Про Торговий кодекс ПФТС

Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа Першої фондової торговельної системи" Перелік, Свідоцтво, Заява, Форма типового документа, Кодекс, Рішення від 19.12.2002 №4
Реквізити

Видавник: Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа Першої фондової торговельної системи"

Тип Перелік, Свідоцтво, Заява, Форма типового документа, Кодекс, Рішення

Дата 19.12.2002

Номер 4

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
Р І Ш Е Н Н Я
19.12.2002 N 4
Про Торговий кодекс ПФТС
З метою вдосконалення організації торгівлі в ПФТС та на виконання п. 2 рішення Ради ПФТС N 4 від 24.10.2002 р., а також враховуючи рішення Торгового комітету N 2 від 03.12.2002 р. та Комітету з розрахунків N 2 від 02.12.2002 р., Рада Асоціації
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Торговий кодекс ПФТС (Додаток 1).
2. З дати вступу у дію Кодексу, окрім положень, зазначених в п. 3 цього рішення, вважати такими, що втратили чинність:
- Положення про порядок одержання доступу до ПФТС, затверджене рішенням Ради ПФТС N 6 від 24.04.97 р.;
- Положення про сертифікацію Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система", затверджене рішенням Ради ПФТС N 4 від 29.07.97 р.;
- Правила лістингу та делістингу Першої Фондової Торговельної Системи, затверджені рішенням Ради ПФТС N 3 від 29.07.97 р. (із усіма змінами та доповненнями до них);
- Торгові правила Асоціації "Позабіржова Фондова Торгівельна Система", затверджені рішенням Ради ПФТС від 15.05.96 р. (протокол N 4) (із усіма змінами та доповненнями до них);
- Правила торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики за принципом "ринку заявок", затверджені рішенням Ради ПФТС N 1 від 23.06.2001 р.;
- Тимчасовий порядок обігу боргових зобов'язань у ПФТС, затверджений рішенням Ради ПФТС N 3 від 16.10.98 р.;
- Правила проведення розрахунків через депозитарій за угодами купівлі/продажу цінних паперів, укладеними згідно з Торговими правилами ПФТС, затверджені рішенням Ради ПФТС N 2 від 26.05.2000 р.;
3. До прийняття Торговим комітетом та Комітетом з розрахунків рішень, зазначених в пп. 3.2.2, 3.2.7, 4.11, 6.1.1, 6.3.7, 6.4.1, 7.2.1, 12.4, 13.3, 14.15 Кодексу, вважати дійсними у відношенні норм, про які зазначається в цих пунках, вимоги положень, порядків та правил, що зазначені в п. 2 цього рішення.
4. Визнати строк дії Кваліфікаційних свідоцтв ПФТС, що були видані уповноваженим особам згідно вимог Положення про сертифікацію Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система", затвердженого рішенням Ради ПФТС N 4 від 29.07.97 р., такими, що не мають обмеження щодо терміну дії за умови виконання вимог Кодексу.
5. Встановити наступні тарифи:
5.1. за включення цінних паперів до Котирувальних листів ПФТС за заявою від учасника торгівлі:
- до Котирувального листа ПФТС першого рівня - 300 грн.;
- до Котирувального листа ПФТС другого рівня - 200 грн.;
- до Котирувального листа ПФТС третього рівня - 100 грн.
5.2. за проведення сертифікації:
- сертифікація уповноваженої особи - 300 грн.;
- перездача кваліфікаційного іспиту - 300 грн.;
- видача нового кваліфікаційного свідоцтва - 50 грн.
6. Доручити адміністрації погодження Торгового кодексу ПФТС з державними органами з правом узгодження остаточної редакції.
Голова Ради
Секретар засідання
Б.Тимонькін
Г.Погорєлова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Асоціації ПФТС
19.12.2002 N 4
Директор
І.Заря
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку
рішення
N _______ від ___________
Голова комісії
О.Мозговий
ТОРГОВИЙ КОДЕКС ПФТС
1. Загальні терміни та поняття
В цілях цього Торгового кодексу ПФТС застосовуються наступні терміни та визначення:
1.1. Активи учасника торгів - цінні папери та грошові кошти учасника торгів, які використовуються для виставлення заявок на купівлю/продаж цінних паперів та укладання угод на ринку заявок згідно з вимогами розділу 7 цього Кодексу;
1.2. Акцепт - згода на всі умови котирування. Акцепт відбувається коли:
1.2.1. Учасник торгів за допомогою засобів ПФТС надав згоду котируючому торговцю укласти угоду;
або
1.2.2. Учасники торгів взаємно погодилися на всі умови договору по телефону чи факсу;
1.3. Блокування активів учасника торгів - дія, здійснена учасником торгів відповідно до вимог законодавства, що призводить до обмеження переходу прав власності на цінні папери та/або грошові кошти учасника торгів у розрахунковій установі, з метою використання таких активів для укладання угод в ПФТС;
1.4. Блокування державних цінних паперів - дія, здійснена власником відповідно до вимог чинного законодавства в депозитарії НБУ, що призводить до обмеження переходу прав власності на державні цінні папери та до можливості обігу даних державних цінних паперів лише в ПФТС;
1.5. Вертикальний спред - різниця між цінами купівлі або продажу, виставленими учасниками торгів в котируваннях (за заявками) однієї дії (купівлі або продажу) цінних паперів. Розмір спреду розраховується за формулою:
С = ((Ц1 - Ц2) / Ц1) * 100,
де
С - розмір спреду;
Ц1 - найкраща ціна (купівлі або продажу) цінного паперу у котируванні (заявці);
Ц2 - найгірша ціна (купівлі або продажу) цінного паперу у котируванні (заявці).
1.6. Горизонтальний спред - різниця між цінами купівлі та продажу, виставленими учасниками торгів в котируваннях (за заявками) протилежної дії (купівля та продаж) цінних паперів. Розмір спреду розраховується за формулою:
С = ((Цпрод. - Цпок.) / Цпок.) * 100,
де
С - розмір спреду;
Цпрод. - найкраща ціна продажу цінного паперу у котируванні (заявці);
Цпок. - найкраща ціна купівлі цінного паперу у котируванні (заявці).
1.7. Дата виконання угоди - день, в який учасники торгів повинні виконати зобов'язання по укладеній угоді у відповідності з вимогами цього Кодексу;
1.8. Дата укладення угоди - день досягнення торговцями домовленості про укладання угоди відповідно до вимог чинного законодавства, цього Кодексу;
1.9. Двостороннє котирування - одночасне виставлення котирування на купівлю та продаж одним учасником торгів;
1.10. Делістинг - процедура виключення цінного паперу з Котирувального листа, як такого, що не відповідає встановленим умовам та вимогам, з наступним припиненням його обігу в ПФТС або переведенням до Котирувального листа нижчого рівня або до категорії цінних паперів, які допущені до обігу в ПФТС без включення до Котирувальних листів ПФТС;
1.11. Державні цінні папери - облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання та інші види, випуск яких передбачений вимогами чинного законодавства;
1.12. Допуск до обігу - сукупність процедур по включенню цінних паперів або інших фінансових інструментів до Списку ПФТС;
1.13. Доступ до ПФТС - сукупність процедур по допуску учасників торгів до участі в торгах на ПФТС;
1.14. Заблоковані залишки активів учасника торгів - активи учасників торгів, які заблоковані на рахунках в розрахунковій установі, в межах яких учасник торгів може виставляти заявки на купівлю/продаж цінних паперів та укладати угоди на ринку заявок згідно з вимогами розділу 7 цього Кодексу;
1.15. Засоби ПФТС - програмно-технічні засоби, що надають учасникам торгів можливість інтерактивного обміну інформацією про котирування (заявки) та укладання угод в ПФТС;
1.16. Заявка - пропозиція (оферта) на купівлю або продаж цінних паперів за умовами щодо виду цінного паперу, кількості, ціни, терміну проведення розрахунків та інших умовах, визначених в розділах 7, 10 цього Кодексу. Заявка також є згодою учасника, що її надав, на укладання та виконання угоди з цінними паперами;
1.17. Заявник - особа, що є ініціатором допуску цінних паперів або інших фінансових інструментів до торгівлі в ПФТС;
1.18. Звіт про угоду - повідомлення про факт укладання угоди, що формується та надсилається учасником торгів за допомогою засобів ПФТС своєму контрагенту та/або ПФТС;
1.19. Ідентифікатор рахунків - сукупність символів (код), який однозначно ідентифікує номери рахунків, на яких в розрахунковій установі обліковуються цінні папери та грошові кошти учасника торгів, які використовуються ним для укладання та виконання угод з цінними паперами на ринку заявок. Ідентифікатору рахунків відповідає один рахунок у цінних паперах та один рахунок у грошових коштах;
1.20. Ініціатор аукціону - юридична особа, що отримала доступ до ПФТС з метою продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів шляхом проведення аукціону;
1.21. Квитування - встановлення засобами ПФТС збігу реквізитів інформації, введеної сторонами угоди для здійснення розрахунків за угодами;
1.22. Котирування - пропозиція (оферта) на купівлю або продаж цінних паперів за умовами щодо виду цінного паперу, кількості, ціни, дати та умов виконання розрахунків та інших умовах, визначених в цьому Кодексі;
1.23. Котирувальний лист ПФТС - частина Списку ПФТС, умови включення цінних паперів до якого встановлені в цьому Кодексі; розрізняють Котирувальний лист першого рівня, Котирувальний лист другого рівня та Котирувальний лист третього рівня;
1.24. Котируючий торговець - учасник торгів, який виставив котирування на купівлю/продаж цінних паперів;
1.25. Лістинг - сукупність процедур щодо включення цінного паперу до Котирувального листа та здійснення контролю за відповідністю цінного паперу та емітента встановленим умовам та вимогам;
1.26. Логін - унікальне реєстраційне ім'я учасника торгів у ПФТС;
1.27. Маркет-мейкер - учасник торгів, який згідно вимог Кодексу приймає на себе зобов'язання, що дозволяють підвищити ліквідність ринку цінних паперів, допущених до торгів в ПФТС;
1.28. Одностороннє котирування - котирування на продаж або купівлю, виставлене одним учасником торгів;
1.29. Односторонній аукціон - конкурсний спосіб організації торгівлі, який відбувається шляхом надання учасниками аукціону конкурентних пропозицій на замовлення організатора аукціону стосовно купівлі/продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів;
1.30. Підтвердження звіту про угоду - повідомлення, що формується та направляється за допомогою засобів ПФТС учасником торгів, яким підтверджується факт укладання угоди, звіт про яку був введений його контрагентом;
1.31. Пов'язана особа - засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10 відсотків у статутному фонді емітента; посадові особи емітента та члени їх сімей; особи, що діють від імені даного емітента за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє даний емітент; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність даного емітента; юридичні особи, що контролюються даним емітентом, або спільно з ним знаходяться під контролем третьої особи; реєстратор або зберігач або депозитарій, з яким підписаний відповідний договір про обслуговування, його керівники та посадові особи;
1.32. ПФТС - дочірнє підприємство "Технічний центр "ПФТС", що створене саморегуліваною організацією ринку цінних паперів Асоціацією "Перша Фондова Торговельна Система ", яке має Свідоцтво про реєстрацію торговельно-інформаційної системи та ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів, які видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
1.33. Регламент торгів - документ, що затверджується Торговим комітетом ПФТС, в якому визначаються особливості проведення торгів по окремому цінному паперу;
1.34. Реєстраційний код (Код ПФТС) - спеціальний реєстраційний код, що ідентифікує певний цінний папір або інший фінансовий інструмент в ПФТС;
1.35. Ринок котирувань - спосіб організації торгівлі, згідно з яким купівля/продаж цінних паперів здійснюється шляхом акцепту твердого котирування на купівлю або продаж цінних паперів, виставленого котируючим торговцем, за правилами, що встановлені в розділі 6 цього Кодексу;
1.36. Ринок заявок - спосіб організації торгівлі, за яким передбачається повне або часткове виконання заявки на купівлю/продаж цінних паперів після її виставлення на ринку, при наявності на ринку однієї або кількох зустрічних заявок, що співпадають з нею по умовах, за правилами, що встановлені в розділах 7, 10 цього Кодексу;
1.37. Розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення угод відповідно до чинного законодавства, цього Кодексу;
1.38. Розрахункова установа - установа, яка надає учасникам торгів послуги щодо здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами відповідно до вимог чинного законодавства;
1.39. Розрахункова інформація - відомість сквитованих розпоряджень, яка надається ПФТС депозитарію для проведення розрахунків за угодами згідно з умовами Договору щодо надання інформації стосовно укладання та виконання угод щодо цінних паперів та Регламенту взаємодії ПФТС та депозитарію.
1.40. Список ПФТС - документ, що містить перелік всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі в ПФТС згідно з порядком та на умовах, передбачених цим Кодексом;
1.41. Структурний підрозділ ПФТС - підрозділ ПФТС, який згідно з наказом керівника ПФТС забезпечує виконання функцій, передбачених цим Кодексом;
1.42. Тверде котирування - котирування цінного паперу, виставлене учасником торгів, умови якого можуть бути акцептовані будь-яким контрагентом без переговорів з особливостями, встановленими для маркет-мейкерів. У випадку акцепту твердого котирування договір вважається укладеним на умовах акцептованого котирування;
1.43. Торгова сесія - години роботи ПФТС, визначені цим Кодексом;
1.44. Торговельний день - визначений правилами та положеннями термін часу, коли в ПФТС здійснюється укладання угод з цінними паперами. Протягом торговельного дня може відбуватися декілька торгових сесій;
1.45. Торговий лот - мінімальна кількість цінних паперів, що дозволена для виставлення у котируванні (заявці);
1.46. Учасник торгів - член Асоціації ПФТС, що отримав доступ до ПФТС в торговому режимі згідно з вимогами, встановленими в розділі 3 цього Кодексу;
1.47. Уповноважена особа - працівник учасника торгів, який пройшов сертифікацію в ПФТС та уповноважений вести переговори та укладати угоди по цінних паперах в ПФТС;
1.48. Фінансовий інструмент - цінний папір або оформлений відповідно до вимог законодавства документ, який підтверджує право власності на цінні папери, валютні цінності, придбання (поставку) в певний строк цінних паперів або валютних цінностей та інші види фінансових активів, вільний обіг яких не заборонений чи не обмежений законодавством.
Всі інші терміни вживаються в цьому Кодексі згідно з установчими документами, іншими правилами, положеннями та стандартами Асоціації "ПФТС", "Технічний центр ПФТС", діючими законодавчими та нормативно-правовими актами.
2. Загальні положення
2.1. Торговий кодекс ПФТС (далі - Кодекс) розроблений на підставі установчих документів, інших правил та положень Асоціації "ПФТС" та "Технічний центр ПФТС", нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, інших законодавчих та нормативних актів.
2.2. Кодекс визначає процедури лістингу та делістингу, умови допуску до розміщення та обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, порядок допуску до участі в торгах, умови та порядок укладання та виконання угод, процедури нагляду та контролю за дотриманням учасниками торгів вимог та стандартів діяльності, порядок вирішення спорів, порядок оприлюднення інформації про торги.
2.3. Кодекс, а також зміни та доповнення до нього, затверджуються Радою ПФТС та вступають у дію згідно з вимогами нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2.4. Вимоги Кодексу є обов'язковими для виконання всіма членами Асоціації ПФТС.
3. Доступ до ПФТС
3.1. Доступ до ПФТС надається в одному з таких режимів:
3.1.1. Торговий режим: доступний усім членам Асоціації ПФТС, що виконують свої членські обов'язки та відповідають вимогам, що встановлені в п. 3.2 цього розділу;
3.1.2. Переглядовий режим: доступний усім членам Асоціації ПФТС, що виконують свої членські обов'язки;
3.2. Для одержання доступу до ПФТС у торговому режимі, член Асоціації ПФТС повинен:
3.2.1. виконувати членські обов'язки;
3.2.2. виконувати критерії допуску до торгів, що встановлені за рішенням Торгового комітету;
3.2.3. мати у штаті не менше двох сертифікованих уповноважених осіб;
3.2.4. надавати розрахунки показників обов'язкових нормативів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлені для торговців цінними паперами у терміни, що передбачені вимогами відповідних нормативних актів;
3.2.5. копію довідки про укладені та виконані угоди на фондовому ринку за звітний квартал, що надається до Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку у терміни, що передбачені вимогами відповідних нормативних актів;
3.2.6. укласти з ПФТС договір;
3.2.7. надати у відповідний підрозділ ПФТС заяву за формою, що встановлена у Додатку 1а, та документи, що визначені рішенням Торгового комітету ПФТС, якими підтверджується виконання вимог, встановлених в п. 3.2.2.
3.3. Тільки в торговому режимі учасники торгів можуть виставляти котирування (заявки), вести переговори та укладати угоди з цінними паперами.
3.4. Для одержання доступу до ПФТС у переглядовому режимі, член Асоціації ПФТС повинен:
3.4.1. виконувати членські обов'язки;
3.4.2. укласти з ПФТС договір.
3.5. На підставі окремого договору з ПФТС, доступ до ПФТС можуть отримати юридичні особи (у тому числі державні установи), які згідно з вимогами чинного законодавства можуть здійснювати операції щодо купівлі/продажу цінних паперів.
3.6. Доступ до ПФТС забезпечується шляхом присвоєння учаснику торгів індивідуального логіну користувача і пароля. Зміст логіну та паролю є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам.
3.7. Допущені до ПФТС учасники торгів відповідають за безпеку індивідуального логіну, паролю та відповідного комп'ютерного обладнання відповідно до умов договору з ПФТС, інших правил та положень ПФТС.
3.8. Допущені до ПФТС учасники торгів несуть повну відповідальність за котирування (заявки) та угоди, що були введені чи укладені в ПФТС від їх імені, відповідно до вимог цього Кодексу.
3.9. Кожен учасник торгів, що отримав доступ до ПФТС у торговому режимі, повинен призначити уповноважених осіб, відповідальних за введення інформації, ведення переговорів та укладання угод з цінними паперами в ПФТС.
3.10. Тільки уповноважені особи можуть вводити повідомлення, вести переговори та укладати угоди з цінними паперами в ПФТС.
3.11. Уповноважені особи повинні бути сертифіковані згідно з вимогами, встановленими в пунктах 3.14 - 3.26 цього розділу.
3.12. Уповноважені особи повинні пройти сертифікацію до того, як вони візьмуть участь у будь-яких переговорах чи будуть укладати угоди.
3.13. На учасників торгів можуть бути накладені дисциплінарні стягнення за допущення випадків введення у ПФТС повідомлень, ведення переговорів чи укладання угод не уповноваженими особами.
3.14. Для проходження сертифікації уповноважена особа повинна:
3.14.1. надати до відповідного структурного підрозділу ПФТС наступні документи:
- довіреність на уповноважену особу згідно з Додатком 2;
- анкету кандидата на отримання Кваліфікаційного свідоцтва ПФТС згідно з Додатком 3;
- довідку з місця роботи про те, що особа є працівником фірми - члена Асоціації ПФТС;
3.14.2. пройти навчання;
3.14.3. здати кваліфікаційний іспит.
3.15. Сертифікація уповноважених осіб проводиться за загальною або спеціальною програмою.
3.16. Загальна програма передбачає знання правил та наявність практичних навичок роботи на всіх ринках ПФТС. Здача кваліфікаційного іспиту за такою програмою означає отримання уповноваженою особою доступу до роботи на всіх ринках ПФТС.
3.17. Спеціальна програма передбачає знання правил та наявність практичних навичок роботи на окремому ринку ПФТС (ринку котирувань, ринку заявок, інших ринках згідно з правилами цього Кодексу). Здача кваліфікаційного іспиту за такою програмою означає отримання уповноваженою особою доступу до роботи на окремому ринку.
3.18. Кваліфікаційний іспит складається з перевірки знань правил та практичних навичок роботи в ПФТС.
3.19. Кваліфікаційний іспит вважається складеним у випадку отримання не менше 80% від максимальної кількості балів за правильно наданні відповіді. У разі не складання кваліфікаційного іспиту дозволяється його повторне складання.
3.20. Після складання кваліфікаційного іспиту кандидат отримує Кваліфікаційне свідоцтво ПФТС встановленого зразка (Додаток 4). Інформація про осіб, що отримали Кваліфікаційне свідоцтво ПФТС, вноситься до відповідного реєстру.
3.21. Оформлення та видача Кваліфікаційного свідоцтва здійснюється у строк, що не перевищує 10 днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту.
3.22. Кваліфікаційне свідоцтво ПФТС вступає у дію з дати видачі, що вказана у свідоцтві. Термін дії свідоцтва не обмежується. Свідоцтво вважається дійсним за умови проходження обов'язкової щорічної перекваліфікації, якщо інше не встановлене рішенням Ради ПФТС.
3.23. Перекваліфікація передбачає проходження уповноваженою особою навчання. Факт проходження перекваліфікації фіксується в реєстрі та підтверджується шляхом виставлення відмітки на бланку свідоцтва.
3.24. Кожний учасник торгів повинен дотримуватися вимог, встановлених у п. 3.2.3 цього розділу. У разі зменшення встановленої кількості уповноважених осіб з будь-яких причин, у термін не пізніше двох місяців повинно бути забезпечено відновлення необхідної кількості сертифікованих осіб.
3.25. Уповноважена особа може бути позбавлена Кваліфікаційного свідоцтва ПФТС у випадку накладання санкцій у відповідності з Дисциплінарним кодексом Асоціації "ПФТС". Факт позбавлення уповноваженої особи Кваліфікаційного свідоцтва ПФТС фіксується у реєстрі.
3.26. Уповноважена особа, що була позбавлена Кваліфікаційного свідоцтва ПФТС, має право на повторне складання кваліфікаційного іспиту та отримання нового свідоцтва.
3.27. Доступ до ПФТС може бути обмежений, призупинений чи припинений при наявності однієї чи декількох з нижчеперелічених підстав:
3.27.1. накладання санкцій у відповідності з Дисциплінарним кодексом Асоціації "ПФТС";
3.27.2. ліквідації члена Асоціації "ПФТС" як юридичної особи;
3.27.3. порушення проти члена Асоціації "ПФТС" справи про банкрутство;
3.27.4. позбавлення члена Асоціації "ПФТС" відповідної державної ліцензії;
3.28.5. невиконання зобов'язань учасника торгів за договором з ПФТС.
4. Лістинг та умови допуску до обігу в ПФТС цінних паперів та інших фінансових інструментів
4.1. В цьому розділі Кодексу регламентуються процедури:
- лістингу цінних паперів в ПФТС;
- допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до обігу в ПФТС без включення до Котирувальних листів ПФТС;
- контролю за дотриманням емітентами та учасниками торгів вимог лістингу та умов обігу цінних паперів, інших фінансових інструментів в ПФТС;
- розкриття та надання інформації про емітентів та інформації, що пов'язана з умовами обігу цінних паперів, інших фінансових інструментів в ПФТС;
- делістингу та виключення цінних паперів та інших фінансових інструментів з обігу в ПФТС.
4.2. До обігу в ПФТС допускаються:
- акції;
- облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;
- облігації місцевих позик;
- облігації підприємств;
- казначейські зобов'язання республіки;
- ощадні сертифікати;
- інвестиційні сертифікати;
- інші види цінних паперів та інших фінансових інструментів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України.
Цінні папери (інші фінансові інструменти) для допуску до обігу в ПФТС повинні відповідати вимогам, що встановлені в цьому розділі Кодексу.
4.3. До обігу в ПФТС допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти:
- у процесі розміщення;
- у процесі обігу, які пройшли процедуру розміщення.
4.4. Цінні папери, які допущені до обігу в ПФТС, можуть бути включеними в базу розрахунку індексу ПФТС у разі, якщо ці цінні папери пройшли процедуру лістингу.
4.5. До обігу в ПФТС без включення до Котирувальних листів ПФТС допускаються цінні папери та інші фінансові інструменти в цілях організації їх продажу шляхом проведення аукціонів.
4.6. Заявником цінного паперу для включення до Котирувальних листів ПФТС можуть бути:
- емітент цінного паперу;
- учасник торгів.
4.7. Заявником цінного паперу або іншого фінансового інструменту для допуску до обігу в ПФТС без включення до Котирувальних листів ПФТС може бути учасник торгів, інша юридична особа (у тому числі державні установи), яка отримала доступ до ПФТС згідно з вимогами п. 3.5 цього Кодексу.
4.8. Цінний папір або інший фінансовий інструмент може бути включений до Списку ПФТС за ініціативою ПФТС.
4.9. Допуск державних цінних паперів здійснюється на підставі рішення відповідного державного органу - не раніше дня набуття чинності таким рішення.
4.10. До Котирувальних листів ПФТС можуть бути включені цінні папери, якщо реєстрація їх випуску, а також обіг здійснюється згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів України, і які пройшли процедуру лістингу згідно вимог, що встановлені в пунктах 4.11, 4.13 - 4.16 цього розділу.
4.11. Для включення цінних паперів до Котирувальних листів ПФТС цінні папери та їх емітенти повинні відповідати вимогам, встановленим в нормативно-правових актах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також критеріям, що встановлені рішенням Торгового комітету ПФТС.
4.12. Рішення про включення цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС або про виключення з нього приймається відповідно до процедур, що встановлюються в цьому розділі Кодексу.
4.13. Підставою для розгляду питання щодо включення цінного паперу до Котирувальних листів ПФТС або допуску цінного паперу або іншого фінансового інструменту до обігу без включення до Котирувальних листів ПФТС є письмова заява за встановленою формою (Додатки 5а, 5б, 5в), яку Заявник направляє в ПФТС.
4.14. У разі, якщо Заявником для включення цінних паперів до Котирувальних листів ПФТС виступає емітент, разом із заявою (Додаток 5а) подаються документи, передбачені в Додатка 7а до цього Кодексу.
4.15. У разі, якщо Заявником для включення цінних паперів до Котирувальних листів ПФТС виступає учасник торгівлі, разом із заявою (Додаток 5б) подаються документи, передбачені в пунктах 1, 2, 3, 6 Додатка 7а до цього Кодексу.
Заява учасника торгівлі повинна містити:
- зобов'язання по підтриманню двостороннього котирування протягом не менше 100 робочих днів з моменту включення цінного паперу до Списку ПФТС у випадку, якщо цінний папір включається до Котувального листа ПФТС першого рівня;
- зобов'язання по безперервному підтриманню двостороннього котирування не менше 50 робочих днів з моменту включення цінного паперу до Списку ПФТС у випадку, якщо цінний папір включається до Котувального листа ПФТС другого рівня;
- зобов'язання по безперервному підтриманню двостороннього котирування протягом 30 робочих днів з моменту включення цінного паперу до Списку ПФТС у випадку, якщо цінний папір включається до Котувального листа ПФТС третього рівня;
- зобов'язання заявника по підтриманню двостороннього або одностороннього котирування протягом всього часу розміщення цінних паперів у випадку, якщо до Котирувальних листів Списку ПФТС включаються цінні папери, які знаходяться в процесі розміщення.
4.16. Заявник зобов'язаний до моменту включення цінного паперу до Котирувального листа ПФТС укласти договір з ПФТС про підтримання лістингу, предметом якого є порядок та обсяг інформації, що розкривається Заявником та сплата Заявником послуг про включення та підтримання цінного паперу в Котирувальному листі ПФТС.
4.17. У разі, якщо Заявником цінного паперу (фінансового інструменту) для допуску цінних паперів до обігу на ПФТС без включення до Котирувальних листів ПФТС, виступає учасник торгів разом із заявою (Додаток 5в) подаються документи, передбачені в Додатку 7б до цього Кодексу.
4.18. Підставою для допуску похідних цінних паперів до обігу в ПФТС є заява за формою, що встановлена в Додатку 5в, Специфікація похідного цінного паперу, документи, передбачені в пп. 2, 3 Додатка 7б до цього Кодексу. Специфікація похідного цінного паперу складається та затверджується згідно вимог, що встановлені в розділі 11 цього Кодексу.
4.19. У разі, якщо Заявником цінного паперу (фінансового інструменту) виступає юридична особа (у тому числі державні установи), яка отримала доступ до ПФТС згідно з вимогами п. 3.5 цього Кодексу, разом із заявою (Додаток 5в) подаються документи, перелік яких визначається в договорі.
4.20. За достовірність інформації, яка міститься в документах, наданих Заявником, останній несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.
4.21. Процедура розгляду заяви та документів передбачає здійснення таких дій:
- проведення експертизи відповідності цінного паперу (фінансового інструменту) встановленим у цьому розділі вимогам щодо проходження процедури лістингу або допуску до обігу;
- отримання за необхідністю від Заявника додаткової інформації, що є необхідною для прийняття рішення про включення цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС;
- інформування Заявника про прийняте рішення із зазначенням, у разі прийняття рішення щодо відмови у включенні цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС, підстав такого рішення.
4.22. Один цінний папір може бути включений лише до одного Котирувального листа.
4.23. Рішення про включення або відмову у включенні цінних паперів до Котирувального листа ПФТС першого рівня приймається Торговим комітетом ПФТС не пізніше 30 робочих днів з моменту отримання від Заявника заяви та документів.
4.24. Рішення про включення або відмову у включенні цінних паперів до Котирувальних листів ПФТС другого та третього рівня, допуску або відмову у допуску цінних паперів (фінансових інструментів) до обігу в ПФТС без включення до Котирувальних листів ПФТС приймається відповідним структурним підрозділом ПФТС не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання від Заявника заяви та документів.
4.25. Рішення про включення цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС набуває чинності з дати його прийняття, якщо інше не встановлене рішенням Торгового комітету ПФТС або відповідного структурного підрозділу ПФТС.
4.26. Протягом одного робочого дня з дати набуття чинності рішення про включення цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС відповідним структурним підрозділом ПФТС здійснюється:
- повідомлення Заявника про набуття чинності рішення;
- повідомлення емітента про включення цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС;
- повідомлення членів Асоціації "ПФТС" про включення цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС, із зазначенням назви, коду цінного паперу в ПФТС, рівню Котирувального листа ПФТС;
- внесення відповідних змін до Списку ПФТС.
4.27. У випадку прийняття рішення про відмову у включенні цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС Заявнику на наступний день після прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення із зазначенням підстав, за якими цінний папір (фінансовий інструмент) не був включений до Списку ПФТС.
4.28. Підставами для прийняття рішення про відмову у включенні цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС можуть бути:
- невідповідність емітента та цінного паперу (фінансового інструменту) вимогам, встановленим цим Кодексом для включення цінних паперів (фінансових інструментів) до Списку ПФТС;
- недостовірність даних у документах, наданих заявником для включення цінних паперів (фінансових інструментів) до Списку ПФТС;
- виключення цінного паперу (фінансового інструменту) із Списку ПФТС за підставами, встановленими в абзаці п'ятому п. 4.36 цього розділу.
4.29. Рішення про відмову у включенні цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС може бути оскаржене протягом 3 робочих днів після його прийняття, для чого Заявник за даним цінним папером (фінансовим інструментом) у вказаний термін має надати мотивовану письмову заяву в Торговий комітет ПФТС на ім'я його Голови та копію до відповідного структурного підрозділу ПФТС. В цьому випадку рішення про включення або відмову у включенні цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС приймається Торговим комітетом ПФТС.
4.30. При включенні цінного паперу (фінансового інструменту) до Списку ПФТС йому надається реєстраційний код.
4.31. Процедура контролю за дотриманням емітентами та учасниками торгів вимог лістингу та умов обігу цінних паперів та фінансових інструментів в ПФТС має на меті підтвердження відповідності цінних паперів (фінансових інструментів) та їх емітентів, що є включеними до Списку ПФТС, вимогам законодавства України та цього Кодексу, та включає в себе:
- заходи щодо збору та обробки інформації про емітента та умови обігу цінного паперу (фінансового інструменту), який допущений до обігу в ПФТС;
- контроль за відповідністю емітента, цінного паперу (фінансового інструменту) вимогам, що вказані в пп. 4.2, 4.11, 4.15, 4.16 цього розділу.
4.32. Виконання процедури контролю покладається на відповідний структурний підрозділ ПФТС.
4.33. Контроль за виконанням вимог, які встановлені в пп. 4.2, 4.11, 4.15, 4.16 цього розділу здійснюється на підставі інформації, що розкривається емітентом згідно з чинним законодавством України, відомостях, що надаються Заявником згідно з вимогами цього розділу Кодексу, а також інформації, що публікується інформаційними агентствами або надається будь-яким членом Асоціації "ПФТС", а також під час здійснення ПФТС заходів щодо нагляду та контролю за торгівлею в ПФТС.
4.34. Будь-яка інформація про порушення вимог чинного законодавства України стосовно умов випуску та обігу, а також прав власників цінних паперів (фінансових інструментів), які включені до Списку ПФТС, що надійшла до ПФТС повинна бути перевірена. У випадку підтвердження інформації про порушення, відповідний структурний підрозділ ПФТС зобов'язаний:
- за узгодженням з Головою Торгового комітету ПФТС дати розпорядження про тимчасове призупинення торгівлі цінними паперами (фінансовими інструментами), по відношенню до яких було допущене порушення, до прийняття Торговим комітетом ПФТС відповідного рішення;
- повідомити всіх членів Торгового комітету ПФТС про характер порушення;
- направити відповідне повідомлення всім учасникам торгів.
4.35. У випадку отримання інформації про здійснення емітентом, цінний папір (фінансовий інструмент) якого включений до Списку ПФТС, дій, які призводять до змін хоча б одного з основних параметрів даного цінного паперу (фінансового інструменту) або порушення прав власників цінних паперів (фінансових інструментів), або порушення Принципів корпоративного управління ОЕСР, відповідний структурний підрозділ ПФТС зобов'язаний звернутися за роз'ясненнями безпосередньо до Заявника або емітента і у випадку підтвердження інформації:
- дати відповідне оголошення учасникам торгів про зміст змін, нові параметри цінного паперу (фінансового інструменту) та дату набуття чинності цих змін;
- з моменту підтвердження інформації, але не раніше дати набуття змінами параметрів чинності, внести зміни до Списку ПФТС.
за узгодженням з Головою Торгового комітету ПФТС:
- надіслати письмове повідомлення емітенту про те, що наслідком таких дій може стати порушення прав власників цінних паперів (фінансових інструментів) емітента;
- надіслати повідомлення державним регулюючим органам;
- призупинити торгівлю цінним папером (фінансовим інструментом);
- виключити цінний папір (фінансовий інструмент) із Списку ПФТС.
4.36. Підставами для розгляду питання про виключення цінного паперу (фінансового інструменту) зі Списку ПФТС можуть бути:
- ліквідація емітента;
- прийняття регулюючим органом рішення про визнання випуску таким, що не відбувся;
- прийняття регулюючим органом рішення про анулювання випуску;
- порушення емітентом вимог чинного законодавства України та нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі стосовно прав власників цінних паперів (фінансових інструментів), Принципів корпоративного управління ОЕСР;
- не надання Заявником інформації, обсяг і терміни надання якої встановлені цим Кодексом;
- зміна основних параметрів цінного паперу (фінансового інструменту), що є включеним до Списку ПФТС без надання Заявником відповідної інформації;
- заява, що була надана членом Асоціації "ПФТС" чи емітентом даного цінного паперу (фінансового інструменту), яка б містила об'єктивну причину необхідності виключення цінного паперу (фінансового інструменту) зі Списку ПФТС;
- порушення емітентом умов Договору про підтримання лістингу цінних паперів;
- відсутність в ПФТС котирувань (заявок) на купівлю та на продаж протягом п'яти робочих днів; не стосується цінних паперів, де Заявником виступає емітент;
- закінчення терміну обігу цінних паперів (фінансових інструментів).
4.37. Підставами для розгляду питання про виключення цінного паперу (фінансового інструменту) зі Списку ПФТС може бути порушення вимог, що встановлені в пп. 4.2, 4.11, 4.15, 4.16 цього розділу.
4.38. Рішення про виключення цінних паперів з Котувального листа ПФТС першого рівня приймається Торговим комітетом ПФТС.
4.39. Рішення про виключення цінних паперів (фінансових інструментів), які були допущені до обігу в ПФТС з включенням до Котирувальних листів ПФТС другого та третього рівнів або без включення до Котувальних листів ПФТС, приймається відповідним структурним підрозділом ПФТС.
4.40. Рішення про виключення цінного паперу (фінансового інструменту) зі Списку ПФТС набуває чинності з дати його прийняття, якщо інше не встановлене рішенням Торгового комітету ПФТС або відповідного структурного підрозділу ПФТС.
4.41. Рішення про виключення цінного паперу (фінансового інструменту) зі Списку ПФТС може бути оскаржене протягом двох робочих днів після його прийняття, для чого емітент або член Асоціації ПФТС, у вказаний термін, має надати письмову заяву до Ради ПФТС на ім'я його Голови та копію до відповідного структурного підрозділу ПФТС. В цьому випадку рішення про виключення цінного паперу (фінансового інструменту) зі Списку ПФТС приймається Радою ПФТС.
4.42. У випадку прийняття рішення про виключення зі Списку ПФТС цінного паперу (фінансового інструменту), структурний підрозділ ПФТС протягом одного робочого дня з дати набуття чинності такого рішення повинен:
- надати розпорядження про припинення торгівлі даним цінним папером (фінансовим інструментом) в ПФТС;
- внести зміни до Списку ПФТС;
- повідомити учасників торгів про назву, код цінного паперу (фінансового інструменту), щодо якого було прийняте рішення про вилучення зі Списку ПФТС, дату набуття чинності такого рішення і дату, до котрої рішення може бути оскаржене згідно з п. 4.41 цього розділу;
- надати Заявнику даного цінного паперу (фінансового інструменту) повідомлення, яке б містило: дату набуття чинності такого рішення, дату, до котрої рішення може бути оскаржене згідно з п. 4.41 цього розділу, а також причину, за якою цінний папір (фінансовий інструмент) був виключений зі Списку ПФТС.
4.43. За заявою Заявника цінного паперу або у випадку зміни показників діяльності емітента та показників торгівлі цінного паперу, що встановлені цим Кодексом для підтримання цінних паперів в Котирувальних листах ПФТС, може бути прийняте рішення про переведення цінного паперу з Котирувального листа одного рівня до Котирувального листа іншого рівня (зміна рівня лістингу).
4.44. Рішення про зміну рівня лістингу в сторону зменшення може бути прийняте в наступних випадках:
- за заявою Заявника цінного паперу;
- за ініціативою ПФТС у разі невідповідності показників діяльності емітента та цінних паперів вимогам, що встановлені в пп. 4.11, 4.15 цього розділу;
4.45. Рішення про зміну рівня лістингу в сторону збільшення на підставі заяви від Заявника цінного паперу може бути прийняте за умови виконання вимог, що встановленні в пп. 4.11, 4.15 цього розділу. Переведення цінного паперу до Котирувального листа вищого рівня здійснюється у відповідності до процедури включення цінного паперу до відповідного Котирувального листа.
5. Загальні положення щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в ПФТС
5.1. Укладання угод з цінними паперами (фінансовими інструментами) в ПФТС здійснюється за правилами ринку котирувань, ринку заявок або одностороннього аукціону, які визначені в розділах 6-8, 10 цього Кодексу, якщо інше не встановлене правилами торгів для окремих видів цінних паперів (фінансових інструментів).
5.2. Розміщення цінних паперів (фінансових інструментів), продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, за участю Фонду державного майна України, здійснюється шляхом проведення аукціону згідно вимог, що встановленні в розділах 8, 9 цього Кодексу відповідно.
5.3. В ПФТС укладання угод здійснюється:
- за умови попереднього блокування активів учасників торгів у розрахунковій установі;
- без попереднього блокування активів учасника торгів у розрахунковій установі.
5.4. Виконання учасниками торгів зобов'язань по угодах, що були укладені за умов попереднього блокування активів здійснюється за принципом "поставка проти оплати" на стандартизованих умовах щодо здійснення перереєстрації цінних паперів та проведення грошових розрахунків у розрахункових установах згідно вимог, які встановлені у розділі 12 Кодексу, з урахуванням особливостей, що встановлені правилами торгів.
5.5. Виконання учасниками торгів зобов'язань по угодах, що були укладені без попереднього блокування активів здійснюється за принципом "поставка проти оплати" в депозитарії або шляхом послідовного виконання зобов'язань за угодою на стандартизованих умовах щодо здійснення перереєстрації цінних паперів та проведення грошових розрахунків згідно вимог, які встановлені у розділі 12 Кодексу.
5.6. Участь в торгах в ПФТС можуть брати члени Асоціації ПФТС, які отримали доступ до ПФТС в торговому режимі згідно вимог, які встановлені в розділі 3 Кодексу з урахуванням особливостей, що встановлені правилами торгів.
5.7. До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери (фінансові інструменти), що пройшли процедуру лістингу або допущені до обігу в ПФТС згідно вимог, які встановлені в розділі 4 Кодексу з урахуванням особливостей, що встановлені правилами торгів.
5.8. Якщо інше не встановлене правилами торгів, котирування (заявки) повинні містити наступні параметри угоди:
- код цінного паперу;
- направленість котирування (заявки) (купівля або продаж);
- кількість цінних паперів;
- ціна одного цінного паперу;
- дата та умови виконання розрахунків.
5.9. Ціни по цінних паперах оголошуються у гривнях, якщо інше не встановлене рішенням Ради ПФТС.
5.10. В ПФТС дозволяється укладання всіх видів угод, які не протирічять чинному законодавству. Укладання та виконання угод з цінними паперами в ПФТС повинне здійснюватися учасниками торгів з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
5.11. Учасники торгів зобов'язані звітувати ПФТС стосовно всіх угод, що укладаються з допущеними до обігу в ПФТС цінними паперами в порядку, встановленому в цьому Кодексі.
5.12. Торговельним днем вважається кожний робочий день. Торгова сесія триває з 11.00 до 17.00, якщо інше не встановлене правилами торгів або рішенням керівника ПФТС.
6. Правила торгів на ринку котирувань (дилерському ринку)
6.1. Вимоги щодо виставлення котирувань
6.1.1. Протягом усіх торгових сесій і до всіх котирувань застосовуються наступні вимоги:
- вартість торгового лоту, який дозволяється виставляти по цінних паперах, що включені до Списку ПФТС, не може бути меншою мінімально встановленого розміру, який визначається рішенням Торгового комітету ПФТС.
6.1.2. По боргових цінних паперах учасниками торгів можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо виставлення котирувань, про що зазначається в Регламенті торгів. Рішення про торгівлю певними борговими цінними паперами у відповідності до умов окремого Регламенту торгів приймається Торговим комітетом ПФТС. Виконання умов Регламенту в таких випадках є обов'язковим для всіх учасників торгів.
6.2. Порядок укладання угод
6.2.1. Всі котирування, виставлені котируючими торговцями, під час торгової сесії вважаються "твердими", як це визначено в розділі 1 цього Кодексу.
6.2.2. На ринку котирувань угода вважається укладеною з моменту акцепту твердого котирування.
6.2.3. Якщо сторони не домовилися про інше, акцепт твердого котирування означає зобов'язання сторін виконати угоду на умовах акцептованого котирування щодо ціні, кількості, способу виконання розрахунків.
6.2.4. Будь-яка зустрічна пропозиція обговорити умови угоди, відмінні від виставленого котирування (зроблена котируючим торговцем або контрагентом), не применшує права контрагента акцептувати тверде котирування як воно було виставлене в час, коли була зроблена зустрічна пропозиція.
Посилання котируючого торговця в момент початку повідомлення контрагентом (через засіб ПФТС або по телефону) на факт укладення угоди з іншим контрагентом по даному котируванню і на відсутність у нього у зв'язку з цим часу для зміни даного котирування, допускається лише при підтвердженні відповідним структурним підрозділом ПФТС введення звіту про угоду.
6.2.5. У випадках, коли акцепт здійснюється згідно з п. 1.2.2 або шляхом відправлення повідомлення засобами ПФТС, котирування повинно бути зняте котируючим торговцем не пізніше 10 (десяти) хвилин з моменту акцепту. В іншому випадку воно може бути акцептоване наступним контрагентом.
6.3. Звітування та підтвердження угод
6.3.1. По всіх угодах, що укладені в ПФТС, учасники торгів зобов'язані вводити звіти про угоду.
6.3.2. Всі звіти про угоди, які були введені учасниками торгів, повинні бути підтверджені з боку їх контрагентів протягом десяти (10) хвилин після одержання ними через засоби ПФТС відповідного звіту.
6.3.3. У випадках, коли акцепт здійснюється згідно з п. 1.2.2 або шляхом відправлення повідомлення засобами ПФТС, продавець повинен протягом 10 (десяти) хвилин після досягнення згоди з покупцем по всіх умовах угоди прозвітувати в ПФТС про укладену угоду.
Якщо після 10 (десяти) хвилин продавець не ввів звіт про угоду до ПФТС, право на введення звіту переходить до покупця. Продавець в такому випадку повинен підтвердити введений звіт про угоду.
6.3.4. Звіт про угоду повинен містити, як мінімум, таку інформацію:
- реєстраційний код цінного паперу в ПФТС;
- цінові умови;
- кількість цінних паперів;
- код розрахунків;
- реєстраційні коди сторін угоди.
6.3.5. Угоди, укладені між учасником торгів та особою, що не є учасником торгів (фізичною, або юридичною), звітуються як одностороння угода. Одностороння угода звітується протягом двох чергових торгових сесій після підписання договору про купівлю/продаж цінних паперів.
6.3.6. Протягом усіх торгових сесій до всіх угод, що укладаються учасниками торгів, застосовуються наступні вимоги:
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
Р І Ш Е Н Н Я
19.12.2002 N 4
Про Торговий кодекс ПФТС
З метою вдосконалення організації торгівлі в ПФТС та на виконання п. 2 рішення Ради ПФТС N 4 від 24.10.2002 р., а також враховуючи рішення Торгового комітету N 2 від 03.12.2002 р. та Комітету з розрахунків N 2 від 02.12.2002 р., Рада Асоціації
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Торговий кодекс ПФТС (Додаток 1).
2. З дати вступу у дію Кодексу, окрім положень, зазначених в п. 3 цього рішення, вважати такими, що втратили чинність:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!