• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про військовий обовязок і військову службу

Верховна Рада України  | Закон від 25.03.1992 № 2232-XII
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.03.1992
 • Номер: 2232-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.03.1992
 • Номер: 2232-XII
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
( Абзац частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1127-VII від 17.03.2014, № 1275-VII від 20.05.2014, № 1357-IX від 30.03.2021 )
громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п’ятої статті 5 цього Закону.
( Частину першу статті 20 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015; в редакції Закону № 2397-VIII від 05.04.2018 )
2. На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Службу безпеки України, розвідувальні органи України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та Управління державної охорони України приймаються також громадяни України, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, а також жінок, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу.
( Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1194-VII від 09.04.2014, № 2523-VIII від 06.09.2018, № 161-IX від 03.10.2019, № 3633-IX від 11.04.2024 )
3. У період дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, не менше трьох місяців брали безпосередню участь у воєнних (бойових) діях та не менше трьох місяців успішно виконують службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу, перелік яких визначається відповідно Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Особи офіцерського складу, зазначені в абзаці першому цієї частини:
( Абзац другий частини третьої статті 20 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану проходять курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності;
( Абзац частини третьої статті 20 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
не пізніше п’яти років з дня припинення чи скасування воєнного стану здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.
( Абзац частини третьої статті 20 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
У разі невиконання вимог, визначених абзацами другим - четвертим цієї частини, особи офіцерського складу, зазначені в абзаці першому цієї частини, звільняються з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.
( Частину третю статті 20 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом 3633-IX від 11.04.2024 )( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2978-IX від 20.03.2023 )
4. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою зазначеної статті.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2523-VIII від 06.09.2018 )
5. Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 цього Закону.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015 )
6. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями).
( Абзац перший частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 697-IX від 16.06.2020, № 2995-IX від 21.03.2023 )
Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
( Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2397-VIII від 05.04.2018 )
7. Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її начальника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення із служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
8. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
( Абзац перший частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017 )
Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, приймаються на такі посади у разі:
( Частину статті 20 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014 )
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, - до отримання результатів спеціальної перевірки;
( Частину статті 20 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014 )
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, рішення про призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - без проведення спеціальної перевірки.
( Частину статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 )( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
9. Військовослужбовці, визначені Законом України "Про запобігання корупції", зобов’язані подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та строки, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
( Абзац перший частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014; в редакції Закону № 1975-VIII від 23.03.2017; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1357-IX від 30.03.2021, № 2995-IX від 21.03.2023; в редакції Закону № 3384-IX від 20.09.2023 )( Абзац другий частини дев'ятої статті 20 виключено на підставі Закону № 3384-IX від 20.09.2023 )
На військових посадових осіб поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".
( Абзац третій частини статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1975-VIII від 23.03.2017, № 524-IX від 04.03.2020 )( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
Примітка. Термін "близькі особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
( Статтю 20 доповнено приміткою згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017 )
Стаття 20-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1. Військові посадові особи зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
( Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 524-IX від 04.03.2020 )
Стаття 20-2. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом
1. При прийнятті громадян України вперше на військову службу за контрактом встановлення випробування є обов’язковим.
2. Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців з метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом.
3. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом не встановлюється для:
1) курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
2) військовослужбовців, які раніше проходили кадрову військову службу або військову службу за контрактом строком не менше шести місяців;
3) військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України.
( Пункт 3 частини третьої статті 20-2 із змінами, внесеними згідно із Законом 3633-IX від 11.04.2024 )
4. Порядок проходження випробування встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби, якщо інше не передбачено цим Законом.
5. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом.
6. У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом такий контракт розривається достроково, а військовослужбовці з числа:
1) жінок, які до укладення контракту не перебували на військовому обліку:
у мирний час та під час особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ", "м", "ж", "р", "с" пункту 1, підпунктів "б", "ґ", "ї", "р", "с" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - направляються для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "в", "г", "з" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
( Пункт 1 частини шостої статті 20-2 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
2) громадян призовного віку, які до укладення контракту не проходили військову службу:
у мирний час та під час особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - направляються для проходження базової військової служби, а за наявності підстав, визначених підпунктами "б", "ґ", "ж", "р", "с" пункту 1, підпунктами "б", "ґ", "е", "р", "с" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону, звільняються з військової служби;
під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - направляються для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, а за наявності підстав, визначених підпунктами "б", "в", "г", "з" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону, звільняються з військової служби;
( Пункт 2 частини шостої статті 20-2 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
3) військовозобов’язаних, які до укладення контракту перебували на військовому обліку:
у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - звільняються з військової служби відповідно до підпункту "м" пункту 1 та підпункту "ї" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - направляються для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "в", "г", "з" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
( Абзац третій пункту 3 частини шостої статті 20-2 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )( Пункт 4 частини шостої статті 20-2 виключено на підставі Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
5) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ", "е", "р", "с" пункту 2 та підпунктів "б", "в", "г", "з" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
( Пункт 5 частини шостої статті 20-2 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )
6) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили військову службу за призовом осіб офіцерського складу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків цієї військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ", "м", "ж", "р", "с" пункту 1 та підпунктів "б", "ґ", "е", "р", "с" пункту 2, підпунктів "б", "в", "г", "з" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону.
( Пункт 6 частини шостої статті 20-2 в редакції Закону N 3633-IX від 11.04.2024 )( Закон доповнено статтею 20-2 згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 )
Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв’язку з призовом, направленням або прийняттям на військову службу
1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв’язку з направленням, призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
2. Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, направленням, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються центрами рекрутингу, центрами надання адміністративних послуг, центрами зайнятості, відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональним органом Служби безпеки України, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за такими громадянами місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.
3. Перевезення громадян України, пов’язані з направленням або призовом на військову службу, до місця служби та їх харчування в дорозі здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, до яких направляються військовослужбовці.
4. Перевезення громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом, до місця служби здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, в яких проходять військову службу військовослужбовці.
( Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законами № 107-VI від 28.12.2007, № 1357-IX від 30.03.2021; в редакції Закону № 3633-IX від 11.04.2024 )
Глава III-1.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ТРАНСПОРТУ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
( Назва глави III-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-1. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України іноземців та осіб без громадянства
( Назва статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
1. Іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу.
( Частина перша статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
2. На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають таким вимогам проходження військової служби:
мають вік, передбачений статтею 22 цього Закону;
придатні до військової служби за станом здоров’я;
пройшли професійно-психологічний відбір;
мають достатній рівень фізичної підготовки.
3. Для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до центрів рекрутингу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості, територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання чи тимчасового перебування або безпосередньо до військової частини, в якій вони мають бажання проходити службу за контрактом.
( Частина третя статті 21-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1357-IX від 30.03.2021, № 2863-IX від 12.01.2023; в редакції Закону № 3633-IX від 11.04.2024 )
4. Процедура прийому та професійно-психологічного відбору, форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань іноземцям та особам без громадянства, а також інші питання проходження військової служби визначаються відповідними положеннями про проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства, якщо інше не передбачено законом.
( Частина четверта статті 21-1 в редакції Законів № 2863-IX від 12.01.2023, № 3633-IX від 11.04.2024 )
Стаття 21-2. Особливості проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства
1. У контракті про проходження військової служби іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробування строком два місяці.
( Частина перша статті 21-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2397-VIII від 05.04.2018; в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 )
2. Для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу - 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років.
( Статтю 21-2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2197-IX від 14.04.2022 )
3. Під час дії особливого періоду військовослужбовцям із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом, гарантується можливість припинення (розірвання) контракту за власним бажанням, але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби.
( Статтю 21-2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2197-IX від 14.04.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3633-IX від 11.04.2024 )
4. Доступ іноземців та осіб без громадянства до державної таємниці здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
5. Отримання іноземцями та особами без громадянства офіцерських військових звань Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України можливе лише після отримання громадянства України у встановленому законом порядку.
( Частина п'ята статті 21-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-3. Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України
( Назва статті 21-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
1. Розмір грошового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, визначається на рівні, встановленому для військовослужбовців - громадян України, які проходять службу за контрактом.
( Частина перша статті 21-3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
Стаття 21-4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України
( Назва статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (далі - одноразова грошова допомога), - це гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.
( Частина перша статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
( Пункт 1 частини другої статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VIII від 06.09.2018 )
2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби;
( Пункт 2 частини другої статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VIII від 06.09.2018 )
3) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після її звільнення з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби;
5) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
( Пункт 5 частини другої статті 21-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VIII від 06.09.2018 )
3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, за умов, визначених цим Законом.
4. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця мають члени сім’ї, батьки загиблого (померлого) військовослужбовця. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.
5. На іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців - громадян України та членів їх сімей.
( Частина п'ята статті 21-4 в редакції Закону № 2409-VIII від 19.04.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2863-IX від 12.01.2023 )
( Закон доповнено главою III-1 згідно із Законом № 716-VIII від 06.10.2015 )
Глава III-2
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ОСОБАМИ З ЧИСЛА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКИХ УМОВНО-ДОСТРОКОВО ЗВІЛЬНЕНО ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
Стаття 21-5. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України осіб, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання
1. Особи, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 Кримінального кодексу України, приймаються на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу відповідно до військових звань, за якими вони перебувають на військовому обліку. Ухилення від прийняття на військову службу за контрактом особою, яку звільнено умовно-достроково від відбування покарання для проходження військової служби, має наслідком кримінальну відповідальність.
Перелік посад, які можуть бути заміщені особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 Кримінального кодексу України, визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.
2. На військову службу за контрактом приймаються особи, звільнені умовно-достроково від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 Кримінального кодексу України, які відповідають таким вимогам проходження військової служби:
яким залишилося до досягнення віку, передбаченого статтею 22 цього Закону, не менше трьох років;
придатні до військової служби за станом здоров’я;
пройшли професійно-психологічний відбір;
мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби.
3. Для прийняття на військову службу осіб, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом і розглядаються до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, установи виконання покарань звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх розташування.
4. Процедура оформлення на військову службу за контрактом, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань та проходження військової служби визначаються положенням про проходження військової служби та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 21-6. Особливості проходження військової служби особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання
1. У контракті про проходження військової служби осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, випробування не встановлюється.
2. Для військовослужбовців із числа осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, строк військової служби становить до закінчення особливого періоду.
3. Особи, звільнені умовно-достроково від відбування покарання, проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих військових частинах). Порядок створення та функціонування спеціалізованих підрозділів військових частин визначається Міністерством оборони України.
4. Доступ осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, до державної таємниці здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
Стаття 21-7. Звільнення з військової служби військовослужбовців з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання
1. Звільнення з військової служби військовослужбовців з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 Кримінального кодексу України, здійснюється відповідно до частини сьомої статті 26 цього Закону.
( Закон доповнено главою III-2 згідно із Законом № 3687-IX від 08.05.2024 )
Глава IV
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі
1. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:
1) для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;
2) для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 50 років;
3) для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 55 років;
4) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;
5) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;
6) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;
7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб:
рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років;
вищого офіцерського складу - до 65 років.
( Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019 з урахуванням змін, внесених Законом № 680-IX від 04.06.2020 )
2. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
( Частина друга статті 22 в редакції Закону № 1014-V від 11.05.2007 )
Стаття 23. Строки військової служби
1. Строки базової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:
в мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) - до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців - фахова підготовка;
під час дії воєнного стану - до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців - фахова підготовка.
2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу - 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;
для курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - час навчання у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти;
для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, - 5 років;
для осіб офіцерського складу з числа:
військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:
спеціальностями льотного складу авіації - 10 років;
іншими спеціальностями - 5 років;
громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років;
інших громадян - від 1 до 5 років.
3. Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період та призначаються на посади, крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини другої цієї статті.
Для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше двох місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період (крім періоду дії воєнного стану), строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється один рік або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.
Під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період строк військової служби може встановлюватися на час до оголошення рішення про демобілізацію або на строки, визначені частиною другою цієї статті.
Під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом, із числа громадян віком від 18 до 25 років, строк військової служби встановлюється один рік.
Під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну та/або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності, строк військової служби встановлюється один рік.
Під час дії воєнного стану громадяни, які прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з листом (письмовою згодою) від командира військової частини, приймаються на військову службу за контрактом та після проходження відповідної підготовки (у разі необхідності) направляються для подальшого проходження служби до військової частини, зазначеної у листі (письмовій згоді).
4. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:
для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;
для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на строк від 3 до 5 років;
для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.
Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
5. Особам офіцерського складу, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом тривалість дії першого контракту визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.
6. Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - до 18 місяців;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, - до строків, визначених рішенням Президента України, у тому числі у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, - на строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
7. До строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцями покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.
8. Під час дії особливого періоду:
1) для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, крім військовослужбовців базової військової служби, військова служба продовжується понад встановлені строки:
на період проведення мобілізації, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е", "є", "ж", "з", "и" частини третьої статті 26 цього Закону;
до дня завершення виконання завдань в інтересах оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України;
на період дії воєнного стану, крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г", ""д", "е", "є", "з", "и" частини третьої статті 26 цього Закону;
2) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:
на період проведення мобілізації, крім випадків, визначених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
до дня завершення виконання завдань в інтересах оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України;
на період дії воєнного стану, крім випадків, визначених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону.
В особливий період, крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану, військова служба для військовослужбовців, строк контракту яких закінчився, може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені частиною четвертою цієї статті.
9. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби зовнішньої розвідки України) військовослужбовцям військової служби за контрактом з числа громадян України, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями), за їх зверненням може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Порядок продовження військової служби (дії контракту) таким військовослужбовцям визначається відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, якщо інше не передбачено законом.
Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Стаття 24. Початок, призупинення і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання обов’язків військової служби
( Назва статті 24 в редакції Закону № 161-IX від 03.10.2019 )
1. Початком проходження військової служби вважається:
1) день відправлення у навчальну частину (центр) з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (збірного пункту) - для громадян, направлених для проходження базової військової служби;
( Пункт 1 частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами № 589-VII від 19.09.2013, № 1169-VII від 27.03.2014, № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Закону № 3633-IX від 11.04.2024 )
2) день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі військовозобов'язаних, які проходять збори, та резервістів під час мобілізації;