Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві

Верховна Рада України Закон від 16.01.2020 №466-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.01.2020

Номер 466-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних від простроченої суми та інфляційні витрати, відшкодування шкоди, у тому числі відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань".
110. У статті 189:
1) в абзаці першому пункту 189.4 слова "цих товарів" замінити словами "цих товарів/послуг";
2) доповнити пунктом 189.17 такого змісту:
"189.17. Базою оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України".
111. У пункті 196.1 статті 196:
1) в абзаці першому підпункту 196.1.5 слова "надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації" замінити словами "надання послуг, пов’язаних з переказом коштів, що надаються учасниками платіжних систем та платіжними організаціями платіжних систем, надання послуг з інкасації";
2) доповнити підпунктом 196.1.20 такого змісту:
"196.1.20. передачі майна (конфіскованого майна, знахідок, майна, визнаного безхазяйним, скарбів, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей".
112. У статті 197:
1) у пункті 197.1:
у підпункті 197.1.2:
у підпункті "б" слова "дошкільних навчальних закладах" замінити словами "закладах дошкільної освіти";
у підпункті "в" слова "загальноосвітніми навчальними закладами" замінити словами "закладами загальної середньої освіти";
у підпункті "г" слова "професійно-технічними навчальними закладами" замінити словами "закладами професійної (професійно-технічної) освіти";
у підпункті "ґ" слова "вищими навчальними закладами" замінити словами "закладами вищої освіти";
підпункти 197.1.22 і 197.1.23 викласти в такій редакції:
"197.1.22. постачання послуг з фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, якщо такі послуги та/або роботи постачаються особою, яка безпосередньо отримує оплату їх вартості з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;
197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам, внесеним до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави";
підпункт 197.1.26 виключити;
2) у пункті 197.2:
абзац перший доповнити словами "та/або правил міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"У порядку, встановленому абзацом першим цього пункту, також звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів/послуг на митній території України, передбачених для надання гуманітарної допомоги в Україні дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій в Україні згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу";
3) у пункті 197.18 слова "суб’єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 цього Кодексу" замінити словами "сільськогосподарськими товаровиробниками".
113. У статті 198:
1) у пункті 198.6:
абзаци перший і п’ятий викласти в такій редакції:
"198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу";
"Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних";
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку, суми податку, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та не включені до податкового кредиту протягом періоду 1095 календарних днів з дати складення таких податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних у зв’язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному податковому періоді, в якому відбулося списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій".
У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.
114. Пункт 200.11 статті 200 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"У визначені цим пунктом терміни проводяться також документальні перевірки, передбачені підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
115. У статті 200-1:
1) у пункті 200-1 .3 :
абзац сьомий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"Під час розрахунку показника SПопРах враховується сума коштів:
а) вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку у системі електронного адміністрування податку відповідно до статті 95 цього Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях за періоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку;
б) у разі проведення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому для поповнення рахунка в системі електронного адміністрування податку враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять шостим;
доповнити абзацами двадцять сьомим і двадцять восьмим такого змісту:
"У разі внесення за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке набрало законної сили, до реєстру платників податку на додану вартість змін щодо скасування (відміни) анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, сума SНакл такого платника підлягає перерахунку за звітний (податковий) період, в якому відбулося анулювання реєстрації платника податку, яке скасоване (відмінене).
Такий перерахунок здійснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку на додану вартість змін щодо скасування анулювання реєстрації такого платника, крім випадків, коли на момент скасування рішення про анулювання реєстрації особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 статті 184 цього Кодексу";
2) пункт 200-1 .4 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) вилучені контролюючим органом відповідно до статті 95 цього Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях за періоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку";
3) в абзаці другому пункту 200-1.9 слова "податкові накладні" замінити словами " податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних".
116. Пункт 201.10 статті 201 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"для зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 цього Кодексу, - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять сьомим.
117. У статті 202:
1) в абзаці першому пункту 202.1 слова "а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал" виключити;
2) пункт 202.2 виключити.
118. Пункти 208.1 та 208.4 статті 208 викласти в такій редакції:
"208.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування в разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якій іншій особі-резиденту - суб’єкту господарювання";
"208.4. Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, то податкова накладна не складається. Форма розрахунку податкових зобов’язань такого отримувача послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
119. У пункті 212.1 статті 212:
1) підпункт 212.1.12 виключити;
2) підпункт 212.1.13 викласти в такій редакції:
"212.1.13. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії".
120. У статті 213:
1) у пункті 213.1:
підпункт 213.1.2 доповнити другим реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється на операції з передачі в межах одного підприємства електричної енергії (за кодом 2716 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), виробленої на об’єктах електроенергетики";
підпункт 213.1.10 виключити;
2) пункт 213.2 доповнити підпунктом 213.2.9 такого змісту:
"213.2.9. передача для власного споживання в межах одного підприємства електричної енергії (за кодом 2716 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), виробленої на цьому підприємстві";
3) підпункт 213.3.4 пункту 213.3 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"безоплатної передачі у володіння і користування Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, органам Служби безпеки України, органам внутрішніх справ конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5-215.3.5-2 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (далі для цього пункту - транспортні засоби); транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави.
У разі реалізації на митній території України транспортних засобів, операції з безоплатної передачі яких звільняються від оподаткування відповідно до цього підпункту, податок сплачується особами, які реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі транспортні засоби, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент безоплатної передачі таких підакцизних транспортних засобів".
121. Підпункт 214.1.3 пункту 214.1 статті 214 викласти в такій редакції:
"214.1.3. вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, обчислена на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді без урахування податку на додану вартість та акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.
Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії дорівнює частці обсягу реалізованої виробленої ним електричної енергії у загальному обсязі реалізації електричної енергії виробника від загальної вартості реалізованої виробником електричної енергії у такому звітному періоді".
122. У статті 215:
1) пункт 215.1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"рідини, що використовуються в електронних сигаретах".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
2) у пункті 215.3:
у підпункті 215.3.2:
цифри та слова:
"2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто)*2836,08"
замінити цифрами та словами:
"2402 10 00 10Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто)*2836,08
2402 10 00 90Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюнугривень за 1000 штук2257,4";
цифри та слова:
"2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто)*2836,08"
замінити цифрами та словами:
"2403 (крім 2403 99 90 10 - тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням)Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто)*2836,08
2403 99 90 10Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управліннямгривень за 1000 штук3019,85";
слова:
"* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукція) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)"
замінити словами:
"* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки";
підпункт 215.3.2-1 викласти в такій редакції:
"215.3.2-1. сигарети та цигарки, сигарили:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркивідсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтромвідсотків12
2402 10 00 90Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюнувідсотків12";
підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук3019,85
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук3019,85
2402 10 00 90Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюнугривень за 1000 штук3019,85, але не менше 2836,08 гривень за 1 кг нетто";
доповнити підпунктом 215.3.3-1 такого змісту:
"215.3.3-1. рідини, що використовуються в електронних сигаретах:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
3824 90 97 20Рідини, що використовуються в електронних сигаретахгривень за 1 літр3000";
підпункт 215.3.4 доповнити цифрами та словами:
"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутовогоєвро за 1000 літрів213,50
3814 00 90 90Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолуєвро за 1000 літрів245,50";
123. Пункт 220.2 статті 220 викласти в такій редакції:
"220.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
124. Пункт 221.2 статті 221 після слова "сигарети" доповнити словами "цигарки, сигарили".
125. У підпункті 222.1.2 пункту 222.1 статті 222:
1) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Суми податку з рідин, що використовуються в електронних сигаретах, сплачуються виробниками таких рідин до бюджету протягом 15 робочих днів з дня отримання марок акцизного податку. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) в абзаці четвертому слова "абзацом другим" замінити словами "абзацами другим і третім", а після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та виробників рідин, що використовуються в електронних сигаретах".
126. У статті 226:
1) у назві статті, пунктах 226.1, 226.3 та абзаці першому пункту 226.12 слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
2) у пункті 226.2 слова "пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу" замінити словами "пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу чи ємності (упаковці) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах";
3) у пунктах 226.5 та 226.11 слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
4) у пункті 226.8:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"На марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили додатково наноситься кількість штук у пачці (упаковці)".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
"Кожна марка акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.
Виробники та імпортери рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ведуть облік та звітують про використання марок акцизного податку за видами марок (РІ - "рідина імпортна", РВ - "рідина вітчизняна") у кількісному виразі";
5) у пункті 226.9:
в абзаці другому слова "алкогольні напої та тютюнові вироби" замінити словами "алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах";
в абзаці третьому слова "алкогольні напої та тютюнові вироби" замінити словами "алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах", а слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
"сигарети, цигарки та сигарили, що вироблені після 1 січня 2021 року, в яких кількість одиниць у пачці (упаковці) не відповідає кількості одиниць, зазначеній на марках акцизного податку;
рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вироблених до 1 січня 2021 року".
127. У статті 227:
1) у назві слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
2) у пункті 227.1 слова "алкогольні напої і тютюнові вироби" у всіх відмінках замінити словами "алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах" у відповідному відмінку;
3) у пунктах 227.2, 227.4, 227.5 та 227.6 слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".
128. У статті 228:
1) назву після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
2) у пункті 228.1 слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
3) у пункті 228.2 слова "на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів" замінити словами "на пачках (упаковках) тютюнових виробів та на ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах";
4) в абзаці першому пункту 228.3 та пункті 228.4 слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
5) пункт 228.6 викласти в такій редакції:
"228.6. Вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт етиловий та алкогольні напої підлягають знищенню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
6) пункт 228.7 після слів "тютюнові вироби" доповнити словами "та рідини, що використовуються в електронних сигаретах";
7) у пунктах 228.8 та 228.9 слова "алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".
129. Підпункт "а" пункту 230.13 статті 230 викласти в такій редакції:
"а) бере участь у роботі комісії з приймання спирту етилового та здійснює у журналі реєстрації отримання спирту етилового запис про кількість отриманого спирту, час в’їзду та показники пробігу транспортного засобу".
130. У статті 252:
1) підпункти 252.4.1 та 252.4.8 пункту 252.4 викласти в такій редакції:
"252.4.1. не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками або землекористувачами у межах своїх земельних ділянок для забезпечення власних потреб домогосподарств";
"252.4.8. обсяг газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який затвердженими кондиціями на мінеральну сировину ділянки надр визначений таким, що не відповідає або не може бути приведеним до вимог документів із стандартизації щодо якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання";
2) пункт 252.8 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"При здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу, фактична ціна реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) не може бути менше ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
3) у пункті 252.20 слова та цифри:
"чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів5,00
залізна руда8,00"
замінити словами та цифрами:
"чорних металів (крім руд заліза), кольорових та легувальних металів6,25
руди заліза12,00, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить 70 і більше доларів США;

11,00, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить менше 70 доларів США-4";
доповнити приміткою 4 такого змісту:
"-4. Інформація щодо застосування відповідної ставки для руд заліза розміщується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на своєму офіційному веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом";
4) пункт 252.22 викласти в такій редакції:
"252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування:
Критерії застосування коефіцієнтаВеличина коефіцієнта
Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ0,50
Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)2,00
Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами0,85
Видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси0,01
Видобування запасів корисних копалин ділянки надр із дотримання кондицій мінеральної сировини ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів не раніше ніж за 5 років до звітного податкового періоду, крім вуглеводневої сировини0,95
Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,79
Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,61
Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті*0,96
Видобування запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,88
Видобування запасів природного газу з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,77
Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштів0,97
Видобування підземним шахтним способом з глибини понад 300 метрів руди заліза для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 35 відсотків0,25
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за 10 років до виникнення податкових зобов’язань";
5) у пункті 252.24:
абзац другий доповнити словами "що не можуть бути більше нормативних обсягів виробничо-технологічних витрат";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Перелік та порядок визначення розмірів нормативних виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах".
131. У пункті 254.4 статті 254:
1) у підпункті 11 цифри та абривіатури "2300-2400 МГц 2500-2690 МГц" замінити цифрами та абривіатурами "2510-2545 МГц 2565-2570 МГц 2630-2665 МГц 2685-2690 МГц";
2) у підпункті 12 цифри та абривіатури "2-7 ГГц" замінити цифрами та абривіатурами "2000-2300 МГц 2400-2510 МГц 2545-2565 МГц 2570-2575 МГц 2610-2630 МГц 2665-2685 МГц 2690-3400 МГц 3800-7000 МГц";
3) доповнити підпунктом 16-1 такого змісту:
"16-1.Види радіозв’язку (незалежно від служби, системи, радіотехнології, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв)2300-2400 МГц
2575-2610 МГц
3400-3800 МГц
3000,00";
4) у підпункті 17 цифри "16" замінити цифрами "16-1";
5) примітку доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із зазначенням смуг радіочастот та з урахуванням радіотехнології і технологічних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах, необхідних для визначення потреби застосування коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, передбачених цими примітками, за формою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
132. У статті 256:
1) пункт 256.3 викласти в такій редакції:
"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породиСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна266,03171,3566,087,20
Модрина118,40102,3538,938,99
Ялина, ялиця244,79209,4380,169,06
Дуб (крім дуба коркового)699,03334,04112,2811,76
Ясен, клен (крім явора)262,11222,75112,2811,76
Бук502,47321,92107,769,98
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа38,0333,9825,798,99
Осика, вільха сіра, тополя23,1319,0115,026,35
Другий пояс лісів
Сосна223,61144,7556,126,35
Модрина102,3586,5433,478,18
Ялина, ялиця206,81176,5568,557,74
Дуб (крім дуба коркового)590,37285,2694,118,99
Ясен, клен (крім явора)221,36190,1494,118,99
Бук426,50273,0291,478,18
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа32,6127,2021,727,20
Осика, вільха сіра, тополя19,0117,6613,595,42;
256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
Найменування лісової породиСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит1223,631045,74522,4111,76
Бархат, горіх761,94651,90325,9811,76
Груша, кизил, явір611,18522,90261,6511,76
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня456,35389,79194,7011,76
Каштан, дуб корковий381,60325,98162,9611,76
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина304,22260,78130,3711,76
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха228,17195,5797,8211,76
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)76,0465,2132,616,35
Другий пояс лісів
Самшит1036,26885,48443,678,99
Бархат, горіх649,14554,16277,088,99
Груша, кизил, явір518,76442,76221,848,99
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня388,44332,75166,538,99
Каштан, дуб корковий324,56278,43138,538,99
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина259,47221,36110,438,99
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха194,21165,7283,308,99
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)65,2155,6228,105,42";
2) у пункті 256.5 слова "і розрядами" виключити;
3) пункти 256.7 та 256.8 виключити.
133. У статті 266:
1) підпункти "е" та "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти в такій редакції:
"е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку";
2) абзац четвертий підпункту 266.4.2 пункту 266.4 виключити;
3) у пункті 266.7:
підпункт "ґ" підпункту 266.7.1 виключити;
доповнити підпунктом 266.7.1-1 такого змісту:
"266.7.1-1. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" підпункту 266.7.1 цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)";
в абзаці першому підпункту 266.7.2 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації)" замінити словами і цифрами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";
у підпункті 266.7.3 слова "за місцем проживання (реєстрації)" замінити словами "за своєю податковою адресою";
підпункт 266.7.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування";
у підпункті 266.7.5 слова і цифри "до 20 лютого" замінити словами і цифрами "не пізніше 20 лютого".
134. У пункті 267.6 статті 267:
1) у підпункті 267.6.1 слова "місцем реєстрації платника податку" замінити словами "податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування";
2) у підпункті 267.6.2:
в абзаці першому слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації" замінити словами і цифрами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
Верховна Рада України <parbold>постановляє:</parbold>
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У статті 1:
1) абзац перший пункту 1.1 після слів "адміністрування податків" доповнити словами "та зборів";
2) у пункті 1.3 слова "Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" замінити словами " Кодексом України з процедур банкрутства".
2. У статті 12:
1) у пункті 12.3:
абзац перший доповнити словами та цифрами "та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень";
у підпункті 12.3.2 слова "податків та зборів" замінити словами "податків та/або зборів";
підпункт 12.3.3 викласти в такій редакції:
"12.3.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.
Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

30 днiв передплати безкоштовно!