• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова від 02.10.2020 № 138
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 02.10.2020
 • Номер: 138
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 02.10.2020
 • Номер: 138
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.10.2020 № 138
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, що додаються.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Віталій Черняк) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.10.2020 № 138
ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. Абзац сімдесят другий пункту 5 розділу I після слів "Національного банку" доповнити словами ", Кабінету Міністрів України".
2. В абзаці п'ятому пункту 102 розділу V слова та цифри "наведеною в додатку 29 до цього Положення" замінити словами "затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку".
3. У додатках до Положення :
1) у додатку 2:
пункт 13 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) отримання е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон, завіреного кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення банком верифікації особи.";
пункт 30 викласти в такій редакції:
"30. Банк може здійснити верифікацію фізичної особи також шляхом використання одного з нижченаведених способів:
1) за допомогою Системи BankID НБУ в такому порядку:
отримати ідентифікаційні дані такої фізичної особи за допомогою засобів Системи BankID НБУ;
отримати від фізичної особи копію ідентифікаційного документа (копії сторінок ідентифікаційного документа, що містять ідентифікаційні дані), на яку накладений КЕП клієнта;
здійснити перевірку ідентифікаційних даних, що містяться в копії ідентифікаційного документа, КЕП та файлі, отриманому за допомогою Системи BankID НБУ від банку, що є абонентом-ідентифікатором, на їх відповідність;
2) шляхом отримання електронної копії ідентифікаційного документа в такому порядку:
отримати е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірений кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення банком верифікації особи, та:
здійснити фотофіксацію особи з використанням методу розпізнавання реальності особи з подальшим накладенням КЕП уповноваженого працівника банку та кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото; або
отримати копію ідентифікаційного документа або опитувальника, на який накладений КЕП клієнта.
Банк може вважати верифікацію клієнта - фізичної особи завершеною лише за умови здійснення ним успішної перевірки відповідності отриманих ідентифікаційних даних.";
2) пункт 10 додатка 3 викласти в такій редакції:
"10. Банк має право під час відеоверифікації не здійснювати перевірки захисних елементів ідентифікаційного документа, якщо банком:
1) забезпечено процедуру зчитування з безконтактного електронного носія, імплантованого до цього документа, ідентифікаційних даних особи та проведено принаймні їх пасивну автентифікацію відповідно до пункту 5.1 частини одинадцятої IKAO Doc 9303 зі збереженням протоколу проведеної пасивної автентифікації.
Банк самостійно визначає програмні/програмно-апаратні засоби, за допомогою яких дистанційно здійснюється зчитування ідентифікаційних даних особи та проводиться їх пасивна автентифікація. Банк зобов'язаний забезпечити захищений канал обміну даними між зазначеними програмними/програмно-апаратними засобами та комп'ютером уповноваженого працівника банку під час здійснення зчитування ідентифікаційних даних; або
2) отримано е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірений кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення банком верифікації особи.";
3) у назві таблиці 7 розділу III додатка 29 слова та цифру "(для незалежних директорів - 5 і більше відсотків участі)" виключити.