• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення від 19.05.2020 № 65
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення
 • Дата: 19.05.2020
 • Номер: 65
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення
 • Дата: 19.05.2020
 • Номер: 65
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
5) у рядку 10 "Країна, податковим резидентом якої є особа", якщо протягом року до дати підписання Анкети змінилася країна, податковим резидентом якої є особа, то після назви країни зазначаються місяць і рік, коли відбулася зазначена зміна.
12. У колонці 2 "Тип документа" таблиці 2 "Документ, що посвідчує особу" для громадянина України зазначається "паспорт громадянина України", для громадян інших країн, осіб без громадянства - тип відповідного документа (наприклад: "закордонний паспорт"). Якщо особа має кілька документів, зокрема виданих різними державами, та які є дійсними на дату заповнення Анкети, то зазначаються реквізити і тип кожного з таких документів.
13. У таблиці 3 "Інформація про вищу освіту":
1) у колонці 2 "Навчальний заклад, країна" зазначаються повне найменування та країна місцезнаходження навчального закладу (наприклад: "Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна");
2) у колонці 4 "Спеціальність" зазначається відповідна галузь знань, з якої отримано вищу освіту, відповідно до документа про освіту (наприклад: "Економіка", "Право");
3) у колонці 5 "Ступінь (рівень)" зазначається відповідний ступінь (рівень) вищої освіти, отриманий за результатом навчання, відповідно до документа про освіту (наприклад: "Магістр", "Бакалавр", "Спеціаліст").
За наявності в особи кількох вищих освіт додається та заповнюється відповідна кількість рядків у таблиці 3.
14. У таблиці 4 "Рішення уповноваженого органу/уповноваженої особи банку про обрання/призначення відповідального працівника банку":
1) у колонці 2 "Уповноважений орган/уповноважена особа, що прийняв/прийняла рішення про обрання/призначення" зазначається орган наглядова рада банку;
2) у колонці 4 "Дата вступу на посаду" зазначається дата фактичного вступу особи на посаду.
III. Вимоги до заповнення розділу II "Відомості про професійну діяльність"
15. Термін "роботодавець" включає юридичних осіб, що створені та здійснюють діяльність в Україні та інших країнах, а також фізичних осіб - громадян України та іноземних громадян.
16. У таблиці 5 "Інформація про професійну діяльність відповідального працівника банку" надається інформація про займані особою посади в роботодавців - юридичних осіб, уключаючи посади за цивільно-правовими договорами, за сумісництвом, у разі виконання функцій голови/члена наглядової ради, а також працевлаштування в роботодавців - фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів:
1) таблиця заповнюється за принципом "один рядок - на одну посаду особи". Таблиця заповнюється хронологічно у зворотному порядку (від поточної посади до найдавнішої). Відомості наводяться за весь період трудової діяльності;
2) у колонці 2 "Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/ реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайта" зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування роботодавця - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) роботодавця - фізичної особи на момент вступу особи на відповідну посаду. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб. Якщо особа працювала за сумісництвом, за цивільно-правовим договором, то в дужках після посади робиться відповідне уточнення;
3) у колонці 6 "Сфера відповідальності" зазначаються стисла інформація про основні функціональні обов'язки та напрями діяльності особи на займаній посаді;
4) колонка 8 "Основний вид діяльності роботодавця" заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, - шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи.
17. У таблиці 6 "Відомості про осіб (із місць роботи відповідального працівника банку за останні три роки), які можуть надати інформацію про кваліфікацію та ділову репутацію особи" надається контактна інформація про осіб, які є та були працівниками юридичних осіб, у яких особа працювала.
IV. Вимоги до заповнення розділу III "Відносини відповідального працівника банку з іншими особами"
18. У таблиці 7 "Перелік юридичних осіб, у яких особа є власником істотної участі (для незалежних директорів - 5 і більше відсотків участі) або контролером":
1) зазначається інформація щодо переліку юридичних осіб, у яких особа є власником істотної участі або контролером;
2) у колонці 2 "Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, адреса вебсайта" зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними ЄДР, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;
3) у колонці 3 "Адреса місцезнаходження" зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;
4) колонки 4 - 6 "Розмір участі, %" заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними розділом V нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування банків;
5) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 7 "Наявність впливу на юридичну особу" зазначається "значний вплив - до 50 %" або "вирішальний вплив - від 50 %". Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміну, наведеного в статті 2 Закону про банки. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;
6) колонка 8 "Основний вид діяльності" заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, - шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи;
7) у колонці 9 "Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис" зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи з банком про надання/отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання/споживання товарів, майнових/немайнових інтересів [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, відкриття рахунків, надання/отримання в оренду нерухомого/рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в банку, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше].
19. У таблиці 8 "Асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку":
1) зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміну "асоційована особа", наведеним устатті 2 Закону про банки;
2) колонка 3 "Ступінь родинного зв'язку" заповнюється згідно з переліком, наведеним у статті 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
3) у колонці 5 "Країна громадянства" зазначається країна громадянства асоційованої/близької особи станом на дату заповнення Анкети;
4) у колонці 6 "Ідентифікаційний/податковий номер" для податкового резидента України зазначається РНОКПП (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер такого паспорта), для особи, яка не є податковим резидентом України, - індивідуальний номер платника податків (або аналогічний йому) такої особи в країні податкового резидентства (за наявності);
5) у колонці 7 "Місце проживання (країна, населений пункт)" зазначаються країна та населений пункт місця фактичного проживання асоційованої/близької особи станом на дату заповнення Анкети;
6) у колонці 8 "Місце роботи, посада" зазначається інформація про місце роботи асоційованої/близької особи [скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний код (щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб] та займану посаду станом на дату заповнення Анкети.
20. У таблиці 9 "Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є власниками істотної участі або контролерами":
1) зазначають асоційованих осіб згідно з визначенням терміна "асоційована особа", наведеним у статті 2 Закону про банки;
2) інформація щодо переліку юридичних осіб, у яких особа є: контролером - заповнюється щодо асоційованих/близьких осіб; власником істотної участі - заповнюється щодо асоційованих осіб;
3) у колонці 3 "Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайта" зазначається скорочене (якщо немає скороченого - повне) найменування юридичної особи. Ідентифікаційний код щодо юридичних осіб України зазначається згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер щодо іноземних юридичних осіб - згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб;
4) у колонці 4 "Адреса місцезнаходження" зазначаються індекс, країна, область, район, місто (населений пункт), вулиця, будинок, офіс щодо фактичного місця провадження діяльності юридичної особи;
5) колонки 5 - 7 "Розмір участі, %" заповнюються згідно з вимогами щодо розрахунку розміру участі в банку, визначеними розділом V нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування банків;
6) у разі здійснення особою незалежно від формального володіння значного або вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи у колонці 8 "Наявність впливу на юридичну особу" зазначається "значний вплив - до 50 %" або "вирішальний вплив - від 50 %". Визначення особи контролером юридичної особи здійснюється відповідно до визначення терміна, наведеного у статті 2 Закону про банки. За відсутності такого впливу в зазначеній колонці проставляється прочерк;
7) колонка 9 "Основний вид діяльності" заповнюється шляхом вибору відповідних видів діяльності юридичної особи із запропонованого у формі Анкети переліку або, якщо жоден із зазначених видів діяльності не відповідає виду діяльності юридичної особи, - шляхом зазначення іншого виду діяльності юридичної особи;
8) у колонці 10 "Наявність зв'язку юридичної особи з банком та його опис" зазначаються (за наявності) будь-які наявні відносини юридичної особи з банком про надання/отримання фінансових, юридичних, консультаційних послуг, постачання/споживання товарів, майнових/немайнових інтересів [наприклад, отримання кредитів, розміщення депозитів, відкриття рахунків, надання/отримання в оренду нерухомого/рухомого майна, спільна інфраструктура (місцезнаходження, інтернет-адреса, номери телефонів), наявність осіб, які суміщають посади в юридичній особі та в банку, наявність ознак економічної залежності один від одного, володіння участю один в одному та інше].
21. Таблиця 10 "Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є керівниками/входять до складу органів управління" заповнюється щодо асоційованих/близьких осіб відповідального працівника банку, якщо вони входять до складу правління, наглядової ради юридичної особи, або якщо вони є одноосібними керівниками юридичної особи. Під час заповнення цієї таблиці необхідно керуватися за аналогією поясненням до таблиці 9 "Перелік юридичних осіб, у яких асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку є власниками істотної участі або контролерами".
V. Вимоги до заповнення розділу IV "Оцінка реальних або потенційних конфліктів інтересів"
22. У таблиці 11 "Інформація щодо наявності/відсутності у відповідального працівника банку конфліктів інтересів":
1) надаються відповіді на питання в колонці 2 рядків 1, 3, 5, 7 та 9 щодо себе та всіх асоційованих осіб, зазначених у таблиці 9 "Асоційовані/близькі особи відповідального працівника банку";
2) у колонці 2 рядка 5 під діловими відносинами юридичної особи з банком визнаються ділові відносини згідно з переліком, наведеним у статті 53-1Закону України "Про акціонерні товариства";
3) у колонці 2 рядка 9 під майновим інтересом розуміється інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна відповідального працівника банку чи його асоційованих/близьких осіб;
4) у колонці 2 рядка 9 під немайновим інтересом розуміється інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб відповідального працівника банку чи асоційованих (близьких) йому осіб.
VI. Вимоги до заповнення розділу VI "Ділова репутація" та розділу VII "Кваліфікаційні вимоги щодо окремих фактів"
23. Відомості надаються у вигляді відповідей на запитання, спрямовані на перевірку наявності/відсутності ознак небездоганної ділової репутації.
24. Якщо особа відповідає на наведені питання "ні", то пояснення не надаються.
25. Якщо особа відповідає на питання "так", то це свідчить про наявність у неї умовних ознак небездоганної ділової репутації. У цьому разі в рамках кожного такого питання наводиться опис ситуації з відповідним обґрунтуванням можливості незастосування до особи виявленої ознаки.
26. Якщо особа/банк звертається з клопотанням про незастосування до особи окремих ознак у порядку, визначеному Положенням, про це також зазначається (наприклад: "Щодо мене застосовується ознака, а саме: порушення зобов'язання фінансового характеру - заборгованість за кредитним договором від 01 квітня 2016 року № 007 із "Банком 1", загальний строк заборгованості - 150 днів, період заборгованості з 15 липня до 24 грудня 2016 року, сума заборгованості - 300000 грн. До пакета документів додано пояснення про причини виникнення заборгованості і запевнення кредитора щодо відсутності претензій до мене щодо поточного стану виконання зобов'язання").
27. Термін "іноземний банк" уживається в значенні, наведеному в главі 1 розділу I нормативно-правового акта Національного банку України з питань ліцензування банків.
28. Термін "остаточний ключовий учасник" уживається в значенні, наведеному в Положенні про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами).
29. Термін "суттєве порушення податкового зобов'язання" уживається в значенні, наведеному в підпункті 3 пункту 83 розділу V Положення.
( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 138 від 02.10.2020 )