Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

Національний банк України Постанова від 03.12.2019 №145
Остання редакція від 03.12.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 03.12.2019

Номер 145

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 05.12.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
03.12.2019 № 145
Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408 (зі змінами) (далі -Зміни до Положення), що додаються.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 8 Змін до Положення, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 грудня 2019 року № 145
Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків
1. У розділі І:
1) у підпункті 2 пункту 3 слово "умови" замінити словом "порядок";
2) у пункті 4:
підпункт 1 доповнити словами ", забезпечення виконання зобов'язань (застава) (далі - забезпечення зобов'язань)";
підпункт 2 після слів "Національного банку" доповнити словами ", підписаний уповноваженою особою Національного банку";
підпункт 9 викласти в такій редакції:
"уповноважений банк - банк, щодо якого Правління Національного банку відповідно до вимог Положення № 389 прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій із запасами готівки Національного банку.";
3) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Уповноважений банк для визначення або збільшення ліміту запасів готівки на зберіганні надсилає Національному банку лист з інформацією про:
1) параметри сховищ (клас опору сховища/сейфа, площа сховища/об'єм сейфа), у яких планує зберігати запаси готівки;
2. Абзац другий пункту 26 розділу IV виключити.
3. У розділі V:
1) пункт 31 викласти в такій редакції:
"31. Національний банк до 20 числа поточного місяця інформує уповноважений банк про структуру готівки в обігу станом на 1-ше число цього місяця.
Уповноважений банк здійснює аналіз потреби в готівці банків (клієнтів) та, ураховуючи надану Національним банком щомісячну інформацію щодо структури готівки в обігу, до 25-го числа поточного місяця надає Національному банку інформацію щодо орієнтовних обсягів підкріплення запасів готівки на зберіганні на місяць, що настає за наступним місяцем після поточного, в розрізі номіналів і сум, а також підрозділів Національного банку, які планують здійснювати підкріплення.";
2) розділ після пункту 31 доповнити двома новими пунктами 31-1 та 31-2 такого змісту:
"31-1. Уповноважений банк, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, подає Національному банку в межах установлених лімітів запасів готівки на зберіганні заявки на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні* (додаток 6) щодо кожного сховища в регіонах. Заявки формуються за кожним видом операцій окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, та засвідчуються електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.
Уповноважений банк формує заявку на:
1) підкріплення запасів готівки на зберіганні з урахуванням усіх номіналів банкнот і монет;
підрозділом Національного банку за місцем здійснення підкріплення запасів готівки.
Заявки на підкріплення запасів готівки на зберіганні або на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні на наступний день (дні) надаються напередодні до 15.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00.
31-2. Уповноважений банк вивозить із запасів готівки на зберіганні придатну та не придатну до обігу готівку до Національного банку тільки в упаковці цього підрозділу уповноваженого банку.";
3) пункт 32 викласти в такій редакції:
"32. Національний банк розглядає заявки на підкріплення (вивезення) запасів готівки на зберіганні, інформацію щодо встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні і, ураховуючи фактичні залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та власні запаси готівки, визначає обсяги готівки, що можуть надаватися уповноваженому банку.";
4) у пункті 33 слова ", а також за кожним індексом окремо в розрізі" замінити словами "окремо для банкнот і монет в розрізі індексів,";
5) в абзаці першому пункту 33-1 слова "та значними ризиками щодо проведення операцій з перевезення готівки" замінити словами ", значними ризиками щодо проведення операцій з перевезення готівки та у разі виявлення помилок".
4. У розділі VI:
1) у пункті 45:
перше речення абзацу першого після слів "робочого часу" доповнити словами та цифрами "до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00";
абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"Національний банк у передостанній та останній робочі дні місяця приймає від уповноважених банків заявки виключно на збільшення/зменшення запасів готівки на зберіганні.
Уповноважений банк зобов'язаний забезпечити в останній робочий день місяця відсутність залишків на рахунках, на яких обліковується готівка в дорозі.";
2) у пункті 47 слова ", але інформація про їх залишки надається Національному банку" виключити.
1) в абзаці другому пункту 48 слова "(у касетах на підлозі, на піддонах, без касет - на стелажах, окремих полицях, візках, шафах)" виключити;
2) пункти 49, 50 викласти в такій редакції:
"49. Готівка, що є в запасах, має зберігатися в розрізі індексів. Пачки банкнот у касетах дозволяється зберігати у сховищі на підлозі, на піддонах, без касет - на стелажах, обладнаних дверима, у візках, сейфах, шафах або на окремих полицях сейфів, шаф.
Готівку різних номіналів одного індексу дозволяється зберігати на окремій(их) полиці(ях) стелажа, обладнаного дверима, шафи та сейфа з розмежуванням їх певним простором:
1) придатні до обігу банкноти та монети в упаковці підрозділу уповноваженого банку та Національного банку;
2) значно зношені банкноти, зношені та з дефектом виробника банкноти та монети в упаковці підрозділу уповноваженого банку;
3) банкноти і монети, що підлягають перерахуванню.
50. Мішечки (блоки, пакети) з монетами дозволяється зберігати у сховищі на стелажах без дверей або на піддонах.
Уповноважений банк має право зберігати розмінну монету в передсховищі банку (філії, відділення) в опломбованих мішечках в шафах/сейфах/стелажах, що замикаються. Наказом банку обов'язки щодо зберігання розмінної монети в межах передсховища банку покладаються на відповідальних осіб сховища.";
3) у пункті 52:
перше речення після слова "візком," доповнити словами "сейфом, або за окремими полицями сейфів, шаф,";
в другому реченні слова "в окремій папці" виключити;
(додаток 12) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот.
Уповноважений банк одночасно із надсиланням заявки на зменшення запасів готівки на зберіганні перераховує кошти за готівку на відповідні рахунки Національного банку до 15.00 у день здійснення операції.
Уповноважений банк для зарахування готівки із операційної каси до запасів готівки на зберіганні надсилає заявки на збільшення запасів готівки на зберіганні (додаток 12) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот:
1) придатних та не придатних до обігу;
2) які прийняті від банків та підлягають перерахуванню (окремо).
Уповноважений банк надсилає заявки на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні до 15.00 у день здійснення операції.
58. Національний банк розглядає заявки на зменшення запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, отримання коштів за готівку, та надає уповноваженому банку дозволи на зменшення запасів готівки на зберіганні (додаток 13) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот.
Національний банк розглядає заявки на збільшення запасів готівки на зберіганні готівкою, ураховуючи інформацію щодо встановлених лімітів запасів готівки, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та надає уповноваженому банку дозволи на збільшення запасів готівки на зберіганні (додаток 13) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот:
1) придатних та не придатних до обігу;
2) які прийняті від банків та підлягають перерахуванню (окремо).
Національний банк надсилає дозволи уповноваженому банку до 16.30.
Національний банк здійснює перерахування коштів уповноваженому банку на суму вкладеної готівки до запасів готівки на зберіганні до 17.30, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.30.
59. Уповноважений банк має право зменшити або збільшити запаси готівки на зберіганні на підставі отриманих дозволів за допомогою системи автоматизації.";
2) у третьому реченні абзацу першого пункту 60 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити.
7. У розділі IX:
1) пункт 63 викласти в такій редакції:
"63. Ревізія запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в сховищі разом із запасами готівки, а також перевірка порядку їх зберігання проводиться за розпорядженням (наказом) уповноваженого банку/філії банку:
1) станом на 01 січня кожного календарного року;
2) не менше ніж один раз на квартал (одна з ревізій, проведених протягом кварталу в разі зміни відповідальних осіб сховища, вважається квартальною).
Уповноважений банк/філія банку має попередньо проінформувати Національний банк про проведення ревізії.
Національний банк здійснює на підставі розпорядчого акта ревізію запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в сховищі разом із запасами готівки, а також перевірку порядку їх зберігання.";
2) у пункті 65:
в другому реченні слова "не пов'язані з виконанням операцій із цінностями" замінити словами "до функціональних обов'язків яких не належить виконання операцій із банкнотами і монетами";
четверте речення після слова "керівник" доповнити словом "банку";
3) пункт 72 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Відповідальні особи сховища банку у разі зберігання уповноваженим банком у сховищі готівки операційної каси разом із запасами готівки на зберіганні здійснюють під контролем комісії перерахування її за кількістю корінців у пачках банкнот, мішечків з монетами та написами на накладках, ярликах, а неповні корінці (мішечки) поаркушно (за кружками).";
1) у додатку 1: у розділі І: у пункті 3: в абзаці першому:
після слів "за умови" доповнити словами "надання в заставу та"; слово "здійснюється" замінити словом "здійснюються"; в абзаці другому слова "у забезпечення зобов'язань" замінити словами "в заставу для забезпечення зобов'язань". у розділі ІІ:
підпункт 5 пункту 12 викласти в такій редакції:
"5) вивезення із запасів готівки Замовника не придатної до обігу готівки та надлишків придатної до обігу готівки в упаковці підрозділу Виконавця та Замовника (у разі розірвання Договору або ініціювання вивезення запасів готівки Замовником) на підставі дозволу Замовника;";
у пункті 13 слова "за кожним індексом окремо та в розрізі номіналів банкнот і монет (розмінних та обігових), які надсилаються за допомогою систем автоматизації" замінити словами "окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот:
1) придатних та не придатних до обігу;
2) які прийняті від банків та підлягають перерахуванню (окремо)."; у розділі III:
у підпунктах 1 і 2 пункту 14 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;
у пункті 15 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;
у розділі IV: у пункті 17:
у підпункті 7 слова ", а також за кожним індексом окремо в розрізі" замінити словами "окремо для банкнот і монет в розрізі індексів,"; підпункт 8 викласти в такій редакції:
"8) надавати Виконавцю дозвіл на підкріплення запасів готівки Замовника або вивезення готівки із запасів готівки Замовника за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот, придатних та не придатних до обігу (які прийняті від банків та підлягають перерахуванню окремо), до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00 за допомогою систем автоматизації;"; у пункті 18:
у підпункті 4 слово "умови" замінити словами "дотримання порядку"; пункт після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) вивозити із запасів готівки на зберіганні в упаковці підрозділу Виконавця до Замовника тільки не придатну до обігу готівку, а придатну готівку лише у строки, визначені Положенням;";
підпункт 9 викласти в такій редакції:
"9) зазначати в Заявках на підкріплення/вивезення/збільшення/зменшення запасів готівки Замовника за кожним видом операцій за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет суму, кратну касеті (мішку) (для збільшення та/або вивезення - пачці) в розрізі індексів і номіналів із зазначенням кількості касет (мішків), які будуть використовуватися для перевезення банкнот;";
пункт після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) аналізувати потребу в готівці банків (клієнтів) та повідомляти відповідно до вимог пункту 31 розділу V Положення інформацію щодо орієнтовних обсягів підкріплення запасів готівки на зберіганні на наступний місяць в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, та підрозділів грошового обігу Національного банку в регіонах, де планують здійснювати підкріплення до 25-го числа поточного місяця;";
в абзаці другому підпункту 13 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;
підпункт 22 викласти в такій редакції:
"22) надсилати засобами захищеного зв'язку скановану копію акта про ревізію запасів готівки Замовника у строки, установлені Положенням;";
у підпункті 29 слова "надсилати щодня Замовнику інформацію" замінити словами "формувати щодня для Замовника відомості";
у пункті 23 розділу V слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;
у пункті 27 розділу VI слово "умов" замінити словом "порядку";
"Додаток 6
до Положення про передавання запасів готівки
на зберігання до уповноважених банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 03 грудня 2019 року № 145
(пункт 31 розділу V)
Заявка на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні
Додаток 7
до Положення про передавання запасів готівки
на зберігання до уповноважених банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 03 грудня 2019 року № 145
(пункт 33 розділу V)
Дозвіл
Додаток 8
до Положення про передавання запасів готівки
на зберігання до уповноважених банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 03 грудня 2019 року № 145
(пункт 33-1 розділу V)
АНУЛЮВАТИ
Дозвіл
"Додаток 12
до Положення про передавання запасів готівки
на зберігання до уповноважених банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 03 грудня 2019 року № 145
(пункт 57 розділу VIII)
Заявка на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні
Додаток 13
до Положення про передавання запасів готівки
на зберігання до уповноважених банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 03 грудня 2019 року №145
(пункт 58 розділу VIII)
Дозвіл
на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні
"Додаток 15
до Положення про передавання запасів готівки
на зберігання до уповноважених банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 03 грудня 2019 року № 145
(пункт 77 розділу IX)
Акт про ревізію
9. У тексті Положення та додатку 1 до Положення слова "електронним цифровим підписом" у всіх відмінках замінити словами "електронним підписом" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту грошового обігуВіктор ЗАЙВЕНКО
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
____________
(підпис)
С. ХОЛОД
"___"________ 2019 року
(дата)
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 05.12.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
03.12.2019 № 145
Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408 (зі змінами) (далі -Зміни до Положення), що додаються.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 8 Змін до Положення, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03 грудня 2019 року № 145
Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків
1. У розділі І:
1) у підпункті 2 пункту 3 слово "умови" замінити словом "порядок";
2) у пункті 4:
підпункт 1 доповнити словами ", забезпечення виконання зобов'язань (застава) (далі - забезпечення зобов'язань)";
підпункт 2 після слів "Національного банку" доповнити словами ", підписаний уповноваженою особою Національного банку";
підпункт 9 викласти в такій редакції: