотами по дебету і кредиту рахунків 85 "Статутний фонд" або 46 "Реалізація" у зв'язку з продажем відображається на вказаних рахунках у кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки і збитки".
Одночасно первісна вартість основних невиробничих фондів (без суми індексації їх вартості, що здійснена не раніше 1998 року) включається до валових витрат, а виручка від їх реалізації (продажу) - до валових доходів.
Сума зносу кожного інвентарного об'єкта основних невиробничих фондів при потребі (у разі продажу, ліквідації, зміні первісної вартості) визначається як сума зносу на 1 липня 1997 року, збільшена на суму нарахованого в подальшому зносу, виходячи з первісної його вартості, терміну перебування в експлуатації, діючих норм амортизації та подальших змін первісної вартості об'єкта внаслідок здійснення робіт з його поліпшення та індексації. Такі відомості підприємства можуть накопичувати у регістрах аналітичного обліку основних засобів.
( Пункт 16 доповнений підпунктом 16.5 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
16.6. У випадках безоплатної передачі основних невиробничих фондів сума, яка вказана у первинних документах на їх безоплатну передачу-приймання та згідно з пунктом 16 цієї Інструкції відображена по дебету рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", списується за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що наведена у підпункті 16.4 цієї Інструкції.
( Пункт 16 доповнений підпунктом 16.6 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
16.7. Виручка від реалізації основних засобів при визначенні сум для відображення на рахунках бухгалтерського обліку 46 "Реалізація" і 85 "Статутний фонд" операцій, наведених у підпунктах 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 та у пункті 17 цієї Інструкції, зменшується на суму належних до сплати за законодавством сум непрямих податків та на витрати, пов'язані з продажем такого майна.
( Пункт 16 доповнений підпунктом 16.7 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
17. Продажна вартість нематеріальних активів відображається по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредиту рахунку 46 "Реалізація".
Одночасно на вартість, що її до продажу відображено на рахунку 04 "Нематеріальні активи", дебетується рахунок 46 "Реалізація" і кредитується рахунок 04, а на суму зносу дебетується рахунок 02 "Знос (амортизація) майна" і кредитується рахунок 46 "Реалізація".
Різниця між сумами оборотів по кредиту і дебету рахунку 46 "Реалізація" відображається у складі фінансових результатів від іншої реалізації зі включенням до валових доходів (якщо різниця позитивна) або валових витрат (якщо різниця негативна).
17.1. У випадках безоплатної передачі нематеріальних активів сума, яка вказана у первинних документах на безоплатну передачу-приймання нематеріальних активів та згідно з абзацом першим пункту 17 цієї Інструкції відображена по дебету рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", з цього рахунка списується у кореспонденції з дебетом рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунки: "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд безоплатно одержаного майна", а при відсутності кредитового сальдо на цих субрахунках - у кореспонденції з дебетом рахунка 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" або 81 "Використання прибутку".
( Пункт 17 доповнений підпунктом 17.1 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
18. Ліквідація будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв відображається по кредиту субрахунку 01 -1 і дебету рахунку 85 "Статутний фонд" (всіма підприємствами, крім малих) або по дебету рахунку 46 "Реалізація" (малими підприємствами) - на суму, яка до ліквідації вказаних основних засобів відображена на рахунку 01 "Основні засоби".
Одночасно на суму зносу по вказаних об'єктах основних засобів дебетується рахунок 02 "Знос (амортизація) майна" у кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд" (всіма підприємствами, крім малих) або 46 "Реалізація" (малими підприємствами).
На різницю між вказаними сумами здійснюється запис по кредиту рахунку 85 "Статутний фонд" або 46 "Реалізація" у кореспонденції з дебетом рахунку 80 "Прибутки і збитки" (у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій).
У разі вимушеної заміни основних фондів, якщо з незалежних від підприємства обставин вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню або коли їх використання неможливе з обставин загрози чи неминучої заміни, зруйнування або знесення (далі - вимушена заміна), на зазначену різницю, що наведена в абзаці другому цього пункту, збільшуються валові витрати та заборгованість по нестачах і втратах від псування цінностей (рахунок 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей").
На одержану від страхових організацій або інших юридичних чи фізичних осіб, що визнані винними у заподіяній шкоді від вимушеної заміни основних засобів, суму відшкодування (компенсації) збільшується валовий дохід із одночасним зменшенням заборгованості винних осіб за відшкодування матеріальної шкоди.
18.1. Ліквідація основних невиробничих фондів в бухгалтерському обліку відображається у порядку, викладеному в абзаці першому пункту 18 цієї Інструкції. Суму зносу інвентарних об'єктів основних невиробничих фондів, що ліквідуються, всі підприємства, крім малих, відображають по кредиту рахунка 85 "Статутний фонд", а малі підприємства - по кредиту рахунка 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунком 02 "Знос (амортизація) майна". Товарно-матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних невиробничих фондів, всі підприємства, крім малих, відображають по кредиту рахунка 85 "Статутний фонд", а малі підприємства - по кредиту рахунка 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунками 05 "Матеріали", 08 "Запасні частини". Витрати, пов'язані з ліквідацією основних невиробничих фондів, відображаються у порядку, викладеному в абзаці дев'ятому пункту 16 цієї Інструкції. Фінансові результати від ліквідації закриттям оборотів на рахунках 85 або 46 відповідно списуються у кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки і збитки", а у випадках списання таких основних засобів внаслідок псування та нестачі - у кореспонденції з дебетом рахунка 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей".
( Пункт 18 доповнений підпунктом 18.1 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
18.2. У випадках списання з балансу нематеріальних активів, крім випадків, наведених у пункті 17 цієї Інструкції, їх первісна вартість відображається по дебету рахунка 46 "Реалізація" і кредиту рахунка 04 "Нематеріальні активи". Сума зносу інвентарної одиниці нематеріального активу, що списується з балансу, відображається по дебету рахунка 02 "Знос (амортизація) майна" і кредиту рахунка 46 "Реалізація". Різниця між первісною вартістю і сумою зносу інвентарних одиниць нематеріальних активів (крім нематеріальних активів, на які знос не нараховується), що списуються з балансу, відображається по кредиту рахунка 46 "Реалізація" і по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки", а у випадках списання такого майна внаслідок нестачі (псування) - по дебету рахунка 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей".
( Пункт 18 доповнений підпунктом 18.2 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
19. Ліквідація основних засобів, облік яких ведеться на субрахунках 01-2 та 01-4, відображається по дебету рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" і кредиту рахунку 01 "Основні засоби" за вартістю, яка до їх ліквідації була облікована на рахунку 01 "Основні засоби".
Одночасно на обчислену суму втрат від вимушеної заміни основних засобів дебетується рахунок 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" і кредитується рахунок 83 "Доходи майбутніх періодів".
На суму одержаного страхового або іншого відшкодування (компенсації) втрат від вимушеної заміни зазначених у цьому пункті основних засобів кредитується рахунок 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок) у кореспонденції з рахунком обліку грошових коштів, 70 "Розрахунки з оплати праці". Одночасно на одержану суму компенсації дебетується рахунок 83 "Доходи майбутніх періодів" 1 зменшується заборгованість винних осіб за відшкодування матеріальної шкоди.
20. Витрати на ліквідацію основних виробничих фондів та вартість одержаних від їх ліквідації товарно-матеріальних цінностей включаються відповідно до валових витрат і валових доходів та відображаються у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій у кореспонденції з кредитом рахунків 70 "Розрахунки з оплати праці", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" і дебетом рахунків обліку виробничих запасів.
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
21. Інвентарна картка обліку основних засобів, що реалізовані або ліквідовані, додається до документів (актів, накладних), якими оформлено реалізацію або ліквідацію цих основних засобів.
22. У випадках відсутності сальдо на субрахунках обліку основних виробничих фондів 01-2 та 01-4 рахунка 01 "Основні засоби" та наявності сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу цих самих основних виробничих фондів рахунка 02 "Знос (амортизація) майна" таке сальдо у звітному кварталі закривається (списується) у кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки і збитки" (у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій).
( Пункт 22 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 11.02.98, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 138 від 25.06.98 )
23. У разі прийняття рішення про недоцільність проведення подальшої розвідки або розробки запасів (родовищ) у зв'язку з їх економічною недоцільністю ці витрати списуються з кредиту рахунку 33 "Капітальні вкладення" із включенням до валових витрат і відображенням у складі фінансових результатів.
24. Всі підприємства (крім малих) на перше число місяця застосування цієї Інструкції записами по дебету рахунку 85 "Статутний фонд", а малі підприємства - по дебету рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" одноразово відображають у кореспонденції з кредитом рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" суму, що дорівнює вартості науково-технічної літератури і журналів, відображеної на цю ж дату на рахунку 01 "Основні засоби".
25. У зв'язку із введенням змін до субрахунків рахунків 01 "Основні засоби" та 02 "Знос (амортизація) майна" підприємства одноразово, в аналітичному обліку на перше число місяця застосування цієї Інструкції, вносять необхідні зміни, закриваючи попередні субрахунки і записуючи на нових субрахунках дані про вартість і знос основних засобів та нематеріальних активів.
26. Сальдо субрахунку "Фонд індексації балансової вартості основних засобів" рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" на перше число місяця застосування цієї Інструкції підприємства переносять на субрахунок "Фонд індексації балансової вартості майна" рахунку 88 "Фонди спеціального призначення".
27. Вартість частин будівель, а також квартир у житловому будинку, що на правах власності належать підприємству, на перше число місяця застосування цієї Інструкції списується з кредиту рахунку 04 "Нематеріальні активи" в дебет рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний субрахунок). Сума нарахованого по них зносу одночасно переноситься на відповідний субрахунок рахунку 02 "Знос (амортизація) майна", що відкривається підприємством у порядку, наведеному у пунктах 2, 3, 11 цієї Інструкції.
28. До приведення у відповідність з цією інструкцією інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку застосовуються в частині, що не суперечить цій Інструкції.
29. Лист Міністерства фінансів України від 20 березня 1992 р. N 18-430 "Про бухгалтерських облік доходів підприємств і організацій" вважати таким, що втратив чинність.
30. Інструкція застосовується підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) до бухгалтерського обліку операцій відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Управління методології
бухгалтерського обліку
Додаток
Форма N ВНА-1
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за 199_ рік
( В редакції Наказу Мінфіну N 30 від 11.02.98 )
Номер
інвен-
тарної
оди-
ниці
Вид,
наз-
ва,
коро-
тка
хара-
кте-
рис-
тика
Місце
вико-
риста-
ння,
пріз-
вище
відпо-
віда-
льної
особи
Дата
опри-
бутку-
вання
Пер-
віс-
на
варті-
сть
(грн.)
Сума
зносу
на по-
чаток
року
або
при
опри-
бутку-
ванні
(грн.)
Термін
корис-
ного
вико-
риста-
ння
(міся-
ців)
Місяч-
на нор-
ма
аморти-
зації
(зносу)
Зміна вартостіСума нарахованої амортизації (грн.)Вибуття
Індекс
інфля-
ції
Зміна
варто-
сті
(капі-
таль-
ний
доход)
Первіс-
на вар-
тість з
ураху-
ванням
індек-
сації
(грн.)
січеньлютийбере-
зень
кві-
тень
тра-
вень
......Да-
та
Су-
ма
12345678910111213141516 2425
Виконавець ______________ Головний бухгалтер ____________
(підпис) (підпис)