• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

Міністерство фінансів України  | Наказ, Рекомендації від 30.12.2011 № 1873
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Рекомендації
 • Дата: 30.12.2011
 • Номер: 1873
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Рекомендації
 • Дата: 30.12.2011
 • Номер: 1873
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.12.2011 № 1873
Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1192 від 30.12.2013 № 6 від 14.01.2020 )
1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) після затвердження цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрФ. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.12.2011 № 1873
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи
I. Загальні положення
1.1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ, банків та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи (далі - учасник/учасники) при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.
( Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 6 від 14.01.2020 )
1.2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, наведених у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за № 284/4505 (зі змінами).
1.3. Питання організації бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (далі - спільна діяльність) розкриваються у договорі про спільну діяльність.
II. Облік спільної діяльності
2.1. Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності окремо від результатів власної господарської діяльності, використовуючи для цього окремі регістри бухгалтерського обліку. За даними цих регістрів оператор спільної діяльності складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності в порядку, встановленому положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
2.2. Активи, отримані від учасників як вклад у спільну діяльність, відображаються оператором спільної діяльності за дебетом відповідних рахунків з обліку активів та кредитом субрахунку 551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 6851 "Вклади до спільної діяльності" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк менший, ніж один рік).
Оператором спільної діяльності вклад учасника у спільну діяльність трудовою участю відображається за дебетом відповідних рахунків з обліку витрат та кредитом субрахунку 551 або субрахунку 6851.
2.3. Передача учасником активів як вкладу у спільну діяльність відповідно до законодавства відображається за кредитом рахунків з обліку відповідних активів та дебетом субрахунку 1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк більше, ніж один рік або безстроково) або субрахунку 3771 "Вклад у спільну діяльність" (якщо договір спільної діяльності укладено на строк менше, ніж один рік).
Вклад учасника у спільну діяльність трудовою участю відображається за кредитом субрахунків 661 "Розрахунки за заробітною платою" у частині заробітної плати і 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" у частині єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та дебетом субрахунку 1831 або 3771.
2.4. Амортизація основних засобів та/або нематеріальних активів, які взяті на окремий баланс спільної діяльності та використовуються виключно у такій діяльності, нараховується оператором спільної діяльності у порядку, визначеному положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та у повному обсязі враховується при визначенні результатів спільної діяльності.
Якщо основні засоби та/або нематеріальні активи учасника (у тому числі внесені як вклад у спільну діяльність) використовуються як у власній господарській діяльності учасника, так і в спільній діяльності, то сума нарахованої амортизації розподіляється та у відповідних сумах відображається в окремому бухгалтерському обліку спільної діяльності та в бухгалтерському обліку учасника.
2.5. У разі передачі учасником як вкладу у спільну діяльність прав користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, оператор спільної діяльності оприбутковує відповідний нематеріальний актив (права користування майном) у сумі, узгодженій учасниками. Амортизація об'єктів, права користування якими передано у спільну діяльність, відображається в бухгалтерському обліку учасника та враховується при визначенні результатів його власної господарської діяльності.
Якщо договір про спільну діяльність укладено на визначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив амортизується оператором спільної діяльності на загальних засадах виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод та договору, а сума нарахованої амортизації відноситься на витрати спільної діяльності. Якщо договір про спільну діяльність укладено на невизначений строк, то право користування майном як нематеріальний актив в спільній діяльності не амортизується, оскільки прирівнюється до нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання.
Право користування майном як нематеріальний актив списується з окремого балансу спільної діяльності при її припиненні та/або у зв'язку з неможливістю отримання в подальшому економічних вигод від його використання.
2.6. Передача активів (надання послуг, виконання робіт) учасником до спільної діяльності, крім операцій з передачі активів (надання послуг, виконання робіт) як вкладу у спільну діяльність, відображається в порядку, передбаченому для бухгалтерського обліку розрахунків з іншими юридичними особами.
Поточні розрахунки між учасником та спільною діяльністю відображаються на субрахунках 3772 "Розрахунки по спільній діяльності" та 6852 "Розрахунки по спільній діяльності" окремо від обліку розрахунків за вкладами в спільну діяльність.
Витрати, понесені учасником на провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам, сумі доходів, отриманих від спільної діяльності, тощо).
Учасники спільної діяльності відображають господарські операції, пов'язані зі спільною діяльністю, щодо внесків, придбання і продажу активів з урахуванням такого:
якщо учасник вносить або продає активи спільній діяльності і відповідно передає значні ризики та вигоди, пов'язані з їх володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших учасників спільної діяльності;
сума прибутку (збитку) від вкладу або продажу спільній діяльності активів, що припадає на частку учасника, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) учасника лише після продажу спільною діяльністю цього активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів. Цей актив вважається проданим у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих після його одержання. Учасник відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів;
якщо учасник придбав активи у спільної діяльності, то сума прибутку (збитку) від цієї операції, що припадає на частку учасника, відображається лише після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амортизації придбаних необоротних активів.
Збитки, які виникли внаслідок зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів, відображаються повністю в період здійснення операції;
якщо учасником до спільної діяльності внесено права користування майном (основними засобами, нематеріальними активами, іншими необоротними матеріальними активами тощо), яке йому належить на праві власності або господарського відання, то вартість нематеріального активу, який оприбутковано спільною діяльністю внаслідок такої операції, що припадає на частку учасника у фінансовій звітності такого учасника, не відображається.
2.7. Зобов'язання, взяті учасником для провадження спільної діяльності (у тому числі на оплату праці, сплату податків, зборів, обов'язкових платежів), визнаються витратами спільної діяльності і компенсуються учаснику за рахунок спільної діяльності.
2.7.1. Витрати на оплату праці працівників учасника, які задіяні в спільній діяльності, і не є вкладом такого учасника до спільної діяльності, визнаються витратами спільної діяльності і компенсуються учаснику.
2.7.2. Якщо учасник сплачує податки, збори, обов'язкові платежі (крім податків на прибуток та додану вартість), пов'язані з провадженням спільної діяльності, то відповідні суми, компенсуються учаснику.
2.7.3. Якщо учасник сплачує податки, збори, обов'язкові платежі (крім податків на прибуток та додану вартість), пов'язані як з провадженням власної господарської діяльності, так і спільної діяльності, то сплачені суми таких податків, зборів, обов'язкових платежів в частині, що відноситься до спільної діяльності, компенсуються учаснику.
2.8. Не визнається доходами учасника компенсація, отримана (нарахована) в погашення зобов'язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності.
Приклад відображення в бухгалтерського обліку окремих операцій зі спільної діяльності наведено в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.
III. Розкриття інформації про спільну діяльність у фінансовій звітності
3.1. Кожний учасник відображає у своїй фінансовій звітності:
активи, задіяні (внесені) в спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих активах;
зобов'язання, які він узяв для провадження цієї діяльності;
свою частку в будь-яких зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками щодо цієї діяльності;
дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.
3.2. Оператор спільної діяльності подає всім учасникам окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності, а також іншу інформацію, необхідну учасникам для складання ними фінансової звітності в строки, визначені учасниками, зокрема інформацію про рух активів, придбаних (отриманих) від учасників, та про собівартість активів, придбаних учасником у спільної діяльності.
3.3. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються оператором спільної діяльності для складання та подання окремого балансу та відповідних форм фінансової звітності спільної діяльності визначаються в обліковій політиці, яка погоджується всіма учасниками. Якщо облікова політика учасника відрізняється від облікової політики спільної діяльності, то ця інформація наводиться у примітках до фінансової звітності такого учасника.
3.4. На підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності про результати власної господарської діяльності та окремого балансу і відповідних форм окремої фінансової звітності спільної діяльності, наданої учасникам оператором спільної діяльності, учасники складають фінансову звітність з урахуванням своєї частки в спільній діяльності.
Статті фінансової звітності за активами і зобов'язаннями учасника формуються шляхом збільшення показників, визначених за даними бухгалтерського обліку власної господарської діяльності, на суму, що відповідає частці учасника у спільно контрольованих активах та зобов'язаннях, узятих разом з іншими учасниками і відображених у відповідних статтях окремого балансу та відповідних формах фінансової звітності спільної діяльності.
Доходи або витрати спільної діяльності у сумі, що відповідає частці учасника в спільній діяльності, відображаються учасником загальною сумою відповідно у складі інших операційних доходів або інших операційних витрат.
Суми, що відповідають частці учасника в спільній діяльності, визначаються на підставі окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності спільної діяльності як добуток показників статей окремої фінансової звітності та частки учасника в спільній діяльності відповідно до договору.
3.5. Особливості складання фінансової звітності учасника з урахуванням окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності спільної діяльності полягають у такому:
активи, задіяні в спільній діяльності, не визнаються фінансовими інвестиціями;
сума взаємної дебіторської та кредиторської заборгованості між спільною діяльністю та її учасниками, а також сума прибутку від спільної діяльності, що був розподілений та виплачений оператором спільної діяльності учасникам, підлягають виключенню.
3.6. Кожний учасник у примітках до фінансової звітності розкриває таку інформацію:
розмір частки у спільній діяльності;
строк дії договору спільної діяльності;
загальна вартість вкладу до спільної діяльності;
сума всіх зобов'язань спільної діяльності (із зазначенням суми, яка припадає на частку учасника);
загальна сума доходів і витрат спільної діяльності та сума доходів і витрат спільної діяльності, які були включені до інших операційних доходів та інших операційних витрат;
назва оператора спільної діяльності, його організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, код за ЄДРПОУ, вид економічної діяльності за КВЕД.
3.7. Оператор спільної діяльності у примітках до фінансової звітності розкриває інформацію про загальну вартість спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, а також у розрізі їх класифікації відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами).
( Пункт 3.7 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1192 від 30.12.2013 )
3.8. У примітках до фінансової звітності має бути наведена інформація про вартість активів (виконання робіт, надання послуг), вкладених у спільну діяльність її учасниками.
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку
спільної діяльності
без створення юридичної особи
ПРИКЛАД
відображення в бухгалтерського обліку окремих господарських операцій зі спільної діяльності
Підприємства А і Б уклали договір про спільну діяльність на таких умовах:
Строк договору - 3 роки;
Оператором спільної діяльності визначено підприємство А;
Розмір часток учасників спільної діяльності:
підприємство А - 60%,
підприємство Б - 40%;
Підприємство А здійснює вклад:
основними засобами, зокрема обладнанням вартістю 120000 грн., у тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ) (первісна вартість - 110000 грн., знос - 10000 грн.);
нематеріальними активами - геологічною інформацією вартістю 90000 грн., у тому числі ПДВ (первісна вартість - 80000 грн., знос - 5000 грн.);
грошовими коштами в сумі 270000 грн.
Загальна сума вкладу становить 480000 грн.;
Підприємством А для цілей власної господарської діяльності придбано сировину за 2400 грн., у тому числі ПДВ, яку в подальшому було продано спільній діяльності за 3000 грн., у тому числі ПДВ. При цьому в обліку відображається прибуток в сумі, що відповідає частці іншого учасника спільної діяльності (2500-2000) * 40% =200 грн., залишок (60% прибутку в сумі 300 грн.) включається до доходів майбутніх періодів.
Підприємство Б здійснює вклад:
запасами (сировиною) вартістю 36000 грн., у тому числі ПДВ;
трудовою участю на суму 134000 грн. (поетапно протягом першого року діяльності);
правом користування майном, оціненим в 150000 грн., у тому числі ПДВ (залишкова вартість майна, право користування яким передане до спільної діяльності, становить 790000 грн., щомісячна сума амортизації - 7000 грн.).
Загальна сума вкладу становить 320000 грн.
Підприємством Б нараховано рентну плату за нафту, природний газ та газовий конденсат в сумі 30000 грн. При цьому частина рентної плати в сумі 13000 грн. відповідає обсягу сировини, видобутої в межах спільної діяльності.
Спільною діяльністю отримано чистий прибуток в сумі 42000 грн. Учасниками прийняте рішення розподілити та виплатити 7000 грн. прибутку, а решту спрямувати на розвиток спільної діяльності без збільшення вкладів учасників.
Бухгалтерський облік таких операцій наведено в таблиці.
Таблиця
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
окремих господарських операцій зі спільної діяльності
грн.
Зміст господарської операціїКореспонденція рахунків
ДебетКредитСума
1234
Облік у учасників спільної діяльності (СД)
Підприємство А
Включено до групи вибуття об'єкт основних засобів (обладнання), який планується передати до СД:
на суму залишкової вартості286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"104 "Машини та обладнання"100000
на суму зносу131 "Знос основних засобів"104 "Машини та обладнання"10000
Передано об'єкт основних засобів (обладнання) до СД як вклад1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"120000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"641 "Розрахунки за податками"20000
Віднесено до витрат вартість переданого об'єкта основних засобів (обладнання)976 "Списання необоротних активів"286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"100000
Перераховано вклад грошовими коштами СД1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"31 "Рахунки в банках"270000
Включено до групи вибуття нематеріальний актив (геологічну інформацію):
на суму залишкової вартості286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"121 "Права користування природними ресурсами"75000
на суму накопиченої амортизації133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"121 "Права користування природними ресурсами"5000
Передано нематеріальний актив - геологічну інформацію до СД як вклад1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"90000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"641 "Розрахунки за податками"15000
Віднесено до витрат вартість переданого об'єкту нематеріальних активів (геологічну інформацію)976 "Списання необоротних активів"286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"75000
Продано сировину СД3772 "Розрахунки по спільній діяльності"712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"3000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"641 "Розрахунки за податками"500
Віднесено до витрат собівартість проданої сировини943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"201 "Сировина й матеріали"2000
Визначено фінансовий результат за операцією з продажу сировини:
дохід у сумі, що припадає на частку інших учасників712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"79 "Фінансові результати"2200
витрати (у повній сумі)79 "Фінансові результати"943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"2000
До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на власну частку в СД712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"69 "Доходи майбутніх періодів"300
Отримано кошти за сировину31 "Рахунки в банках"3772 "Розрахунки по спільній діяльності"3000
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим в спільній діяльності3772 "Розрахунки по спільній діяльності"661 "Розрахунки за заробітною платою"100000
Нараховано єдиний соціальний внесок (37%)-(1)3772 "Розрахунки по спільній діяльності"65 "Розрахунки за страхування"37000
Утримано єдиний соціальний внесок (4%)-(1)661 "Розрахунки за заробітною платою"65 "Розрахунки за страхування"4000
Утримано податок з доходів фізичних осіб (100000-4000) * 15% = 14400661 "Розрахунки за заробітною платою"64 "Розрахунки за податками й платежами"14400
Отримано від спільної діяльності компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску31 "Рахунки в банках"3772 "Розрахунки по спільній діяльності"137000
Визнано дохід на частку прибутку СД (42000 * 0,6)1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"722 "Дохід від спільної діяльності"25200
Отримано частину розподіленого прибутку СД31 "Рахунки в банках"1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"4200
Підприємство Б
Передано запаси (сировину) до СД як вклад1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"36000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"641 "Розрахунки за податками"6000
Віднесено до витрат собівартість переданих запасів (сировина)943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"201 "Сировина й матеріали"30000
Відображено заборгованість за вкладом трудовою участю1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"6852 "Розрахунки по спільній діяльності"134000
Нараховано заробітну плату працівникам в рахунок погашення вкладу трудовою участю6852 "Розрахунки по спільній діяльності"661 "Розрахунки за заробітною платою"50000
Нараховано єдиний соціальний внесок (37%)-(1) (в рахунок погашення вкладу трудовою участю)6852 "Розрахунки по спільній діяльності"65 "Розрахунки за страхування"18500
Утримано єдиний соціальний внесок (4%)-(1)661 "Розрахунки за заробітною платою"65 "Розрахунки за страхування"2000
Утримано податок з доходів фізичних осіб (50000-2000) * 15%-(1)661 "Розрахунки за заробітною платою"641 "Розрахунки за податками"7200
Передано право користуванням майном до СД як вклад1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"746 "Інші доходи"150000
Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ746 "Інші доходи"641 "Розрахунки за податками"25000
Включення до фінансового результату доходу від передачі права користування майном СД746 "Інші доходи"79 "Фінансові результати"75000
До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на частку у СД746 "Інші доходи"69 "Доходи майбутніх періодів"50000
Нараховано амортизацію майна (основні засоби), права користування яким передане до СД949 "Інші витрати операційної діяльності"131 "Знос основних засобів"7000
Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до власної діяльності23 "Виробництво"641 "Розрахунки за податками"17000
Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до СД3772 "Розрахунки по спільній діяльності"641 "Розрахунки за податками"13000
Сплачено рентну плату до бюджету641 "Розрахунки за податками"31 "Рахунки в банках"30000
Отримано компенсацію рентної плати від СД31 "Рахунки в банках"3772 "Розрахунки по спільній діяльності"13000
Визнано дохід на частку прибутку СД (42000 * 0,4)1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"722 "Дохід від спільної діяльності"16800
Отримано частину розподіленого прибутку СД31 "Рахунки в банках"1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"2800
Окремий облік спільної діяльності (СД) - у оператора
Оприбутковано об'єкт основних засобів (обладнання):
на сума залишкової вартості104 "Машини та обладнання"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"100000
на суму зносу104 "Машини та обладнання"131 "Знос основних засобів"10000
Нараховано податковий кредит з ПДВ641 "Розрахунки за податками"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"2000
Отримано вклад грошовими коштами31 "Рахунки в банках"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"270000
Оприбутковано нематеріальний актив (геологічну інформацію):
на суму залишкової вартості121 "Права користування природними ресурсами"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"75000
на суму накопиченої амортизації121 "Права користування природними ресурсами"133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"5000
Нараховано податковий кредит з ПДВ641 "Розрахунки за податками"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"15000
Оприбутковано придбану сировину201 "Сировина й матеріали"6852 "Розрахунки по спільній діяльності"2500
Нараховано податковий кредит з ПДВ641 "Розрахунки за податками"6852 "Розрахунки по спільній діяльності"500
Перераховано кошти за сировину6852 "Розрахунки по спільній діяльності"31 "Рахунки в банках"3000
Витрати за на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску працівників підприємства А, які задіяні в спільній діяльності, розподілено на витрати на виробництво та загальновиробничі витрати23 "Виробництво"6852 "Розрахунки по спільній діяльності"109600
91 "Загальновиробничі витрати"6852 "Розрахунки по спільній діяльності"27400
Перераховано компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску6852 "Розрахунки по спільній діяльності"31 "Рахунки в банках"137000
Оприбутковано запаси (сировину), отримані від підприємства Б як вклад в СД201 "Сировина й матеріали"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"30000
Нараховано податковий кредит з ПДВ641 "Розрахунки за податками"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"6000
Відображено заборгованість підприємства Б за вкладом трудовою участю3772 "Розрахунки по спільній діяльності"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"134000
Погашення вкладу трудовою участю від підприємства Б розподілено на витрати на виробництво та адміністративні витрати23 "Виробництво"3772 "Розрахунки по спільній діяльності"54800
92 "Адміністративні витрати"3772 "Розрахунки по спільній діяльності"13700
Оприбутковано нематеріальний актив - права користування майном122 "Права користування майном"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"125000
Нараховано податковий кредит з ПДВ641 "Розрахунки за податками"551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"25000
Нараховано амортизацію нематеріального активу (права користування майном) в окремому обліку СД23 "Виробництво"133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"3500
Віднесено на витрати рентну плату оператором СД23 "Виробництво"6852 "Розрахунки по спільній діяльності"13000
Перераховано СД компенсацію рентної плати учаснику Б6852 "Розрахунки по спільній діяльності"31 "Рахунки в банках"13000
Визначено фінансовий результат СД79 "Фінансові результати"441 "Прибуток нерозподілений"42000
Розподіл прибутку СД441 "Прибуток нерозподілений"443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"42000
Нараховано частину прибутку учасниками СД443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності"А - 25200 Б - 16800
Перераховано частину прибутку учасникам А і Б6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності"31 "Рахунки в банках"7000 А - 4200 Б - 2800
__________
-(1) Ставки нарахувань та утримань умовні.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1192 від 30.12.2013 )
Додаток 2
до Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку
спільної діяльності
без створення юридичної особи
ПРИКЛАДИ
складання балансу учасників з урахуванням окремого балансу спільної діяльності
У графі 3 таблиць 1 і 2 наведені дані фінансової звітності учасника спільної діяльності, що складена без урахування частки в спільній діяльності. У графі 4 наведені дані звітності спільної діяльності, що надана оператором.
У балансі спільної діяльності обліковуються нематеріальні активи загальною вартістю 210000 грн., у тому числі: геологічна інформація - вклад учасника А первісною вартістю 80000 грн.; права користування майном - вклад учасника Б первісною вартістю 125000 грн.; програмне забезпечення, придбане за рахунок коштів спільної діяльності, первісною вартістю 5000 грн.
Таблиця 1
СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ
ПІДПРИЄМСТВО А
грн.
АКТИВКод рядкаБаланс учасника АОкремий баланс СД, наданий операторомСпільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А (гр. 4 * 0,6)Зведена сума (гр. 3 + гр. 5)КоригуванняОб'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД (гр. 6 - гр. 7)
12345678
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: залишкова вартість0101089200000120000121089 121089
первісна вартість-*0111596210000126000127596 127596
накопичена амортизація012(507)(10000)(6000)(6507) (6507)
Незавершені капітальні інвестиції020
Основні засоби: залишкова вартість0301263569000054000180356 180356
первісна вартість-(1)03114541911000066000211419 211419
знос032(19063)(20000)(12000)(31063) (31063)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість035
первісна вартість-(1)036
накопичена амортизація037
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040
інші фінансові інвестиції045
Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника А в СД і приріст вартості чистих активів СД)050501000--501000501000-
Відстрочені податкові активи060
Інші необоротні активи070
Усього за розділом I080628445290000174000802445501000301445
II. Оборотні активи
Виробничі запаси100421250007500075042 75042
Поточні біологічні активи110
Незавершене виробництво120 200000120000120000 120000
Готова продукція130 210000126000126000 126000
Товари140
Векселі одержані1507770 7770 7770
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість160961715000900018617200016617
первісна вартість-(1)161
резерв сумнівних боргів162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом1701096 1096 1096
за виданими авансами180
з нарахованих доходів190
із внутрішніх розрахунків200 -
Інша поточна дебіторська заборгованість2109557 9557 9557
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті230196710006002567 2567
в іноземній валюті240
Інші оборотні активи25031470 31470 31470
Усього за розділом II260615195510003306003921192000390119
III. Витрати майбутніх періодів270
Баланс2806899648410005046001194564503000691564
ПАСИВКод рядкаБаланс учасника АОкремий баланс СД, наданий операторомСпільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А (гр. 4 * 0,6)Зведена сума 8 (гр. 3 + гр. 5)КоригуванняОб'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД (гр. 6 - гр. 7)
12345678
I. Власний капітал
Статутний капітал30018500 18500 18500
Пайовий капітал310
Додатковий вкладений капітал320
Інший додатковий капітал330
Резервний капітал340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350786993500021000996992100078699
Неоплачений капітал360
Вилучений капітал370
Усього за розділом I3809719935000210001181992100097199
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу400
Інші забезпечення410
Цільове фінансування420
Усього за розділом I430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків440144772 144772 144772
Довгострокові фінансові зобов'язання4505677 5677 5677
Відстрочені податкові зобов'язання460
Інші довгострокові зобов'язання470 800000 (внески учасників)480000480000480000
Усього за розділом III480150449800000480000630449480000150449
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків500340000 340000 340000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання510
Векселі видані520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53042260003600402220002022
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів54014526 14526 14526
з бюджетом5507887 7887 7887
з позабюджетних платежів56020076 20076 20076
зі страхування570353 353 353
з оплати праці580634 634 634
з учасниками590
із внутрішніх розрахунків600
Інші поточні зобов'язання61058118 58118 58118
Усього за розділом IV620442016600036004456162000443616
V. Доходи майбутніх періодів630300 300 300
Баланс6406899648410005046001194564503000691564