• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Національний банк України

Верховна Рада України  | Закон від 20.05.1999 № 679-XIV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.05.1999
 • Номер: 679-XIV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.05.1999
 • Номер: 679-XIV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021 )
про встановлення в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду особливостей здійснення банківського регулювання та нагляду, а також державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг, у тому числі застосування до банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, заходів впливу (санкцій);
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2120-IX від 15.03.2022 )
про встановлення в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду особливостей регулювання грошово-кредитного ринку та здійснення валютного регулювання та нагляду;
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2120-IX від 15.03.2022 )
2) подає на затвердження Раді Національного банку річну фінансову звітність Національного банку, річний звіт про управління Національного банку, проект кошторису адміністративних витрат на наступний рік та інші документи і рішення відповідно до статті 9 цього Закону; надає на вимогу Ради Національного банку для інформування бухгалтерські, статистичні та інші необхідні для виконання її завдань відомості щодо діяльності Національного банку та банківської системи України, щодо платіжного ринку, а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
( Пункт 2 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 541-VIII від 18.06.2015, № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Законів № 1587-IX від 30.06.2021, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2516-IX від 15.08.2022 )
3) визначає організаційні основи та структуру Національного банку, затверджує положення про відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном), структурні підрозділи (крім положення про підрозділ внутрішнього аудиту) та установи Національного банку, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів (крім керівника підрозділу внутрішнього аудиту), підприємств та установ, визначає перелік функцій щодо управління діяльністю власного корпоративного недержавного пенсійного фонду, а також порядок здійснення таких функцій;
( Пункт 3 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5178-VI від 06.07.2012, № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
3-1) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;
( Статтю 15 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
3-2) визначає перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;
( Статтю 15 доповнено пунктом 3-2 згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
4) затверджує штатний розпис Національного банку та форми оплати праці;
5) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;
6) встановлює порядок надання юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність, банківських ліцензій, а також ліцензій іншим юридичним особам у випадках, передбачених законом;
( Пункт 6 статті 15 в редакції Закону № 3024-VI від 15.02.2011 )
6-1) встановлює порядок авторизації діяльності осіб, які мають намір здійснювати діяльність з надання фінансових та супровідних послуг (крім професійної діяльності та надання супровідних послуг на ринках капіталу), визначених у Законі України "Про фінансові послуги та фінансові компанії";
( Частину першу статті 15 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
7) видає нормативно-правові акти Національного банку;
8) затверджує Регламент Правління Національного банку України;
8-1) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку Кодекс етики працівників Національного банку;
( Статтю 15 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )( Пункт 9 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
9-1) визначає комунікаційну політику Національного банку;
( Статтю 15 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та не віднесені до повноважень Голови Національного банку та Ради Національного банку.
( Пункт статті 15 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Правління Національного банку несе колегіальну відповідальність за діяльність Національного банку в межах компетенції членів Правління. Голова Національного банку несе відповідальність за діяльність Національного банку перед Президентом України та Верховною Радою України.
( Статтю 15 доповнено частиною другою згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1919-III від 13.07.2000, № 2922-III від 10.01.2002; в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку
Правління Національного банку є колегіальним органом та складається з семи осіб: Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку.
( Частина перша статті 16 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Правління Національного банку очолює Голова Національного банку.
( Стаття 16 в редакції Законів № 2478-VI від 09.07.2010, № 541-VIII від 18.06.2015 )
Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку та його комітетів
Порядок організації, проведення засідань Правління Національного банку визначається Регламентом Правління Національного банку України.
( Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Рішення Правління Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів. Кожний член Правління Національного банку має один голос. Голова Національного банку має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Правління Національного банку під час прийняття рішень.
Засідання Правління Національного банку є правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів Правління Національного банку.
Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури та делегувати йому повноваження щодо здійснення банківського регулювання та нагляду, здійснення оверсайту платіжної інфраструктури, зокрема застосування до об’єктів оверсайту заходів впливу, визначених законом, а також застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку, заходів впливу (санкцій), передбачених законом, крім заходів, передбачених пунктами 11 і 12 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
( Частина четверта статті 17 в редакції Законів № 1587-IX від 30.06.2021, № 2888-IX від 12.01.2023 )
Правління Національного банку має право утворити Комітет з управління активами та пасивами Національного банку та делегувати йому повноваження щодо прийняття рішень з питань управління активами і пасивами, у тому числі золотовалютним резервом України, забезпечення моніторингу ризиків і фінансових результатів за операціями з активами і пасивами Національного банку.
Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та делегувати йому повноваження щодо здійснення державного регулювання та нагляду, валютного нагляду на цих ринках, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування) та надавачів обмежених платіжних послуг, а також застосування заходів впливу, визначених законом, до учасників ринків небанківських фінансових послуг, надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг та колекторських компаній.
( Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Законів № 1811-IX від 19.10.2021, № 2888-IX від 12.01.2023 )
Комітет Правління Національного банку очолює член Правління Національного банку. До складу комітету Правління Національного банку можуть входити члени Правління Національного банку та керівники структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку.
( Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010; в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сім років.
Одна й та сама особа не може бути Головою Національного банку більше ніж два строки поспіль.
( Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Головою Національного банку може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у галузі економіки чи фінансів та яка має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
( Частина третя статті 18 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Особа не може бути Головою Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади, іншого державного органу, Голови чи члена Ради Національного банку (крім Голови Національного банку), якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керівником політичної партії чи членом керівного органу політичної партії, або є працівником юридичної особи, у тому числі її керівником, чи входить до складу керівного органу юридичної особи (крім Національного банку та інших юридичних осіб, у керівних органах яких законом передбачена участь представників Національного банку або акції (частки, паї) яких належать Національному банку), або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк. На час перебування на посаді Голова Національного банку зупиняє членство в політичній партії.
( Частина четверта статті 18 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Не може бути призначена на посаду Голови Національного банку особа, яка не відповідає вимогам, встановленим частиною п’ятою статті 10 цього Закону.
( Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Особа, призначена на посаду Голови Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті та частиною п’ятою статті 10 цього Закону, протягом усього строку своїх повноважень.
( Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Для призначення Головою Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою і четвертою цієї статті, частиною п’ятою статті 10 цього Закону.
( Частина сьома статті 18 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, порядок внесення нової кандидатури регулюється Законом України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".
Одна кандидатура може вноситись не більше двох разів.
Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) у зв'язку із заявою про відставку із зазначенням аргументів такого рішення, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
( Пункт 2 частини статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )( Пункт 3 частини десятої статті 18 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Пункт 4 частини десятої статті 18 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
5) припинення громадянства України, встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце проживання;
( Пункт 5 частини десятої статті 18 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Пункт 6 частини десятої статті 18 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
7) встановлення факту надання недостовірної інформації при призначенні на посаду Голови Національного банку;
( Пункт 8 частини десятої статті 18 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
9) невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
( Пункт 9 частини статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
10) виникнення обставин, що призвели до невідповідності особи будь-якій вимозі чи забороні, встановленій частиною четвертою цієї статті або частиною п’ятою статті 10 цього Закону;
( Пункт 10 частини десятої статті 18 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
11) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.
( Частину статті 18 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 1780-IX від 23.09.2021 )
Голова Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді та продовжує виконувати свої обов’язки до вступу на посаду новопризначеного Голови Національного банку.
( Частина одинадцята статті 18 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є Головою Національного банку, повноваження такої особи вважаються припиненими з дня її смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.
( Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Голова Національного банку на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини десятої цієї статті, доповідає про результати діяльності на посаді Голови Національного банку.
( Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
У разі звільнення Голови Національного банку з посади у випадках, передбачених пунктами 2-10 частини десятої цієї статті, тимчасове виконання обов'язків Голови Національного банку здійснюється відповідно до Закону України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".
( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1919-III від 13.07.2000; в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Стаття 19. Обов'язки та повноваження Голови Національного банку
Голова Національного банку:
1) керує діяльністю Національного банку у межах компетенції, визначеної цим Законом;
( Пункт 1 статті 19 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
2) діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями;
3) головує на засіданнях Правління Національного банку;
4) підписує протоколи, постанови, рішення, прийняті Правлінням Національного банку, накази та розпорядження, а також правочини, що вчиняються Національним банком;
( Пункт 4 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
5) вносить Раді Національного банку подання про призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку, розподіляє обов’язки між заступниками Голови Національного банку;
( Пункт 5 статті 19 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
6) видає акти організаційно-розпорядчого характеру, обов'язкові до виконання усіма службовцями Національного банку, його підприємствами, установами;
( Пункт 6 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
7) ініціює перед Радою Національного банку проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.
( Пункт 7 статті 19 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )( Пункт 8 статті 19 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Стаття 20. Заступники Голови Національного банку
Голова Національного банку має шістьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.
( Частина перша статті 20 в редакції Законів № 5285-VI від 18.09.2012, № 541-VIII від 18.06.2015, № 1587-IX від 30.06.2021 )
Заступник Голови Національного банку призначається на посаду строком на сім років. Призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Правління Національного банку відповідно до вимог частини третьої статті 17 цього Закону.
( Частина статті 20 в редакції Законів № 5285-VI від 18.09.2012, № 541-VIII від 18.06.2015, № 1587-IX від 30.06.2021 )
Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку більше ніж два строки поспіль.
( Частина статті 20 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Заступником Голови Національного банку може бути громадянин України, який відповідає вимогам, установленим частиноютретьою статті 10 цього Закону.
( Частина четверта статті 20 і з змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Особа не може бути заступником Голови Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади, іншого державного органу, Голови чи члена Ради Національного банку (крім Голови Національного банку), якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керівником політичної партії чи членом керівного органу політичної партії, або є працівником юридичної особи, у тому числі її керівником, чи входить до складу керівного органу юридичної особи (крім Національного банку та інших юридичних осіб, у керівних органах яких законом передбачена участь представників Національного банку або акції (частки, паї) яких належать Національному банку), або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк. На час перебування на посаді заступник Голови Національного банку зупиняє членство в політичній партії.
( Частина статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4395-VI від 09.02.2012; в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку особа, яка не відповідає вимогам, встановленим частиною п’ятою статті 10 цього Закону.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Для призначення заступником Голови Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинамичетвертою та п’ятою цієї статті, частиною п’ятою статті 10 цього Закону.
( Частина статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Особа, призначена на посаду заступника Голови Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частиною п’ятою цієї статті та частиною п’ятою статті 10 цього Закону, протягом усього строку своїх повноважень.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Рада Національного банку призначає особу на посаду заступника Голови Національного банку у разі її відповідності вимогам, передбаченим частинами четвертою та п’ятою цієї статті, а також частиною п’ятою статті 10 цього Закону.
( Частина статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 541-VIII від 18.06.2015, № 1811-IX від 19.10.2021 )
Заступник Голови Національного банку звільняється з посади у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
( Пункт 3 частини десятої статті 20 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Пункт 4 частини десятої статті 20 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Пункт 5 частини десятої статті 20 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
6) встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника Голови Національного банку;
( Пункт 7 частини десятої статті 20 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
8) невиконання посадових обов’язків, у тому числі за станом здоров’я, протягом більш як чотири місяці поспіль;
9) виникнення обставин, що призвели до невідповідності особи будь-якій вимозі чи забороні, встановленій частиною п’ятою цієї статті, частиною п’ятою статті 10 цього Закону;
( Пункт 9 частини десятої статті 20 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
10) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти;
( Частину статті 20 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1780-IX від 23.09.2021 )
11) припинення громадянства України, встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце проживання.
( Частину десяту статті 20 доповнено пунктом згідно із Законами № 1811-IX від 19.10.2021; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2463-IX від 27.07.2022 )( Частина статті 20 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Рада Національного банку звільняє з посади заступника Голови Національного банку у випадку, передбаченомупунктом 2 частини десятої цієї статті, на своєму засіданні після його доповіді про результати діяльності на посаді.
( Частина статті 20 в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Заступник Голови Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді та продовжує виконувати свої обов’язки до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови.
( Частина статті 20 в редакції Законів № 541-VIII від 18.06.2015, № 1811-IX від 19.10.2021 )
У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є заступником Голови Національного банку, повноваження такого заступника Голови Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.
( Статтю 20 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1919-III від 13.07.2000; в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )( Статтю 21 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )( Назву розділу III виключено на підставі Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 22. Структура Національного банку
Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.
До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені підрозділи (філії та представництва в Україні, а також представництва Національного банку за кордоном) та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його діяльності, які здійснюють діяльність виключно в межах завдань та функцій Національного банку, встановлених законом.
( Частина друга статті 22 в редакції Законів № 541-VIII від 18.06.2015, № 1587-IX від 30.06.2021 )( Частину третю статті 22 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Для перевезення цінностей, охорони цінностей та належних йому об’єктів Національний банк має право створювати підрозділи, озброєні бойовою вогнепальною зброєю. Такі підрозділи в межах повноважень, наданих цим Законом, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому частинами першою - третьою, пунктами 1, 2 і 4 частини четвертої, частинами п’ятою - сьомою статті 42, статтями 43 і 44, частиною першою, підпунктом "а" пункту 2, підпунктом "а" пункту 3, підпунктами "а", "б" пункту 6 частини третьої, пунктами 1 і 2 частини четвертої, частинами шостою і сьомою статті 45, частинами першою і другою, пунктами 1, 2, 4, 6 і 7 частини четвертої, частиною п’ятою, пунктами 1, 2, 4 і 5 частини шостої, частинами сьомою - тринадцятою статті 46 Закону України "Про Національну поліцію".
( Частина четверта статті 22 в редакції Закону № 5103-VI від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017 )( Статтю 23 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Розділ IV
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики
Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники діяльності Національного банку у середньостроковій перспективі для досягнення цілей Національного банку, визначених статтею 6 цього Закону.
Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку.
( Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
При розробленні Основних засад грошово-кредитної політики використовуються макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, а також інша необхідна інформація.
( Частина третя статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Національний банк інформує Верховну Раду України про Основні засади грошово-кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в державі в порядку, передбаченому цим Законом.
( Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )( Частину статті 24 виключено на підставі Закону № 3828-VI від 06.10.2011 )( Стаття 24 в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 25. Інструменти грошово-кредитної політики
( Назва статті 25 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Національний банк проводить грошово-кредитну політику шляхом застосування таких інструментів:
( Абзац перший частини першої статті 25 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
1) визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для банків;
( Пункт 1 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
2) процентна політика;
( Пункт 2 частини першої статті 25 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
3) рефінансування банків;
( Пункт 3 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
4) валютні інтервенції (купівля-продаж валютних цінностей на валютних ринках);
( Пункт 4 частини першої статті 25 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку;
( Пункт 5 статті 25 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000 )
6) регулювання імпорту та експорту капіталу;
7) запровадження на строк до шести місяців вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті;
( Частину першу статті 25 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 5480-VI від 06.11.2012 )
8) зміна строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
( Частину першу статті 25 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 5480-VI від 06.11.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
9) емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними;
( Статтю 25 доповнено пунктом згідно із Законом № 1919-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
10) операції з деривативними фінансовими інструментами.
( Частину першу статті 25 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Національний банк має право надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи.
( Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування
( Назва статті 26 в редакції Закону № 2922-III від 10.01.2002 )
Національний банк встановлює банкам норматив обов'язкового резервування коштів. При цьому:
( Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002 )
1) норматив обов'язкового резервування встановлюється єдиним для банків в процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів в національній та іноземній валюті;
( Пункт 1 статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002 )
2) для різних видів зобов'язань можуть встановлюватися різні нормативи обов'язкового резервування;
( Пункт 2 статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002 )
3) рішення про підвищення нормативу обов'язкового резервування набирає чинності не раніше ніж через 10 днів після його опублікування.
( Пункт 3 статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002 )
Стаття 27. Процентні ставки
Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.
Національний банк має право нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих у Національному банку. Таке нарахування здійснюється Національним банком із застосуванням визначених ним процентних ставок.
( Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Стаття 28. Управління золотовалютним резервом
Національний банк забезпечує управління золотовалютним резервом, здійснюючи його розміщення у міжнародно визнані резервні активи за діючими на ринку ставками, у тому числі від’ємними.
( Стаття 28 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Стаття 29. Операції відкритого ринку
Операціями відкритого ринку Національного банку, в тому числі з премією або з дисконтом, є купівля-продаж казначейських зобов'язань, а також інших цінних паперів (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права) та боргових зобов'язань, визначених Правлінням Національного банку, у тому числі на умовах зворотного продажу або купівлі (угоди репо).
( Стаття 29 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2478-VI від 09.07.2010, № 1811-IX від 19.10.2021 )
Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу
Національний банк відповідно до валютного законодавства регулює імпорт та експорт капіталу.
( Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2473-VIII від 21.06.2018 )
Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані зберігати бюджетні кошти у Національному банку на рахунку, відкритому центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.
Умови та порядок обслуговування бюджетних коштів визначаються договором між Національним банком та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, при цьому послуги для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, надаються Національним банком безоплатно.
( Стаття 31 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
Розділ V
УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ
Стаття 32. Грошова одиниця
Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам.
Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються.
Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.
Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу
Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:
1) виготовлення банкнот і монет;
( Пункт 1 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018 )
1-1) зберігання банкнот і монет безпосередньо або у банках, уповноважених ним на зберігання та для проведення операцій із ними;
( Статтю 33 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018 )
1-2) визначення вимог до банків, що можуть бути уповноважені на зберігання банкнот і монет та для проведення операцій з ними, встановлення порядку зберігання такими банками банкнот і монет та проведення операцій із ними;
( Статтю 33 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018 )
2) створення резервних фондів банкнот і монет;
3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет;
( Пункт 3 статті 33 в редакції Закону № 5285-VI від 18.09.2012 )
4) встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет;
5) встановлення правил випуску в обіг, оброблення, зберігання, вилучення з обігу та знищення готівки, інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, перелік яких визначається Національним банком, а також контроль за виконанням правил;
( Пункт 5 статті 33 в редакції Законів № 5285-VI від 18.09.2012, № 1953-IX від 14.12.2021 )
5-1) встановлення правил проведення переказу коштів;
( Частину першу статті 33 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
6) визначення порядку ведення касових операцій для банків, небанківських фінансових установ та інших суб’єктів господарювання;
( Пункт 6 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
6-1) контроль за веденням касових операцій банками та юридичними особами, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою;
( Частину першу статті 33 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
7) визначення вимог до технічного стану і організації охорони приміщень банків, їх відокремлених підрозділів, а також небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій та/або ліцензію на надання фінансових платіжних послуг, та юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.
( Пункт 7 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2888-IX від 12.01.2023; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 з урахуванням змін, внесених Законом № 3498-IX від 22.11.2023 )
Національний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевірки та ревізії готівки у банках, уповноважених Національним банком на зберігання банкнот і монет та для проведення операцій із ними.
( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2491-VIII від 05.07.2018 )
Національний банк у визначеному ним порядку має право проводити перевірки банків та інших юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень.
( Статтю 33 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3498-IX від 22.11.2023 )
Стаття 33-1. Здійснення операцій з готівкою
Юридичні особи на підставі ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою здійснюють такі види діяльності:
1) інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;
2) оброблення та зберігання готівки.
У ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою зазначаються види діяльності, які дозволяється здійснювати юридичній особі на підставі такої ліцензії.
Національний банк у визначеному ним порядку веде реєстр юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою, та розміщує інформацію про видані ліцензії на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку.
( Закон доповнено статтею 33-1 згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
Стаття 34. Емісія
Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку.
Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків - банкнот (паперових) і монет (металевих). Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Національного банку як його пасив.
Банкноти і монети є безумовними зобов'язаннями Національного банку і забезпечуються всіма його активами.
Емісія цифрових грошей Національного банку здійснюється виключно в безготівковій формі відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".
( Статтю 34 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
Стаття 35. Обіг банкнот і монет
Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.
Цифрові гроші Національного банку як електронна форма грошової одиниці України є законним платіжним засобом на території України, приймається фізичними і юридичними особами для проведення платіжних операцій та розрахунків виключно у випадках, передбачених законодавством України.
( Текст статті 35 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
Стаття 36. Курс гривні