• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Верховна Рада України  | Закон від 23.02.2012 № 4452-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.02.2012
 • Номер: 4452-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.02.2012
 • Номер: 4452-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
За наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, підтверджених відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, адміністративна рада Фонду на підставі рекомендацій Ради з фінансової стабільності має право прийняти рішення про:
( Частину першу статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
тимчасове, на певний період, встановлення підвищеної суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;
( Частину першу статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
поступове, протягом певного періоду, зниження підвищеної суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами до розміру, встановленого адміністративною радою Фонду до дня прийняття рішення про тимчасове встановлення підвищеної суми.
( Частину першу статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами в інших випадках, ніж визначені цією частиною.
( Частину першу статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
Виконання зобов’язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобов’язань банку приймаючому або перехідному банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам у строк, встановлений цим Законом.
( Абзац частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )( Абзац частини першої статті 26 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим Законом.
2. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті.
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
( Частина друга статті 26 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
3. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
4. Фонд не відшкодовує кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
( Пункт 3 частини четвертої статті 26 виключено на підставі Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
( Пункт 4 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);
( Пункт 5 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
( Пункт 7 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
( Пункт 8 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014 )
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
( Частину четверту статті 26 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
( Частину четверту статті 26 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
( Частину четверту статті 26 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
13) розміщені на вклад у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України") або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції".
( Частину четверту статті 26 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 3111-IX від 29.05.2023 )
5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.
( Частина п'ята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 1588-IX від 30.06.2021 )
6. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
( Статтю 26 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1588-IX від 30.06.2021 )( Частину сьому статті 26 виключено на підставі Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами
1. Уповноважена особа Фонду складає перелік рахунків вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, або на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
( Абзац перший частини першої статті 27 в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
2. Уповноважена особа Фонду протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує:
1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;
2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 цього Закону;
3) переліки рахунків, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку та осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;
4) перелік рахунків вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;
4-1) перелік рахунків вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
( Частину другу статті 27 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
4-2) переліки рахунків вкладників, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України") або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції";
( Частину другу статті 27 доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 3111-IX від 29.05.2023 )
5) перелік рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 цього Закону. Кошти за такими вкладами виплачуються Фондом після проведення аналізу ознак, визначених статтею 38 цього Закону, у тому числі шляхом надіслання запитів клієнтам банку, у порядку та строки, встановлені Фондом, а також підтвердження відсутності таких ознак.
3. Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду. Фонд не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному веб-сайті Фонду.
Фонд також оприлюднює оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України".
4. Інформація про вкладника в переліку рахунків вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.
( Стаття 27 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
Стаття 28. Розрахунки з вкладниками
1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
( Частина перша статті 28 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).
3. Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.
( Частина третя статті 28 в редакції Законів № 629-VIII від 16.07.2015, № 1588-IX від 30.06.2021 )( Текст статті 28 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку
1. Фонд набуває прав кредитора банку:
1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку (включаючи пункти 3-5 частини другої статті 27 цього Закону) на кінець дня, що передує дню початку тимчасової адміністрації банку або ліквідації банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у тому числі на суму наданої Фондом приймаючому або перехідному банку фінансової підтримки;
( Пункт 1 частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )( Пункт 2 частини першої статті 29 виключено на підставі Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації.
2. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд набуває прав кредитора:
1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на кінець дня, що передує дню початку процедури його ліквідації;
( Пункт 1 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )( Пункт 2 частини другої статті 29 виключено на підставі Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації.
( Стаття 29 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
Розділ VI
РЕГУЛЯТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
Стаття 30. Регулювання Фондом діяльності банків
1. Фонд здійснює регулювання діяльності банків шляхом:
1) прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, обов’язкових до виконання банками;
2) здійснення контролю за виконанням зобов’язань банків у зв’язку з їх участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб;
3) виведення неплатоспроможних банків з ринку;
4) в інших формах, передбачених цим Законом.
2. Регулятивні повноваження Фонду, визначені цим Законом, поширюються на всі банки в Україні. Банки зобов’язані дотримуватися нормативно-правових актів Фонду та виконувати вимоги, встановлені Фондом у межах його повноважень.
Стаття 31. Звітність банків перед Фондом, стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб
( Назва статті 31 в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
1. Банк зобов’язаний подавати до Фонду балансові звіти, звіт аудитора, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом, у строки, формі та відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду.
( Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
2. Фонд має право вимагати від банку подання інформації з окремих питань діяльності. Банк зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначених відповідною вимогою Фонду. Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність".
3. У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.
( Статтю 31 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
4. Фонд проводить стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб на регулярній основі, не менше одного разу на три роки. Результати стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб можуть використовуватися Фондом для перегляду розміру базової річної ставки регулярного збору до Фонду, більшого за встановлений частиною першою статті 22 цього Закону, та/або встановлення спеціального збору до Фонду, перегляду значення цільового показника. Методика проведення стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб визначається Фондом.
( Статтю 31 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
Стаття 32. Перевірки банків
1. Фонд має право здійснювати перевірку банку щодо контролю за виконанням ним зобов’язань у зв’язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб на предмет:
1) достовірності наданої Фонду звітності;
2) повноти і своєчасності розрахунків з Фондом за зборами до Фонду та нарахованою пенею;
3) повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників;
4) дотримання вимог щодо інформування вкладників про участь банку у Фонді;
4-1) визначення рівня ризику банку як учасника Фонду у процесі проведення стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до нормативно-правових актів Фонду;
( Частину першу статті 32 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
5) дотримання інших вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду.
2. Перевірка банку здійснюється працівниками Фонду відповідно до затвердженого виконавчою дирекцією Фонду плану перевірки.
3. Фонд має право здійснювати планову перевірку банку не частіше одного разу на рік. В окремих випадках Фонд має право здійснювати позапланову перевірку банку на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.
4. Фонд зобов’язаний повідомити банк про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки.
5. Банк зобов’язаний забезпечити працівникам Фонду:
1) вільний та безоплатний доступ до документів та інформації, у тому числі інформації, що містить банківську таємницю, необхідних для проведення перевірки;
2) надання пояснень з окремих питань на вимогу працівників Фонду;
3) вільний доступ у робочий час до приміщень, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб та до виділеного приміщення для розміщення членів інспекційної групи під час проведення перевірки.
6. За клопотанням Фонду працівники Фонду мають бути залучені Національним банком України до проведення інспекційних перевірок банків шляхом їх включення до складу інспекційної групи. Виконавча дирекція Фонду затверджує для працівника Фонду у складі інспекційної групи Національного банку України окремий план перевірки.
( Частина шоста статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
7. У разі віднесення банку до категорії проблемних Фонд має право здійснювати позапланову перевірку такого банку з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій цієї статті, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду з метою збору інформації для підготовки проекту плану врегулювання проблемного банку у разі його віднесення до категорії неплатоспроможних, у тому числі з метою визначення вартості активів проблемного банку.
( Абзац перший частини сьомої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Фонд проводить оцінку активів проблемного банку за встановленою Фондом методикою .
( Частину сьому статті 32 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Фонд має право доступу до всіх операцій проблемного банку та баз даних, у тому числі право отримувати копії документів та баз даних, а також отримує на регулярній основі, встановленій Фондом, інформацію та звітність.
( Частину сьому статті 32 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Фонд та призначені ним працівники Фонду мають право вимагати в письмовій формі від керівників банку усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, виконання нормативно-правових актів Фонду, надання письмових пояснень з питань дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду, а також запитувати інформацію про проведення банком будь-яких операцій.
( Частину сьому статті 32 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Фонд та призначені ним працівники Фонду мають право отримувати інформацію від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень.
( Частину сьому статті 32 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
8. Фонд має право проводити моніторинг діяльності банку в порядку, встановленому Фондом.
( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
9. Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних призначає з числа працівників Фонду працівника (працівників), до повноважень якого (яких) належить проведення аналізу дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банком бази даних про вкладників та моніторингу його активних операцій.
( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
10. У разі виявлення порушень дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банками бази даних про вкладників банк зобов’язаний усунути виявлені порушення у строк, визначений Фондом, але не пізніше 20 днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500000 рахунків, - не пізніше 30 днів) з дня підписання довідки про виявлені порушення.
( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
11. Фонд проводить аналіз дотримання учасником Фонду вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладників банку, а також моніторинг активних операцій банків, віднесених до категорії проблемних, протягом усього періоду перебування банку в категорії проблемних у порядку, визначеному Фондом.
( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
12. Банк, віднесений до категорії проблемних, зобов’язаний забезпечити визначеним працівникам Фонду доступ до інформації (документів, файлів) для проведення дій, передбачених цією статтею.
Доступ до інформації (документів, файлів) надається призначеним працівникам Фонду на підставі копії відповідного розпорядчого акта Фонду про призначення таких працівників.
( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
13. У разі невиконання банком, віднесеним до категорії проблемних, вимог, визначених цією статтею, у тому числі щодо приведення бази даних про вкладників у відповідність з вимогами Фонду, керівники банку несуть адміністративну та/або кримінальну відповідальність.
( Статтю 32 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
14. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, не поширюються на працівників Фонду, які в межах наданих цим Законом повноважень здійснюють перевірки.
15. Фонду забороняється надавати матеріали перевірки третім особам, крім випадків, передбачених законом, а також розголошувати інформацію про діяльність банку, що стала відома Фонду під час здійснення ним його повноважень, за виключенням випадків, передбачених законом.
Стаття 33. Адміністративно-господарські санкції щодо банків за порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб
1. У разі порушення банками законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб Фонд адекватно вчиненому порушенню застосовує до банків адміністративно-господарські санкції у вигляді письмового застереження або штрафу чи розпорядження про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
( Частина перша статті 33 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014 )
2. При накладенні Фондом на банк адміністративно-господарської санкції у вигляді штрафу застосовуються такі розміри санкцій:
1) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей банком Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається цим Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, -
тягне за собою накладення штрафу до 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;
2) порушення банком порядку ведення бази даних вкладників -
тягне за собою накладення штрафу до 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;
3) невиконання або несвоєчасне виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення порушень -
тягне за собою накладення штрафу до 0,1 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.
Накладення Фондом на банк адміністративно-господарської санкції у вигляді штрафу не звільняє банк від обов’язку усунути порушення.
( Частина друга статті 33 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014 )
3. За порушення, визначені частиною другою цієї статті, Фондом може бути застосована адміністративно-господарська санкція у вигляді розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
( Частина третя статті 33 в редакції Законів № 5411-VI від 02.10.2012, № 1586-VII від 04.07.2014 )
4. Нормативно-правовими актами Фонду встановлюються критерії істотності порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб для диференціації адміністративно-господарських санкцій та їх розмірів, передбачених у частинах другій і третій цієї статті.
( Статтю 33 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
5. Адміністративно-господарські санкції, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються та накладаються директором - розпорядником Фонду, його заступниками в порядку , встановленому нормативно-правовими актами Фонду.
( Абзац перший частини п'ятої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
За результатами розгляду справи про правопорушення направляється письмове застереження або приймається відповідна постанова чи розпорядження про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
( Абзац другий частини п'ятої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
Штраф може бути накладено на банк протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
У разі вчинення банком двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.
Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб є протокол.
Протоколи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб мають право складати уповноважені працівники Фонду.
Справа про правопорушення розглядається не пізніше 15-го робочого дня з дня одержання Фондом протоколу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.
( Абзац сьомий частини п'ятої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
Штраф сплачується не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання банком надісланої копії постанови Фонду про накладення штрафу.
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до Фонду.
У разі якщо штраф не сплачено у встановлені строки, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Суми штрафів зараховуються до коштів Фонду.
Постанову у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.
Розділ VII
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Стаття 34. Запровадження тимчасової адміністрації
1. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. Не пізніше наступного робочого дня після початку тимчасової адміністрації Фонд розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації в банку на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет і не пізніше ніж через 10 днів публікує її в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України".
( Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
3. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду), якій Фонд делегує всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора. Уповноважена особа Фонду повинна відповідати вимогам, встановленим Фондом. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду доводиться Фондом до головного офісу банку та до кожного відокремленого підрозділу банку негайно.
( Абзац перший частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Усі або частина повноважень Фонду, визначені цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.
( Частину третю статті 34 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
4. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 1 і 2 частини другої статті 39 цього Закону, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.
( Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
5. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання.
Стаття 35. Вимоги до уповноваженої особи Фонду
1. Тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора уповноваженій особі (уповноваженим особам) Фонду, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня "спеціаліст") та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.
( Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5411-VI від 02.10.2012, № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. Уповноваженою особою Фонду не може бути особа, яка:
1) є кредитором, пов’язаною особою або учасником банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;
2) має судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення;
( Пункт 2 частини другої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами № 245-VII від 16.05.2013, № 720-IX від 17.06.2020 )
3) має прострочені зобов’язання перед будь-яким банком;
( Пункт 3 частини другої статті 35 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
4) має конфлікт інтересів з банком, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація.
3. Конфліктом інтересів є наявність у відповідного працівника Фонду або його/її дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер особистих або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:
( Абзац перший частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
1) заборгованості перед банком, заборгованості банку, володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;
2) відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;
3) невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до будь-якого банку за останні п’ять років;
4) володіння майном, яке конкурує з майном банку;
5) перебування у трудових відносинах з банком за останні п’ять років;
6) інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації.
4. Виконавча дирекція Фонду зобов’язана переконатися у відсутності конфлікту інтересів працівника Фонду, який призначається уповноваженою особою Фонду. У разі виявлення обставин, що становлять конфлікт інтересів, після початку тимчасової адміністрації Фонд зобов’язаний негайно відсторонити відповідного працівника від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду.
( Частина четверта статті 35 в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
5. Уповноважена особа Фонду не має права:
1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з діяльністю банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;
2) використовувати або дозволяти використовувати майно банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, установлених частиною десятою статті 36 цього Закону;
( Пункт 2 частини п’ятої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами № 629-VIII від 16.07.2015, № 590-IX від 13.05.2020 )
3) давати обіцянки або приймати зобов’язання від імені Фонду без попереднього письмового дозволу;
4) користуватися будь-якими послугами банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;
5) розголошувати банківську таємницю, інформацію, що становить комерційну таємницю, та іншу службову інформацію, якщо це не пов’язано із здійсненням тимчасової адміністрації.
6. Оплата праці уповноваженої особи Фонду здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису. Виконавча дирекція Фонду має право встановлювати додаткову винагороду уповноваженій особі Фонду в межах кошторису витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації.
7. Страхування уповноваженої особи Фонду від нещасного випадку здійснюється у порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.
( Частина сьома статті 35 в редакції Законів № 1586-VII від 04.07.2014, № 3624-IX від 21.03.2024 )
8. Уповноважена особа Фонду у своїй діяльності підзвітна Фонду, який несе відповідальність за дії уповноваженої особи Фонду щодо процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації
1. З дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.
( Абзац перший частини першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами № 629-VIII від 16.07.2015, № 2465-IX від 27.07.2022 )
Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом, керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу печаток і штампів бухгалтерської та іншої документації банку. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
( Абзац другий частини першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5411-VI від 02.10.2012, № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду в межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду межах та порядку.
( Частина друга статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
3. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.
( Частина третя статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
4. Початок тимчасової адміністрації або будь-які дії, що вживаються Фондом на виконання плану врегулювання, не є підставою для припинення, розірвання або невиконання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують операційну та господарську діяльність банку, зокрема договорів з платіжними організаціями платіжних систем, про надання клірингових, розрахункових послуг, про оренду рухомого та нерухомого майна, про надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони тощо.
Приймаючий/перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за такими переданими договорами з моменту відчуження/передачі майна (активів) та зобов’язань неплатоспроможного банку. Такі договори виконуються на тих самих умовах, на яких вони були укладені з банком до часу визнання його неплатоспроможним. У разі припинення, розірвання або порушення умов таких договорів з боку контрагентів банку Фонд, приймаючий/перехідний банк, неплатоспроможний банк мають право вимагати відшкодування збитків у порядку, встановленому законодавством України.
( Частина четверта статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014, в редакції Закону № 590-IX від 13.05.2020 )
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
2) примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);
( Пункт 2 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
2-1) накладення нових обтяжень чи обмежень на майно (активи) (у тому числі арештів, заборони прийняття рішень про продаж або про вчинення інших дій);
( Частину п'яту статті 36 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )
3) нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;
( Пункт 3 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014 )
4) зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі;
( Пункт 4 частини п'ятої статті 36 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами;
( Частину п'яту статті 36 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
6) заміна кредитора у зобов’язанні банку на договірній основі, крім випадків передачі всього або частини майна (активів) та всіх або частини зобов’язань приймаючому або перехідному банку.
( Частину п'яту статті 36 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )
6. Обмеження, встановлене пунктом 1 частини п’ятої цієї статті, не поширюється на зобов’язання банку щодо:
( Абзац перший частини шостої статті 36 в редакції Закону № 5411-VI від 02.10.2012 )
1) виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації Фондом банку);
( Пункт 1 частини шостої статті 36 в редакції Законів № 1586-VII від 04.07.2014, № 590-IX від 13.05.2020 )
1-1) сплати регулярного збору до Фонду;
( Частину шосту статті 36 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
2) витрат, пов’язаних із забезпеченням його господарської діяльності відповідно до частини четвертої цієї статті;
( Пункт 2 частини шостої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
3) виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;