• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 30.12.2013 № 1192
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 30.12.2013
 • Номер: 1192
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 30.12.2013
 • Номер: 1192
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.12.2013 № 1192
Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) після затвердження цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.12.2013 № 1192
ЗМІНИ
до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року № 561 (із змінами):
1) доповнити пункт 1 розділу 1 після слова "установ" словами "та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності";
2) у пункті 7 розділу 2:
абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:
"1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.
1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.";
абзац двадцятий виключити.
У зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцятим;
3) у розділі 5:
абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:
"Об'єктом амортизації є первісна або переоцінена вартість, яка амортизується (крім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій), зменшена на їх ліквідаційну вартість.";
доповнити абзац перший пункту 24 після слова "підприємством" словами у дужках "(у розпорядчому акті)";
доповнити абзац другий пункту 26 новим реченням такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.";
доповнити пункт 27 новим реченням такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта основних засобів.";
доповнити абзац перший пункту 31 новим реченням такого змісту: "Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.";
4) у розділі 7:
доповнити пункт 34 новим абзацом такого змісту:
"Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 36 - 38.";
у пункті 36 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході";
у пункті 37 слова "іншого додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході";
у пункті 38 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках";
5) у додатку до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів:
у пунктах 28, 30 - 32, 34, 35, 41, 42 слова та цифри "423 "Дооцінка активів" замінити словами та цифрами "411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів";
у графі 4 пункту 21, підпункту "б" пункту 31, підпункту "а" пункту 34, підпункту "г" пункту 40 у назві субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" слова "від звичайної діяльності" виключити.
2. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 року № 1315 (зі змінами):
1) у пункті 1.1 розділу 1 слова "та бюджетних установ" замінити словами ", бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності";
2) доповнити пункт 4.6 розділу 4 та пункт 6.1 розділу 6 після слова "продажу" словами та цифрами "або за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) 16.";
3) у розділі 5:
в абзаці першому пункту 5.8 слова "неможливо, визнаються та відображаються" замінити словами "неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися";
доповнити абзац четвертий пункту 5.19 після слова "неможливо" словами "або якщо підприємство є платником податку на прибуток";
4) абзаци другий - восьмий пункту 7.2 розділу 7 виключити;
5) у пункті 6 додатка 2 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів у назві субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" слова "від звичайної діяльності" виключити.
3. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року № 2 (зі змінами):
1) у пункті 1.1 розділу 1 слова "та бюджетних установ" замінити словами ", бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності";
2) абзац другий пункту 5.6 розділу 5 викласти в такій редакції:
"Залишок транспортно-заготівельних витрат, облік яких ведеться на окремих субрахунках, включається до відповідної статті запасів Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства (форма № 1, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, або форми № 1-м і № 1-мс , затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25, із змінами).";
3) у пункті 15 додатку 3 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів у назві субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" слова "від звичайної діяльності" виключити.
4. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 року № 1327:
1) у розділі I:
доповнити пункт 1.1 після слова "установ" словами "та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності";
доповнити підпункт 1.2 новим реченням такого змісту: "Немонетарними активами вважаються усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.";
у пункті 1.3:
доповнити підпункти 1.3.3, 1.3.4 і перше речення підпункту 1.3.5 словами ", крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.";
підпункт 1.3.6 виключити.
У зв'язку з цим підпункт 1.3.7 вважати підпунктом 1.3.6;
2) у розділі III:
у пункті 3.4 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та в іншому сукупному доході";
у пункті 3.5 слова "іншого додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході";
у пункті 3.6 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках";
3) у розділі V:
перше речення пункту 5.1 викласти в такій редакції: "Нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку його корисного використання, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).";
доповнити пункт 5.4 новим підпунктом такого змісту:
"5.4.9. Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.";
доповнити пункт 5.8 новим абзацом такого змісту:
"Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення об'єкта нематеріального активу у господарський оборот.";
4) у пункті 7.5 розділу VII у назві субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" слова "від звичайної діяльності" виключити.
5) у додатку до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів:
у підпунктах 22.1 та 22.2 пункту 22, підпункті 23.3 пункту 23, підпункті 25.2 пункту 25, підпункті 26.2 пункту 26, підпункті 27.2 пункту 27, пункті 32 слова та цифри "423 "Дооцінка активів" замінити словами та цифрами "412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів";
текст у графі 4 пункту 11, підпункті 14.1 пункту 14, підпункті 23.2 пункту 23 викласти в такій редакції: "746 "Інші доходи".
5. У Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2011 року № 1873:
1) пункт 3.7 розділу III викласти в такій редакції:
"3.7. Оператор спільної діяльності у примітках до фінансової звітності розкриває інформацію про загальну вартість спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, а також у розрізі їх класифікації відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами)";
2) у таблиці додатка 1 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи у назві субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" слова "від звичайної діяльності" виключити.
6. У Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433 (із змінами):
1) у пункті 2.40 розділу II слова "Зареєстрований капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";
2) у розділі III:
у пункті 3.10:
доповнити абзац третій новим реченням такого змісту: "Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.";
доповнити абзац третій пункту 3.13 новим реченням такого змісту: "Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю;";
доповнити абзац перший пункту 3.17 після слова "різниць" словами "; дохід підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю,";
доповнити пункт 3.20 після слів "необоротних активів;" словами "витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю;";
пункт 3.27 викласти в такій редакції:
"3.27. У статті "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" наводиться сума дооцінки об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об'єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Сума дооцінки, яка включається до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, до складу сукупного доходу розділу II звіту про фінансові результати не включається.".
7. У Методичних рекомендаціях з перевірки порівнянності показників фінансової звітності , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013 року № 476 (із змінами):
1) доповнити у рядку 13 графи 3 форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" після тексту "Форма № 1," словами "як правило";
2) у рядку 145 графи 2 форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" цифри "880" замінити цифрами "880 - 910".
Директор Департаменту
податкової митної політики
та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук