Про затвердження Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

Національний банк України Постанова, Довідка, Заява, Форма типового документа, Положення від 26.09.2022 №208
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Довідка, Заява, Форма типового документа, Положення

Дата 26.09.2022

Номер 208

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 28.09.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
26.09.2022 № 208
Про затвердження Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 24, 71, 73, 79 Закону України "Про платіжні послуги", з метою встановлення порядку реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (далі -Положення), що додається.
2. Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до вимог пункту 8 розділу VIII Закону України "Про платіжні послуги" (далі -Закон) забезпечує внесення до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) відомостей щодо платіжних систем та їх учасників, відомості про яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр платіжних систем). До Реєстру вносяться відомості щодо платіжних систем та їх учасників, які на день введення в дію Закону містились у Реєстрі платіжних систем.
3. Платіжні організації платіжних систем, відомості про яких включені до Реєстру платіжних систем, зобов'язані:
1) протягом строку, визначеного в підпункті 1 пункту 9 розділу VIII Закону, подати до Національного банку повідомлення про наміри щодо подальшої роботи платіжної системи в Україні;
2) за наявності наміру продовжувати роботу платіжної системи в Україні привести свою діяльність у відповідність до Закону протягом строку, визначеного в підпункті 2 пункту 9 розділу VIII Закону.
Повідомлення платіжної організації платіжної системи, у якому зазначатиметься про припинення надання послуг платіжної системи, повинно містити запевнення Національного банку про завершення розрахунків у платіжній системі, відсутність зобов'язань перед учасниками цієї платіжної системи та користувачами.
4. Реєстрація платіжних систем, оператори яких повідомили Національний банк про припинення надання послуг платіжної системи, та учасників цих платіжних систем вважається скасованою з дня внесення відомостей про це до Реєстру. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня скасування реєстрації платіжної системи та її учасників повідомляє оператора платіжної системи та учасників цієї платіжної системи про дату виключення відомостей про них із Реєстру.
5. Технологічні оператори платіжних послуг (далі - технологічні оператори), відомості про яких унесені Національним банком до Реєстру відповідно до пункту 10 розділу VIII Закону, але які не мають наміру продовжувати діяльність технологічного оператора, зобов'язані протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку повідомлення про припинення надання послуг технологічного оператора, що повинно містити запевнення Національного банку про відсутність зобов'язань за договором про надання послуг у платіжній системі перед платіжною організацією платіжної системи та учасниками платіжної системи.
Реєстрація технологічних операторів, які повідомили Національний банк про припинення надання послуг технологічного оператора, вважається скасованою з дня внесення відомостей про це до Реєстру. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня скасування реєстрації технологічного оператора повідомляє технологічного оператора про дату виключення відомостей про нього з Реєстру.
6. Документи, які були подані платіжними організаціями платіжних систем, учасниками платіжних систем, операторами послуг платіжної інфраструктури відповідно до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125 (зі змінами) (далі - Положення № 43), до дня набрання чинності цією постановою та рішення щодо розгляду яких Національним банком на день набрання чинності цією постановою не прийнято, вважаються залишеними без розгляду. Національний банк повідомляє таких осіб про залишення документів без розгляду та повертає документи, що були подані в паперовій формі, поштою з повідомленням про вручення.
7. Оператори платіжних систем, учасники платіжних систем, технологічні оператори, відомості про яких унесено до Реєстру, для продовження своєї діяльності не зобов'язані подавати до Національного банку оновлені згідно з вимогами Положення документи.
Оператори платіжних систем, учасники платіжних систем та технологічні оператори зобов'язані подати до Національного банку оновлені згідно з вимогами Положення документи за потреби узгодження з Національним банком змін до документів, на підставі яких вони здійснюють діяльність на платіжному ринку.
8. Свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи, реєстраційні свідоцтва, видані Національним банком відповідно до Положення № 43, втрачають чинність з дня внесення Національним банком відомостей до Реєстру відповідно до пункту 2 цієї постанови та поверненню до Національного банку не підлягають.
9. Банки, які надають послуги технологічного оператора операторам платіжних систем, надавачам фінансових платіжних послуг (включаючи учасників платіжних систем), зобов'язані протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою повідомити про це Національний банк.
Повідомлення повинно включати таку інформацію:
1) повне та скорочене найменування оператора платіжної системи/надавача платіжних послуг/учасника платіжної системи;
2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
3) найменування платіжної системи (у разі надання послуг оператору платіжної системи або учаснику платіжної системи);
4) дату початку надання послуг оператору платіжної системи, надавачу платіжних послуг, учаснику платіжної системи.
10. Оператори платіжних систем, учасники платіжних систем, технологічні оператори до затвердження Національним банком тарифів на послуги, плату за розгляд пакета документів, визначену в пункті 43 розділу ІІІ Положення, не вносять та копію документа, що підтверджує здійснення такої плати, передбачену в підпункті 4 пункту 46, підпункті 3 пункту 49, підпункті 3 пункту 58, підпункті 4 пункту 59 розділу IV, підпункті 6 пункту 70, підпункті 2 пункту 72 розділу VI, підпункті 5 пункту 92, підпункті 2 пункту 93 розділу VIII Положення, не подають. Неподання такого документа не є підставою для залишення пакета документів без розгляду.
11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
12. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26 вересня 2022 року № 208
Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 24, 71, 73, 79 Закону України "Про платіжні послуги" (далі - Закон про платіжні послуги) і визначає порядок включення/внесення (далі - внесення) та виключення Національним банком України (далі - Національний банк) до/з Реєстру платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) відомостей про:
1) внутрішньодержавні платіжні системи та міжнародні платіжні системи, операторами яких є резиденти (далі - платіжна система, оператором якої є резидент);
2) міжнародні платіжні системи, операторами яких є нерезиденти;
3) учасників внутрішньодержавних платіжних систем та міжнародних платіжних систем;
4) технологічних операторів платіжних послуг (далі - технологічний оператор).
2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:
1) власник - особа, яка прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіє акціями або частками юридичної особи, чи правом голосу за акціями (частками) у статутному капіталі юридичної особи або незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Власником також є кінцевий бенефіціарний власник;
2) дата подання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку пакета документів, поданого в повному обсязі для здійснення процедури, передбаченої цим Положенням, та який відповідає вимогам законодавства України і цього Положення;
3) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом, що накладено на документ з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу заявника/нотаріуса;
4) уповноважена особа Національного банку - заступник Голови Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Пруденційний нагляд", керівник із ліцензування;
5) уповноважена установа - юридична особа, яка відповідно до повноважень, наданих оператором міжнародної платіжної системи-нерезидентом, має право укладати від імені оператора міжнародної платіжної системи-нерезидента договори про участь у цій системі;
6) уповноважений орган Національного банку - колегіальний орган, який створений відповідно до статті 17 Закону України "Про Національний банк України" та якому Правлінням Національного банку делеговані певні повноваження, визначені розпорядчим актом Національного банку;
7) уповноважений представник - фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної або юридичної особи на підставі закону, статуту, довіреності або іншого документа щодо надання таких повноважень відповідно до законодавства України;
8) учасник платіжної системи - прямий та непрямий учасники платіжної системи.
Термін "кваліфікована фондова біржа" у цьому Положенні вживається в значенні, наведеному в нормативно-правовому акті Національного банку, яким установлено вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі про платіжні послуги, Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", інших законах України та нормативно-правових актах Національного банку з питань регулювання діяльності на платіжному ринку.
3. Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, оператором яких є Національний банк.
4. Реєстрація платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора здійснюється шляхом внесення Національним банком відомостей про них до Реєстру.
Скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора здійснюється шляхом виключення Національним банком відомостей про них з Реєстру.
5. Національний банк оприлюднює інформацію про реєстрацію/скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
6. Платіжна система має право здійснювати діяльність в Україні з дня внесення Національним банком відомостей про неї до Реєстру в порядку, визначеному цим Положенням.
Юридична, особа має право здійснювати в Україні діяльність з надання послуг технологічного оператора лише після включення її до Реєстру в порядку, визначеному цим Положенням.
7. Оператор платіжної системи, учасник платіжної системи, технологічний оператор та розрахунковий банк мають право здійснювати діяльність у платіжній системі з дня внесення Національним банком відомостей про це до Реєстру.
8. Оператор платіжної системи не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знаку для товарів і послуг (далі - торговельна марка) платіжної системи, що відрізняються від офіційного найменування платіжної системи, повинен повідомити про це Національний банк.
Учасник платіжної системи, технологічний оператор не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, що відрізняються від їх офіційного найменування, повинні повідомити про це Національний банк.
Повідомлення оператора платіжної системи, учасника платіжної системи, технологічного оператора надається в довільній формі та повинно містити інформацію про:
1) назву/позначення комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки;
2) дату початку використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки;
3) найменування платіжної системи, у якій планується використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (у разі такого використання);
4) правові підстави використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (із наданням підтвердних документів).
Оператор платіжної системи, учасник платіжної системи та технологічний оператор протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до інформації або появи нової інформації, передбаченої у повідомленні відповідно до пункту 8 розділу І цього Положення, повинен повідомити про це Національний банк.
Національний банк вносить відомості до Реєстру про комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку, що відрізняються від офіційного найменування платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора, за умови відповідності інформації, передбаченої у повідомленні відповідно до пункту 8 розділу І цього Положення, вимогам цього Положення та/або законодавства України.
9. Оператор платіжної системи, учасник платіжної системи та технологічний оператор має право надати Національному банку позначення торговельної марки для розміщення його на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Таке позначення надається в розмірі 400х300 px. у форматі png на прозорому фоні.
10. Оператор платіжної системи, учасник платіжної системи, технологічний оператор не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання вебсайту/вебсайтів, на якому/яких розміщується інформація про надання послуг та/або надаються послуги користувачам платіжних послуг, повинні повідомити Національний банк про використання такого/таких вебсайту/вебсайтів.
Повідомлення надається в довільній формі та повинно містити інформацію
про:
1) адресу вебсайту/вебсайтів та дату початку його/їх функціонування;
2) платіжні системи, у яких планується використовувати вебсайт/вебсайти (у разі такого використання);
3) перелік послуг, які надаватимуться з використанням вебсайту/вебсайтів.
Оператор платіжної системи, учасник платіжної системи, технологічний
оператор протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до інформації або появи нової інформації, передбаченої у повідомленні відповідно до пункту 10 розділу І цього Положення, повинні повідомити про це Національний банк.
Національний банк вносить відомості до Реєстру про вебсайт/вебсайти, на якому/яких розміщується інформація про надання послуг та/або надаються послуги користувачам платіжних послуг, за умови відповідності інформації, передбаченої у повідомленні відповідно до пункту 10 розділу І цього Положення, вимогам цього Положення та правилам платіжних систем.
11. Оператор платіжної системи-резидент зобов'язаний не менше ніж за 15 робочих днів до дня початку/припинення використання в платіжній системі (включаючи учасників платіжної системи) послуг технологічного оператора-резидента (включаючи банк, що надає послуги технологічного оператора) повідомити про це Національний банк.
Повідомлення повинно містити:
1) інформацію про технологічного оператора, який надає послуги в платіжній системі:
повне та скорочене найменування;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - код за ЄДРПОУ);
дату початку/припинення надання послуг технологічним оператором;
2) інформацію про технологічного оператора, який надає послуги учаснику платіжної системи:
повне та скорочене найменування;
код за ЄДРПОУ;
дату початку/припинення надання послуг технологічним оператором, а також найменування учасника, який користується його послугами;
3) запевнення, що діяльність технологічного оператора в платіжній системі відповідає умовам та порядку надання послуг технологічним оператором, що узгоджені з Національним банком, та правилам платіжної системи (надається під час надсилання повідомлення про початок використання послуг технологічного оператора).
12. Технологічний оператор (включаючи банк, що надає послуги технологічного оператора) зобов'язаний не менше ніж за 15 робочих днів до дня початку/припинення надання своїх послуг оператору та/або учаснику міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, відомості щодо яких внесено до Реєстру, повідомити про це Національний банк.
Повідомлення в довільній формі повинно містити інформацію про:
1) найменування платіжної системи, у якій надає послуги технологічний оператор;
2) найменування оператора платіжної системи або учасника платіжної системи, якому надається послуга технологічним оператором;
3) дату початку/припинення надання послуг технологічним оператором;
4) запевнення, що діяльність технологічного оператора в міжнародній платіжній системі відповідає умовам та порядку надання послуг технологічним оператором, що узгоджені з Національним банком, та правилам міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент (надається під час надсилання повідомлення про початок використання послуг технологічного оператора).
II. Загальні вимоги до подання документів до Національного банку
13. Оператор платіжної системи, учасник платіжної системи, технологічний оператор, їх уповноважені представники/уповноважені установи (далі - заявник) подають до Національного банку документи в межах здійснення процедур за цим Положенням згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами.
14. Заявник має право подати до Національного банку додаткові документи щодо його звернення з письмовим обґрунтуванням доцільності їх подання.
15. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, повинні викладатися українською мовою, не містити виправлень і неточностей, а також розбіжностей між відомостями, викладеними у них, та/або отриманими з офіційних джерел.
16. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку повинні бути перекладені на українську мову (правильність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою. Копії документів, що складені іноземною мовою, та/або переклад документа, складеного іноземною мовою, повинні бути засвідчені нотаріально.
17. Документи, видані компетентними органами в іноземній країні, для подання до Національного банку повинні бути легалізовані в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
18. Копії документів щодо юридичної особи, які видані компетентними органами в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Національного банку за підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи.
19. Заявник подає до Національного банку оригінал документа, якщо цим Положенням не встановлено права щодо подання копії документа.
20. Копія будь-якого документа, що подається до Національного банку згідно з цим Положенням, повинна бути засвідчена заявником. Заявник має право засвідчити копію будь-якого документа нотаріально, крім випадків, коли засвідчення документів нотаріально є обов'язковим.
21. Пакет документів, що подається до Національного банку відповідно до цього Положення, повинен містити документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника/уповноваженої установи на подання та підпис документів від імені заявника (крім керівника заявника, інформація щодо якого міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).
22. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку в один із таких способів:
1) у паперовій формі з одночасним обов'язковим поданням сканованих копій цих документів на цифрових носіях інформації (USB-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв'язку, що використовуються Національним банком для електронного документообігу;
2) у формі електронного документа та/або електронної копії оригіналу документа в паперовій формі - електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку - nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, що використовуються Національним банком для електронного документообігу.
23. Документ, який складається з двох і більше аркушів, повинен бути пронумерований, а в паперовій формі - пронумерований та прошитий із зазначенням кількості аркушів та містити напис "Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито _ аркушів" та підписаний уповноваженим
представником заявника або особою, яка його видала.
24. Заявник на копіях документів у паперовій формі робить відмітку про засвідчення копії документа, що містить напис "Згідно з оригіналом" та зазначається найменування посади (за наявності), особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її власне ім'я та прізвище, дата засвідчення копії. Відповідний напис повинен бути на кожній копії.
25. Електронні документи, електронні копії оригіналів документів у паперовій формі, скановані копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.
26. Скановані копії документів створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:
1) документ сканується у файл формату pdf з чітким зображенням тексту документа;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
4) роздільна здатність сканування повинна бути не нижче ніж 300 dpi.
27. Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі хПх.
28. Національний банк у межах процедур, визначених цим Положенням, а також із питань дотримання вимог цього Положення має право здійснювати офіційну комунікацію із заявником, а також з його керівниками, власниками.
29. Заявник зобов'язаний надати Національному банку інформацію про свою адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.
Надана адреса електронної пошти є офіційною електронною адресою для комунікації Національного банку із заявником.
30. Заявник, а також його керівник зобов'язані:
1) отримувати інформацію, потрібну для дотримання вимог цього Положення;
2) повідомляти Національному банку про обставини або події, які можуть вплинути на виконання ним вимог цього Положення;
3) забезпечувати комунікацію щодо всіх питань, які можуть виникати у Національного банку у зв'язку з процедурами, передбаченими цим Положенням.
III. Загальний порядок розгляду документів Національним банком
31. Національний банк розглядає документи, які подаються до Національного банку відповідно до цього Положення для внесення до Реєстру відомостей про платіжну систему, учасника платіжної системи та технологічного оператора або в разі внесення змін до цих документів (далі - документи) протягом строку, визначеного цим Положенням для відповідної процедури.
32. Перебіг строку розгляду документів починається з дня, наступного за датою подання повного пакета документів.
33. Національний банк має право залишити пакет документів без розгляду в разі:
1) подання заявником неповного пакета документів у межах процедури, передбаченої цим Положенням;
2) оформлення поданих документів із порушенням вимог законодавства України та/або цього Положення;
3) отримання клопотання заявника про залишення пакета документів без розгляду.
Національний банк має право залишити пакет документів без розгляду протягом 15 робочих днів із дати отримання пакета документів або клопотання заявника.
34. Національний банк повідомляє заявника про залишення документів без розгляду із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та повертає заявнику пакет документів, що був поданий у паперовій формі, поштою з повідомленням про вручення.
35. Заявник має право повторно подати документи, які були залишені без розгляду, лише після усунення причин, передбачених у підпунктах 1, 2 пункту 33 розділу ІІІ цього Положення, що стали підставою для залишення їх без розгляду.
36. Національний банк у межах процедур, визначених цим Положенням, має право:
1) вимагати з наведенням обґрунтування такої вимоги від заявника додаткову інформацію, документи, пояснення, потрібні для уточнення відомостей, що були подані до Національного банку, а також для повного та всебічного аналізу й прийняття ним мотивованого рішення відповідно до цього Положення;
2) надати заявникові зауваження та/або пропозиції до поданих документів, якщо документи не відповідають вимогам цього Положення та/або законодавства України;
3) повернути заявникові документи, подані відповідно до вимог цього Положення.
37. Національний банк установлює строк подання заявником визначених у підпункті 1 пункту 36 розділу ІІІ цього Положення інформації, документів, пояснень та/або доопрацьованих документів відповідно до зауважень та/або пропозицій, наданих Національним банком відповідно до підпункту 2 пункту 36 розділу ІІІ цього Положення. Перебіг строку розгляду документів зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень або після спливу встановленого строку їх подання.
38. Національний банк має право продовжити строк подання всіх додаткових та/або доопрацьованих документів, передбачений у пункті 37 розділу III цього Положення, на підставі обґрунтованого клопотання заявника про продовження відповідного строку, але не більше ніж на 30 робочих днів.
39. Національний банк має право залишити документи без розгляду в разі спливу строку подання інформації, документів, пояснень та/або доопрацьованих документів, передбаченого в пункті 37 розділу III цього Положення, або в разі спливу строку, установленого відповідно до пункту 38 розділу III цього Положення, протягом 15 робочих днів із дати спливу строку.
40. Національний банк має право продовжити строк розгляду документів не більше ніж на 30 робочих днів за потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації. Національний банк повідомляє заявника про продовження строку розгляду документів і строк, на який його продовжено.
41. Національний банк має право повернути документи, подані відповідно до вимог цього Положення, у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє заявника із зазначенням підстав такого повернення.
Заявник має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений цим Положенням, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.
42. За розгляд Національним банком поданих заявником документів у межах окремих процедур, визначених цим Положенням, справляється плата в розмірі, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком. Заявник подає копію документа, що підтверджує здійснення такої плати разом із поданням до Національного банку документів, якщо така плата передбачена цим Положенням.
43. Заявник зобов'язаний внести плату за розгляд Національним банком документів, поданих у межах окремих процедур, визначених цим Положенням, у розмірі, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.
44. Повторне подання заявником документів, що були повернуті або залишені Національним банком без розгляду, не потребує здійснення заявником повторної оплати за послугу з розгляду документів, якщо повторне подання здійснюється протягом трьох місяців із дня повернення або залишення попередніх документів без розгляду.
45. Заявник має право протягом трьох місяців із дня повернення або залишення пакета документів без розгляду подати до Національного банку клопотання про повернення плати за розгляд Національним банком документів, поданих у межах окремих процедур, визначених цим Положенням. Після закінчення цього строку послуга вважається наданою, а плата не підлягає поверненню.
Клопотання про повернення плати за розгляд Національним банком документів подається в довільній формі та повинно містити номер та дату платіжної інструкції, відповідно до якої було надіслано таку плату, а також інформацію, потрібну для формування платіжної інструкції для повернення такої оплати. Національний банк протягом семи робочих днів із дня отримання такого клопотання повертає заявнику плату.
IV. Порядок реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент
46. Оператор платіжної системи для реєстрації та внесення до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, зобов'язаний подати до Національного банку:
1) заяву про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
2) інформаційну довідку про умови та порядок діяльності платіжної системи (далі - Інформаційна довідка), яка повинна містити положення, зазначені в пункті 47 розділу IV цього Положення;
3) анкету, підписану керівником оператора платіжної системи, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення. Анкета не подається оператором платіжної системи, що є надавачем платіжних послуг, крім банку, який подає заповнені таблиці 8 та 9 анкети, які відповідають формі згідно з додатком 2 до цього Положення. Анкета додатково надається в електронній формі у форматі xls або xlsx;
4) копію документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд документів у межах процедури реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент.
47. Інформаційна довідка повинна бути підписана керівником оператора платіжної системи та містити положення правил платіжної системи про:
1) організаційну структуру платіжної системи із зазначенням функцій кожного структурного елемента;
2) умови участі в платіжній системі, порядок вступу та виходу із системи;
3) систему управління ризиками в платіжній системі, визначеними нормативно-правовим актом Національного банку з питань порядку здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні;
4) заходи для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку з питань оверсайту платіжної інфраструктури;
5) порядок урегулювання випадків неспроможності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, включаючи за наявності порядок створення та використання страхового фонду, гарантійного депозиту та інших документарних форм забезпечення зобов'язань;
6) види платіжних послуг, що надаватимуться учасниками в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів платіжних операцій та отримувачів коштів за платіжними операціями (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці), валюти платіжної операції [національна, іноземна (для міжнародної платіжної системи)], способу ініціювання платіжних операцій та виплати коштів за ними (готівковий/безготівковий спосіб, через пункти надання фінансових послуг/платіжні пристрої);
7) схему виконання платіжних операцій, що використовується для виконання платіжних операцій у платіжній системі [включаючи порядок ініціювання, виконання та завершення платіжних операцій (включаючи графічне зображення руху інформаційних повідомлень і руху коштів), платіжні інструменти, що використовуються для виконання платіжних операцій, порядок їх емісії та еквайрингу], із зазначенням документів, що підтверджують ініціювання платіжних операцій та документів, на підставі яких здійснюється виплата коштів за платіжними операціями, а також порядок проведення розрахунків між учасниками платіжної системи за платіжними операціями, що виконуються у платіжній системі, та визначення моменту безвідкличності;
8) вимоги до системи захисту інформації, яка включає технологію захисту вразливих платіжних даних на всіх ланках обміну інформаційними повідомленнями (включаючи порядок створення/перевірки електронних підписів, шифрування), порядок реєстрації та автентифікації користувачів платіжних послуг, політику розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів, технологію використання технічних та криптографічних засобів захисту інформації, інформацію про розробників цих засобів, вимоги до фізичної безпеки центрів обробки даних;
9) вимоги до учасників платіжної системи щодо системи управління кіберризиками та ризиками безпеки, порядку моніторингу, контролю та реагування на інциденти інформаційної безпеки та кібербезпеки, а також порядку повідомлення користувачами платіжних послуг про випадки шахрайства та порядку розгляду таких повідомлень.
Інформаційна довідка повинна містити запевнення про відповідність інформації в Інформаційній довідці затвердженим положенням правил платіжної системи, а також дату та номер рішення про затвердження правил.
48. Правила платіжної системи повинні містити положення, передбачені Законом про платіжні послуги та нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання діяльності на платіжному ринку, бути затверджені виконавчим органом та/або наглядовою радою та підписані керівником оператора платіжної системи.
49. Оператор платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до правил платіжної системи в частині положень, що містяться в Інформаційній довідці, подати до Національного банку супровідний лист із зазначенням переліку змін, що внесені до Інформаційної довідки, а також причин виникнення таких змін (включно в разі подання Інформаційної довідки в новій редакції), та разом із ним:
1) зміни до Інформаційної довідки або Інформаційну довідку в новій редакції (якщо зміни до Інформаційної довідки становлять більше 50 відсотків тексту);
2) порівняльну таблицю змін до Інформаційної довідки;
3) копію документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд документів у межах процедури реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент.
50. Оператор платіжної системи та її учасники мають право надавати послуги платіжної системи, оператором якої є резидент, згідно з унесеними до Інформаційної довідки змінами після узгодження цих змін з Національним банком.
51. Оператор платіжної системи зобов'язаний не менше ніж за 15 робочих днів до дня початку надання користувачам послуг платіжної системи повідомити Національному банку найменування розрахункового банку (розрахункових банків) платіжної системи та дату укладення договору з розрахунковим банком (у разі укладення такого договору).
52. Оператор платіжної системи протягом 10 робочих днів із дня початку надання послуг платіжної системи користувачам платіжних послуг зобов'язаний повідомити Національний банк про дату початку діяльності платіжної системи.
53. Оператор платіжної системи в разі укладення договору з новим/додатковим розрахунковим банком протягом 15 робочих днів із дня укладення договору повинен повідомити Національний банк про найменування нового розрахункового банку та дату припинення договору з попереднім (у разі припинення договірних відносин).
54. Оператор платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов'язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.
55. Оператор платіжної системи, що не є банком або іншим надавачем платіжних послуг, у разі зміни свого місцезнаходження протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повинен у письмовій формі повідомити про це Національний банк.
56. Оператор платіжної системи, що не є надавачем платіжних послуг, у разі зміни відомостей, зазначених в анкеті (додаток 2), протягом 10 робочих днів із дня змін повинен повідомити в письмовій формі про це Національний банк та подати оновлену анкету. Анкета додатково надається в електронній формі у форматі хВ або хВх.
57. Оператор міжнародної платіжної системи-резидент має право укласти договір з оператором міжнародної платіжної системи-резидентом/нерезидентом для здійснення платіжних операцій за участю двох міжнародних платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.
Оператор внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з оператором міжнародної платіжної системи-резидентом, якщо ці системи внесені до Реєстру та за умови, що платіжні операції за участю двох платіжних систем здійснюється виключно на території України.
Оператор внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з оператором внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом для здійснення платіжних операцій за участю двох платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.
58. Оператор міжнародної платіжної системи-резидент, оператор внутрішньодержавної платіжної системи-резидент протягом 30 робочих днів із дня укладення договору щодо здійснення платіжних операцій за участю двох і більше платіжних систем зобов'язані подати до Національного банку:
1) повідомлення, що повинно містити інформацію про: найменування платіжної системи та оператора платіжної системи, з яким укладається договір;
дату та номер укладеного договору; дати початку та закінчення дії договору;
види послуг, які за договором мають право надаватися за участю двох платіжних систем;
2) Інформаційну довідку, що містить положення правил платіжної системи
про:
умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо проведення платіжних операцій;
загальну схему здійснення платіжних операцій (разом з її схематичним зображенням), що включає рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання операції в одній платіжній системі та її завершення в іншій платіжній системі (включаючи момент безвідкличності платіжних операцій в кожній з платіжних систем);
порядок проведення розрахунків між операторами платіжних систем; забезпечення системи захисту інформації під час обміну інформаційними повідомленнями від однієї платіжної системи до іншої/інших, включаючи технологію обміну, порядок доступу до інформаційних ресурсів, створення/перевірки електронних підписів, шифрування;
забезпечення супроводження платіжних операцій інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення платіжних операцій;
3) копію документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд документів у межах процедури реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент.
59. Оператор платіжної системи-резидент, до якого перейшли права іншого оператора платіжної системи-резидента, зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку:
1) повідомлення про перехід прав від одного оператора платіжної системи до іншого;
2) документи, передбачені в підпунктах 1, 2 пункту 49 розділу ІУ цього Положення;
3) анкету, підписану керівником оператора платіжної системи, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення. Анкета не подається оператором
платіжної системи, що є надавачем платіжних послуг, крім банку, який подає заповнені таблиці 8 та 9 анкети, які відповідають формі згідно з додатком 2 до цього Положення. Анкета додатково подається в електронній формі у форматі хП або хПх;
4) копію документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд документів у межах процедури реєстрації платіжної системи, оператором якої є резидент.
60. Рішення про реєстрацію та внесення до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, або про відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, про узгодження змін до Інформаційної довідки або про відмову в узгодженні змін до Інформаційної довідки приймає уповноважений орган Національного банку.
Національний банк не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про реєстрацію та внесення до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, вносить до Реєстру відомості щодо цієї платіжної системи.
Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про реєстрацію та внесення до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, або про відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, про узгодження змін до Інформаційної довідки або про відмову в узгодженні змін до Інформаційної довідки повідомляє оператора платіжної системи про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови в реєстрації/узгодженні.
61. Національний банк має право відмовити в реєстрації та внесенні до Реєстру відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, узгодженні змін до Інформаційної довідки на таких підставах:
1) невідповідність документів вимогам цього Положення;
2) надання недостовірної інформації Національному банку;
3) невідповідність положень Інформаційної довідки або змін до неї вимогам валютного законодавства України (для міжнародної платіжної системи), законодавства України з питань регулювання діяльності на платіжному ринку, захисту інформації;
4) використання в найменуванні платіжної системи найменування наявної платіжної системи або використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, що може ввести користувачів платіжних послуг в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;
5) застосування до оператора платіжної системи (протягом року, що передує даті подання повного пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів оверсайту, які не були виконані до дати подання повного пакета документів, та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до оператора платіжної системи цих заходів впливу (крім випадків унесення змін до Інформаційної довідки, що були розроблені на підставі змін до правил платіжної системи, спрямованих виключно на усунення таких причин);
6) наявність протягом одного року, що передує даті подання повного пакета документів, застосованих до оператора платіжної системи заходів впливу за порушення законів України, нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання ринку фінансових послуг (для надавачів фінансових платіжних послуг), запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), валютного законодавства, які не були виконані до дати подання повного пакета документів, та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до оператора платіжної системи цих заходів впливу;
7) власники та/або керівники оператора платіжної системи є податковими резидентами та/або громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України";
8) застосування до оператора платіжної системи та/або власників, та/або керівників оператора платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
9) наявність інформації про те, що оператор платіжної системи та/або власники, та/або керівники оператора платіжної системи включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом п'яти років після її виключення з нього);
10) наявність інформації про те, що оператор платіжної системи та/або власники, та/або керівники оператора платіжної системи є одночасно власниками та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
11) здійснення платіжною системою, оператором якої є резидент, платіжних операцій за участю іншої платіжної системи, до якої або до оператора платіжної системи (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), та/або власників, та/або керівників якої застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (вимога застосовується під час узгодження змін до Інформаційної довідки протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
12) наявність документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
62. Строк розгляду Національним банком документів, що подаються відповідно до пунктів 46, 49, 58, 59 розділу IV цього Положення, становить 60 робочих днів із дати подання повного пакета документів.
V. Порядок реєстрації учасника платіжної системи, оператором якої є резидент
63. Для реєстрації та внесення до Реєстру відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент, до Національного банку подається заява про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення (далі - Заява про реєстрацію).
Заява про реєстрацію подається до Національного банку не пізніше 15 робочих днів із дня укладення відповідного договору з учасником платіжної системи.
64. Заява про реєстрацію прямого учасника платіжної системи подається до Національного банку оператором платіжної системи.
Заява про реєстрацію непрямого учасника платіжної системи подається до Національного банку прямим учасником платіжної системи.
Прямий учасник платіжної системи разом із Заявою про реєстрацію подає до Національного банку повідомлення оператора міжнародної платіжної системи про надання права прямому учаснику платіжної системи укладати договори з непрямими учасниками платіжної системи.
65. Оператор платіжної системи/прямий учасник платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до інформації, зазначеної в Заяві про реєстрацію, надіслати до Національного банку супровідний лист із зазначенням переліку змін, що внесені до Заяви про реєстрацію, а також причин виникнення таких змін та разом з ним оновлену Заяву про реєстрацію.
66. Національний банк за результатами розгляду документів, передбачених у розділі V цього Положення, повідомляє оператора платіжної системи/прямого учасника платіжної системи:
1) про реєстрацію та внесення до Реєстру відомостей або про відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент, із зазначенням підстав відмови;
2) про узгодження або про відмову в узгодженні оновленої Заяви про реєстрацію із зазначенням підстав відмови.
67. Національний банк має право відмовити в реєстрації та внесенні до Реєстру відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент, або в узгодженні оновленої Заяви про реєстрацію на таких підставах:
1) надання недостовірної інформації Національному банку;
2) використання учасником платіжної системи комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;
3) застосування до учасника платіжної системи (протягом року, що передує даті подання повного пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайту), які не були виконанні до дати подання повного пакета документів, та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника платіжної системи цих заходів впливу;
Офіційно опубліковано 28.09.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
26.09.2022 № 208
Про затвердження Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 24, 71, 73, 79 Закону України "Про платіжні послуги", з метою встановлення порядку реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (далі -Положення), що додається.
2. Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до вимог пункту 8 розділу VIII Закону України "Про платіжні послуги" (далі -Закон) забезпечує внесення до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) відомостей щодо платіжних систем та їх учасників, відомості про яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр платіжних систем). До Реєстру вносяться відомості щодо платіжних систем та їх учасників, які на день введення в дію Закону містились у Реєстрі платіжних систем.
3. Платіжні організації платіжних систем, відомості про яких включені до Реєстру платіжних систем, зобов'язані:
1) протягом строку, визначеного в підпункті 1 пункту 9 розділу VIII Закону, подати до Національного банку повідомлення про наміри щодо подальшої роботи платіжної системи в Україні;
2) за наявності наміру продовжувати роботу платіжної системи в Україні привести свою діяльність у відповідність до Закону протягом строку, визначеного в підпункті 2 пункту 9 розділу VIII Закону.

30 днiв передплати безкоштовно!