• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві

Верховна Рада України  | Закон від 17.03.2014 № 1127-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.03.2014
 • Номер: 1127-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.03.2014
 • Номер: 1127-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.595)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410; 2006 р., № 51, ст. 519; 2013 р., № 38, ст. 499):
1) перше речення частини четвертої статті 5 після слів "проходять військову службу" доповнити словами "та службу у військовому резерві";
2) назву, частини першу і другу статті 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України
Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, та військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під час виконання службових обов’язків за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів";
3) у статті 17:
частину третю після слова "військовослужбовцями" доповнити словами "та резервістами під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві";
частину четверту після слова "Військовослужбовці" доповнити словами "резервісти на час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві";
частину восьму після слова "військовослужбовцю" доповнити словами "та резервісту";
частину дев’яту після слова "Військовослужбовцям" доповнити словами "та резервістам".
2. У статті 17 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420):
частину третю після слів "військову службу" доповнити словами "службу у військовому резерві";
перше речення частини четвертої після слів "військову службу" доповнити словами "та службу у військовому резерві".
3. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2011 р., № 31, ст. 303; 2013 р., № 41, ст. 550):
1) у частині першій статті 21:
в абзаці тринадцятому слова "у тому числі резервістів" замінити словом "резервістів";
доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
"сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин";
2) у першому реченні частини третьої статті 22 слова "громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобов’язані з’явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях" замінити словами "громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях";
3) частину першу статті 25 доповнити реченням такого змісту: "Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві".
4. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
1) у статті 1:
абзац шостий частини дев’ятої викласти в такій редакції:
"резервісти - особи, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час";
у частині десятій:
абзац перший після слів "Збройних Сил України" доповнити словами "чи проходять службу у військовому резерві";
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини";
2) у статті 2:
частину дев’яту після слів "на військову службу" доповнити словами "прийняті на службу у військовому резерві";
у першому реченні частини десятої слова "та військовозобов’язані, які приймаються на службу у військовому резерві або" замінити словами "приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані";
3) у статті 3:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Правова основа військового обов’язку, військової служби, служби у військовому резерві";
частину першу після слів "проходження військової служби" доповнити словами "служби у військовому резерві";
4) частину третю статті 4 після слів "на особливий період" доповнити словами "а в разі прийняття у випадках та в порядку, визначених законом, відповідного рішення Президента України - і в мирний час";
5) у частині першій статті 20:
абзац другий після слова "військовозобов’язані" доповнити словом "резервісти";
в абзаці третьому слова "військовослужбовці та військовозобов’язані" замінити словами "військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані";
абзац четвертий після слова "військовослужбовці" доповнити словами "та резервісти";
абзац п’ятий після слів "службової діяльності" доповнити словами "у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві";
абзац восьмий після слів "за призовом" доповнити словами "або службу у військовому резерві";
6) у главі V:
назву викласти в такій редакції:
"Глава V
Проходження служби у військовому резерві. Виконання військового обов’язку в запасі";
доповнити статтею 26-1 такого змісту:
"Стаття 26-1. Проходження служби у військовому резерві
1. Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.
2. З особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних Сил України або інших військових формувань.
3. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт про проходження служби у військовому резерві.
4. Особливості проходження служби у військовому резерві, в тому числі виконання резервістами обов’язків служби у військовому резерві, визначаються цим Законом та відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.
5. Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.
6. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за військово-обліковою спеціальністю.
7. Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях - їх керівниками за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.
8. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями";
7) статтю 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу
1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.
2. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.
3. До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.
4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.
5. Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок)";
8) у статті 29:
у частині четвертій слова "у тому числі резервістів" замінити словами "та резервістів";
частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом";
9) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
"3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських (районних) військових комісаріатах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України";
10) частину першу статті 39 після слова "військовозобов’язаних" доповнити словами "та резервістів";
11) частину першу статті 42 після слів "строкову військову службу" доповнити словами "проходження служби у військовому резерві".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
17 березня 2014 року
№ 1127-VII