• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів та інших актів Верховної Ради України у звязку з прийняттям Закону України "Про статус народного депутата України"

Верховна Рада України  | Закон від 19.02.2004 № 1519-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.02.2004
 • Номер: 1519-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.02.2004
 • Номер: 1519-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів та інших актів Верховної Ради України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 23, ст.320 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247) після слів "не можуть бути" доповнити словами "народні депутати України".
2. Статтю 5 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Народний депутат України, який є військовослужбовцем, на строк виконання депутатських повноважень прикомандировується до Верховної Ради України із залишенням на строк виконання депутатських повноважень на військовій службі. Після закінчення повноважень народного депутата України він направляється в установленому порядку в розпорядження відповідного військового формування для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.
3. Статтю 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 33, ст. 236) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Військовослужбовці та атестовані працівники органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів і установ виконання покарань, інших правоохоронних органів, обрані народними депутатами України, при досягненні ними під час строку депутатських повноважень віку або вислуги років, встановлених цим Законом, мають право на пенсію, що обчислюється, виходячи із заробітку працюючого народного депутата України".
4. Частину четверту статті 27 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428) після слів "Голові Служби безпеки України" доповнити словами "народним депутатам України".
5. У статті 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 51-52, ст. 265) слова "нею зразка" замінити словами "Постановою Верховної Ради України зразка".
6. У Постанові Верховної Ради України від 3 березня 1993 року "Про Положення про посвідчення народного депутата України і нагрудний знак "Народний депутат України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 18, ст. 193):
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Встановити, що посвідчення і нагрудний знак народного депутата України, обраного за мажоритарною системою, мають номери, що відповідають номеру одномандатного виборчого округу, по якому обраний народний депутат України.
Номери посвідчення і нагрудного знака народного депутата України, обраного за пропорційною системою в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчим списком від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), відповідають номеру, наданому такому народному депутату України Центральною виборчою комісією за результатами реєстрації обраних народних депутатів України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі";
2) у Положенні про посвідчення народного депутата України і нагрудний знак "Народний депутат України", затвердженому зазначеною Постановою:
а) в абзаці першому пункту 2 слова "визнання його повноважень Верховною Радою України" замінити словами "набуття ним депутатських повноважень";
б) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Нагрудним знаком народний депутат України користується протягом строку здійснення своїх повноважень.
Після закінчення строку повноважень народний депутат України має право користуватися депутатським посвідченням у випадках, передбачених законом.
У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього посвідчення і нагрудний знак народного депутата України підлягають поверненню до Верховної Ради України";
в) в Описі вкладки до посвідчення народного депутата України про його основні права:
абзац шостий після слів "квиткові каси" доповнити словами "автовокзалів і автостанцій міжміських чи приміських сполучень", слова "місце у спальному" замінити словами "відповідно місце в автобусі, спальному", а слово "салоні" замінити словами "бізнес-класі салону";
в абзаці восьмому друге речення виключити;
після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Народний депутат України має право на безкоштовне паркування автомобілів, якими він користується, на всій території України".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;
абзаци дванадцятий та тринадцятий викласти в такій редакції:
"Народний депутат України користується правом невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, громадських організацій і політичних партій.
Народний депутат України діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом".
1) слова і цифри "Відповідно до статті 38 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17) затвердити" замінити словом "Затвердити";
2) у Положенні про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними, затвердженому зазначеною Постановою:
у пункті 1 слова "період їх роботи на постійній основі" замінити словами "строк їх повноважень";
пункт 5 виключити;
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Жила площа, яку займає народний депутат України та члени його сім'ї за місцем проживання до обрання народним депутатом України, бронюється на строк виконання ним депутатських повноважень";
пункт 7 після слів "постійного проживання" доповнити словами "до обрання народним депутатом України";
у пункті 9 слова "на постійній основі" виключити;
в абзаці першому пункту 10 слова "Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів" замінити словами "комітету Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання", а після слів "склад сім'ї" доповнити словами "та реєстрацію";
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Службове жиле приміщення має бути розташоване поблизу адміністративних будинків Верховної Ради України і являти умебльовану квартиру з телефоном, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам та бути обладнаним побутовою технікою (додаток N 1)";
у пункті 14:
в абзаці першому слова "визнання його повноважень на підставі Постанови Верховної Ради України" замінити словами "набуття ним депутатських повноважень";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Розподіл жилих приміщень для народних депутатів України провадиться відкрито і гласно комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесене зазначене питання";
в абзаці першому пункту 16 слова "визнання в установленому законом порядку його повноважень і в місячний строк після подання" замінити словами "набуття ним депутатських повноважень і протягом трьох місяців з дня подання";
пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Народному депутату України особисто Управлінням справами Апарату Верховної Ради України видається відповідний ордер встановленої форми за пред'явленням паспортів (свідоцтв про народження) всіх членів сім'ї, внесених до ордера, що є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення. Ордер на жиле приміщення дійсний протягом 30 днів з дня його видачі";
пункт 19 викласти в такій редакції:
"19. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у випадках і порядку, передбачених законодавством";
у пункті 28 слово і цифру "статті 3" замінити словом і цифрою "статті 4".
8. У Постанові Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року "Про затвердження Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 36, ст. 280):
1) слова і цифри "Відповідно до статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" затвердити" замінити словом "Затвердити";
2) у частині другій статті 1.1 Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України, затвердженого зазначеною Постановою, слова "референтів-консультантів" замінити словами "помічників-консультантів".
9. У Постанові Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283; 1999 р., N 18, ст. 169; 2001 р., N 30, ст. 141):
1) слово і цифри "статті 35" замінити словом і цифрами "статті 34";
2) У Положенні про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженому зазначеною Постановою:
статтю 1.1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1.1. Правовий статус помічника-консультанта народного депутата України
1. Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат України може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.
2. Помічником-консультантом народного депутата України може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.
3. Помічник-консультант народного депутата України працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах.
4. Помічники-консультанти народного депутата України перебувають у штаті державних підприємств, установ, організацій або за заявою народного депутата України прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до виконавчих комітетів відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - до секретаріатів міських рад.
5. На чотирьох помічників-консультантів народного депутата України поширюється дія Закону України "Про державну службу", їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії, вони прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України або до виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування.
6. Помічники-консультанти народного депутата України, які працюють у місті Києві за строковим трудовим договором на постійній основі, але не є державними службовцями, також можуть прикріплюватися для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України.
7. Помічник-консультант народного депутата України у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням";
статтю 2.1 викласти в такій редакції:
"Стаття 2.1. Права помічника-консультанта народного депутата України
1. Помічник-консультант народного депутата України має право:
1) входити й перебувати у приміщеннях Верховної Ради України за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
2) доступу в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за посвідченням помічника-консультанта;
3) бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України у відведених для цього місцях;
4) бути присутнім на засіданнях комітетів або тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України за письмовим дорученням народного депутата України та згодою голови комітету чи тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії;
5) бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
6) безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України;
7) на ознайомлення з актами, прийнятими Верховною Радою України, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
8) одержувати за письмовим зверненням народного депутата України в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на державних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;
9) одержувати надіслану на ім'я народного депутата України поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням народного депутата України;
10) оголошувати підготовлені народним депутатом України письмові пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засіданнях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або подавати їх у письмовій формі;
11) за письмовим зверненням народного депутата України та за згодою керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою";
статтю 2.2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2.2. Обов'язки помічника-консультанта народного депутата України
1. Помічник-консультант народного депутата України зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень народного депутата України, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують народного депутата України;
3) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками Апарату Верховної Ради України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян;
4) за дорученням народного депутата України вивчати питання, необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
5) допомагати народному депутату України в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;
6) виконувати доручення народного депутата України у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
7) допомагати народному депутату України під час особистого прийому ним виборців у розгляді звернень громадян, вирішенні порушених ними питань;
8) допомагати народному депутату України в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій;
9) систематично узагальнювати звернення виборців, інформувати народного депутата України про підсумки узагальнень;
10) за дорученням народного депутата України брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
11) вести діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Верховній Раді України, затвердженої відповідним Розпорядженням Голови Верховної Ради України;
12) забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім'я народного депутата України, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські звернення;
13) надавати народному депутату України організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
2. На помічників-консультантів народного депутата України, які прикріплені для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України, поширюється дія розділів III, VI та VII Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України";
статтю 3.2 викласти в такій редакції:
"Стаття 3.2. Умови прийняття на роботу помічника-консультанта народного депутата України
1. Помічник-консультант народного депутата України працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах.
2. Народний депутат України самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, які встановлюються йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України";
статтю 3.3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депутата України
1. Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депутата України проводиться на підставі письмового подання народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України чи керівнику виконавчого комітету відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, державного підприємства, установи та організації, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду, зарахування на постійній основі чи за сумісництвом, строк дії трудового договору, відомості про зарахування на державну службу, ранг, який присвоюється чи вже присвоєний державному службовцю, розмір встановлюваної заробітної плати, дата зарахування. До письмового подання народного депутата України додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та інші документи, передбачені законодавством.
Громадяни України, які вперше зараховуються на посаду помічника-консультанта народного депутата України на державну службу, приймають Присягу державного службовця відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про державну службу".
2. Помічник-консультант народного депутата України за поданням народного депутата України та за особистою заявою звільняється з попереднього місця роботи в порядку переведення, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, в зазначений у його заяві і поданні народного депутата України строк";
статтю 3.4 викласти в такій редакції:
"Стаття 3.4. Обмеження, пов'язані з роботою на посаді помічника-консультанта народного депутата України
1. На посаді помічника-консультанта народного депутата України не можуть перебувати особи, які не відповідають вимогам частини другої статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України".
2. На посаді помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом не можуть перебувати працівники Апарату Верховної Ради України та органів виконавчої влади, які перебувають на державній службі чи на службі в органах місцевого самоврядування, а також особи, яким законодавством України заборонено виконання іншої оплачуваної роботи.
3. Помічникам-консультантам народних депутатів України, які зараховані на державну службу і досягли граничного віку перебування на державній службі, що становить 60 років для чоловіків та 55 років для жінок, може бути продовжено термін перебування на державній службі за поданням народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України, яке погоджується ним у встановленому порядку з Начальником Головного управління державної служби України";
статтю 4.1 викласти в такій редакції:
"Стаття 4.1. Оплата праці помічника-консультанта народного депутата України
1. Розмір загального фонду оплати праці помічників-консультантів народного депутата України встановлюється Верховною Радою України.
2. У межах загального фонду, встановленого йому для оплати праці помічників-консультантів, народний депутат України самостійно:
1) визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах;
2) здійснює розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів, що не може бути нижчим за встановлену законом мінімальну заробітну плату;
3) надає помічникам-консультантам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
3. Заробітна плата помічникам-консультантам, які перебувають на державній службі, встановлюється з урахуванням вимог статті 33 Закону України "Про державну службу";
статтю 4.2 викласти в такій редакції:
"Стаття 4.2. Організація праці помічника-консультанта народного депутата України
1. Помічнику-консультанту народного депутата України, який прикріплений для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України, надається одне постійне робоче місце у службовому кабінеті народного депутата України.
2. Помічникам-консультантам народного депутата України, не зазначеним у частині першій цієї статті, постійне робоче місце надається в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про статус народного депутата України";
статтю 4.4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4.4. Відпустка помічника-консультанта народного депутата України
1. Помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено інше.
2. Помічнику-консультанту народного депутата України, що перебуває на державній службі, надається допомога на оздоровлення в порядку та розмірах, встановлених Законом України "Про державну службу", в межах загального фонду оплати праці помічників-консультантів народного депутата України.
3. За наявності підстав помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, надаються додаткові відпустки, передбачені статтею 4 Закону України "Про відпустки".
4. Відпустка помічникам-консультантам народного депутата України надається, як правило, у період відпустки народного депутата України.
5. Помічник-консультант народного депутата України на початку кожного календарного року попередньо погоджує з народним депутатом України дату своєї основної та додаткової відпусток, про що повідомляє Керівника Апарату Верховної Ради України або керівника виконавчого комітету відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до яких він прикріплений за заявою народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи керівника державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває.
6. Відпустка помічнику-консультанту народного депутата України надається на підставі його письмової заяви, погодженої з народним депутатом України, за розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України, керівника виконавчого комітету (апарату) відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до якого прикріплений помічник-консультант народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи керівника державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває";
статтю 4.5 викласти в такій редакції:
"Стаття 4.5. Припинення роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України
1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу", помічник-консультант народного депутата України може бути звільнений:
1) за письмовим поданням народного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради України, керівнику виконавчого комітету (апарату) відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до якого прикріплений помічник-консультант народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи керівнику державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває;
2) у разі припинення повноважень народного депутата України - з дати їх припинення.
2. Для звільнення помічника-консультанта народного депутата України не потрібно погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) Апарату Верховної Ради України, виконавчого комітету (апарату) відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - секретаріату міської ради, до якого прикріплений помічник-консультант народного депутата України для кадрового та фінансового обслуговування, чи державного підприємства, установи, організації, у штаті яких він перебуває";
частини першу, другу і третю статті 4.6 викласти в такій редакції:
"1. Помічнику-консультанту народного депутата України, звільненому у зв'язку із закінченням строку повноважень народного депутата України, надається попередня або рівноцінна робота (посада), якщо до прийняття на роботу помічником-консультантом він працював в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування.
2. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України на підставі дострокового припинення повноважень народного депутата України відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про статус народного депутата України" помічнику-консультанту народного депутата України, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі його тримісячної заробітної плати за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.
3. Період перебування на посаді помічника-консультанта народного депутата України за строковим трудовим договором на постійній основі зараховується до трудового стажу за спеціальністю такого помічника-консультанта";
у статті 4.7:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Канцелярські, поштові, телеграфні й телефонні витрати помічника-консультанта народного депутата України, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків, оплачуються безпосередньо народним депутатом України за рахунок коштів, передбачених на виконання депутатських повноважень";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Сумарні витрати на відрядження помічників-консультантів народного депутата України встановлюються щорічно в кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;
статтю 5.1 виключити;
статтю 5.2 викласти в такій редакції:
"Стаття 5.2. Обов'язковість повідомлення народного депутата України
У разі затримання, арешту, притягнення помічника-консультанта народного депутата України до кримінальної відповідальності правоохоронні органи зобов'язані невідкладно повідомити про це народного депутата України";
статтю 5.3 викласти в такій редакції:
"Стаття 5.3. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України
1. Помічник-консультант народного депутата України має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.
2. Посвідчення помічника-консультанта народного депутата України видається Апаратом Верховної Ради України за письмовим поданням народного депутата України.
3. У разі звільнення помічника-консультанта народного депутата України з посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути його до Апарату Верховної Ради України.
4. Опис посвідчення помічника-консультанта народного депутата України затверджується розпорядженням Голови Верховної Ради України";
статтю 5.4 виключити;
у тексті Положення слово "Секретаріат" у всіх відмінках замінити словом "Апарат" у відповідному відмінку.
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 21 грудня 1990 року "Про Положення про референтів-консультантів народного депутата Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 3, ст. 10);
Постанову Верховної Ради України від 28 січня 1994 року "Про тлумачення частини четвертої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 20, ст. 122);
Постанову Президії Верховної Ради України від 21 листопада 1994 року "Про референтів-консультантів народних депутатів України у місті Києві";
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
19 лютого 2004 року
N 1519-IV