• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби

Верховна Рада України  | Закон від 21.03.2023 № 2995-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.03.2023
 • Номер: 2995-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.03.2023
 • Номер: 2995-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
1) в абзаці другому частини десятої статті 1 слова "посвідчень про приписку до призовних дільниць" замінити словами "посвідчень призовника";
2) абзац шостий частини шостої статті 2 викласти в такій редакції:
"військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти), а також закладів фахової передвищої військової освіти";
частину першу після слів "установ, організацій" доповнити словами "закладів фахової передвищої військової освіти";
у частині шостій слова "офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування осіб офіцерського складу" замінити словами "офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу";
у частині першій слова "патріотичне виховання" замінити словами "національно-патріотичне виховання", слова "підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" виключити, а слова "у вищі" замінити словами "у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі";
у частині другій:
у першому реченні слова "органи Товариства сприяння обороні України" виключити;
у другому реченні слово "інші" виключити;
5) частину першу статті 9 після слів "закладах професійної (професійно-технічної) освіти" доповнити словами "закладах фахової передвищої освіти";
6) статтю 10 виключити;
7) у частині п’ятій статті 11 слова "Міністра оборони України" замінити словами "Міністерства оборони України";
у назві слова "у вищі" замінити словами "у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі";
у частині першій слова "до вищих" замінити словами "до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих";
у частині третій слова "у вищі" замінити словами "у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі";
у частині першій слова "з військово-технічних спеціальностей" замінити словами "до військової служби";
частину другу виключити;
абзаци четвертий - шостий частини сьомої викласти в такій редакції:
"представник районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради (структурного підрозділу освіти);
представник уповноваженого підрозділу територіального органу Національної поліції України, який проводить роботу з неповнолітніми;
лікар, який організовує роботу медичних працівників з медичного огляду громадян України, які підлягають приписці";
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки (основний та резервний), персональний склад лікарів-спеціалістів, які залучаються для проведення медичного огляду допризовників (основний та резервний), порядок проведення приписки затверджуються щороку головою районної державної адміністрації (міським головою)";
у частині дев’ятій:
в абзаці третьому слова "у вищих" замінити словами "у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих";
абзац четвертий виключити;
в абзаці шостому слова "лікувально-профілактичних закладів" замінити словами "закладів охорони здоров’я";
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Громадянам України, які приписані до призовних дільниць і визнані придатними чи тимчасово непридатними до військової служби, видаються посвідчення призовника, роз’яснюються права та обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил";
11) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"3. Призов громадян України на строкову військову службу включає:
прибуття на медичний огляд, професійно-психологічний відбір та засідання призовної комісії;
проходження медичного огляду (у тому числі, за необхідності, направлення на додаткове медичне обстеження);
проведення професійно-психологічного відбору;
засідання призовної комісії;
прибуття за зазначеними у повістці районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки адресою та часом для відправки у військову частину для проходження строкової військової служби та знаходження у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (обласному збірному пункті) до відправлення у військову частину";
у частині першій:
в абзаці другому слова "(виконавчого органу міської ради)" замінити словами "(міського голови)";
абзаци п’ятий - сьомий викласти в такій редакції:
"заступник керівника структурного підрозділу освіти районної державної адміністрації (підрозділу освіти виконавчого органу міської ради);
заступник керівника уповноваженого підрозділу територіального органу Національної поліції України, який проводить роботу з неповнолітніми;
лікар, який організовує роботу медичних працівників з медичного огляду призовників";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Персональний склад районної (міської) призовної комісії (основний та резервний), персональний склад лікарів-спеціалістів, які залучаються для проведення медичного огляду призовників (основний та резервний), графік засідань призовної комісії, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу затверджуються головою районної державної адміністрації (міським головою)";
у частині третій:
в абзаці п’ятому слова "до вищих" замінити словами "до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих";
в абзаці шостому слова "лікувально-профілактичних закладів" замінити словами "закладів охорони здоров’я";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. У разі втрати (зміни) підстав щодо надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу або призову на строкову військову службу, передбачених цим Законом, призовна комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення на підставі листа начальника тимчасової адміністрації збірного пункту, в якому зазначено, з яких причин призовник підлягає поверненню. Усіх призовників, яких було повернуто із збірного пункту, керівники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вдруге викликають на відповідну призовну комісію для вирішення питання про їх призов на строкову військову службу";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Для керівництва і контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські призовні комісії. Персональний склад призовної комісії (основний та резервний), персональний склад лікарів-спеціалістів, які залучаються для проведення медичного огляду призовників (основний та резервний), порядок проведення та забезпечення роботи з організації призову затверджуються відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські призовні комісії утворюються в такому складі:
голова комісії - заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови обласної (Київської та Севастопольської міської) державної адміністрації;
члени комісії:
керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя;
заступник керівника органу освіти і науки Автономної Республіки Крим, заступник керівника структурного підрозділу освіти і науки обласної (Київської та Севастопольської міської) державної адміністрації;
заступник керівника відповідного територіального органу Національної поліції України;
лікар, який організовує роботу медичних працівників з медичного огляду призовників;
психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території Автономної Республіки Крим, області та міста Києва;
представники Збройних Сил України та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ і організацій за попереднім погодженням з головою комісії;
секретар комісії";
у частині другій:
у пункті 1 слова "в порядку, встановленому законодавством" замінити словами "відповідно до законодавства";
у пункті 2 слово "неповнолітніх" замінити словами "неповнолітніх (малолітніх)";
частину третю після слів "може надаватися" доповнити словами та цифрами "до досягнення 23-річного віку";
частину шосту після слів "за сімейними обставинами" доповнити словами "зазначеними у цій статті";
у частині одинадцятій слова "які поновлені у закладі вищої освіти" замінити словами "які поновлені у закладі вищої, фахової передвищої чи професійної (професійно-технічної) освіти";
абзац третій частини тринадцятої викласти в такій редакції:
"керівникам, медичним та фармацевтичним працівникам закладів охорони здоров’я, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у закладах охорони здоров’я";
14) абзац перший частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
"1. Від призову на строкову військову службу звільняються громадяни України";
15) в абзаці третьому частини другої статті 18-1 слова "до вищих" замінити словами "до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих";
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Загальні умови укладення контракту про проходження військової служби";
у частині першій:
в абзаці першому слова "професійно-технічну" замінити словами "фахову передвищу, професійну (професійно-технічну)", а після слів "які не перебувають на військовому обліку" доповнити словами "і вирішили вступити на військову службу за контрактом";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"При прийнятті на військову службу за контрактом може встановлюватися випробування";
у частині другій слова "контракт на проходження" замінити словами "контракт про проходження";
у частині третій слово "новий" замінити словом "відповідний";
у частині першій:
в абзацах другому і третьому слова "професійно-технічну" замінити словами "фахову передвищу, професійну (професійно-технічну)";
в абзаці четвертому слова "професійно-технічну" замінити словами "професійну (професійно-технічну), фахову передвищу", а слова "у тому числі тих" - словами "а також закладів фахової передвищої військової освіти";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"військовослужбовці, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, здобули рівень фахової передвищої військової освіти та яким присвоєно військове звання сержантського чи старшинського складу, - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
в абзаці першому частини п’ятої слова "виконання обов’язків військової служби" замінити словами "захисту Вітчизни";
в абзаці першому частини восьмої слова "військовослужбовців строкової служби, курсантів" замінити словами "військовослужбовців строкової служби, курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, курсантів";
18) доповнити статтею 20-2 такого змісту:
"Стаття 20-2. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом
1. При прийнятті громадян України вперше на військову службу за контрактом встановлення випробування є обов’язковим.
2. Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців з метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом.
3. Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом не встановлюється для:
1) курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
2) військовослужбовців, які раніше проходили кадрову військову службу або військову службу за контрактом строком не менше шести місяців;
3) військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.
4. Порядок проходження випробування встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби, якщо інше не передбачено цим Законом.
5. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом.
6. У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом такий контракт розривається достроково, а військовослужбовці з числа:
1) жінок, які до укладення контракту не перебували на військовому обліку, звільняються з військової служби відповідно до підпункту "м" пункту 1 та підпункту "ї" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
2) громадян призовного віку, які до укладення контракту не проходили строкову військову службу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України), якщо вони не вислужили встановлених строків цієї військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ" чи "ж" пункту 1, підпункту "б" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
3) військовозобов’язаних, які до укладення контракту перебували на військовому обліку:
у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - звільняються з військової служби відповідно до підпункту "м" пункту 1 та підпункту "ї" пункту 2 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - направляються для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України) або звільняються з військової служби відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
4) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили строкову військову службу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків строкової військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ" чи "ж" пункту 1, підпункту "б" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
5) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпункту "б" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону;
6) військовослужбовців, які до укладення контракту проходили військову службу за призовом осіб офіцерського складу, направляються для подальшого її проходження до Збройних Сил України та інших військових формувань, у списках особового складу яких вони числилися, якщо вони не вислужили встановлених строків цієї військової служби, або звільняються з військової служби відповідно до підпунктів "б", "ґ" чи "ж" пункту 1 та підпункту "б" чи "ґ" пункту 2, підпункту "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону";
19) частину першу статті 21-2 викласти в такій редакції:
"1. У контракті про проходження військової служби іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробування строком два місяці";
у частині другій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"для курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - час навчання у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, - 5 років".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;
у частині третій:
в абзаці першому:
слова "у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію" замінити словами "в особливий період", а після слів "призначаються на посади" доповнити словами "крім осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини";
у першому реченні абзацу другого слова "у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію" замінити словами "в особливий період", а слова "шість місяців" - словами "один рік";
в абзаці третьому частини сьомої слова "до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію" замінити словами "до строків, визначених рішенням Президента України, у тому числі у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації";
у частині дев’ятій:
у пункті 1:
в абзаці другому слова "у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) - до термінів, визначених рішенням Президента України" замінити словами "на період проведення мобілізації";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"до дня завершення виконання завдань в інтересах оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слова "з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) - до оголошення демобілізації" замінити словами "на період дії воєнного стану";
у пункті 2:
в абзаці другому слова "з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України" замінити словами "на період проведення мобілізації";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"до дня завершення виконання завдань в інтересах оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слова "з моменту введення воєнного стану - до оголошення демобілізації" замінити словами "на період дії воєнного стану";
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"В особливий період, крім періодів мобілізації та дії воєнного стану, військова служба для військовослужбовців, строк контракту яких закінчився, може бути продовжена за новими контрактами на строки, визначені частиною четвертою цієї статті";
пункт 3 виключити;
в абзаці першому частини десятої слова "виконання обов’язків військової служби" замінити словами "захисту Вітчизни";
пункт 3 частини першої після слів "день призначення на посаду курсанта" доповнити словами "закладу фахової передвищої військової освіти";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"Початком призупинення військової служби є день внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення командира (начальника) військової частини про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Підставою для призупинення військової служби є отримання військовою частиною письмового повідомлення правоохоронного органу про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення (витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань)";
у частині першій:
в абзаці першому слова "осіб офіцерського складу проводиться у вищих" замінити словами "осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу проводиться у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих";
в абзаці другому слова "може здійснюватися у вищих" замінити словами "може здійснюватися у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих";
у частині третій слова "до вищих" замінити словами "до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих";
у частині четвертій:
в абзаці першому слова "до вищих" замінити словами "до закладів фахової передвищої військової освіти, вищих";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"До слухачів також належать військовослужбовці, які отримують додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти";
у частині п’ятій слова "курсантами вищого" замінити словами "курсантами закладу фахової передвищої військової освіти, вищого", а слова "третім і шостим" - словами "п’ятим, восьмим і дев’ятим";
у частині сьомій слова "до вищого" замінити словами "до закладу фахової передвищої військової освіти, вищого", а слово "новий" виключити;
у частині восьмій слова "до вищого" замінити словами "до закладу фахової передвищої військової освіти, вищого";
у частині дев’ятій слова "випускникам вищих" замінити словами "випускникам закладів фахової передвищої військової освіти, вищих";
частини десяту - тринадцяту викласти в такій редакції:
"10. Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану - за його наявності), в інших випадках, передбачених законом, та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського або офіцерського складу після закінчення відповідно закладу фахової передвищої військової освіти, вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, а також особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п’яти років (десяти років - для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти відповідно до підпунктів "д", "е", "з", "и" пункту 1, підпунктів "д", "е", "ж", "з" пункту 2 та підпункту "в" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, витрати, пов’язані з їх утриманням у закладі фахової передвищої військової освіти, вищому військовому навчальному закладі, військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти, відповідно до порядку та умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.
11. Контракт про проходження військової служби (навчання) розривається достроково, а курсанти чоловічої статі, відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти через небажання продовжувати навчання (за власним бажанням) або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану - за його наявності) та в разі їх відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського, сержантського або старшинського складу після закінчення відповідно закладу фахової передвищої військової освіти, вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, та направляються:
у мирний час та під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) - у військові частини для подальшого проходження строкової військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби;
під час проведення мобілізації та дії воєнного стану - до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
При цьому у строк військової служби військовослужбовцям зараховується тривалість:
строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період до вступу у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
військової служби за контрактом до вступу у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
військової служби під час навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів освіти із розрахунку два місяці служби (навчання) за контрактом за один місяць строкової військової служби.
12. Контракт про проходження військової служби (навчання) розривається достроково, а курсанти чоловічої статі, відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти відповідно до підпунктів "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1, підпунктів "б", "г" чи "ґ" пункту 2 та підпункту "б" чи "г" пункту 3 частини п’ятої статті 26 цього Закону, звільняються з військової служби та направляються у відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для взяття на військовий облік.
13. Контракт про проходження військової служби (навчання) розривається достроково, а курсанти жіночої статі, відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, у мирний час, під час дії особливого періоду (в тому числі періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану) звільняються з військової служби, якщо вони:
не мають військово-облікової спеціальності, - без взяття на військовий облік;
мають військово-облікову спеціальність, - з направленням до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для взяття на військовий облік";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:
а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку";
пункт "ґ" частини третьої виключити;
у частині четвертій:
підпункти "ґ" та "е" пункту 1 виключити;
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2) під час дії воєнного стану";
підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців";
у частині п’ятій:
у пункті 1:
підпункт "є" виключити;
підпункт "м" викласти в такій редакції:
"м) у зв’язку з встановленням невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби, визначеним частиною шостою статті 20-2 цього Закону, чи визнанням його таким, що не пройшов випробування, встановлене частиною першою статті 21-2 цього Закону";
доповнити підпунктом "п" такого змісту:
"п) за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років";
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2) під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану)";
у підпункті "б" слова "в мирний час або обмежену придатність у воєнний час" замінити словами "в мирний час, обмежену придатність у воєнний час";
підпункт "є" виключити;
підпункт "ї" викласти в такій редакції:
"ї) у зв’язку з встановленням невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби, визначеним частиною шостою статті 20-2 цього Закону, чи визнанням його таким, що не пройшов випробування, встановлене частиною першою статті 21-2 цього Закону";
доповнити підпунктом "н" такого змісту:
"н) за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років";
у пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3) під час проведення мобілізації та дії воєнного стану";
підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців";
у частині шостій:
підпункт "є" пункту 1 виключити;
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2) під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану)";
підпункт "е" виключити;
абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
"3) під час проведення мобілізації та дії воєнного стану";
24) статтю 26-1 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"9. Граничний вік перебування на службі у військовому резерві встановлюється відповідно до частини першої статті 22 цього Закону";
25) у частині четвертій статті 28 слова "та у військовому резерві" виключити;
26) пункт 2 частини шостої статті 37 викласти в такій редакції:
"2) проходять військову службу (навчання) у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти".
2. У розділі "Сержантський склад" підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 3, ст. 24) позицію "перший сержант" замінити позицією "головний сержант".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що контракти про проходження військової служби строком на шість місяців, укладені до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх було укладено.
3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 березня 2023 року
№ 2995-IX